HELSENORGE

Fortsatt besøksrestriksjoner ved enkelte spesialavdelinger

Sykehuset viderefører besøksrestriksjoner ved spesialavdelingene. 

På generelt grunnlag kan pasientene få besøk og ha med ledsager. Det er ikke begrensninger i antall besøkende, og skallsikringen ved de fleste inngangene er opphevet. Men av hensyn til sårbare pasientgrupper, henstilles det fortsatt til at alle besøk vurderes nøye.

Det vil også videreføres enkelte besøksrestriksjoner ved spesialavdelingene våre. Dette gjelder spesielt når det er stor aktivitet og mye sesongbasert smitte i befolkningen.

Felles for alle besøkende, pårørende og ledsagere er at de skal være friske når de kommer til SUS.

Akuttmottak 

For å ivareta primæroppgavene, vil det være behov for å begrense tilgangen for ledsagere og pårørende inn i akuttmottaket. Pårørende/ledsager tillates primært til alvorlig/kritisk syke pasienter, terminale pasienter, barn og ungdom samt andre pasienter med særskilte behov.

Ledsagere/pårørende som selv har tegn til smittsom infeksjonssykdom, har dessverre ikke anledning til å være med pasienten. Skjønn utvises i spesielle situasjoner.

Intensivavdeling 2M

Det er pasientens nærmeste som kan besøke pasienten. Av hensyn til pasientene, er det bare to besøkende som kan være inne om gangen. 

Intensivavdelingen har faste besøkstider klokken 12–14 og 17–19.

Behov utover dette avtales med sykepleier i avdelingen.

Føde- og barselavdelingene 

Det tilrettelegges for at frisk partner/ledsager kan være med. Dette gjelder både ved polikliniske undersøkelser, på poliklinikk, og før, under og etter fødsel. Unntaket er overnatting for partner på barselavdelingen. Dette gjaldt også før pandemien.

Søsken/barn kan dessverre ikke komme på besøk. Det vil bli tatt en ny vurdering av dette når RS-virus-sesongen er over.

Det er fortsatt besøksrestriksjoner for andre besøkende. Det utelukkes ikke at dette blir den nye praksisen. Bakgrunnen for dette er blant annet de gode tilbakemeldingene fra de fødende – som opplever at mindre besøk gir bedre forhold rundt blant annet amming, ro og hvile etter fødsel.

Nyfødtintensiv 3D 

Begge foreldre til barn på nyfødt intensiv kan være på avdelingen.

Barneavdelingene (3E, 4D) 

Barn har rett til å ha en forelder hos seg. Foreldrene kan bytte på å være til stede. Dårlige barn kan i noen tilfeller ha to foreldre med seg. 

Friske søsken kan komme på besøk. Besøkstiden er klokken 16.00-18.00, men det er også mulig å gjøre avtaler.  

Besøk til covid-19-pasienter 

For pasienter med påvist eller mistenkt covid-19, må behovet for besøk vurderes nøye.

Besøk må avklares på forhånd. Det vil bli gitt veiledning i på- og avkledning, og korrekt bruk av smittevernutstyr.

 

Merk at sykehuset kan iverksette ekstraordinære smitteverntiltak i tiden framover dersom det blir en endring i smittesituasjonen.

Gjeldende besøksrutiner finner du på denne siden
Dette er kun en nyhetssak som gjelder for dagen den er publisert