HELSENORGE
Presseorientering 14. januar

Fortsatt høyt smittenivå - seks covidpasienter innlagt siste døgn på SUS

Seks covid-19-pasienter er lagt inn på Stavanger universitetssjukehus siste døgn. Det er nå 16 pasienter med korona innlagt. Selv om det er forsiktige tegn på at koronatiltakene virker, understreker smittevernoverlegen at det er viktig at vi alle fortsetter med å følge anbefalingene videre.

Se hele presseorienteringen her (lenke YouTube)​

Her er sammendrag av hva som ble sagt på presseorienteringen på Stavanger universitessjukehus torsdag 14. januar.

Kvinne ser inn i kamera

Elisabeth Haga Jacobsen

Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen

"Siste døgn har vi fått innlagt seks nye pasienter. Det er mer enn det vi pleier å få til vanlig. Det er nå 16 pasienter innlagt på SUS. Fire av disse ligger på intensiv, det er de samme fire pasientene som har vært her hele uken - og mottar fortsatt respiratorbehandling. De andre ligger på vanlig sengepost.

Vi opplever at antall nye innleggelser er noe økende, og at pasientene ligger noe lenger hos oss nå enn det de gjorde for noen måneder siden. Selv om smitten rundt oss i samfunnet har sett ut til å stabilisere seg noe de siste dagene, må nok vi på sykehuset belage oss på at vi fortsatt vil få en god del covid-19-pasienter innlagt.

Etter at vi åpnet pandemipost 1 i sist uke, har vi fortsatt god kapasitet for å ta imot disse pasientene. Beredskapsledelsen ved sykehuset arbeider proaktivt, og derfor jobber vi nå med å detaljere planene om å etablere neste pandemipost - dersom det skulle bli behov for ytterligere kapasitet.

Sykehuset er fortsatt i gul beredskap, fordi den totale belastningen for organisasjonen er stor. Dette er både fordi vi nå har etablert egne pandemienheter som krever mye personell, økt antall covid-pasienter og karantenesituasjonen blant ansatte. I sist uke var nesten 150 medarbeidere i karantene. Nå har en del kommet tilbake, men vi har fortsatt cirka 100 ansatte i karantene.

Sykehuset har en tilnærmet normal drift. Vi har måttet redusere operasjonskapasiteten noe for å frigjøre personellressurser til intensivavdelingen, men dette får foreløpig ikke store konsekvenser for pasientene.

Utbruddet ved kreftavdelingen vår i sist uke ser nå ut til å være under kontroll. Avdelingen åpnet for å ta imot et redusert antall pasienter i går - og vil trappe opp driften gradvis etter hvert som de ansatte kommer tilbake fra karantene. Alle ansatte og pasienter er testet flere ganger.

Som dere vet så startet vi vaksineringen av ansatte i går. Det har gått veldig bra. Hovedmålsettingen er å sikre sykehusenes evne til å ivareta befolkningens behov for helsehjelp ved en økning av smitte i samfunnet. De som har prioritet i første omgang er helsepersonell som er sentrale i håndteringen av covid-pasienter og andre alvorlig, kritisk syke pasienter, som for eksempel ansatte på intensivavdelingen og i akuttmottaket. I tillegg er det personell som fyller kritiske funksjoner, og som er vanskelig å erstatte hvis de blir smittet og havner i isolasjon, eller blir syke. På den første vaksinasjonsdagen i går vaksinerte vi 69 medarbeidere, og i dag fortsetter vi med å vaksinere dobbelt så mange som i går. I løpet av de neste to ukene skal vi vaksinere nesten 1200 medarbeidere.

Vi har analysert 20 000 tester sist uke. Så mange har de aldri mottatt før. Vi klarte å overholde svartid på 24 timer i 99 prosent av tilfellene. Det er veldig bra. Laboratoriet tilpasser bemanning og arbeidstid etter tilstrømming av prøver.

Spørsmål fra media til Haga Jacobsen

Har det kommet seks pasienter på et døgn inn før?
Jeg kan ikke huske at det har skjedd på ett døgn. De aller fleste gikk til sengepost. Der har vi god kapasitet, så det har gått bra.

Hvordan er tilstanden din når du går til en sengepost?
De aller fleste har behov for oksygenbehandling.

Går dette utover de planlagte operasjonene?
Vi har alltid kapasitet til å mot akutte pasienter. Det er litt mindre kapasitet på operasjonsstuene, for å sikre at vi har nok intensivpersonell. Mend et er sånn de tar fra dag til dag og får lite konsekvenser fra driften.

De tilbudene som ble tatt ned på kreftavdelingen på grunn av smitten der. Vil de tas opp igjen nå?
Ja, det skjer etterhvert som de kommer i gang igjen.

Mann smiler mot kamera

Snorre Eikeland

Rådgiver Snorre Eikeland ved analyseavdelingen

Jeg skal snakke om smittetall generelt i vårt område, ikke bare på SUS. Vi ser at veksten har stoppet i antall smittetilfeller og er på vei ned sannsynligvis. Siste beregning på det berømte smittetallet er litt under en. Men det er fortsatt viktig å presisere at det fremdeles er på et høyt nivå. Vi er der Oslo var i oktober med 40 til 50 nye smittede om dagen. Det gjør oss veldig sårbare for nye utbrudd og videre vekst. Vi har ikke det slingringsmonnet som vi hadde på vei inn i jul da vi så et nytt utbrudd.

Samtidig er det en positiv trend denne uka. Det er for tidlig å si om tiltakene virker og trenden kommer til å fortsette. Men vi er forsiktige optimister. Det er viktig å presisere at vi fortsatt er på et høyt nivå. En R på 0,9 betyr at vi først kan gå tilbake til et normalt nivå om ganske lang tid. Vi pleier å si at ved rundt fem daglige tilfeller kommer vi under den berømte 20 tilfeller per 100 000. Har vi en R på rundt 0,9, så vil det ta oss to og en halv måned før vi er der.

Men vi ser at i Bergen i høst - med de tiltakene de hadde der og en R på 0,6 - så kan det ta kortere tid. Det vil si mellom fjorten dager til tre uker.

Det er viktig at vi følger alle anbefalingene og tiltakene. Vi er forsiktige optimister, det går litt rett vei. Men det trengs fremdeles en del tid.

Også vil jeg si noe om tallene bak hvorfor man vaksinerer risikogruppene og de eldste først. Og det er jo blant annet fordi at man har færre dødsfall og innleggelser. Analysene viser at hvis vi får vaksinert de første 20 prosentene, risikogruppene, så har vi faktisk halvert risikoen for sykehusinnleggelser. Så vi får en stor samfunnsmessig gevinst av dette. Det er derfor vi alle har nytte av at risikogruppene prioriteres først.

Spørsmål til Eikeland fra media

Vil det ta to og en halv måned før vi får en akseptabel smittesituasjon?

Hvis R viser seg å være 0,9, så er det i praksis det betyr. Men med en R på 0,6 så vil det ta mye kortere tid. Vi ser altså effekt allerede nå, og håper vi ser enda bedre effekt snart.

Vil ikke dette smittetallet da gå raskt ned når R-tallet går ned?

Vi håper det. Men viktig å presisere at vi har en del forsinkelse. Fra tiltak kommer til folk følger dem, til sykdommen oppstår, du får symptomer og tester deg. Det går i alle fall syv til ti dager før du kan begynne å se tallene. Også trenger vi fem-seks dager i tillegg på å se om dette er en trend eller bare enkeltdager som utmerker seg. Vi ser ikke at det har vært en videre økning, så vi ser et platå som har vart en ukes tid nå. Så håper vi at vi måler det enda lavere snart.

Kleppe ser inn i kamera

Lars Kåre Kleppe

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

Jeg skal snakke litt om dette med smitte hos ansatte. Vi har i hele perioden hatt mulighet til å teste ansatte på en egen testfasilitet. Siden september har vi tatt 5000 tester av ansatte bare inne her på sykehuset. I hele perioden ahr vi hatt cirka 80 ansatte som har testet positivt. 29 ansatte er registrert som smittet i første fase frem til september. Det er påvist smitte hos 50 ansatte siden september. De siste tre ukene - i lys av at vi har en høyere smitte ute i befolkingen - er det påvist smitte hos 30 personer ved SUS. Det har ført til smittesporinger på ca 15 avdelinger eller hendelser.

Størst utfordring har det vært på avdeling for blod- og kreftsykdommer, 2K, som vi snakket om sist. Det pågår her enda kartlegging og jevnlig testing av alt personell og alle innlagte pasienter. Til sammen kan vi knytte smitte hos ti personer til denne situasjonen. Det er åtte ansatte og to pasienter.

Ved pandemipost 1 jobber vi med smittesporing. De ansatte der har gjennomgått testing av alle som er tilknyttet posten. Om en ukes tid vil det være mulig å trekke endelig konklusjon her rundt sekundærtilfeller. Vi kommer ikke til å gå nærmere inn på tilstand til de berørte ansatte og pasienter.

Dette viser risikoen det innebærer å kunne opprettholde arbeid i helsetjenesten under pandemien. Når det er økende smitte i samfunnet, vil det føre til smitte også hos oss. Mange oppgaver hos oss krever nærhet og kontakt mellom ansatte - og mellom ansatte og pasienter. Selv om vi følger råd om avstand og benytter munnbind i nærkontakt, så er det ingen hundre prosent garanti for dette.

Spesielt det at vi kan være smittsomme i dagene før vi selv får symptomer - og noen kan være asymptomatiske bærere - er noe vi ikke kan gardere oss mot.

Vi har hatt noe lavere nivå på antall testede denne uka. En stor usikkerhet ligger i andelen som kanskje ikke går til testing – selv med symptomer. Er det for mange av det, så vil det skape usikkerhet. Inntrykket vårt er at andelen smitte man ikke kan spore er lavt - og har holdt seg lavt. Det er veldig positivt, men er absolutt en usikkerhet med beregning

Vi er på et nivå som er et pålatå – som kan svinge begge veier. Det er lokalt en lysning, men det er vikitg å understreke at dette er usikkert. Vi må fortsette med det vi har holdt på med. Vi på sykehuset vil jo ha en forsinkelse på dette på antall innlagte. Det har jo også mye å si hvilken aldersgrupper som blir berørt.

I går sa helseministeren at det er for tidlig å si om tiltakene har hatt effekt. De bebuder jo egentlig at de vil fortsette med tiltak i tiden framover. Dette vet vi mer om etter helga.
Tanken om at det er et mutert virus som sprer seg lettere, er absolutt reell. Det bør en være en ekstra trigger til at vi må gjøre det vi kan, slik at vi får ned smittetallet mest mulig. Da unngår vi smittetopper.

Det er det med å fortsette med de klare og gode anbefalingene og tiltakene. Unngå å være ute blant andre når du er syk, la deg teste, hold deg til reglene som er satt, unngå nærkontakter og ha god håndhygiene.

Spørsmål fra media til Kleppe

Bør en forlenge tiltakene?
Jeg mener det er for tidlig å ta dem ned nå – som de også ser ut til å ha oppfattet nasjonalt også. Jeg tror det vil fortsette i flere uker til.

Hvor lenge er det naturlig å ha de lokale tiltakene?
Fortsatt – som vi har sagt – så er vi på et vippepunkt. Det er for tidlig å si noe om. Vi må i alle fall vente en uke til før en bestemmer seg for noe nytt.

Er det nyttår og selskapene vi ser resultatet av nå?
Vi ser det ikke er ytterligere vekst, og en har kontroll på smittesporingen. Det tar ti til 14 dager etter at tiltak blir iverksatt og fulgt, så vil en kunne se effekten. Det er kanskje det en kan se effekten av her, men vi synes det er for tidlig å konkludere.

Hvem er det som blir smitta nå?
Det er smitte via kjente nærkontakter som er mest av, absolutt.