HELSENORGE

Korona: Endringer i driften

Antall covid-19-positive pasienter som trenger innleggelse i sykehus stiger. Det er når foretaket nærmer seg 13 innlagte pasienter at beredskapsledelsen skal vurdere behovet for å etablere en pandemipost. 

I dag, 8. desember, er elleve covid-19-pasienter innlagt på SUS.

– Det er forventet at dette antallet vil øke. Vi kan snart stå i en situasjon der kapasiteten ved de ordinære covid-19- postene er utnyttet maksimalt. For å skape et større handlingsrom og bedre kapasitet, er det besluttet å gjøre noen endringer i driften, sier konstituert beredskapssjef Eva Egeland. – Dette gjøres for å skape bedre forutsigbarhet, samtidig som det gir en større sikkerhetsmargin dersom mange pasienter har behov for sykehusinnleggelse samtidig.

Covid-19-innleggelser håndteres i henhold til planverk – og følger en egen opptrappingsplan. Fram til nå har Stavanger universitetssjukehus (SUS) vært på trinn én i planen, som viser til at covid-19-pasientene skal behandles i ordinær drift ved isolatpost 2I og infeksjonspost 3F.

SUS har nå iverksatt trinn to i opptrappingsplanen, som betyr utvidet bruk av 3F til håndtering av disse pasientene. 

Det er også besluttet å etablere pandemipost ved sengepost 5E. Etableringen av pandemiposten er trinn tre i planverket – og vil gi ytterligere seks pandemisenger. Dette ble besluttet av beredskapsledelsen tirsdag 7. desember.

Arbeidet med å klargjøre posten er i gang, og vil være i drift fra uke 50.

Inneliggende pasienter på 5E flyttes til andre ortopediske- og kirurgiske poster.

– Avgjørelsen er fattet på grunnlag av en totalvurdering av situasjonen. En eventuell videre opptrapping vurderes fortløpende, sier Egeland.

Praktisk informasjon

Enkelte dører vil bli stengt i forbindelse med endringene. Dette gjelder inn til sengepost 5E samt hovedveien inn til infeksjonsposten 3F.

For å komme inn til der 3F har ordinære drift (delen som ikke håndterer covid-19-pasienter), må heisen i 3. etasje ved dialyseavdelingen 3C benyttes av pårørende som skal på besøk.

Stengte dører vil bli merket.  

Til media

Det vil bli sendt ut invitasjon til presseorientering torsdag 9. desember. Der vil blant annet endringer i driften være tema.