HELSENORGE

Onsdag starter koronavaksineringen på SUS

For at sykehuset skal kunne opprettholde kritiske funksjoner og behandle både covid-19-pasienter og alle andre pasienter med behov for sykehustjenester, vaksineres nå utvalgte grupper av helsepersonell mot covid-19. 

I den opprinnelige planen skulle risikogruppene prioriteres foran helsepersonell. På grunn av risiko for betydelig mer smitte de nærmeste ukene ble det endret. Folkehelseinstituttet kunngjorde rett før nyttår at utvalgte grupper av helsepersonell skal prioriteres for vaksinasjon - parallelt med sykehjemsbeboere og de eldste.

Onsdag 13. januar er det planlagt at de første SUS-medarbeiderne får vaksinen. Med kort tid til oppstart av vaksinering foregår det nå et krevende arbeid med logistikk og gjennomføring på SUS.

På SUS vaksineres kun helsepersonell. For informasjon om vaksinering blant risikogrupper og andre kan du lese på helsenorge.no.

Håndtering av covid-19-pasienter og kritiske funksjoner

Det er gitt kriterier både nasjonalt og regionalt, for hvordan vaksinering skal prioriteres i spesialisthelsetjenesten.

– De som har prioritet i første omgang er helsepersonell som er sentrale i håndteringen av covid-19-pasienter. I tillegg er det personell som fyller kritiske funksjoner og som er vanskelig å erstatte hvis de blir smittet og havner i isolasjon eller blir syke, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus. 

I drøfting med konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Vest om prioritering regionalt, er det presisert at hovedmålsettingen nå er å sikre sykehusenes evne til å ivareta befolkningens behov ved en kommende økning av smitte i samfunnet - ikke beskyttelse av enkeltansatte som er smitteutsatt i sitt arbeid, selv om dette også er viktig.

Følger nasjonale føringer

Eksempler på helsepersonell som må prioriteres er intensivsykepleiere, personell innen anestesi og på akuttmottak. Covid-19-lab ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, er et annet eksempel.

– Vi må gjøre stramme prioriteringer og det er utfordrende. De vaksinedosene vi har fått rekker ikke til alle nå i første omgang. Kanskje er det medarbeidere som kunne tenke seg vaksinen tidligere - det har jeg forståelse for. Heldigvis er dette bare starten, etter hvert får vi flere doser og kan vaksinere flere, sier Schøyen.

Schøyen understreker at rekkefølgen for vaksinering av helsepersonell er ikke et uttrykk for ulik verdsetting av medarbeidere i ulike deler av tjenesten, men gjort etter både nasjonale og regionale anbefalinger og føringer. I siste ende er det hvert enkelt helseforetak som foretar en prioritering.

Ulike foretak kan gjøre noe ulike prioriteringer – det er fordi sykehusene er forskjellige. Rekkefølgen speiler de funksjonene der det i en unntakssituasjon er viktig å unngå redusert kapasitet.

– Glad for at helsepersonell blir prioritert

Gunn Elin Rossland, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund (NSF) på SUS, setter pris på at helsepersonell flyttes fram i køen for vaksinering.

– Vi er glade for at myndighetene har besluttet at helsepersonell skal prioriteres slik at vi kan ivareta pasientsikkerheten og flyten i sykehuset. Vi skulle gjerne ønsket at alle fikk vaksine med en gang, men sånn er ikke situasjonen og da må det prioriteres. De prioriteringene som er gjort er av hensyn til å ivareta pasientene, sier Rossland.

Hovedverneombud på SUS, Toyni Bjelland, sier det har vært en åpen dialog med ledelsen og god involvering fra tillitsvalgte og vernetjenesten.

– Det er kommet tydelige nasjonale føringer fra FHI og Helse Vest om hvilke prioriteringer som bør følges. Det er opprettet et vaksinasjonsutvalg på SUS som arbeider ekstremt effektivt, og som må gjøre stramme prioriteringer. Det er god involvering fra vernetjenesten og de tillitsvalgte i vaksinasjonsutvalget, samt fortløpende møter med ledelsen, sier Bjelland.

Bjelland minner også om at vaksinen ikke erstatter avstandsregelen og de generelle smittevernsrutinene. Hun oppfordrer til fortsatt fokus på dette også etter at man er vaksinert.

– Jeg vil også be alle som får tilbud om vaksine om å møte til oppsatt time når den tid kommer, eller sier ifra at de ikke kan, slik at andre kan få muligheten, avslutter Bjelland.

Fakta

  • 30. desember 2020 ble det kjent at Folkehelseinstituttet setter av koronavaksiner til 15 000 medarbeidere i spesialisthelsetjenesten.
  • I Helse Vest er det bestemt at Helse Stavanger får 198 hetteglass i første runde. Dette tilsvarer 1188 doser. Vaksinen vil bli gitt i to omganger. Den første dosen gis i uke 2 og 3. Andre dose gis i uke 5 og 6.
  • Personell som skal vaksineres nå vil få informasjon direkte, og får tildelt time til vaksinering. Flere vil få tilbud om vaksinasjon etter hvert som SUS får flere vaksiner.
  • Fordelingen av vaksinedoser er gjort med grunnlag i befolkningsstørrelse og med et tillegg til Helse Bergen for å dekke den nasjonale funksjonen for brannskade.

Les mer om vaksinering av helsepersonell i sak på helsevest.no