HELSENORGE

Pasientene på SUS er tilfreds med sykehusoppholdet

Pasientene på SUS er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet, men svarene peker også på forbedringsområder. Det viser en ny undersøkelse om pasientenes erfaringer.

pasopp.png

Resultatene er hentet fra Folkehelseinstituttet sin nasjonale undersøkelse Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019 (fhi.no).


Undersøkelsen ble utført blant et utvalg personer som var utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger ved alle offentlige sykehus og sykehus med avtale med det offentlige.

Temaene i undersøkelsen handlet om pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, ivaretakelse av pårørende, standard, utskrivning, samhandling, ventetid og opplevd pasientsikkerhet.

eldar_soreide.jpg

Fagdirektør Eldar Søreide.

– Pasienter fra Stavanger universitetssjukehus er stort sett fornøyd med sykehuset og svarer nokså likt sammenlignet med resultater nasjonalt og resultater for sist undersøkelse i 2015. Det er gode tilbakemeldinger, men vi har forbedringspotensial på flere områder, sier Eldar Søreide, fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.

Vil bli bedre på overganger

Pasientene på SUS er litt mer fornøyd med utskrivning og samhandling sammenlignet med svarene nasjonalt, og sammenlignet med de andre sykehusene i Helse Vest RHF. Det synes fagdirektøren er gledelig.

– Vi er veldig opptatt av å få til bedre overganger for pasienten - og ønsker å trygge pasient og pårørende, slik at utskrivningen blir best mulig. For å unngå unødige reinnleggelser, er det også helt sentralt å videreutvikle samarbeidet kommunehelsetjenesten, sier Søreide.

Lavere skår på standard – men maten er bra

I undersøkelsen ble pasientene stilt spørsmål om standard på sykehuset, som utstyr, rom, renhold og mat. Her gir pasientene på SUS en lavere skår på alle spørsmål sammenlignet med nasjonale resultat, med unntak av om maten var tilfredsstillende.

– SUS skårer lavere på standard på sykehuset. Det har jeg forståelse for. Vi vet godt at det er trangt hos oss og at det påvirker pasientopplevelsen. Det er en av grunnene til at vi ser fram til å ta i bruk nytt sykehus på Ullandhaug i 2024, sier Søreide.

Han legger til at selv om SUS skårer lavere på standard, er det bra å se at sykehuset likevel skårer bra på standard på mat. Kjøkkenavdelingen ved SUS har jobbet systematisk med forbedring av mattilbudet de siste årene.

SUS skårer også lavere enn nasjonalt på ventetid. Selv om det er relativt få pasienter som har svart på dette spørsmålet ved SUS, er det en tilbakemelding fagdirektøren tar på alvor.

– Dette er vi kjent med, og jobber på samme måte som de andre helseforetakene i Helse Vest med å redusere ventetidene og unngå fristbrudd, sier Søreide.

Her kan du lese rapporten fra Stavanger universitetssjukehus (sus.no).

Fakta

  • Høsten 2019 ble det gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse blant et utvalg personer som var utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger.
  • Undersøkelsen ble gjennomført på alle offentlige sykehus og sykehus med avtale med det offentlige.
  • Deltakerne ble trukket ut fra Norsk pasientregister.
  • For hvert sykehus ble det trukket et tilfeldig utvalg på 400 pasienter blant dem som ble skrevet ut i perioden 1. august til 31. oktober 2019. Av disse svarte 207 personer på undersøkelsen.
  • Resultatene fra undersøkelsen er oppsummert ved å regne ut indikatorskårer, basert på svarene fra grupper av enkeltspørsmål.
  • På grunnlag av pasientenes svar på 34 av spørsmålene ble det regnet ut skår på ni indikatorer. En skår er gjennomsnittet på enkeltspørsmålene som inngår, omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor 100 er best.

Kilde: Folkehelseinstituttet