Siktelse mot Helse Stavanger HF

Politiet har tatt ut siktelse mot Helse Stavanger for bruk av tvang mot mindreårig ved Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.

Helse Stavanger mottok 9.1.19 en siktelse fra politimesteren i Sør-Vest for overtredelse av helsepersonelloven § 67 første ledd og psykisk helsevernloven § 4-8.

Siktelsen er rettet mot Helse Stavanger som foretak og gjelder ikke enkeltmedarbeidere.

Grunnlaget for siktelsen er bruk av ulovlig tvang mot pasient under 16 år i tidsrommet 13.09.16 til 10.01.17.

Fylkesmannen i Rogaland har tidligere behandlet dette som en tilsynssak der det ble konkludert med følgende i brev mottatt av Helse Stavanger HF 19.02.18:

  • Stavanger universitetssjukehus sin bruk av tvang mot pasient under 16 år i form av isolering og transportbelte var ulovlig etter psykisk helsevernloven § 4-8 og i strid med kravet til forsvarlighet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
  • Stavanger universitetssjukehus sin dokumentasjon av bruk av isolasjon og mekaniske tvangsmidler både før og etter at pasienten fylte 16 år har gjennomgående vært så mangelfull at det er brudd på kravet til forsvarlighet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Helse Stavanger har i etterkant av tilsynssaken gjennomgått alle rutiner med sikte på å gjennomføre nødvendige endringer, tilpasninger og opplæring og for å styrke videre arbeid med læring og kvalitetsforbedring. Foretaket har en pågående dialog med fylkeslegen om dette.

 Dette er først og fremst en svært beklagelig sak for pasienten det gjelder. Saken har vært grundig behandlet gjennom en tilsynssak fra fylkeslegen, og tilsynsrapporten har blitt redegjort for i egen styresak. At politiet nå har valgt å ta ut siktelse tar vi til etterretning. Helse Stavanger skal selvsagt bistå politiet med all den informasjonen de trenger i etterforskningen, sier styreleder i Helse Stavanger, Stener Kvinnsland.

Han understreker at Helse Stavanger ser svært alvorlig på saken, og at foretaket vektlegger en størst mulig grad av åpenhet.

Lenke til styresak 23.03.18.Saken har også vært omtalt i media tidligere (abonnementsak i Aftenbladet)

Helse Stavanger ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i påvente av etterforskningen.