HELSENORGE

Slik skal vi styrke barselomsorgen

Siden 2017 har Stavanger universitetssjukehus (SUS) i tett samarbeid med kommunene jobbet med en ny plan for å sikre et bedre og mer helhetlig barseltilbud i Sør-Rogaland. Kvinner skal ha en reell valgmulighet til å reise hjem tidligere etter fødselen, dersom de selv ønsker det. 

Klinikksjef Henning Garsjø.

Klinikksjef Henning Garsjø

Sammen med den kommunale helse- og omsorgstjenesten har vi sett på organiseringen av barselomsorgen. Både hvordan tjenestene fungerer i dag - men også hvordan en framtidig barselomsorg vil kunne bli bedre, sier klinikksjef og leder for styringsgruppen, Henning Garsjø.

Han understreker at utgangspunktet for prosjektet har vært å legge til rette for at friske kvinner med friske barn skal ha mulighet til å reise tidligere hjem fra sykehuset etter fødselen, dersom de ønsker det:

– Det handler om å styrke tilbudet om barselomsorgen i tråd med nasjonale retningslinjer for å gi kvinner og deres familie en større mulighet til å velge. De som skal og bør ligge på sykehus, skal selvsagt være på sykehus. Slik er det i dag, og slik skal det være i framtiden.

De nasjonale føringene framhever også at det er viktig med tett samarbeid og god oppgavedeling mellom sykehus og kommuner for å sikre en trygg, helhetlig og sammenhengende tjeneste.  

Skal tilpasses behovene

I de nasjonale føringene heter det blant annet at «sykehusoppholdets varighet tilpasses kvinnens og den nyfødtes behov. Vurderingen skal gjøres i samråd med kvinnen». Det er også anbefalt å ha større valgfrihet mellom tjenester i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Den framlagte planen for barselomsorg oppsummerer godt de faglige oppgaver som skal utføres fra fødsel og de nærmeste dagene. Her beskrives også de oppgaver som sykehus og kommuner skal kunne utføre. Godt forutsigbart samarbeid og fleksibilitet i tjenestetilbudet vil bidra til at kvinnen kan gjøre gode valg for seg og sin familie, sier Garsjø.

Det nye sykehuset på Ullandhaug i 2023 planlegges med enerom med mulighet for sengeplass for pårørende. SUS bruker i dag en ombygd etasje i pasienthotellet til barselkvinner på grunn av tidligere plassmangel.

– Fordelen med det nye sykehuset er at hele familien kan få være sammen, noe vi dessverre ikke klarer ved dagens barselposter. Begge barselpostene vil altså være med opp til Ullandhaug i 2023, fortsetter Garsjø.

Utfordringer 

Kommunene i Sør-Rogaland er svært forskjellige i geografi, innbyggertall og antall fødsler. Det er også forskjeller i ressurssituasjon. Noen kommuner har allerede en godt utbygd tjeneste, mens andre trenger noe mer ressurser for å kunne gjennomføre alle tiltak planen skisserer.

– Av denne grunn vil endringene i tjenesten skje gradvis. En felles utfordring for regionen er rekrutteringssituasjonen for jordmødre. At en egen jordmorutdanning vil starte opp høsten 2019 ved Universitetet i Stavanger, vil hjelpe betraktelig på rekrutteringsutfordringene, sier kommunalsjef i Sandens kommune, Torill Jacobsen Kind.

Bredt samarbeid

Rapporten har blitt til med hjelp fra medarbeidere, kommunerepresentanter, fagforeninger og brukere - gjennom arbeidsgrupper og styringsgruppe. Utgangspunktet for prosjektet er den nasjonale faglige retningslinjen for barselomsorg Nytt liv og trygg barseltid for familien samt Helse Vests regionale plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Rapporten har vært til behandling i samhandlingsutvalget og er nå sendt til kommunene for innspill. Fristen er satt til 31. januar 2019. Deretter vil styringsgruppen samles for oppsummering, endelig konklusjon og avklaring av videre prosess.

Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Mediehenvendelser kan rettes til pressevakt - telefon 477 00 999.