HELSENORGE

Styret positive til intensjonsavtale om Vestlandslegen

- Dette er gode nyheter. Regjeringens tildeling av nye studieplasser i medisin fra studiestart 2020 medfører en mulighet for Stavanger universitetssjukehus til å utvikle oss fra å være en praksisarena for medisinstudenter til et fullverdig klinisk medisinstudium. Det vil bety mye for videre styrking av det medisinskfaglige miljøet i Stavangerregionen, sier styreleder Bjørn Erikstein.

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av styret i Helse Stavanger tirsdag 16. juni, er at Kunnskapsdepartementet 25. mai offentliggjorde at Regjeringen innvilger finansiering til opprettelse av 4000 nye studieplasser i Norge som en del av håndteringen av koronakrisen. I denne tildelingen ligger det inne 80 nye studieplasser i medisin, fordelt likt mellom de fire universitetene som tilbyr medisinutdanning i Norge: Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen (UiB).

UiB har i sin vurdering av dette funnet det hensiktsmessig å opprette studieplasser i den nye studieplanen, som de har arbeidet med i et par år, kalt Vestlandlegen.

Utgangspunktet i forslaget fra UiB er at studentene starter studieløpet ved UiB i Bergen høsten 2020 med 20 studenter. Studentene skal gjennomføre de siste tre årene av utdanningen i Stavanger. Det betyr at det første kullet kommer til Stavanger januar 2024.  

Konstituert administrerende direktør i Helse Stavanger, Helle Schøyen, understrekte i sin redegjørelse til styret at SUS sitt syn på et trepartssamarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetet i Bergen (UiB) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) står fast.

- Når det nye universitetssykehuset på Ullandhaug står ferdig, vil UiS være nærmeste nabo. Det vil være en dårlig utnyttelse av tilgjengelig kompetanse og ressurser dersom ikke UiS har en rolle i en klinisk medisinutdanning i Stavanger, sa Schøyen.

Styret i Helse Stavanger fattet følgende enstemmig vedtak:

Styret gir adm. direktør fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med UiB der følgende momenter vektlegges:

  • At de medisinske fagmiljøene i Stavangerregionen etterhvert blir en medvirker til hele studieløpet for medisinstudenter – Vestlandslegen –  gjennom et trepartssamarbeid mellom SUS, UiS og UiB.
  • En opptrapping av antall studenter som mottar klinisk undervisning ved SUS utover 20 plasser.
  • En overordnet plan for finansiering inkludert antall stillinger og, infrastruktur.
  • UiS og UiB må avklare sine roller og samarbeidspunkter, jf. tidligere vedtak om trepartssamarbeid.
Hele styresaken kan du lese her.