SUS-rusforskar Sverre Nesvåg er utnemnt til professor

Sverre Nesvåg er ein av dei mest erfarne rusforskarane i Noreg og har bidratt til utforming av norsk ruspolitikk innan fleire områder. Nå er han tildelt opprykk til professor II i rus og psykisk helse ved Det helsevitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Mann engasjert på scenen

– Opprykket vil gi meg både ein motivasjon og ei plikt til å bidra i vidare utvikling av fagfeltet, og då særleg i utvikling av forsking på behandlingsforløp og recovery-prosesser blant menneske med avhengigheitsproblem. Eg håper eg kan bidra til at dette fagfeltet blir ein endå viktigare del av samarbeidet mellom UiS og Stavanger universitetssjukehus (SUS), i eit samspill mellom klinikk og forsking på SUS og vidareutvikling av forsking, utdanningar og studiar ved UiS, svarar Nesvåg på spørsmål om kva opprykket betyr for ham.

Registerlederen for KvaRus og forskningslederen ved KORFOR er utdanna sosialantropolog. I 2005 avla han doktorgrad innan rusforsking med avhandling om alkoholkulturar i norsk arbeidsliv.

Hans forsking spenner vidt og har vore retta mot tema som førebygging, tidleg identifikasjon og intervensjon, behandlingsorganisering, det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengigheit, og integrasjonen mellom dei individuelle, relasjonelle og samfunnsmessige perspektiva på avhengigheitsutvikling og recovery.

Utvikling av faget og betre behandlingsløp


Nesvåg er tilknytt doktorgradsprogrammet i helse og medisin ved UiS, og medlem av Tverrvitskapleg nettverk for medisinske fag og forskingsområdet Samfunnsdeltaking i skole og arbeidsliv ved Det helsevitskaplege fakultet ved UiS.  

– Rusrelatert problematikk og avhengigheit er viktige forskingsområder, fordi det er store samfunnsproblem som påverkar liva til mange menneske og utfordrar alle deler av helse-, omsorg- og velferdstenestene til å utvikle meir effektive arbeidsmetodar og tenesteorganisering, forklarar han vidare.

Samfunnsnyttig rus- og avhengigheitsforsking


Med over 20 års erfaring som forskar og forskingsleiar står Sverre Nesvåg i spissen for rusforsking i regionen.Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking (KORFOR) i Helse Vest, der han er forskningsleder, har bygd seg opp til å bli eit leiande forskingsmiljø i Noreg på rusforsking. KORFOR driv mellom anna forsking og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan feltet, og initierer og deltar i prosjekt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Han har òg vore leiar av eit større behandlingssenter (Rogaland A-senter) og leiar og deltakar i fleire lokale og nasjonale utval og ekspertgrupper. Tidlegare i år vart Nesvåg tildelt forskingsprisen på SUS. Prisen deles ut til forskarar eller forskingsmiljø som har bidratt vesentleg til forsking ved SUS.

– På fleire nivå håper eg at forskinga mi er til nytte for samfunnet; at han bidrar til å redusere stigma og auka kunnskapen om rus og avhengigheit i befolkninga, at han bidrar til å styrka personar som direkte blir påverka av rus og avhengigheitsproblematikken i samfunnet, og at han bidrar til meir tilgjengelege og effektive behandlings- og hjelpetiltak, avsluttar Nesvåg.