Til deg som har født – eller skal føde snart

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har innført omfattende tiltak knyttet til koronaepidemien, for å beskytte pasienter og medarbeidere best mulig mot smitte. Her er informasjon om hva du som fødende skal forholde deg til.

Ponizej wersa po polsku

Informacja dla kobiet, które urodziły lub, którym zbliża się termin porodu

Ze wzgledu na epidemię Covid-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo personelu oraz pacjentow Szpital Uniwersytecki w Stavanger (SUS) wprowadził zaostrzone środki ostrożnosci.

Opublikowano 08.03.2020
Ostatnia aktualizacja 23.03.2020

Według informacji podawanych do dnia 16 marca 2020, nic nie wskazuje na to, że zdrowe kobiety w ciąży łatwiej zarażają się lub poważniej przechodzą chorobę, covid-19, niż inni. Nie ma informacji potwierdzających, że wirus przenosi się przez łożysko. Z tego wzgledu porody odbywają się zgodnie z planem, nawet jeśli pacjentka jest zarażona wirusem covid-19.

Oczywistym jest, że wszystkie kobiety w ciąży i partnerzy powinni zrobić, wszystko co mogą, aby uniknąć kwarantanny. Oddział Ginekologiczno-Położniczy opracował nowe wytyczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas porodu dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy ktoś jest poddany kwarantannie, zarażony czy całkiem zdrowy.

Niedługo bedę rodzić

 • UZG, natychmiastowa pomoc i hospitalizacja

Konsultacje ambulatoryjne,  badana UZG za rowno rutyne jak i pilne przyjęcia do szpitala odbywaja sie BEZ udzialu osoby towarzyszącej.
Jezeli źle się czujesz lub jesteś w izolacji/kwarantanie, prosimy o kontakt by ustalić nowy termin.

 • W przypadku zmiany ustalonej wcześniej daty/godziny wizyty u lekarza/położnej, skontaktujemy się z Tobą.

Te zmiany wynikają z tego, że cześć personelu jest poddany kwarantannie, co nie oznacza, że są chorzy.

Teraz bedę rodzić

 • Czy czujesz, że poród się zaczął?

W przypadku pojawienia się skurczy i/lub rozpoczęcia się akci porodowej kontaktuj się z oddziałem położniczym.

Telefon: 51 51 92 09

Numer telefonu podany wyżej, służy do kontaktu w nagłych przypadkach związanych z ciążą i porodem. Podczas rozmowy podaj nasętpujące informacje:

 • czy masz pozytywny wynik na korona wirusa (covid-19),
 • masz objawy ze strony układu oddechowego np, kaszel, katar, duszność
 • jesteś poddany kwarantannie lub izolacji
 • miałes bliski kontakt z osobą zarażoną

Oddział położniczy znajduje się obecnie na pierwszym piętrze.

Jeśli masz pytania na temat zblizającego się terminu porodu (a poród jeszcze się nie rozpoczął), skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, położną lub SOR (legevakt), jak zwykle.

 • Osoba towarzysząca podczas porodu

Każdej zdrowej pacjentce może towarzyszyć jedna zdrowa osoba (partner lub inna osoba - w przypadku zachorowania partnera).
Nikt nie może towarzyszyć pacjentce w przypadku cesarskiego cięcia.

Po porodzie

 • Zasady obowiazujące na oddziale poporodowym i hotelu poporodowym.

Partner nie ma wstępu na oddzial poporodowy.

Na bieżąco informujemy, czy zdrowi partnerzy mogą dołączyć do pacjentek w hotelu poporodowy. Żeby taka możliwość miała miejsce, partner pacjentki nie może opuścić szpitala od razu po porodzie, musi przebywac na terenie SUS.

Zakaz wizyt w okresie poporodowym obejmuje również rodzeństwo i rodzinę.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w tym wyjątkowym dla wszysktich czasie.

Witamy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Z niecierpliwością czekamy aż wszystko wróci do normy!
----------

Wszyscy pacjęci których dotknęła sytuacja na oddziale, zwiazana z rozprzestrzenianiem się wirusa od niedzieli 8 marca, są w bezpośrednim kontakcie z lekarzem odpowiedzalnym za kontrolę zakażen w szpitalu oraz lekarzem odp. za kotrolę zakażen w gmiwie.

Information in English

To anyone who has given birth – or is due to give birth soon

Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus epidemic in order to best protect patients and staff against infection. Here is some information about what prenatal and postnatal women should do.

Published 8 March 2020
Last updated 24 March 2020

As at 16 March 2020 there is no evidence to suggest that healthy pregnant women are more easily infected by the coronavirus (Covid-19) than members of the general population and nor is it thought that the virus can be transmitted via the placenta. Your birth will take place as planned, even if you are infected with the virus.

Obviously all pregnant women and their partners should do everything they can to avoid ending up in quarantine. The Women’s Clinic has drawn up new guidelines designed to ensure safe maternity care for all patients, regardless of whether or not you are in quarantine, infected or completely healthy.

I am due to give birth soon

 • Ultrasound, emergencies and admissions

No-one is permitted to be accompanied during outpatient appointments. Unfortunately this also applies to routine ultrasound scans and emergency consultations.

No-one is permitted to be accompanied when they are admitted for observation.

Please contact us if you are in isolation or think that you are ill so that we give you a new appointment.

 • We will contact you if a new appointment is made for you.

Some of our staff are in quarantine and we sometimes need to contact patients to make a new appointment. This does not mean that your doctor or midwife is ill, but that they may have other duties to perform on the day of your appointment.

I am about to give birth now

 • Do you think the birth has started?

It is important that you contact the Maternity Ward if you are having contractions and are about to give birth.

Maternity Ward phone line.: 51 51 92 09

Our Maternity Ward phone line is for acute conditions relating to pregnancy and birth.  Please tell us if you have been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

Our Maternity Ward is currently located on the ground floor.

If you have any questions about your imminent birth (and it has not yet started), please contact your own doctor, midwife or A&E as you would otherwise normally do.

 • Accompaniment during birth

All healthy women are permitted to be accompanied by a healthy companion during childbirth.

If your partner is infected with the coronavirus or is in quarantine, you can be accompanied by another healthy companion.

Partners are not permitted to be present during caesarean sections.

I have given birth - postnatal period

 • Guidelines for the Postnatal Ward and Postnatal Hotel

Partners are not permitted in the Postnatal Ward.

We are currently considering allowing healthy partners to attend the Postnatal Hotel. In such cases partners must stay at the SUS throughout and cannot, for example, return home immediately after the birth.

Our visiting ban also applies during the postnatal period and includes siblings and family.

We apologise for any inconvenience caused, but would ask for your understanding and request you to display consideration towards our patients and staff.

Welcome to the Women’s Clinic. We look forward to being able to return to normal visiting practices.
----------
All prenatal and postnatal women and anyone else affected by the virus situation in the Maternity Ward with effect from Sunday 8 March has already been contacted directly and followed up by the municipal Infectious Disease Control Consultant.


Til deg som har født – eller skal føde snart

Se mer utfyllende svar på ofte stilte spørsmål rundt fødsel i koronasituasjonen (finnes både som video og tekstsak) her.Per 16. mars 20 er det ikke holdepunkt for at friske gravide blir lettere smitta eller mer alvorlig syke av korona (covid-19) enn befolkningen generelt. Det er heller ikke holdepunkt for at viruset smitter via morkake. Fødselen skjer som planlagt selv om du er smitta av viruset.

Alle gravide og partnere bør selvsagt gjøre det de kan for ikke å havne i karantene. Kvinneklinikken har laget nye retningslinjer for å ivareta trygg fødselsomsorg for alle pasienter, uavhenging av om en er i karantene, smittet eller helt vanlig.

Jeg skal føde snart

 • Ultralyd, øyeblikkelig hjelp og innleggelse

Ingen får ha med seg ledsager under polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder dessverre også rutineultralyd og øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner.

Ingen får ha med ledsager under innleggelse for observasjon.

Ta kontakt hvis du er i isolasjon eller kjenner deg syk, så kan vi gi deg ny time.

 • Vi kontakter deg hvis du får ny time

Vi har medarbeidere i karantene og må tidvis kontakte pasienter for å gi ny time. Dette betyr ikke at legen eller jordmoren din er syk, men de må kanskje gjøre andre oppgaver den dagen du hadde time.

Jeg skal føde nå

 • Tror du fødselen er i gang?

Det er viktig at du tar kontakt med fødeavdelingen hvis du har rier og skal føde.

Fødetelefonen: 51 51 92 09

Fødetelefonen er for akutte problemstillinger som gjelder svangerskap og fødsel. Si fra om du har påvist korona (covid-19), har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Fødeavdelingen vår er for tiden samlokalisert i første etasje.

Hvis du lurer på noe i forbindelse med at du snart skal føde (og fødselen ikke har startet), så ta kontakt med egen lege, jordmor eller legevakt som du gjør normalt ellers.

 • Følge under fødselen

Alle friske kvinner får ha med en frisk ledsager under fødsel.

Hvis partneren din er smittet av korona, eller er i karantene, kan du ta med en annen frisk ledsager.

Partner får ikke være med under keisersnitt.

Jeg har født - tida etterpå

 • Retningslinjer for barselavdelingen og barselhotellet

Partner får ikke være med på barselavdelingen.

Vi vurderer løpende om en frisk partner får være med på barselhotellet. Partner må i så fall være på SUS under hele oppholdet, og kan for eksempel ikke dra hjemom rett etter fødselen. 

Besøksforbudet gjelder òg under barseltida og inkluderer søsken og familie.

Vi beklager ulempene dette fører til, men ber om forståelse og omtanke for våre pasienter og medarbeidere.

Velkommen til kvinneklinikken. Vi gleder oss til vi igjen kan ha vanlige besøksrutiner!

----------

Alle fødende og andre som ble berørt av situasjonen med smittesituasjonen på fødeavdelingen fra søndag 8. mars, er allerede kontaktet direkte og fulgt opp av smittevernoverlege på sykehuset – i samarbeid med smittevernoverlege i kommunen.

---------------------------------------------------------------------------