Tilfeller av urettmessig innsyn i journal

En medarbeider ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS) har innrømmet å ha gjort urettmessige oppslag i flere pasientjournaler. Helse Stavanger vil anmelde saken til politiet. Fylkesmannen i Rogaland har blitt varslet muntlig, og varselet vil følges opp skriftlig.

– Dette er svært alvorlig. Vi beklager på det sterkeste til pasienter som er berørte av dette. Vi har stor forståelse for den merbelastningen dette medfører for en sårbar pasientgruppe, sier assisterende klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern voksne, Sølve Braut.

Forholdet ble oppdaget høsten 2019 etter Dalane DPS mottok tilbakemelding fra to pasienter.

– Vi satte umiddelbart i gang med undersøkelser. Da det ble klart at den aktuelle hadde gjort uberettigede innsyn i journalene, ble medarbeideren tatt bort fra arbeid med pasientopplysninger.  Jeg har ikke anledning til å kommentere dette mer av hensyn til sakens karakter, men jeg kan bekrefte at vedkommende ikke lenger har et arbeidsforhold ved Dalane DPS eller i Helse Stavanger, sier Braut.

Tillitsbrudd

Braut understreker at alle pasienter skal være trygge på at opplysninger blir håndtert på en god og sikker måte. Helse Stavanger har systemer og rutiner for å sikre at reglene om taushetsplikt og personvern blir ivaretatt og all aktivitet til brukere av pasientjournalen blir loggført i systemet.

– Samtidig har vi et system som bygger på tillit. Den aktuelle medarbeideren har hatt lovlig adgang til vårt journalsystem – og også tjenstlig behov for å håndtere journalopplysninger. Likevel er det slik at medarbeidere har en egen lovpålagt plikt til kun å tilegne seg informasjon i pasientjournalen når det er behov for å gi pasienter forsvarlig helsehjelp eller for administrasjon av slik hjelp, sier Braut og fortsetter:

– I denne saken er dessverre denne tilliten brutt. Samtidig vil jeg opplyse om at sykehuset ikke har noen indikasjon på at den aktuelle medarbeideren har brutt taushetsplikten og gitt informasjon videre til andre. Det er også viktig for meg å understreke at denne saken er knyttet til en enkelt medarbeider og ikke øvrige deler av Dalane DPS.

Kontakter berørte

Helse Stavanger jobber nå med å få en best mulig oversikt over hvilke pasientjournaler som det er blitt gjort urettmessige oppslag i. Dette er en pågående kartlegging. Pasientene som er blitt berørt av dette, har fått et eget brev med informasjon fra Helse Stavanger.

Braut viser også til at alle pasienter selv kan gå inn på helsenorge.no og sjekke hvem som har vært inne i journalen. Samtidig må en være oppmerksom på at mange som har vært inne i journal, har lovlig adgang til innsyn i kraft av oppgaver som de skal gjøre. Selv om noen finner et ukjent navn knyttet til egen journal, så trenger ikke det bety at oppslaget er ulovlig.

Fakta: tilgang til opplysninger i pasientjournaler (fra helsenorge.no)

  • Når du behandles på sykehuset, blir pasientjournalen brukt til å planlegge og dokumentere behandling. I tillegg blir pasientjournalen brukt til administrativt arbeid, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten.
  • Ansatte skal ha en grunn for å åpne pasientjournalen din. Vær oppmerksom på at flere enn det helsepersonellet du selv traff på sykehuset, kan ha behov for å arbeide i pasientjournalen din. Derfor kan det ha vært gjort mange oppslag i pasientjournalen. Grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal er både administrative og relatert til behandlingen.
  • Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.
  • Ikke alle oppslag gjøres av mennesker. Noen ganger vil også automatiske oppslag vises i loggen. Dette er ikke oppslag som er gjort av en person, men av ulike datasystemer i helsetjenesten som overfører informasjon seg imellom. Det vil da ikke stå et personnavn, men for eksempel «Integrasjonsbruker» i navnefeltet.
  • Opplysningene i journalen er uansett underlagt taushetsplikt.


Spørsmål eller melde urettmessig innsyn

Dersom noen har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn de mener kan være urettmessige, må de kontakte sykehuset det gjelder.

Les mer både på Helsenorge.no og på Helse Stavanger sine hjemmesider:

Se nærmere informasjon om pasientjournal her (sus.no).

Andres innsyn i din pasientjournal (helsenorge.no).

Kontaktperson for media:
kommunikasjonsrådgiver Mirjam Klingenberg, tlf. 958 76 839.