Tegning av det nye sykehuset på ullandhaug. Mars 2017.

SUS2023

Prosjektarbeidet i Helse Stavanger HF er kommet godt i gang, og byggingen  av første byggetrinn i SUS2023 vil bli et vesentlig prosjekt og så i nasjonal målestokk. I 2016 ble Ullandhaug valgt som konsept for nytt sykehus i regionen. Første byggetrinn skal stå klart i 2023, og vil inneholde alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.

Fakta om sykehusutbyggingen

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. Første byggetrinn skal stå klart til bruk i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Vi skal bygge cirka 100 000 kvadratmeter.

Byggene blir plassert rundt et torg med kollektivakse gjennom. De forbindes med kulvert i underetasjen, og glassbroer i andre og tredje etasje. Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad. Tomten har egen adkomst for varetransport og ambulanse. Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk, og for enkelt å kunne endre på funksjoner i fremtiden.

Dagbehandling, dagkirurgi og deler av den polikliniske virksomheten innen somatikken blir værende igjen på Våland til senere byggetrinn. Det samme gjelder klinikkene for psykisk helse. Rehabilitering på Lassa er også planlagt at flyttes i senere byggetrinn.

Økonomisk ramme

Kostnadsrammen for prosjektet er beregnet til 8 milliarder kroner. Helse Stavanger har fått 5,9 milliarder kroner i lån av staten.

Målsetninger i SUS2023-prosjektet

Vi skal levere mest mulig sykehus for pengene!

Vi skal levere et prosjekt som

  • innfrir styrevedtakene i Helse Stavanger og Helse Vest
  • gir effektive driftsformer på Ullandhaug og Våland
  • sikrer hensiktsmessig utbygging og drift av byggetrinn 1 og byggetrinn 2.

Mer fakta om SUS2023 

Nyheter om SUS2023

Vi publiserer fortløpende nyheter om SUS2023. Du finner dem i vår samlede nyhetsoversikt.

Nyhetsoversikt

Prosjektorganisering

Høsten 2017 gikk SUS2023 over i gjennomføringsfasen, nærmere bestemt funksjonsprosjektet, som er den første fasen av gjennomføringen, hvor man går i dybden og kvalitetssikrer rom og områder.

Overordnet organisering

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson på tomta på Ullandhaug. Foto.

Styret i Helse Stavanger HF eier prosjektet, og administrerende direktør er byggherre. Det er utnevnt et prosjektråd for både organisasjonsutviklingsprosjektet og byggeprosjektet. Mandatet til prosjektrådet er å rådgi administrerende direktør før viktige beslutninger om byggets innvendige utforming skal fattes.

Videre er det opprettet en prosjektstyringsgruppe, som skal rådgi administrerende direktør hva angår den bygningsmessige gjennomføringen av prosjektet. Prosjektstyringsgruppen består av, i tillegg til ledere fra Helse Stavanger HF, tre eksterne deltakere, med betydelig  gjennomføringskompetanse fra store byggeprosjekter.

Prosjektdirektør for byggprosjektet er Kari Gro Johanson (bildet til venstre), som gikk inn i stillingen høsten 2014. Fra høsten 2016 ble hun ansatt i Sykehusbygg HF, som  er et nasjonalt helseforetak som skal benyttes ved alle store sykehusprosjekter over 500 millioner kroner.

Prosjektdirektør for arbeidet med organisasjonsutvikling i er Hege Fjell Urdahl, som gikk inn i stillingen høsten 2016.


Brukergrupper

Elleve brukergrupper går nå tegningene nærmere etter i sømmene, på jakt etter den beste plasseringen av møbler og utstyr i rommene på det nye sykehuset.

Brukergruppene er satt sammen for å favne bredt, med mest mulig erfaring og kompetanse. Det betyr også at mange perspektiver, behov og hensyn møtes. I løpet av høsten skal brukergruppene kvalitetssikre rommene og komme med innspill til løsninger som gir god arbeidsflyt. Også uteområdene og fellesområdene skal gjennomgås, og her skal pasientrepresentanter delta.

Aktuelle styresaker

Les styresaker om SUS2023

Idèfasen

I idéfasen skal det etableres en idéfaserapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om å igangsette konseptfasen.

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. (IS-1369 Veileder, pdf)

Idefasen ble avsluttet i 2013.

Les mer om idèfasen Helse Stavanger

Konseptfasen

Mandatet for konseptfasen var å utrede følgende alternativ for planleggingen av nytt universitetssykehus:   

  • Null-alternativet (ombygging på eksisterende tomt på Våland)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på hhv Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandnes
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på dagens tomt på Våland
  • Helt nytt sykehus i ett byggetrinn

         Konseptvalgrapport november 2015 (styresak 101-15, vedlegg 1, pdf)

Konseptfasen ble avsluttet i desember 2015 Les mer om konseptfasen

Les mer om høringsinnspillene

Forprosjektfasen

 I forprosjektfasen skal innhold og arbeidsprosesser beskrives i ytterligere detalj, og OU-prosjektets fase 2 skal igangsettes. Videre skal det utarbeides en reguleringsplan for Ullandhaug, og det skal velges en entreprisestrategi. 

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. (IS-1369 Veileder, pdf)
Som i skisseprosjektfasen er det arkitekt- og ingeniørfirmaet Nordic COWI som i hovedsak bistår oss, men også en rekke andre aktører vil bli involvert. Brukermedvirkning er fortsatt viktig, og ansatte fra ulike fagområder, tillitsvalgte, verneombud og pasientrepresentanter vil delta i arbeidsgrupper.

Forprosjektrapporten skal behandles i styrene i Helse Stavanger og Helse Vest i juni 2017.

Forprosjektrapport SUS2023 (Styresak Helse Stavanger 45-17, behandles 9.juni)


Forprosjekttfasen ble avsluttet i juni 2017

Informasjon til leverandører og entreprenører

Vi vektlegger at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i konkurransen. Informasjon til leverandører og entreprenører vil fortløpende bli presentert på våre nettsider.


Informasjon, presentasjoner og retningslinjer

Presentasjoner

Stavanger Energy Conference 2017 - Nytt universitetssjukehus på Ullandhaug, SUS2023, Kari Gro Johanson

Stavanger Energy Conference 2017 - Utfordringer i næringene, Jon Rønning

Tidsplan 2017

Prosjektet flyttet 1.september til nytt prosjektkontor på Ullandhaug, like ved tomten, og leier nå lokaler hos Ipark Eiendom, (I4). Besøksadresse: Professor Olav Hansensvei 7a.

I funksjonsprosjektet (høsten 2017) skal brukergruppene bistå med å kvalitetssikre og videreutvikle de rom som inngår i forprosjektet gjennom å detaljere ut rommene. Brukermedvirkningen skal i denne fasen sikre at det enkelte rom har riktig størrelse og er hensiktmessig utformet i forhold til det arbeidet som skal foregå der. Brukergruppene har en rådgivende funksjon.

Videre skal det utarbeides tilbudsgrunnlag for bygningsmessige og tekniske entrepriser. Oppbemanning av prosjektorganisasjonen vil pågå utover høsten 2017.

Kontakt oss

Send e-post til: sykehusutbygging@sus.no

Kontaktinformasjon

Nyheter