Tegning av det nye sykehuset på ullandhaug. Mars 2017.

SUS2023

​Stavanger-regionen trenger nytt sykehus. Prosjektarbeidet i Helse Stavanger HF er kommet godt i gang med et løft og en utbygging som er stor også i nasjonal målestokk. I januar 2016 ble det endelig klart at Ullandhaug er valgt som konsept for nytt sykehus i regionen, og med helseministerens endelige beslutning 11.januar 2016 om at nytt sykehus i Helse Stavanger HF skal legges til Ullandhaug, gikk SUS2023 over i forprosjektfasen.

Nyheter om SUS2023

Vi publiserer fortløpende nyheter om SUS2023. Du finner dem i vår samlede nyhetsoversikt.

Nyhetsoversikt

Prosjektorganisering

Med helseministerens endelige beslutning 11.januar 2016 om at nytt sykehus i Helse Stavanger HF skal legges til Ullandhaug, går Prosjekt Sykehusutbygging over i forprosjektfasen.

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson på tomta på Ullandhaug. Foto.

Store og viktige oppgaver i denne fasen er at innhold og arbeidsprosesser i nytt sykehus skal beskrives i ytterligere detalj, og OU-prosjektets fase 2 skal igangsettes. Videre skal  det utarbeides en reguleringsplan for Ullandhaug, og det skal velges en entreprisestrategi. Som i skisseprosjektfasen er det arkitekt- og ingeniørfirmaet Nordic COWI som i hovedsak bistår oss, men også en rekke andre aktører vil bli involvert. Brukermedvirkning er fortsatt viktig, og ansatte fra ulike fagområder, tillitsvalgte, verneombud og pasientrepresentanter vil delta i arbeidsgrupper.


Aktuelle styresaker

Les styresaker om SUS2023

Idèfasen

I idéfasen skal det etableres en idéfaserapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om å igangsette konseptfasen.

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. (IS-1369 Veileder, pdf)

Idefasen ble avsluttet i 2013.

Les mer om idèfasen Helse Stavanger

Konseptfasen

Mandatet for konseptfasen var å utrede følgende alternativ for planleggingen av nytt universitetssykehus:   

  • Null-alternativet (ombygging på eksisterende tomt på Våland)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på hhv Ullandhaug/Stavanger og Stokka/Sandnes
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på dagens tomt på Våland
  • Helt nytt sykehus i ett byggetrinn

         Konseptvalgrapport november 2015 (styresak 101-15, vedlegg 1, pdf)

Konseptfasen ble avsluttet i desember 2015 Les mer om konseptfasen

Les mer om høringsinnspillene

Forprosjektfasen

 I forprosjektfasen skal innhold og arbeidsprosesser beskrives i ytterligere detalj, og OU-prosjektets fase 2 skal igangsettes. Videre skal det utarbeides en reguleringsplan for Ullandhaug, og det skal velges en entreprisestrategi. 

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. (IS-1369 Veileder, pdf)
Som i skisseprosjektfasen er det arkitekt- og ingeniørfirmaet Nordic COWI som i hovedsak bistår oss, men også en rekke andre aktører vil bli involvert. Brukermedvirkning er fortsatt viktig, og ansatte fra ulike fagområder, tillitsvalgte, verneombud og pasientrepresentanter vil delta i arbeidsgrupper.

Forprosjektrapporten skal behandles i styrene i Helse Stavanger og Helse Vest i juni 2017.

Forprosjektrapport SUS2023 (Styresak Helse Stavanger 45-17, behandles 9.juni)

Informasjon til leverandører og entreprenører

Vi vektlegger at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i konkurransen. Informasjon til leverandører og entreprenører vil fortløpende bli presentert på våre nettsider.

Åpen anbudskonkurranse: Anskaffelse av definerte prosjektstyringsfunksjoner til SUS2023 prosjektet

Tilbudsfrist 07.07.17 kl 12.00

Informasjon, presentasjoner og retningslinjer

Presentasjoner

Stavanger Energy Conference 2017 - Nytt universitetssjukehus på Ullandhaug, SUS2023, Kari Gro Johanson

Stavanger Energy Conference 2017 - Utfordringer i næringene, Jon Rønning

Tidsplan 2017

Behandling av områderegulering

Tidspunkt: Februar 2017
Beslutningstaker: Bystyret i Stavanger kommune

Behandling av områderegulering

Tidspunkt: Mars 2017
Beslutningstaker: Sola kommune

Godkjenning av forprosjektet i styret i Helse Stavanger HF

Tidspunkt: Juni 2017
Beslutningstaker: Styret i helse Stavanger HF

Godkjenning av forprosjektet i styret i Helse Vest RHF

Tidspunkt: Juni 2017
Beslutningstaker: Styret i Helse Vest RHF

Kontakt oss

Send e-post til: sykehusutbygging@sus.no

Kontaktinformasjon

Nyheter