Detaljregulering av nytt universitetssykehus på Ullandhaug

Forslag til detaljregulering av nytt universitetssykehus på Ullandhaug er nå sendt ut til behandling i kommunalstyret for byutvikling torsdag 30. november.

Forslaget bygger på styrevedtak i Helse Vest RHF fra desember 2015 der Ullandhaug ble valgt som det foretrukne tomtealternativet. Dette ble også bekreftet av Helse- og omsorgsminister Bent Høie i januar 2016. Stavanger bystyre vedtok i mars 2017 plan 2510, områderegulering for universitetsområdet, som legger til rette for nytt sykehus.

Byggestart er planlagt til januar 2019. Første byggetrinn av sykehuset skal tas i bruk i 2023. Første byggetrinn utgjør ca. 100 000 m² BRA fordelt på 4 bygg.
Detaljreguleringen omfatter tomtene SH1, SH2, SH3, KT10, OPT1 og OPT4 i plan 2510. Disse områdene har et samlet utbyggingspotensiale på i overkant av 200 000 m² BRA. Planområdet omfatter også nødvendig parkeringshus, veier, torg, plasser og grønnstruktur ved byggetomten som skal opparbeides ved bygging av første byggetrinn.

Hele saksfremlegget med vedlegg (kommunalstyret for byutvikling): http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/AgendaItems/Details/211754