Fakta om nytt sykehus

Gjennom bygging av nytt sykehus sikrer vi framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.
 • Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.
 • Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger.
 • Størrelse: cirka 100 000 kvadratmeter (over 14 fotballbaner stort). Til sammenligning er Sykehuset Østfold (Kalnes) 85 000 kvadratmeter.
 • Det er planlagt for enerom med bad til alle (ca. 640 sengerom).

Illustrasjon av sengerom. Foto.
Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad.

Økonomisk ramme

Den totale kostnadsrammen for det nye sykehuset er ca. 8,4 milliarder kroner (2017). Justert for inflasjon tilsvarer dette ca. 9,3 milliarder kroner i 2023.

SUS2023 finansieres gjennom lån fra Helse- og omsorgsdepartementet – tilsvarende 70 prosent av kostnadsrammen (5,9 milliarder kroner bevilget i statsbudsjettet for 2017).

De resterende 30 prosent av kostnadsrammen finansieres dels via opptak av lån på 500 millioner kroner fra Helse Vest RHF, og to milliarder kroner gjennom midler fra egen drift.

Finansieringen via egen drift krever en klar forbedring av driftsresultatet fremover.

Innenfor kostnadsrammen skal det sikres at all somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi og laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, samt deler av dagbehandling og poliklinikkareal med tilhørende støtte og serviceareal for nevnte funksjoner, samles på Ullandhaug i 2023.

Ved utgangen av 2018 er det inngått kontrakter på ca. 1,3 milliarder kroner, og forpliktet 2,7 milliarder kroner knyttet til SUS2023.

Sykehusdrift to steder: Ullandhaug og Våland

 • Sykehuset skal bygges i flere trinn. All somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner og nødvendig radiologi, laboratoriefunksjoner og støtte-/servicefunksjoner flyttes til nytt sykehus på Ullandhaug i første trinn som skal være klart til bruk i 2023.
 • Når det gjelder dagbehandling og poliklinikk skal minimum den delen av virksomheten som er nødvendig for døgndrift flyttes med.
 • Rehabiliteringsavdelingen for døgndrift blir værende på Lassa.
 • På det eksisterende sykehuset på Våland blir psykiatri værende igjen – både døgn- og dagbehandling.
 • Hovedandelen av poliklinisk virksomhet og dagbehandling skal fortsatt foregå på Våland.

Viktige prinsipp for delingen av funksjoner mellom de to sykehusene er at:

 • Innlagte pasienter skal i hovedsak ikke fraktes mellom de to sykehusene
 • Ansatte skal fortrinnsvis ikke dele en arbeidsdag mellom de to sykehusene
 • Varer og tjenester vil for en del funksjoner måtte leveres fra det ene sykehuset til det andre.

Plan for Våland

I januar 2017 startet et eget prosjekt for å se på fremtidig bruk av byggene på Våland etter Ullandhaug-flyttingen.

Om byggene

 • Det planlegges for enerom med eget bad.
 • Det nye sykehuset utformes som en campus-struktur med flere bygg.
 • Alle byggene er plassert rundt et torg med en kollektivakse gjennom.
 • Alle byggene har egne innganger som er åpne på dagtid - det planlegges med spisesteder i nærheten av torget.
 • Byggene henger sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere.
 • Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk og for enkelt å kunne endre på funksjoner i framtiden.
 • Det blir tre sengebygg med poliklinikker i første etasje og sengeposter over.
 • Det blir et eget akuttbygg med akuttinngang og helikopterlandingsplass like ved. I dette bygget samles akuttmottak, intensiv, nyfødtintensiv og intermediærsenger. Også hovedinngang og vestibyleområde ligger i dette bygget.
 • Varemottak og forsyningssenter plasseres under akuttmottak.
 • Det blir et eget bygg (behandlingsbygget) for de tunge tekniske funksjonene som billeddiagnostikk, laboratorier, intervensjon og operasjon.
 • Arbeids- og dokumentasjonsplasser planlegges både i nærheten av behandlingsområder og desentralisert.
 • Forsknings- og undervisningsareal planlegges også både i tilknytning til behandlingsområder og desentralisert.
 • Garderober for medarbeidere planlegges i underetasjen i alle bygg.

Adkomst og parkering – hvordan blir det på Ullandhaug?

 • Det legges opp til gode kollektivløsninger med hyppige bussavganger.
 • Parkering for pasienter og pårørende planlegges i P-hus med umiddelbar nærhet til sengebygg A (på vestsiden).
 • Det blir mulighet for å sette av og hente pasienter ved alle innganger - i tillegg til HC-parkering for forflytningshemmede.
 • Det forutsettes at mange medarbeidere fortsatt kan sykle til jobb og bruke ny sykkelstamvei langs E39. Det planlegges med tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, de fleste under tak.
 • For medarbeidere som kjører bil til jobb vil det bli planlagt for ca. samme parkeringsdekning som i dag.
 • Det blir egen adkomst for varetransport og ambulanse.

Faktaark om SUS2023 (pdf)

Faktaark november 2015 (pdf)Faktaark juni 2016 (pdf)

Fant du det du lette etter?