Fakta om sykehusutbygging

Sykehusutbyggingen (SUS2023) er godt i gang med en utbygging som er stor - også i nasjonal målestokk. Her er fakta om SUS2023.

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. Første byggetrinn skal stå klart til bruk i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Vi skal bygge cirka 100 000 kvadratmeter.

Sykehuset på Ullandhaug i fugleperspektiv. Foto.

Byggene blir plassert rundt et torg med kollektivakse gjennom. De forbindes med kulvert i underetasjen, og glassbroer i andre og tredje etasje. Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad. Tomten har egen adkomst for varetransport og ambulanse. Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk, og for enkelt å kunne endre på funksjoner i fremtiden.

Det nye sykehuset blir nabo til Universitetet i Stavanger (UiS) og plasseres like nedenfor I-park og Arkivenes hus.

Dagbehandling, dagkirurgi og deler av den polikliniske virksomheten innen somatikken blir værende igjen på Våland til senere byggetrinn. Det samme gjelder klinikkene for psykisk helse. Rehabilitering på Lassa er også planlagt at flyttes i senere byggetrinn.

Økonomisk ramme

Kostnadsrammen for prosjektet er beregnet til ca 8 milliarder kroner. Helse Stavanger er bevilget 5,9 milliarder kroner i lån av staten. SUS2023 finansieres gjennom et låneopptak fra HOD tilsvarende 70% av kostnadsrammen. De resterende 30% finansieres dels ved opptak av lån på 500 millioner fra Helse Vest RHF og midler fra egen drift.

Målsetninger i SUS2023-prosjektet

Vi skal levere mest mulig sykehus for pengene!

Vi skal levere et prosjekt som

 • innfrir styrevedtakene i Helse Stavanger og Helse Vest
 • gir effektive driftsformer på Ullandhaug og Våland
 • sikrer hensiktsmessig utbygging og drift av byggetrinn 1 og byggetrinn 2.

Nytt sykehus bygges i flere trinn

 • Det skal bygges cirka 100 000 kvadratmeter i første byggetrinn. Det vil si over 14 fotballbaner stort. Nytt Østfoldsykehus/Kalnes er til sammenligning cirka 85 000 kvadratmeter

Hege Fjell Urdal på stand. Foto.
Det nye sykehuset blir circa 100 000 kvadratmeter i første byggetrinn.

 • Psykiatri på Våland, inkludert barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og rehabilitering på Lassa flyttes til Ullandhaug i senere byggetrinn.
 • I januar 2017 startet et eget prosjekt for å se på fremtidig bruk av byggene på Våland etter Ullandhaug-flyttingen.
 • Deler av dagbehandlingen, dagkirurgi og poliklinisk virksomhet blir værende på Våland til senere byggetrinn. 

Byggene

 • Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk og for enkelt å kunne endre på funksjoner i framtiden.
 • Det nye sykehuset utformes som en campus-struktur med flere bygg.
 • Alle byggene er plassert rundt et torg med en busstrasé gjennom.
 • Alle byggene har egne innganger/vestibyleområder som er åpne på dagtid - der planlegges med kantiner/spisesteder i nærheten av torget.
 • Byggene henger sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere.
 • Det blir tre sengebygg - med poliklinikker i første etasje og sengeposter over.

Illustrasjon av sengerom. Foto.
Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad.

 • Det blir et eget akuttbygg med akuttinngang og helikopterlandingsplass like ved. I dette bygget samles akuttmottak, intensiv, nyfødtintensiv og intermediærsenger. Også hovedinngang og vestibyleområde ligger i dette bygget.
 • Varemottak og forsyningssenter plasseres under akuttmottak.
 • Det blir et eget bygg (behandlingsbygget) for de tunge tekniske funksjonene som billeddiagnostikk, laboratorier, intervensjon og operasjon.
 • Arbeids- og dokumentasjonsplasser planlegges både i nærheten av behandlingsområder og desentralisert.
 • Forsknings- og undervisningsareal planlegges også både i tilknytning til behandlingsområder og desentralisert.
 • Garderober for medarbeidere planlegges i underetasjen i alle bygg.

Parkering og adkomst til Ullandhaug

 • Parkering for pasienter og pårørende planlegges i P-hus i umiddelbar nærhet til sengebygg A (på vestsiden).
 • Det blir muligheter for å sette av og hente pasienter ved alle innganger - i tillegg til HC-parkering.
 • For medarbeidere som kjører bil til jobb vil det bli planlagt for ca samme parkeringsdekning som i dag.
 • Det forutsettes at mange medarbeidere fortsatt kan sykle til jobb og bruke ny sykkelstamvei langs E39. Det planlegges med tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, de fleste under tak.
 • Det legges opp til gode kollektivløsninger med hyppige bussavganger.
 • Det blir egen adkomst for varetransport og ambulanse.

Faktaark om SUS2023 (pdf)

Faktaark november 2015 (pdf)Faktaark juni 2016 (pdf)

Video av hvordan det nye sykehuset kan bli

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.