For deltagere

Den generelle forskningsbiobanken PBCB er et regionalt samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) der vi samler inn biologisk materiale fra brystkreftpasienter. 

Biobanken startet først ved HUS i 2010 av professor og doktor Ernst Lien ved hormonlaboratoriet. Dette var et samarbeid med professor og kirurg Håvard Søiland. Håvard Søiland mottok midler noe senere og startet biobanken ved SUS i overgangen 2012/2013. Til nå er det inkludert over 700 pasienter i Bergen og over 300 i Stavanger.

De inkluderte pasientene følges regelmessig i 11 år med en spørreskjemapakke hvert år og blod- og urinprøver hvert halvår. Selve oppfølging av pasientene skjer ved Hormonlaboratoriet på Haukeland og i Stavanger via et samarbeid mellom Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon, ved Kirurgisk avdeling og Kreftavdelingen. I Stavanger vil det være Siri Lunde som vil være hovedperson i pasientkontakten, mens i Bergen vil pasientene møte på avdeling for blodprøvetaking, mens kontaktperson er Thomas Helland.

Spesielt for PBCB er den systematiske og brede innsamlingen av blodprøver, som vil danne et unikt grunnlag for en bedre biologisk forståelse av brystkreft, bl.a. med bedre biomarkører for diagnostikk, prognose og prediksjon av behandlingsresponsen. Forskningen vil også legge grunnlag for å utvikle nye medikamenter eller behandlingsmetoder.

​Materialet vil bli benyttet til pågående og fremtidig brystkreftforskning ved SUS/HUS og med samarbeidende institusjoner i inn og utland. All forsknings skal være godkjent av regional etisk komité.

Forskningsgruppe for Brystkreft ved SUS

Forskningsgruppe for Brystkreft (FFB) har  hele behandlingsforløpet til brystkreft pasientene i fokus. Derfor er gruppen sammensatt på tvers av avdelingsgrensene, men langs forløpsaksen til pasienten. FFB består av molekylærbiologer, patologer, radiologer, onkologer, bryst-og endokrinkirurger, plastikkirurger, sykepleieforskere, sykepleiere, forskningskoordinatorer, brukerrepresentanter og representant fra medisinsk humaniorafeltet (kulturviter). Sammen skaper vi pilarene for gruppens motto: Fra molekyl til helt menneske.

Vår visjon er å minke over –og underbehandling av brystkreftpasienter ved å bedre deres diagnostikk og oppfølgning ved å kombinere både basal og translasjonell forskning. Ved Avdeling for Patologi er det gjort flere retrospektive studier basert på arkivert tumorvev fra perioden 1989-2004 på brystkreft. Disse studiene er en kombinasjon av klassisk patologi, molekylær biologi (mikroRNA), kvantitativ immunohistokjemi og digital patologi. Ved Avdeling for Blod og Kreftsykdommer har den translasjonelle brystkreftforskningen lenge vært fokusert på mikrometastaser til beinmarg ved tidlig brystkreft, og i denne pasientgruppen har vi nå median oppfølgingstid på 12.5 år. De senere årene har imidlertid fokuset dreid mer over på å undersøke betydningen av sirkulerende tumorceller (CTCs) og cellefritt tumor DNA (ctDNA) fra plasma som prognostiske markører og som monitoreringsverktøy for behandlingseffekt. PBCB er knyttet til FFB og er en biobank som vil bli mye involvert i prosjekter som utgår fra denne forskningsgruppen.

Forskningsgruppen ved HUS

Denne gruppen er ledet av professor og doktor Gunnar Mellgren ved hormonlaboratoriet. Han tok over for Ernst Lien etter at han gikk av med pensjon.

Februar 2019 kom første doktorgrad ut av PBCB. Den kom fra Bergen med molekylærbiolog Thomas Helland som kandidat og Gunnar Mellgren som hovedveileder. Fra Stavanger var Håvard Søiland og Emiel Janssen medveiledere. Prosjektet hadde tittelen: "Tamoxifen in the Treatment of Luminal Breast Cancer. - Implications of active metabolites on gene expression, side effects and clinical outcome".

Sykepleier Kari Britt Hagen fra Haukeland, er også snart ferdig med sitt doktorgradsprosjekt. I sitt prosjekt ser hun på hvor mange av pasientene som tar den foreskrevne antihormon-tabletten (adherence), bivirkninger av antihormontabletter og bl.a. usikkerhet ved sykdommen. Hovedveileder i prosjektet er Ragna Lind, mens medveiledere er

Brukermedvirkningen i prosjektet 


PBCB har et aktivt samarbeid med to brukerrepresentanter fra den regionale brystkreftforeningen (Brystkreftforeningen). Begge fungerer som aktive partnere i Brukermedvirkningsprogrammet og deltar i våre prosjektmøter. De er begge tidligere brystkreftpasienter og har gitt verdifull innsats i flere aspekter av PBCB-prosjektene. Dette har gitt et viktig løft i studiegruppen.

På oppfordring fra brukerne har PBCB startet et nytt forskningsområde: Fatigue og arbeidslivsdeltagelse hos brystkreftoverlevere. Videre er brukerne våre aktiv deltagende i utforming av samtykkeerklæringer og informasjonsbrev som sendes til pasienter. De gir også viktige innspill på søknader som sendes inn. Planen er at brukerne skal være med når resultatformidlingen skal skje i de ulike media (skriftlig og muntlig).

Brukermedvirkningen har gitt PBCB en viktig ekstra dimensjon, som vi vil videreutvikle fremover.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.