HELSENORGE

VR-simulering

Klinikk Psykisk Helsevern Voksne og Prehospital Klinikk har utviklet VR-simulering for å øke kompetansen innenfor transport av psykisk syke


Målet med prosjektet er å stimulere til økt profesjons- og refleksjonskompetanse noe som vil gi en forbedret pasientbehandling samt være med å redusere personalskader, usikkerhet og utrygghet hos personalet

Klar for simulering

​​Startfasen:​

Det ble kjøpt inn 10 VR- briller og filmet 10 filmer av scenarier innenfor psykisk helse i 360 graders format. Disse VR- brillene er dedikert til Prehospital Klinikk, da dette prosjektet er finansiert av øremerkede midler fra Helse Vest, til forbedringsarbeid i prehospitalt. Fokus på psykisk helsearbeid og utvikling av gode samhandlingsrutiner med involverte etater og tjenester slik som AAT, legevakt, AMK, ambulanse og politi er en sentral målsetning i dette prosjektet. Hovedmålet er å tilrettelegge for økt profesjons- og refleksjonskompetanse i trygge rammer.

VR-simuleringsprosjektet er et verktøy til bruk i undervisning og i andre læringsarenaer. Vi har latt oss inspirere av VR-simuleringer som er gjort ved Sykehuset Innlandet.

VR-simuleringen har blitt presentert og simulert for ambulansepersonell og i utdanningen for paramedisin i Stavanger. Det er lært opp fasilitatorer i Prehospital Klinikk i å håndtere denne typen simulering. Selve simuleringen foregår etter prinsipper fra simuleringspedagogikken Train The Trainer: Først gjennomføres en brief på 10 min der en blir kjent med det tekniske utstyret og situasjonen som skal simuleres. Deretter ser alle samme film i VR. Dette tar ca 10 min. Til slutt gjennomføres en refleksjon/ debrief på omtrent 30 min. Hele prosessen kan gjennomføres i et personalmøte, fagdager eller i beredskapstid på ambulansen, noe som gjør det svært fleksibelt og versatilt.


​​Dagens status:​

VR-prosjektet er videreført i Klinikk psykisk helsevern voksne, Akutt og intensiv avdeling med hjelp av prosjektmidler fra Akuttnettverket​. Vi har nå 40 briller tilgjengelig for simulering (2x10 briller til prehospital klinikk og 2x10 briller til Akutt og intensiv avdeling). Det er filmer fra prehospital tjeneste inkl filmer i samarbeid med politi og legevakt samt innhospitale filmer fra akutt psykiatri.


​Nasjonalt nettverk for VR-simulering:​

Vi har startet et Nasjonalt nettverk for VR-simulering som møtes på Teams hver 2. måned. Det er ca 60 medlemmer i nettverket represen​tert fra:

 • Helse Stavanger
 • Sykehuset Innlandet
 • Sørlandet sykehus
 • Oslo Universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Sykehuset Telemark
 • AHUS
 • Norlandssykehuset 
 • ​Diakonsykehuset
 • NKS Olaviken Sykehus
 • Vestre Viken
 • Helse Vest IKT
 • MAP sentralt
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • NTNU Innlandet
 • VID ​vitenskapelige høyskole
 • Tromsø Kommune


For medlemmer av nettverket:

VR-HUB (krever tilgang)​VR-logo 


Presentasjoner

VR simulering 2020.pptx

 

 

Lenker:

Akutt mottakspost C2 - AMC2 (URL)

Hele Vest IKT VR-lab​​​

Fant du det du lette etter?