- en dør inn til behandling i TSB.

Inntaks- og oppstartsteam

Fra 1. januar 2019 gav pakkeforløp pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart – uten unødig ventetid.

Kontaktinformasjon

Lagårdsveien 78, 9.etg, 4012 Stavanger
Telefon: 947 84 692
Postadresse: Helse Stavanger, RPS-team, PB 8100, 4068 Stavanger

Henvisninger sendes til

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, RPS-team, PB 8100, 4068 Stavanger. Merkes «Inntak- og oppstartsteam»

Elektronisk henvisning: Rus- og avhengighet, Stavanger Universitetssjukehus, Våland @100678

Hvem består teamet av

Teamet består av ansatte med ulik helse- og sosialfaglig kompetanse (forløpskoordinatorer), psykologspesialist, psykiater, merkantilt ansatte og erfaringskonsulenter. Vi ønsker i tett samarbeid med pasienten, pårørende og samarbeidspartnere, og vil derfor kartlegge og avklare videre behov for behandling og sikre overføring til videre behandlingstiltak innen TSB eller annen del av spesialisthelsetjenesten.

Ansvar

Inntak og oppstartsteamet (IO-teamet) har ansvar for å gjøre rettighetsvurderinger av alle henvisninger til Avdeling rus og avhengighet (ARA). Vi vil sikre gode og raske avklaringer av behandlingsbehov, lik vurdering, gode rutiner og strukturer som skal ivareta kravene og formålet med pakkeforløp TSB. Teamet vil fungere som en en-dør-inn i ARA og det er etablert en felles kontakttelefon for å være tilgjengelig for pasienter og samarbeidspartnere.

Les mer om pakkeforløp rus

IO-teamet ønsker å gi nye pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling en best mulig start på sin endringsprosess.

Vi tilbyr:

 • En grundig rettighetsvurdering av dine behov for rett til nødvendig helsehjelp
 • Involvering av deg og dine pårørende i prosessen.
 • Kartlegging av dine behandlingsbehov i spesialisthelsetjenesten.
 • Utstrakt samarbeid med deg, dine pårørende, kommunale tjenester og eventuelt andre tjenester. For eksempel frivillig grupper, kriminalomsorgen og andre spesialisthelsetjenester.
 • Egen forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten.

 

Til pasient og pårørende

Dersom du eller noen av dine pårørende opplever å ha et rusmiddelmisbruk eller en avhengighetsproblematikk som skaper problemer i hverdagen din så ta kontakt med kommunen eller fastlegen din. Her kan du få hjelp til henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB. Når du starter opp i pakkeforløpet tilbyr vi en oppstarts- og kartleggingsfase som din forløpskoordinator gjør sammen med deg og eventuelt dine pårørende.

I perioden kartleggingen foregår vil vi ha samtaler med deg. Samtalene kan være på vårt kontor, hos kommunen eller hjemme hos deg. Målet er å finne ut hvilke behandlingsbehov du har og hvem i vår avdeling som er best egnet til å gi deg helhetlig og tilpasset behandling for ditt rus og avhengighetsproblem.

I samarbeid med deg og andre involverte instanser utarbeider vi en behandlingsplan og holder samarbeidsmøter for å sikre et helhetlig og inkluderende behandlingsforløp for deg.

 

Til henviser

Pakkeforløp TSB starter i kommunen og vi ønsker det beste samarbeidet med dere. Vi har startet opp IO-teamet få å sikre gode overganger uten unødige ventetider for våre felles brukere/pasienter. Ta gjerne kontakt med oss for dersom du ønsker informasjon.

 

Dersom henvisningen ikke inneholder nok informasjon for å kunne gjøre en god og riktig vurdering av pasientens situasjon og behov for behandling, vil dette medføre at vurderingen tar lengre tid. Det kan være nødvendig å innhente ytterligere informasjon fra henviser eller gjennom å kalle inn pasienten til en vurderingssamtale.


Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:
Aktuell problemstilling

 • Hva ønsker pasienten hjelp til?
 • Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor behandlingen bør finne sted.
 • Pasientens ressurser.
 • Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider)
 • For pasienter som blir henvist til Legemiddelassistert rehabilitering ønsker en dokumentasjon over tidligere og nåværende bruk av opioider.
 • Status på Individuell plan. (Send gjerne med IP sammen med henvisningen)
 • Navn på forløpskoordinator i kommunen og kontaktinformasjon.
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak.
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner. Navn på fastlege.
 • Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser som pasienten er i kontakt med.

Familie/sosialt

 • Familieforhold
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold.
 • Arbeid/utdannelse, økonomi og nettverk
 • Har pasienten førerkort?

Andre forhold

 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk.
 • Informasjon om allergier.
 • En kartlegging av pasientens historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn (behov for tilrettelegging, tolk, oppmøtested m.m.)
 • Kontaktinformasjon og adresse/oppholdsted for pasienten.

Henvisningen skal rettighetsvurderes innen maks 10 virkedager.

Henvisnings sendes:
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, RPS-team, PB 8100, 4068 Stavanger. Merkes «Inntak- og oppstartsteam»

Elektronisk henvisning: Rus- og avhengighet, Stavanger Universitetssjukehus, Våland @100678
Fant du det du lette etter?