Veksthuset Rogaland

Veksthuset Rogaland er et terapeutisk samfunn og behandlingsinstitusjon for kvinner og menn fra 18 år. Vi har 20 behandlingsplasser.
Vår visjon: Veksthuset Rogaland – en viktig omvei

 

Les mer om Veksthuset Rogaland

Veksthuset Rogaland

Et opphold på Veksthuset Rogaland er en invitasjon til en endringsprosess i et strukturert sosialt læringsmiljø. Ved hjelp av fellesskapet og individuelle tilpasninger gis du til å ta kontroll over avhengigheten.

  • Målgruppe:
  • Personer over 18 år
  • Rusmisbruket har kommet ut av kontroll
  • Sosiale og interpersonlige funksjoner er svekket
  • Rusmisbruket er enten en del av, eller har ført til en sosialt avvikende livsstil

Ingen pasientgrupper vil bli ekskludert på grunn av psykisk lidelse, og du må kunne nyttiggjøre deg modellen - ønske å delta i en endringsprosess.

Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er aktuelle dersom det vurderes at de kan ha nytte av tilbudet. 

Integrert poliklinikk

Foruten døgndrift har Veksthuset Rogaland integrert ruspoliklinikk. Arbeidet er knyttet til vurderingssamtaler etter nye henvisninger, behandlingsstart ved omfattende kontakt med henviser, representanter for ansvarsgruppa, pårørende og andre deler av hjelpeapparatet som er knyttet til den enkelte pasient. I perioden etter utskriving kan du være knyttet til Veksthuset og aktiviteter her hvis du ønsker det.  Poliklinikken har også en sentral rolle for å unngå brudd i behandling.

Om behandlingstilbudet - struktur og medvirkning:

Målene for behandling er personlig vekst og omfattende endringer i livsstil og identitet. 
Bofellesskapet er både arenaen og metoden for endringsprosesser. I tillegg vektlegges innsats for å bedre pasientenes forhold til familie, fysisk og psykisk helse. Det er fire faser i behandlingen og det arbeides med fasespesifikke mål.

Pasientene omtales som beboere. Behandlingstiden er 12 måneder, og modellen er basert på selvhjelpsprinsipper og brukermedvirkning. Beboerne har stor innflytelse på daglig drift av institusjonen i form av å fungere som leder av beboerfellesskapet eller leder av ei arbeidsgruppe. De eldste beboerne har posisjoner som gjør at de arbeider tett sammen med stab. Den individuelle oppfølgingen omhandler også krav til beboer om høy grad av medvirkning til utforming av behandlingsplan, individuell plan og kriseplan.

Metodisk er arbeidsstrukturen kjernen i tilbudet.  Strukturen byr på ulike oppgaver og roller for å utnytte og utdype samspillet med de andre terapeutiske elementene. Beboerne står for daglig drift av huset inkludert kjøkken- og vedlikeholdsarbeid.  Hvordan Beboerne opplever og fungerer i en slik struktur tas opp i gruppene.

Hver dag er det gruppebehandling. I tillegg har alle beboere primær- og sekundærkontakt som har ansvar sammen med beboer om utforming av behandlingsplan, individuell plan og kriseplan. Det er ansvarsgruppemøter hver måned.

Fysisk aktivitet og trening

Det legges vekt på fysisk aktivitet som integrert del av tilbudet.  Det er obligatorisk trening 3 ganger pr. uke for fellesskapet, og fast tur for alle hver søndag.  I tillegg kan den enkelte trene på eller utenfor huset om kveldene.  Veksthuset Rogaland har i 2013 inngått avtale med No Limitation om treningsopplegg for pasientene http://www.no-limitation.no/

Behandlingsforløp/samarbeid/samhandling

Veksthuset er en del av et større behandlingssystem.  Det er ønskelig at beboere som søkes til Veksthuset har påbegynt sin behandling via behandlingsforberedende tiltak. Dette for å gi mulighet for en lengre normalisering av kognitive dysfunksjoner, bearbeiding av den første periodens abstinenser, arbeide med motivasjon og ambivalens med mer. 
Her pågår et kontinuerlig utviklings og forbedringsarbeid med mål om et tett samarbeid mellom pasient, innsøkende instans, kommune, Veksthusets inntaksseksjon, avrusningsavdeling, pårørende evt. andre. 

Vi gir tilbud til rusavhengige fortrinnsvis hjemmehørende i Helse-Vest, men også fra resten av landet hvis vi har kapasitet.

 

Kontakt

Telefon
90 41 83 85 | Vakttelefon: 90 41 20 50
Vakttelefon telefontid: Etter 1530 og i helger
Postadresse

Du kan be om å endre time på nett ved poliklinikken ved Veksthuset.

Det gjør du her:


Logg inn for å endre time