Er du henviser eller samarbeidspartner?

Transkulturelt Senter er siden overgangen fra å være pilotprosjekt, med oppstart i 2014, til ordinær drift f.o.m 2016 nå underlagt Psykisk helsevern barn (PHV), unge og rusavhengige (PHBURA) – Avd. unge voksne og flyktninger ved Stavanger Universitetssykehus.

Dette er landets første transkulturelle senter som behandler asylsøkere og flyktninger. Vi jobber med direkte pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning, undervisning og forskning. 

Senteret er bemannet slik; Leder/voksenpsykiater, barnepsykiater/psykiater, klinisk sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesialist samt kontorleder med høyere utdanning innen interkulturell kompetanse. 

Vårt mål er å bidra til at traumatiserte asylsøkere og flyktninger får et likeverdig helsetilbud, med spesielt fokus på et godt tjenestetilbud som ivaretar deres psykiske helse.

Vi samarbeider tett med viktige aktører i flyktningefeltet: primærhelsetjenesten, andrelinjetjenesten, asylmottak og flyktningerettet virksomhet hos helseregionens kommuner, frivillige aktører og organisasjoner.