Samarbeid og teamarbeid

For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av ett godt samarbeid med barnets nærmeste.

Stue på utredningsposten. Foto.
For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av ett godt samarbeid med barnets nærmeste. Barna får et besøk med omvising før de blir innlagt. De foresatte er de som kjenner barnet best, og er derfor den viktigste ressursen i forhold til barnet. I samtaler med de foresatte trenger vi blant annet opplysninger om barnets utvikling, tidligere sykdommer, aktuelle problemstillinger og viktige begivenheter. Der det er mulig tilbyr vi hjemmebesøk før innleggelse, for å bli kjent med barnet og foresatte. Vi ønsker også at barnet skal få et besøk med omvisning i posten før innleggelse. Dersom det er ønskelig kan vi tilby veiledning til foresatte i perioden de er på posten.
Etter hver innleggelse blir det foretatt et utskrivingsmøte der foresatte og eventuelt samarbeidsinstanser blir innkalt. På dette møtet vil våre konklusjoner og eventuelle forslag til videre tiltak bli presentert. Med utgangspunkt i barnets behov, blir det vurdert oppfølging/ettervern etter at barnet er utskrevet.

Teamarbeid på avdelingen

Hos oss er det ansatt ulike yrkesgrupper; barnepsykiater, lege, psykolog, psykologspesialist, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom m.fl. Ved innleggelsen blir det opprettet ett team rundt hvert barn, bestående av miljøterapeuter, behandler og spesialpedagog fra Møllehagen skolesenter. Foreldre er med i teammøter hvor det utarbeides  tiltak ut fra foresattes og barnets ønskede områder og etter forespørsel fra henvisende instans. Observasjoner, tester og undersøkelser m.m foretas etter individuelt behov.

Det er viktig at vi får etablert et samarbeid med de ulike instansene barnet er i og har vært i kontakt med. Andre hjelpeinstanser kan være PPT, barnevernstjenesten, primærlege, helsesøster, skole, barnehage m.m. Før vi kan innhente informasjon fra andre instanser, må vi ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Behandlere

Vi har barnepsykiater, leger og psykologer. Disse foretar samtaler med barnet, foresatte og samarbeidende instanser. Det blir satt opp foreldresamtaler en gang i uka hvor behandler og kontaktperson er tilstede. Ved behov setter en opp flere avtaler. Videre brukes ulike metoder for å finne fram til barnets funksjonsnivå og ressurser. Dette gjøres ved hjelp av psykologiske tester, medisinske og fysikalske undersøkelser, samt observasjon i lekerom.

Miljøterapi og observasjon

Miljøterapeutene er sammen med barnet og foresatte for å observere barnets ressurser, evner til kontakt og samspill med foresatte, andre barn og voksne. Miljøterapeutene tar sammen med foresatte utgangspunkt i barnets fungering i situasjoner som for eksempel måltider, morgenrutiner, legging, oppfølging av inngåtte avtaler, skolearbeid, mestring av samspill, ulike aktiviteter og lek. En naturlig del av observasjonene er hvordan samspillet mellom barn og foresatte fungerer. Der en ser en at enkelte justeringer kan prøves ut vil det gis veiledning på dette. Alle barn får en egen oversikt over sin uke slik at graden av forutsigbarhet og oversikt skal være høy. Miljøterapeutene ved posten har bakgrunn som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier, vernepleier og førskolelærer. Hver familie får to miljøterapeuter som har spesielt ansvar for å følge opp de foresatte og barnet. Disse personene blir kalt kontaktpersoner. Den daglige kontakten mellom posten og foresatte blir ivaretatt av kontaktpersonene, men alle ansatte på posten er tilstede for alle barna og deres foresatte.

Dokumentasjon av observasjonene inne på posten skrives fortløpende. De foresatte har fullt innsyn i disse så sant ikke noe annet er avtalt med dem.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.