HELSENORGE

Forskning og prosjekt på Sola DPS

Oversikt over deltakelse med poster eller innlegg på ulike konferanser

«Dokumentasjon som verktøy for ledelse og samhandling i sykepleiefaget»

NSF konferanse mai 2009
Poster og plenumsforedrag
Samarbeidsprosjekt mellom UiS og Sola DPS

“Interpersonal relations in mental health recovery”

Nordic Conference of Mental Health Nursing, Helsinki, september 2010
- Workshop

“Relational treatment; tell me who you are”

Nordic Conference of Mental Health Nursing, Reykjavik, september 2013
- Miniseminar

«Relasjonsbehandling»

ISPS konferansen på Hamar 30. - 31. januar 2014
Innlegg om relasjonsbehandling

«Gamle i DPS – grensesnitt og utfordringer»

Landskonferanse i alderspsykiatri april 2016
Plenumsforedrag

Oversikt over publikasjoner

Bok

Oppmerksomhetstrening. En historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness (2011)
Svein Gran, Kåre A. Lie, Andries Kroese
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/Generell-psykologi/Oppmerksomhetstrening  

Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid (2016)
Redaktører: Jon Vidar Strømstad, Anne Berit Eie Torbjørnsen og Anne Margrethe Kinn Aasland
Hertervig Akademisk


Artikler

Svein Gran (2008)
Vilkårene for takknemlighet
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 4, 2008, side 476-478 
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=202727&a=3  

Kjartan Thu (2013)
Jeg vil ikke ha nyanser! Fra uformulert erfaring til indre konflikt. 
Et interpersonlig perspektiv, s. 268 Matrix 30(4), 2013
http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2015/02/matrix_4_2013_indhold.pdf

Anne Berit Eie Torbjørnsen, Jon Vidar Strømstad og Anne Margrethe Kinn Aasland (2014)
Relasjonens betydning i Psykisk Helse- en kvalitativ studie
Fagfellevurdert artikkel
Idunn: Psykisk helse nr. 4-2014
https://www.idunn.no/tph/2014/04

Camilla Leraand, Torgrim Vågan, Jørn André Kaarstad Idsal og Anna Maja Larsson (2015)
Illness Management and Recovery. Et nytt gruppebasert behandlingstilbud ved Sola Distriktpsykiatriske Senter (DPS) for personer med alvorlig psykisk lidelse
Psykoppnytt nr. 4, 2015

Oversikt over prosjekter

2021

Reduksjon av tvangsbruk og akuttinnleggelser gjennom recoveryorientert tilnærming til mennesker med alvorlig psykisk lidelse.
Akuttnettverket

2019

Frå døgn til dag – å meistre livshendingar 
Såkornmidler

2015

Sjef i eget liv
Utvikling av samhandlingsteam mellom Stavanger kommune og Sola DPS
Helsedirektoratet

2014/2015 

Relasjonens betydning for utvikling av en terapeutisk postatmosfære
Samarbeid med Solli DPS
Såkornmidler

2015/2016

Sjef i eget liv
Gruppetilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse gjennom å utvikle IMR på Sola DPS
ExtraStiftelsen

2012/2013

Suksesskriterier for helhetlig behandling mellom bofellesskap i Hinna bydel, Stavanger og Sola DPS
Samhandlingsmidler

2012/2013 

Miljøterapiprosjektet, videreutvikling av miljøterapien med fokus på Recovery og kognitiv miljøterapi
Såkornprosjekt

2011

I hvor stor grad er brukermedvirkning integrert i posten
Kvalitetsforbedringsprosjekter (UiS)

2010

Postatmosfærens betydning for behandlingsmiljøet i sengeposter. Bruk av Was
Såkornprosjekt

2009/10

Utvikling av kompetansepost innen miljøterapi
Kvalitetsforbedringsprosjekt (UiS)

08.2008

Utvikling av veiledningspost for sykepleierstudenter
Kvalitetsforbedringsprosjekter (UiS)

Oversikt over omtale


Sjukepleiarstudentar med innflytelse

Sjukepleiarstudentar i praksis ved Sola Distriktspsykiatriske Senter (Sola DPS) er inkluderte i arbeidsmiljøet og blir høyrde på lik linje med andre tilsette. Sidan dette er ein rettleiingspost, er forholda lagde ekstra godt til rette for studentane. UiS er først ute i landet med eit slikt tilbod innan psykiatrien.
https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/sjukepleiarstudentar-med-innflytelse-article23698-8108.html

Åpning 21. mars 2007

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Sola-DPS-apnet-2230751.html

”Raskere tilbake” prosjektet ved Sola DPS poliklinikk (fra Prasisnytt 11/10 2013)
http://praksisnytt.blogspot.no/2013/10/raskere-tilbake-prosjektet-ved-sola-dps.html


Fant du det du lette etter?