Mentaliseringsbasert (MBT) gruppeterapi

Gruppeterapi for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme.

MBT-gruppene er terapigrupper for pasienter som har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller flere trekk fra denne diagnosen. Under ledelse av to gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe for å få en bedret mentaliseringsevne med gruppen som treningsarena for mentalisering.

Generelle behandlingsmål:

  • Pasienten får et bedre forhold til seg selv
  • Et mer stabilt forhold til omverdenen og viktige andre
  • Et mer utviklet og variert språk for egne indre tilstander
  • Økt forståelse for seg selv og andre, noe som minsker faren for misforståelser
  • Bedre kjennskap til følelser, både egne og andres
  • Økt livskvalitet gjennom reell deltakelse i livet


 

Denne gruppeterapien er for pasienter som er i individuell behandling for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Første del av behandlingen er Psykoedukativ MBT-gruppe, som også kan gis som et frittstående undervisningstilbud, uten videre gruppeterapi etterpå. Gruppen er en undervisningsgruppe med mentaliseringsbasert tilnærming, hvor man lærer om diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, tilknytning, følelser og mentalisering/mentaliseringssvikt. Den psykoedukative gruppen går over 12 møter à 90 minutter. 

 
Etter at undervisningsgruppen Psykoeduaktiv MBT er fullført kan deltakerne søkes videre til kommende MBT- gruppe.

 
I Slow open dynamisk MBT-gruppe møtes deltakerne ukentlig i inntil 3 år (inkludert psykoedukativ gruppetid). Antall gruppedeltakere er 8 personer. I gruppen tilstrebes en mentaliserende holdning hvor en inntar en "ikke-vitende og utforskende posisjon". I gruppen trenes det på å ta andre perspektiv enn sitt eget, komme fri fra fastlåste mønstre, koble på følelser og å trene seg på å stole på ord og kommunikasjon. 

Sjekkliste for henvisning - kun sekundærhenvisninger

Inkluderingskriterier: Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller flere trekk fra denne diagnosen (aldersgruppe 18-26 år vil bli for-prioritert).

 
Gruppedeltakerne må godta at alle gruppemøtene videofilmes for bruk i veiledning og kvalitetssikring.

 
Krav om egen individualterapeut som deltar minimum to ganger i måneden på MBT-veiledning, som varer 45 minutter hver uke det er gruppetime. 

 
Det må dokumenteres at personlighetsutredning er gjennomført ved bruk av diagnostisk verktøy; SCID-V PF.

 
Ekskluderingskriterier: Psykose. Utviklingsforstyrrelse. 

 
Krav om individualbehandler: Ja, individualterapi 1 gang per uke de første to årene, deretter kan individualterapien reduseres til annenhver uke, hvis tilstanden til pasienten tilsier dette.

 
Psykoedukativ MBT-gruppe har oppstart hver februar. Vi tar imot henvisninger fortløpende. 

 
Den dynamiske MBT-gruppen tar imot henvisninger fra nye pasienter fortløpende, etter at de har vært igjennom psykoedukativ gruppe.


 


 

Henvisningsadresse

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 8100 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning


 

FØR

Henviser fra spesialisthelsetjenesten/ spesialist i privat praksis må ha vurdert at pasienten har en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller flere trekk fra denne diagnosen, og må ha tatt SCID-V intervju om personlighetsforstyrrelser som viser til kriterieoppfyllelse, før henvisning til Gruppepoliklinikken. 

 
Pasienten må ha en individuell samtaleterapi gående på ukentlig basis og individualterapeuten må forplikte seg til å fortsette med ukentlig individualterapi under gruppeforløpet. Individualterapeuten må forplikte seg til å delta på videobasert veiledning, hvor minimumskravet for deltakelse er to møter i måneden. (50% av veiledningen)

 
Pasientene må underskrive behandlingsavtaler for terapien. De må godta rammene for behandlingen, prioritere oppmøte og behandling, gi beskjed ved fravær, gi beskjed om viktige faktorer som kan påvirke behandlingsprosessen, kunne respektere taushetsplikten, ikke ha stort pågående rusmisbruk, ikke ha så alvorlig selvskading og suicidalitetsproblematikk at det ikke er forenlig med å gå i gruppe med andre pasienter og ta aktivt kontakt dersom man lurer på noe underveis i behandlingen.


 

UNDER

Den psykoedukative gruppen er en lukket undervisningsgruppe med opptil 8 deltakere. Behandlingen går over 12 ganger, og hvert møte varer 90 minutter. Det gjøres individuelle informasjons- og vurderingssamtaler, og spesialisert intervju om mentaliseringssvikt før oppstart av gruppen. 

 
Behandlingen baserer seg på mentaliseringsbasert terapi. Man lærer blant annet om diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, mentalisering og mentaliseringssvikt, tilknytning og følelser. Alle møtene videofilmes, og samtykkeerklæringer underskrives i forkant. To gruppeterapeuter leder gruppen. Siste møtet i gruppen er et evalueringsmøte, og etter dette avsluttes forløpet ved Gruppepoliklinikken. 

 
Pasientene kan henvises av sin individualbehandler til Slow open dynamisk MBT-gruppe, og vente på ledig plass i gruppe.  Den dynamiske MBT-gruppen har ukentlige møter i opptil 2 1/2 år. Alle gruppetimene videofilmes. 

 
Det er obligatorisk å ha vært igjennom psykoedukativ gruppe før oppstart av dynamisk MBT-gruppe. I hvert gruppemøte jobber man med to "hendelser" som pasientene ønsker å utforske. "Hendelsene" skal fortrinnsvis være av nyere dato, ha innhold av mentaliseringssvikt/-fall, og knyttes til en relasjon. "Hendelser" som omhandler gruppen og gruppeterapien for prioriteres. Vi oppfordrer gruppemedlemmene til å bruke det de har lært i den psykoedukative gruppa. 

 
Vi tar affektbevissthetsintervju for alle gruppedeltakerne, når de starter i slow open dynamiske MBT- gruppe.

 
Vi gjør revidering av SCID- V PF ved avslutning av terapien. 


 

ETTER

Forløpet ved Gruppepoliklinikken avsluttes etter 12 gruppemøter i den psykoedukative gruppa. Dersom de søkes til den dynamisk MBT slow open gruppe, kan n gå maksimalt 3 år til sammen dersom nytte. 

 
Hvis man bestemmer seg for å slutte i den dynamiske gruppa, må man varsle fire uker i forkant, slik at det skapes forutsigbarhet, hvor gruppen får tid til å forberede seg og en kan jobbe psykologisk med tilknytning og avslutning i de fire gruppemøtene. 


KONTAKTINFORMASJON

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Sekretær: 51 51 45 90                                                                                                                      Sentralbord: 51 51 45 00

Besøksadresse: Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger


 


 


 

Fant du det du lette etter?