HELSENORGE
Mentaliseringsbasert (MBT) gruppeterapi

Kombinasjonsbehandling for emosjonelt ustabil og unnvikende personlighetsforstyrrelse

Vi åpner for henvisninger til grupper som starter høsten -23 i uke 22-24. 

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme.

MBT-gruppene er terapigrupper for pasienter som har diagnosen emosjonelt ustabil og unnvikende personlighetsforstyrrelse. Under ledelse av to gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe for å få en bedret mentaliseringsevne med gruppen som treningsarena for mentalisering.

Generelle behandlingsmål:

 • Pasienten får et bedre forhold til seg selv
 • Et mer stabilt forhold til omverdenen og viktige andre
 • Et mer utviklet og variert språk for egne indre tilstander
 • Økt forståelse for seg selv og andre, noe som minsker faren for misforståelser
 • Bedre kjennskap til følelser, både egne og andres
 • Økt livskvalitet gjennom reell deltakelse i livet

Sjekkliste for henvisning - kun sekundærhenvisninger

Inklusjonskriterier:
 • Unnvikende personlighetsforstyrrelser
 • Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Alder 20-40 år

Eksklusjonskriterier:
 • Psykose (fastlåste vrangforestillinger og uttalt paranoiditet)
 • Autismespekterforstyrrelse
 • Psykisk utviklingshemming
 • Pågående rusproblem (inkl. overforbruk av A- og B-preparater)

Ved henvisning er det viktig at:
 • Det er gjort fullstendig utredning av personlighetsforstyrrelse (SCID-II eller SCID-5-PF) og at rapport er tilgjengelig å lese for mottaker av henvisning
 • En har gjort differensialdiagnostikk ved mistanke om PTSD samt ADHD/ADD og at disse tilstandene er forsøkt behandlet dersom tilstede (ikke uvanlig comorbiditet)
 • En er tydelig ovenfor pasient som er henvist at en på tidspunkt for henvisning kun er henvist for å unngå falske forventninger. Gruppepoliklinikken kaller inn aktuelle kandidater og vurderer egnethet for gruppebehandling.​

For at henvisningen kan bli vurdert må den inneholde følgende punkter:

 • Utredning (eventuell henvise til dato i journal hvor SCID finnes)
 • Hva er det som gjør at individualterapi ikke er tilstrekkelig for pasienten
 • Hva har fokus vært i individualterapi
 • Aktuelle problemstillinger
 • Relasjonsproblemer/utfordringer
 • Sosial status (familie, jobb, skole)
 • Pasienten sine tanker om gruppebehandling
 • Pasienten sine mål​

Henvisningsadresse

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken,
Pb 8100 4086 Stavanger.

Henvisning i DIPS
PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning


 

FØR

Henviser fra spesialisthelsetjenesten sender sekundærhenvisning. Dersom pasienten er i målgruppen for gruppebehandling vil hen bli kalt inn til vurderingssamtale ved gruppepoliklinikken. 

Pasientene må underskrive behandlingsavtaler for terapien. De må godta rammene for behandlingen, prioritere oppmøte og behandling, gi beskjed ved fravær, gi beskjed om viktige faktorer som kan påvirke behandlingsprosessen, kunne respektere taushetsplikten, ikke ha stort pågående rusmisbruk, ikke ha så alvorlig selvskading og suicidalitetsproblematikk at det ikke er forenlig med å gå i gruppe med andre pasienter og ta aktivt kontakt dersom man lurer på noe underveis i behandlingen.
 

UNDER

Alle møtene filmes på video, og pasientene må skrive under på samtykkeerklæring underskrives i forkant. To til tre gruppeterapeuter leder gruppen.
 
Pasientene blir i første omgang søkt inn til psykoedukativ gruppe som værer et semester. 
 • 1,5-2 timer psykoedukativgruppe (undervisning). Her får en undervisning om hvordan det er å leve med en personlighetsforstyrrelse. I undervisningen går vi blant annet gjennom følelser og følelsesregulering, mentalisering og mentaliseringssvikt, og betydningen av tilknytning. Det er lagt opp til at gruppedeltakerne skal delta aktivt i form av oppgaver og diskusjoner. 
 • Gruppeterapi for unnvikende personlighetsforstyrrelse: 1 time individualterapi hver 14. dag og 1 time kroppsbevissthetsterapi hver 14. dag. 
 • Gruppeterapi for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse: 1 time individualterapi ukentlig 

I sluttet av første semesteret vil det bli gjort vurderinger om pasienten har behov for videre behandling i gruppe. Da tilbys et forløp på 1,5 år.


Andre semester
 • 1,5 timer samtalegruppe
 • 1 time individualterapi hver 14. dag
 • 1 tilleggsgruppe
Tredje semester
 • 1,5 time samtalegruppe
 • 1 time individualterapi hver 14. dag​
 • 1 tilleggsgruppe
Fjerde semester
 • 1,5 timer samtalegruppe
 • Individualterapi fases ut
En tilleggsgruppe er enten kunstterapigruppe, kroppsbevissthetsgruppe eller affektbevissthetsgruppe.

Hvis det er behov for det samarbeider vi med kommune, NAV eller andre aktuelle aktører.​ Vi har en jobbspesialist (IPS) tilknyttet Gruppepoliklinikken. 

ETTER​

Vi gjør revidering av SCID- V PF ved avslutning av terapien. 


KONTAKTINFORMASJON

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Sekretær: 51 51 45 90                                                                                                                      Sentralbord: 51 51 45 00

Besøksadresse: Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger

Fant du det du lette etter?