HELSENORGE
Sandnes DPS gruppepoliklinikk

Affektbevissthetsgruppe Sandnes DPS

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

Innledning

Affektbevissthetsgruppen er for mennesker med angst og/eller depresjonsproblem. Gruppeterapien har fokus på evnen til å gjenkjenne ulike følelser, tenke over dem, og uttrykke dem slik at man kan ta vare på seg selv i forhold til andre på en hensiktsmessig måte.

Strukturert gruppesamtale med fokus på en følelse hvert møte, til sammen 11 forskjellige følelser vil bli gjennomgått i henhold til affektbevisthetsmodell utviklet av Jon Monsen.  Vi vil fokusere på opplevde følelser her og nå og i ukene forut, og ikke gå inn på pasientens bakgrunnshistorie eller aktuelle problemer.
Målet er å bli bedre i stand til å gjenkjenne egne følelser kroppslig og mentalt, forstå og tolerere disse, og uttrykke sine følelser på en mer hensiktsmessig måte.

Sandnes DPS: Oppstart i september og januar og møtes onsdager 13.30-15.00

Stavanger DPS: Denne gruppen starter kun en gang i året og vi har så langt ikke kunnet avse ressurser til å utvide tilbudet. Gruppen som skal gå høsten 2019 er allerede fulltegnet og vi kan dessverre ikke ta imot nye henvisninger til denne gruppen.

Ny affektbevissthetsgruppe vil starte opp først i sept. 2020. Det er noen få plasser igjen i den. Vi vil åpne opp for nye henvisninger først fra beg. av mai 2020. Henvisninger som kommer før dette vil dessverre måtte bli avvist.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Stavanger DPS

 • Ekskluderingskriterier: Daglig bruk av A og B-preparater, pågående rusmisbruk eller selvskading, at en er aktiv suicidal, eller har alvorlig brist i realitetstestingen (psykose).
 • Krav om individualbehandler: Nei, men det anbefales å ha individualterapeut.

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

 • Henvisningsperiode: Fra mai 2020 og til august 2020.
 • Krav til henvisning: Vi tar kun imot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten.
 • Henvisningsadresse: Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken, Pb 8100, 4086 Stavanger
 • Henvisning i DIPS: PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

Sandnes DPS

 • Inkluderingskriterier: Et ønske om å jobbe med målet for gruppa: økt affektbevissthet. En forståelse av at vanskelige situasjoner og personlige utfordringer må drøftes videre med individualbehandler.  Kunne møte regelmessig i hele perioden. 
 • Ekskluderingskriterier: Psykoselidelse, omfattende rus eller bruk av B preparater utover sovemedisin. Suicidalitetsproblematikk. 
  Krav om indiviualbehandler: Ja – gruppen er et supplement til pågående individualterapi

Annet: Mulighet for å fortsette i terapeutisk gruppe der en jobber mer dynamisk med affektbevissthet i relasjoner etter gruppa er ferdig. 

 • Henvisningsfrist: Kontinuerlig
 • Krav til henvisning: Kort bakgrunn/anamnese, hovedårsak til poliklinikkbehandling  Hvorfor tenker pas. og behandler at gruppa kan være nyttig? Oppdaterte medisiner. CIP og SCL90 fylles ut av pas. før vurderingssamtalen

Før

Før gruppeterapien blir det gjort et individuelt affektbevissthetsintervju.

Under

Gruppen er en lukket gruppe med seks til åtte deltakere. Den drives av psykiatrisk sykepleier. Gruppen varer i ca 4 måneder.

Etter

Det er fastlegen som følger deg opp etter gruppeterapien.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?