Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)

Seksjon for rehabilitering

Etter akuttbehandlingen ved hjerneslag er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i hvilke følger hjerneslaget gir, og hvor omfattende rehabilitering det er behov for.

Innledning

Les mer om Slik gjenkjenner du et hjerneslag (helsenorge.no)

Pasienter som har hatt hjerneslag kan søkes inn til rehabilitering ved AFMR Lassa. Tilbudet retter seg mot medisinsk komplekse pasienter med motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser inkludert språkforstyrrelser.

Henvisning og vurdering

Henvisning kommer i hovedsak fra andre sykehusavdelinger.

Det kan søkes om opphold seinere i rehabiliteringsforløpet dersom det oppstår spesielle problemstillinger som ikke kan løses i kommunene.


Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 8. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen?
  Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  Hvilken effekt hadde tiltakene?
  Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  Dersom ja:
 13. Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?  

 • Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?  

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

1. Før

Ta med deg

 • Individuell plan dersom du har dette. 
 • Oppdatert medisinliste (legemiddelliste).
 • Trenings- og evt. Badetøy.

Har du behov for spesialkost eller trenger tolk, ber vi deg si ifra om dette i god tid.

2. Under

Under et rehabiliteringsopphold er det nødvendig å prioritere noen behandlingstiltak framfor andre. Derfor må behandlingen utformes med utgangspunkt i tett kommunikasjon mellom deg, dine pårørende og det tverrfaglige teamet. Lengde på rehabiliteringsopphold varierer og tilpasses individuelt.

Du vil under oppholdet ha en kontaktlege og koordinator. Dette vil du informeres om ved innleggelsen. Avhengig av ditt rehabiliteringsbehov vil aktuelle faggrupper involveres og kartlegge din helsetilstand og eventuelt følge deg opp videre i løpet av innleggelsen. I tillegg til lege og sykepleier vil aktuelle faggrupper være hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, nevropsykolog, sosionom og synspedagog.

Etter kartleggingen er gjennomført vil det avholdes et målmøte der mål for oppholdet avklares og en rehabiliteringsplan utarbeides. Du vil også få en timeplan (dagsplan eller ukeplan). For noen pasienter kan det være aktuelt å motta rehabiliteringstilbudet som dagpasient.

Sykepleiere og hjelpepleier gjennomfører trening og rehabilitering i daglige gjøremål gjennom hele døgnet, og gjennomfører tiltak som er anbefalt av de øvrige faggruppene. Daglige gjøremål kan være stell, spising, forflytning, påkledning og lignende. Behandling av de øvrige faggruppene foregår på dagtid hverdager.

Ved behov vil det avholdes møter med teamet og pasient/pårørende/kommune/andre aktuelle instanser. Du oppfordres til å ha med deg pårørende på møter som avholdes.

Avdelingen har egne barneansvarlige. Ved behov vil vi tilby egne samtaler med barn som pårørende.

3. Etter

De fleste pasientene som har hatt rehabiliteringsopphold etter hjerneslag hos oss vil ha behov for rehabilitering videre også etter utskrivelse fra avdelingen, vanligvis i regi av kommunen. Dette kan foregå for eksempel i rehabiliteringsinstitusjon i kommunen eller i hjemmet. Hjemkommunen vil kontaktes tidlig i forløpet for planlegging av videre rehabiliteringsforløp og informasjon om nytilkommet hjelpebehov.

Etter endt opphold vil det skrives en tverrfaglig rapport og medisinsk epikrise der rehabiliteringsoppholdet og din situasjon, samt anbefaling i forhold til videre oppfølging er beskrevet. Du vil motta en kopi av den tverrfaglige rapporten, og denne vil også bli tilsendt fastlege, og andre aktuelle samarbeidspartnere, f.eks koordinerende enhet. Disse dokumentene kan du også finne på helsenorge.no. ved å logge inn på min side under pasientjournal.

Vanligvis vil du innkalles til poliklinisk kontroll ved avdelingen ca. 3 mnd. Etter utskrivelse. Det vil da blant annet vurderes hvorvidt du er aktuell for andre rehabiliteringstilbud ved avdelingen, som

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Datoer for gruppetilbud: Tidligfase hjerneskole, CIST og CIMT (2019)

JANUAR: 

 • CIST uke 3, 4 og 5. Start fredag i uke 2 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 3, 4 og 5 (2019)

FEBRUAR:

 • CIMT gruppe i uke 6, 7 og 10 (2019 og 2020)
 • CIST uke 7, 8 og 9 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 8, 10 og 11 (2019)

MARS:

 • Tidligfase i uke 12, 13, 14 og 15 (torsdager) (2019)
 • CIST uke 12, 13 og 14 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 13, 14 og 15 (2019)

APRIL:

 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 13, 14 og 15 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 17, 18 og 19 (2019)

MAI:

 • CIST uke 21, 22 og 23 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 17, 18 og 19 (2019)

JUNI/JULI/AUGUST:

 • CIST uke 35, 36 og 37 (2019)
 • CFS/ME kurs ved LMS fredager i uke 23, 24 og 25 (2019)

SEPTEMBER:

 • CIMT gruppe i uke 39, 40 og 43 (2019)
 • CIST gruppe i uke 40, 41 og 42 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 36, 37 og 38 (2019)

OKTOBER:

 • CIST gruppe i uke 44, 45 og 46 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 42, 43 og 44 (2019)

NOVEMBER:

 • Tidligfase i uke 44, 45, 46 og 47 (torsdager) (2019)
 • CIST gruppe i uke 48, 49 og 50 (2019)

Døgnrytme ved sengeposten

​​Trening foregår i aktivitetene listet opp nedenfor. Men det kan i tillegg være aktuelt med trening mellom disse aktivitetene i sal eller vannbasseng.

​Kl 07.30-08.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 08.00 Trening i morgenstell​
Fra kl 08.30 ​Frokost
​Kl 13.00 ​Lunsj
​Kl 14.30-15.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 17.00 ​Middag
​Kl 20.00 ​Kveldsmat
​Kl 21.30-22.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 23.00 ​Ro i avdelingen og lysene slukkes

Besøkstider etter avtale med personalet

Trening kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Du har derfor ofte ansvar for egen treningsinnsats i forhold til mengde og lengde. Men, det er også viktig med hvile og mange blir i starten fort trette.

Du vil få en individuell ukeplan som er en oversikt over egne treningsaktiviteter som er planlagt. Her kan det fremkomme treningsøkter som også blir planlagt gjennomført i treningssal eller i basseng.

Viktigst er likevel de aktivitetene som foregår i løpet av dagen, som morgenstell, under måltider eller trening ved å memorere saker og ting gjennom dagen.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Praktisk informasjon ved sengeposten

​Ta med deg:

•​Behagelige treningsklær
•Sko for både inne- og utebruk
•Yttertøy
•Badetøy
•Toalettsaker

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Mange har problemer med balanse, syn eller svimmelhet i starten. Hjelp derfor ikke andre pasienter ved behov for forflytting, men ta kontakt med personalet for hjelp og veiledning i stedet.

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.