Rettigheter

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Les mer om alvorlige hendelser

Bare spør - ung

Les våre tips og råd om å være ung på sykehus

Barn som pårørende

Det er ikke lett å være barn når en av foreldrene blir alvorlig syke, skadet, ruser seg eller er psykisk syke. Barn av pasienter med psykiske-, rus- eller alvorlige somatiske lidelser skal sikres nødvendig oppfølging. 

​​​​​​​Alle avdelinger ved Stavanger universitetssjukehus har egne barneansvarlige. Barneansvarlig skal sette i verk tiltak som sikrer at barn og foreldre mestrer en vanskelige situasjon og forebygger problemer.

​​​I følge Helsepersonelloven §10a og §25 har alt helsepersonell ansvar for å ivareta barn og unges interesser. Helsepersonell har plikt til å gi mindreårige barn nødvendig informasjon og oppfølging. ​

Les mer om barn som pårørende

Behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få behandling i Norge på grunn av manglende behandlingstilbud, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet. Dette er nedfelt i pasientrettighetsloven § 2-1, 5. ledd. 

​​Helse Vest RHF har ansvaret for at pasienter hjemmehørende i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane får behandling i utlandet når de har krav på det. Ansvaret for å behandle slike søknader, har Helse Vest RHF lagt til Helse Bergen HF.

Enhet for utenlandsbehandling behandler og avgjør søknader om utenlandsbehandling. De dekker også utgiftene til innvilget behandling og reise- og oppholdsutgifter. Norsk Pasientskadeerstatning gjelder også for pasienter som er behandlet i utlandet etter denne ordningen.

Kontakt

Telef​on: 55 97 69 29 / 55 97 47 87
E-post: utenlandsbehandling@helse-bergen.no​

Postadresse:  

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Eining for utanlandsbehandling
Postboks 1400
5021 Bergen

Utenlandsbehandling Helse Bergen HF (sett inn lenke)

Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandel og tillegg

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Oversikt over egenandeler på helsenorge.no

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no


Ekspertpanelet

Ekspertpanelet kan gi personer med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter. Alvorlig livsforkortende sykdom innebærer at en person er rammet av en sykdom hvor helsepersonell forventer at personen vil dø innenfor en kortere periode.

Les mer om Ekspertpanelet på helsenorge.no


Journal på nett: Se innsynslogg, melde feil, endre og avbestille timen

Alle som er pasientar ved eitt av sjukehusa i Helse Vest (dette gjeld også pasientar ved dei private ideelle sjukehusa) kan logge seg inn på helsenorge.no og digitalt få tilgang til å:

 • logge inn og sjå oversikt over timane dine
 • sende melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ønskjer å endre time eller vil avslutte behandlinga
 • legge timen i din eigen elektroniske kalender
 • sjå store delar av journalnotata dine og innsynsloggen din - altså hvem som har åpnet journalen din.
  Minner om at det er flere enn bare behandlende lege som gjør oppslag i pasienters journal. Grunnen kan også være vedlikehold av journaler, feilretting, endring av timer, registrering av prøvesvar og en rekke andre grunner.

Logg inn på helsenorge.no (Vestlandspasienten)

Send elektronisk melding

I tillegg til å sjå timen din, kan du også bekrefte at du kjem til timen, og du kan sende ei elektronisk melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ønskjer å endre time eller vil avslutte behandlinga. Alle vil få svar i løpet av to arbeidsdagar. Nokre få avdelingar har ikkje tatt i bruk meldingsfunksjonen enno. Høyrer du til desse avdelingane, kan du ta kontakt med sjukehuset på telefon.

Løysinga vil bli utvida etter kvart og det vil heile veien bli lagt til fleire tenester.

Fortsatt brev i posten

Denne sida vil ikkje enno erstatte innkallingsbrevet som du får i posten, og vi oppmodar deg til å lese dette. Dersom du ikkje kan møte, ta kontakt med ein gong. Du må rekne lengre ventetid om du flyttar timeavtalen din.

Innsyn for pårørande

Har du barn under 12 år som bur på same folkeregistrerte adresse som deg, kan du no få innsyn i timane deira. Du logger deg på via vestlandspasienten.no på vanleg måte, og øvst oppe finn du ein nedtrekksmeny kor du kan velje namnet til barnet ditt. Klikk på namnet og du vil få opp timeavtalene til barnet.

Feil, retting og sletting i journal

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er scannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med oss på telefon 51518000, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Forløpskoordinatorer

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig basert og normgivende, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten. 

Pakkeforløp er en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et utrednings- og behandlingsforløp skal ta.

28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene er nå etablert. Fra 1. januar 2019 er det også pakkeforløp innen psykisk helse og rus.

Et viktig tiltak er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinatoren kan kontaktes av både pasient og fastleger. En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timer og annet samt være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.

Forløpskoordinatorer innen pakkeforløp i Helse Stavanger (pdf)

Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

 
På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.

 
Gjennom en veiviser på helsenorge.no får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted.

 Velg behandlingssted på helsenorge.no

Avtaler i Helse Vest med private behandlingsinstitusjoner

Kjernejournal

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. 

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:​

 • Egne registreringer
 • Kritisk informasjon
 • Legemidler
 • Besøkshistorikk fra sykehus
 • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal


Logg deg på via helsenorge.no

Les mer om kjernejournal  

Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.  

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til fylkesmannen.

Om retten til å klage på helsenorge.no

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig basert og normgivende, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten. 

Pakkeforløp er en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et utrednings- og behandlingsforløp skal ta.

28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene er nå etablert. Fra 1. januar 2019 er det også pakkeforløp innen psykisk helse og rus.

Et viktig tiltak er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinatoren kan kontaktes av både pasient og fastleger. En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timer og annet samt være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.

Forløpskoordinatorer innen pakkeforløp i Helse Stavanger (pdf)

Pakkeforløp

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig basert og normgivende, og skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten. 

Pakkeforløp er en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et utrednings- og behandlingsforløp skal ta.

28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastlegene er nå etablert. Fra 1. januar 2019 er det også pakkeforløp innen psykisk helse og rus.

Et viktig tiltak er forløpskoordinatorer ved alle avdelinger som utreder og behandler kreft. Forløpskoordinatoren kan kontaktes av både pasient og fastleger. En forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timer og annet samt være sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege.

Forløpskoordinatorer innen pakkeforløp i Helse Stavanger (pdf)

Pasientforløp

Et standardisert pasientforløp er en koordinert tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start- og endepunkt. Pasientforløpet skal være for en definert pasientgruppe, basert på beskrivelse av mål og tiltak. Forløpet skal fremme samhandling, pasientsikkerhet og tilfredshet, være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis. Forløpet skal sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater.

Pasientforløpsutvikling er en del av kvalitetsarbeidet ved Helse Stavanger HF. Målsetninger for arbeidet er å bidra til god praksis og kvalitet i pasientbehandlingen, effektiv ressursutnyttelse av foretakets ressurser, det skal bidra til forutsigbarhet i behandlingen for både pasienter og helsepersonell.

Pasientforløpene som beskrives vil være veiledende for hovedvekten av pasientene innenfor pasientgruppen. Behandlingen av pasientene vil uansett alltid være individuell.​​​

Oversikt over ulike pasientforløp  

Pasientjournal

Pasientjournalen er en samling av opplysninger, elektronisk eller i papirform, om en pasients kontakt med helsetjenesten. Den inneholder blant annet opplysninger om diagnose, sykdomsforløp og behandling. Du har etter pasient- og brukerrettighetsloven rett til kopi av journalen. Nå finn du store delar av pasientjournalen din når du loggar inn på helsenorge.no.

Les mer om pasientjournal og innsyn i journal

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Kontakt

Telefon: 95 33 50 50
E​-post: rogaland@pasientogbrukerombudet.no
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger.
Besøksadresse: Gartnerveien 4, Hillevåg.

Åpningstid: Mandag-fredag 08.00-1500
Telefontid: Mandag-fredag 09.00-15.00

Les mer om pasient- og brukerombudet på helsenorge.no

Pasientreiser

Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset.

Les mer om pasientreiser

Pårørende

Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon

Les mer om dine tilbud og rettigheter som pårørende

Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake)

Fra 1. januar 2018 blir ordningen "Raskere tilbake" lagt om. Pasientar som tidligere var aktuelle for et tilbud innenfor ordningen vil fremdeles ha et tilbud om arbeidsrettet behandling og skal henvises til spesialisthelsetjenesten som før.

Rettigheter ved fristbrudd

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Du vil bli kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss.

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. At HELFO ved fristbrudd kan finne helsehjelp til deg et annet sted, medfører kortere ventetid og styrker dermed dine rettigheter som pasient.

Om dine rettigheter ved fristbrudd på helsenorge.no

Prøver og undersøkelser

Avdeling for medisinsk biokjemi har egen poliklinikk for blodprøvetaking​, fortrinnsvis for pasienter på ​sykehuset. Pasienter fra primærhelsetjenesten skal ta blodprøver hos fastlegen sin. Prøver av barn under 10 år, eller prøver som trenger spesialbehandling, kan tas på sykehuset. Laboratoriet analyserer om lag 11 000 prøver hver dag.​

Åpningstider

Mandag - fredag: kl. 09.00-14.30.
Bruk inngang 2.

For å ta blodprøvene må du trekke kølapp og vente på tur. Vi har ingen timebestilling, men vanlig køordning. Du må ta med rekvisisjonene du har fått til prøvetakingen.

Det kan i perioder med mange pasienter være noe ventetid. Vi anbefaler derfor å komme i perioden mellom kl. 12.00 og 14.00.​

Forberedelse til poliklinisk prøvetaking

Blodprøven tas vanligvis i armen. Ermet bør derfor være lette å rulle opp. Unngå hard fysisk aktivitet i dagene før prøvetakingen. Dersom du ikke har fått beskjed om å faste, kan du spise en lett frokost. Du kan ta medisiner som vanlig dersom du ikke har fått andre instruksjoner.

Det er anbefalt å sitte avslappet 10-15 minutter før prøvetaking. Før visse undersøkelser finnes det ytterligere regler for prøvetaking. Dette gjelder for eksempel belastninger. Legen vil gi beskjed om dette.

Barn

Blodprøvetakingen går lettere dersom barnet ditt er forberedt. Små barn bør være våkne, mette og ha tørr bleie f​or lettere å håndtere smerten. Prøvetakingen kan skje på forskjellige måter - enten ved stikk i armen eller som et stikk i fingeren eller hælen. Prøvetakeren avgjør hvilken måte som er best for barnet ditt. Prøvetakingen kan ta litt tid.

Du kan snakke med barnets lege eller laboratoriepersonale om evt. bedøving av huden på armen før prøvetaking. Det finnes smertestillende krem eller plaster som kan smøres på huden. Denne fås kjøpt på apoteket og bør påføres 1-2 timer før prøvetaking.

Avdelinger:

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Blodprøvetaking poliklinikk

Medisinsk biokjemi

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår 
 • Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk
 • Tolketjenesten er gratis for pasienten
 • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk
 • Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig
 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk 
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt

Mer om rett til tolk på helsenorge.no

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.