Klinisk etikk-komite

Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møtet med pasienter og pårørende, i diagnostikk og behandlingsvalg og i fordeling av felles ressurser.

​Kontakt

 Jone Schanche Olsen


Hva er nytteløs behandling?
Skal vi alltid behandle alle så myke som mulig?
Hvilken teknologi bør vi si nei til?
Kan vi prioritere unge framfor gamle?
Hvilke dilemma følger utviklingen i genetikkfaget?
Skal vi alltid si alt vi vet om pasientene til dem?
Når er det rett å tvinge pasientar til noe de ikke vil?

Slike og lignende spørsmål kan vi drøfte i klinisk etikk-komite.

Etiske retningslinjer i Helse Vest


Klinisk etikk-komite

Administrerende direktør har oppnevnt en klinisk etikk-komite som skal gjelde for hele Helse Stavanger HF. Komiteen skal bidra til å høyne etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse i foretaket.

Det er vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer som legges til grunn for arbeidet.

Organisering

 • Komiteen er sammensatt av 10 medlemmer og representerer hele Helse Stavanger HF.
 • Komiteen har eget budsjett.
 • Komiteen skal ha en uavhengig stilling i helseforetakets organisasjon.

Arbeidsform

 • Alle, ledelse, ansatte eller pasienter, kan henvende seg til komiteen med etiske problemstillinger.
 • Saker mottas fortrinnsvis skriftlig. Sakene kan i tillegg utdypes muntlig for komiteen
 • Komiteen har faste møter en gang pr måned. Det skrives referat fra møtene og det utarbeides en årlig melding.
 • Klinisk etikkomite arrangerer etikkseminarer for alle ansatte i foretaket.

Medlemmer 

 • Jone Schanche Olsen, overlege, Psykiatrisk divisjon - leder
 • Kjetil Moen, sekretær
 • Odd Eskildsen, brukerrepresentant
 • Inge Jøran Hagen, overlege, Kvinne- og barnedivisjonen
 • Jannicke Horjen Møller, anestesilege, Medisinsk service
 • Ståle Barvik, overlege, Medisinsk divisjon
 • Rabia Yildiz Ercin, psykiatrisk sykepleier, Psykiatrisk divisjon
 • Bente Rossavik, sykepleier, Kirurgisk divisjon
 • Sølve Braut, fagsjef/jurist Fag- og foretaksutvikling (permisjon fra komiteen)
 • Øystein Evjen Olsen, fagsjef MOBA


Fant du det du lette etter?