Oversikt over SESAMs forskningsprosjekter

Her er en liste over aktuelle forskningsprosjekter på SESAM

​Pathways through care – the association between municipal health services and the disease course in dementia

PhD prosjektet er en del av et 3-årig program for bedret kunnskap om demenssykdom og samfunnsøkonomi, kalt Resource use and disease course in Dementia (REDIC). Hovedmål i PhD studien er å kartlegge i hvilken grad organisatoriske forhold i sykehjem og individuelle forhold hos pasienter med demens, påvirker deres sykdomsforløp, samt å beskrive pasientkarakteristika ved innleggelse i sykehjem, kategorisere sykehjemsenheter ut fra organisatoriske variabler, beskrive sykdomsforløp og analysere sammenheng med organisatoriske variabler ved sykehjemmet. 48 sykehjem deltar i studien. SESAM samarbeidspart. Prosjektet ledes av Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet HF, partnere er Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus og SESAM.
PhD kandidat (UiO): Irene Røen
Biveileder: Ingelin Testad.

Pårørendebelastning ved demens

Fokuserer på belastning hos pårørende relatert til nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens.
PhD-kandidat (UiB): Toril Marie Terum
Hovedveileder: Postdoc Ingelin Testad

Utvikling og implementering av velferdsteknologi til eldre som har hjemmebaserte tjenester

Prosjektet undersøker hvordan velferdsteknologi kan brukes i hjemmebaserte tjenester for å forebygge innleggelser til sykehus. Arbeidspakke i prosjektet «Utvikling og implementering av velferdsteknologi i kommunal sektor», der Stavanger kommune var prosjekteier, NORCE (tidligere IRIS) var prosjektleder, UiS og SESAM partnere.
PhD-kandidat arbeidspakke 4: Martha Therese Gjestsen
Prosjektleder: Brita Gjerstad (NORCE), prosjektleder arbeidspakke 4: Ingelin Testad

Can training for healthcare professionals aid adoption, quality and safety of telecare services in home-based elderly care? Development and evaluation of a simulation-based pilot training programme

Dette aksjonsforskningsprosjektet tar sikte på å utvikle et velferdsteknologisk opplæringsprogram for helsearbeidere i hjemmesykepleien. Prosjektet vil kunne tilby ny kunnskap om effekten av simuleringsbasert personalundervisning knyttet opp mot kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Arbeidspakke i prosjektet «Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home (Safer@home)». SESAM samarbeidspart.
PhD-kandidat (UiS): Veslemøy Guise
Prosjektleder: Professor Chunming Rong (UiS), professor Siri Wiig (UiS)
Biveileder: Ingelin Testad

«SmartJournal for oral helse i sykehjem – et forprosjekt»

Målet er å utvikle et digitalt hjelpemiddel som tidlig kan fange opp behandlingsbehov, og dermed gjør det enklere å opprettholde god oral helse hos pasienter under tilsyn av kommunal hjemmetjeneste og i sykehjem. Samarbeidspartnere er UiS, SESAM, USHT, IKO-UiB, og NSCC.
PhD kandidat: Ragnhild Kalstveit-Harbo.

Eldre som ressurs - seniorsatsing

I denne studien er pensjonerte sykepleiere som deltar i gjennomføringen av forskningsprosjektet «Demensskolen», i fokus. Studien undersøker ulike aspekter knyttet til det å pensjonere seg, hvordan det er å komme tilbake i arbeid for pensjonerte sykepleiere knyttet til et konkret forskningsprosjekt og nye måter de kan anvende sin kunnskap og erfaring. De pensjonerte sykepleierne følges over en periode på 5 år for å studere deres utvikling gjennom deltakelse i forskningsprosjektet og den prosessen som de gjennomgår.
Prosjektleder: Postdoc Ingelin Testad
Forskningssykepleier: Martine Kajander

Demenssykdommens sosioøkonomiske konsekvenser for den enkelte og for samfunnet

SESAM ved postdoc Corinna Vossius står ansvarlig for hoveddelen av de helseøkonomiske evalueringer i dette prosjektet som er ledet av Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet HF, ved forskningsleder Geir Selbæk. SESAM samarbeidspart.
PhD kandidat (UiS): Arnt Egil Ydstebø
Hovedveileder: Postdoc Corinna Vossius

Improving early identification of dementia risk by means of multimodal neuroimaging

I prosjektet anvendes et dataassistert diagnosesystem som kan påvise ulike former for demens med stor nøyaktighet.
Prosjektleder: Postdoc Ketil Oppedal

Demensstudien på Vestlandet (DemVest)

Denne studien er et stort regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningsprosjekt som har pågått siden 2005, der ca. 260 personer med mild demens er inkludert. Demensdiagnose er differensiert på Lewy-legeme demens (DLB), Alzheimer’s demens og Frontallapssdemens (FTD). Personene gjennomgår årlig et klinisk og nevrobiologisk undersøkelsesprogram. Prosjektleder: Professor Dag Årsland.

Nevropsykiatriske symptomers utvikling og relasjon til morfologi, genetikk og autoimmunitet ved demens

I prosjektet brukes DemVest data for å undersøke forekomsten av nevropsykiatriske symptomer hos personer med mild demens, og hvordan disse påvirker sykdomsforløpet.
PhD-kandidat (UiB): Audun Osland Vik-Mo
Hovedveileder: Professor Dag Årsland

Dementia: Use of health-care resources and carer burden over time

I 2012 fikk Dag Årsland innvilget en søknad hos Norges Forskningsråd (NFR) for å kunne forske på bruken av psykofarmaka blant eldre. Ett av prosjektene er Associations between drug use and negative outcome in dementia, der man ser på mortalitet, tid til innleggelse i sykehjem, innleggelser på sykehus og legemiddelrelaterte problemer blant pasientene som er med i DemVest.
PhD-kandidat (UiB) Ragnhild Djønne Østerhus. 
Hovedveileder: Professor Dag Årsland.

Økt forståelse av nevrodegenerative demenssykdommer ved å studere sammenhengen mellom spinalvæskebiomarkører og forløp

Samarbeidsprosjekt mellom SESAM, Kavli senter og A-Hus.
PhD-kandidat (UiB): Ragnhild Skogseth
Veileder: Professor Dag Årsland
Antistoffer mot G-protein koplede reseptorer og ABC transportere ved Alzheimer’s sykdom
PhD-kandidat (UiB): Lasse Melvær Giil
Veileder: Professor Dag Aarsland

NOR-DLB

Europeisk multisenter DLB studie. > 20 sentre, 11 land. Etter harmoniserig av studieprotokoller i deltakende land, fokuserer man nå på å identifisere biomarkører og kliniske diagnostiske kriterier. N=>1200.
Prosjektleder: Dag Årsland.
PhD kandidat (UiS): Miguel Borda.

Differentiating early neurodegenerative diseases to improve prognosis (ProLBD)

Pro-LBD er en 10-årig prospektiv longitudinell kohortstudie med overordnet mål om å utvikle diagnostiske algoritmer for identifisering og differensiering mellom demens med Lewy legemer og Parkinson sykdom (fellesbetegnelse LBD) i tidlig fase. Samarbeidsprosjekt mellom SESAM og NKB.
Prosjektmedarbeidere: Veslemøy Frantzen og Aleksandra Sevic.
Prosjektleder: Guido Alves.

APGeM

Hovedformålet med APGeM er å etablere sammenheng mellom genotype og fenotype i tidlige stadier av Alzheimers sykdom (AD), Lewy-legeme demens og Parkinsons sykdom. Det er gjort store genetiske studier der nye genetiske risikofaktorer er identifisert. Med nye store kohorter og avansert statistikk utviklet av forskerne bak denne studien er det nå mulig å kombinere genetiske risikofaktorer med tidlig demensdiagnostikk for å få et helhetlig bilde av hva som skjer fra begynnelsen av demenssykdom. APGeM er et samarbeid mellom ledende miljøer innen genetikk, MR/PET, grunnforskning og klinisk forskning i Europa. SESAM samarbeidspart.
Prosjektleder: Tormod Fladby (AHus)

DemGene - genetikk ved demenssykdommer

Målet er å identifisere genvarianter som ser ut til å virke inn på sykdomsutvikling. Det skal utvikles en infrastruktur for genetisk demensforskning i Norge. SESAM samarbeidspart
Prosjektkoordinator: Ole Andreassen

β Amyloid Production and Effects on Cognition Study (APECS)

Internasjonal medikamentstudie (MSD), oppstart Norge (SUS/SESAM, OUS, Ahus) i oktober. 2014. Evaluering av medikamentell behandling (tabl 1x/dag) som potensielt kan bremse sykdomsprogresjon av det som muligens er Alzheimers sykdom i veldig tidlig fase (MCI).
Prosjektleder: Professor Dag Årsland
Forskningssykepleier: Reidun S. Meling

Early detection and personalized interventions to improve outcome and quality of life in people with neurodegenerative disease (Senter for hjernehelse)

Målet med prosjektet er å samle et sterkt faglig nettverk for å utvikle konkurransedyktige EU søknader. Søknadene (og prosjektene) vil ha fokus på nye diagnostiske verktøy for å identifisere personer med tidlig stadier av (prodromal) nevrodegenerative sykdommer, utvikling av gode modeller for brukerinvolvering, implementering av eksisterende persontilpassede behandlingsmetoder, samt utvikling av nye behandlingsmetoder.
Prosjektleder: Professor Dag Årsland

Kreft og hjerneinfarkt

Undersøker prevalens av kreft hos pasienter med akutt hjerneinfarkt (innlagt Haukeland Universitetssykehus) før hjerneinfarktet og insidens av kreft etter hjerneinfarktet. Sammenligner prevalens og insidens med normalbefolkningen i Hordaland.
PhD-kandidat (UiB) Henriette Aurora Selvik
Hovedveileder: Professor Halvor Næss

Reinnleggelser på sykehus etter hjerneslag

Undersøker reinnleggelser etter akutt hjerneinfarkt og hjerneblødning ved Haukeland Universitetssykehus. Studerer nå insidens av recidiv av hjerneinfarkt eller hjerneblødning etter akutt hjerneinfarkt.
PhD-kandidat (UiB) Anna Bjerkreim
Hovedveileder: Professor Halvor Næss 

Mindre hjerneinfarkt og prognose

Studien inkluderer pasienter opp til 70 år med små hjerneinfarkt. Tre og tolv måneder etter utskrivelse er det gjort nevropsykologisk undersøkelse, skåring av fatigue, og depresjon samt recidiv og medikamenter. En kontrollgruppe inkluderer pasienter med akutt hjerteinfarkt som gjennomgår sammen undersøkelser en gang tre måneder etter hjerteinfarktet. Pasienter er inkludert på Haukeland universitetssykehus, Ålesund sykehus, Molde sykehus og St. Olav.
PhD-kandidat (NTNU) Aase Morsund
Hovedveileder: Professor Halvor Næss

Sonotrombolyse

RCT hvor pasienter med akutt hjerneinfarkt randomiseres til sonotrombolyse (ultralydbehandling) eller standard behandling. NORSASS 1 studien er ferdig. NORSASS 2 studien pågår.
PhD kandidater: Aliona Nacu, Andrej Khanevski, Vojtec Novotny
Biveileder: Professor Halvor Næss

Hjerneinfarkt og synspatologi

Synspatologi etter hjerneinfarkt med vekt på MR funn.
PhD kandidat Ane Roushan Tharaldsen
Biveileder: Professor Halvor Næss

Afasi etter hjerneslag

Kategorisering av afasi etter hjerneslag relatert til MR patologi.
PhD kandidat (UiB) Hedda Døli
Biveileder: Professor Halvor Næss

«New perspectives on vascular risk – the impact of breaking up sitting time»

Denne studien bruker data fra Nor-COAST (Kognitiv svikt etter hjerneslag). Kunnskap denne studien genererer, vil ha implikasjoner for hvordan de forebyggende tiltakene bør legges opp og tilpasses den enkelte etter hjerneslag.
PhD-kandidat (UiB): Katinka Nordheim Alme
Hovedveileder: Halvor Næss.

Velg å leve

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF.
Prosjektet fokuserer på redusere selvmordsatferd i Helse Stavanger HFs og Helse Fonna HFs opptaksområder gjennom samhandling og målrettede tiltak mot utvalgte yrkes- og befolkningsgrupper. Det anvendes systematiske informasjonskampanjer om selvmordsfare og hjelpetiltak til utvalgte målgrupper. Kompetansehevingstiltak rettet mot befolkningen generelt, yrkesgrupper som allmennleger, helsesøstre, kommuneansatte, skoleansatte, politi.
SESAM samarbeidspart.
Prosjektleder: Professor Jan Olav Johannessen. Representant i prosjektgruppen fra SESAM: Kristin Aas Nordin

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.