Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

Forskning og formidling

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektoversikt

Prosjektoversikt 

Stavangerprosjekt om avhengighet og forløp: Stayer-studien

Prosjektleder: Aleksander Hagen Erga

 
Stayerstudien er en longitudinell forløpsstudie av kognitive, psykologiske og sosiale endringsprosesser blant 208 rusavhengige som nylig har blitt rusfrie. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over 10 år. Datainnsamlingen vil være ferdigstilt i 2026. Målet med studien er å bidra til en bedre forståelse av tilfriskningsprosesser ved rusavhengighet, risikofaktorer for tilbakefall og verdien av å bruke ulike kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av denne gruppen. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Forskningen underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys til den enkelte pasient.

 

Pågående underprosjekter: 


 

Cognitive impairment as a predictor of outcomes in SUD-rehabilitation

Jens Hetland, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2024
Deltakende helseregion: HV

 

Personality traits among recovering pSUD-patients.

Elise Constance Fodstad, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2026
Deltakende helseregion: HV

 

Psychological and social factors in long-term relapse of Substance Use Disorder (SUD).

Fredrik Dreyer Moe, UiS
Prosjektperiode: 2019 – 2022
Deltakende helseregioner: HV

 

Hva skal til for at mennesker klarer å holde seg rusfri over flere år, og få et bedre liv?

Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HV
The factor structure of MOCA in pSUD users.

 

Samarbeidsprosjekt mellom KORFOR, Tyrili, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB og RusForsk. 

Kontaktperson KORFOR: Aleksander H. Erga
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregioner: HV, HSØ


Impulsivity in patients with pSUD – an evaluation using CPT-II.

Samarbeidsprosjekt mellom KORFOR og OUS. 
Kontaktperson KORFOR: Aleksander H. Erga
Prosjektperiode: 2019 – 2022.
Deltakende helseregioner: HV; HSØ

 

The five year recovery trajectory of neuropsychological performance in polysubstance abusers.

Egon Hagen, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2016 – 2026.


Stayer-studien: Tid, søvn og avhengighet

Aleksander H. Erga og Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2013 - 2021
Deltakende helseregion: HV

 

Days of abstinence when initiating treatment for SUD – a survival analysis of SMS data.

Aleksander H. Erga, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2022. 
Deltakende helseregion: HV

 

The role of anhedonia in the recovery of Psud.

Cecilie Linbåge Karlsen, Helse Stavanger HF, UiO    
Prosjektperiode: 2019 – 2021. 
Deltakende helseregion: HV. 

 

Kjennetegn ved polikliniske og inneliggende pasienter i rusbehandling fra Stayer-studien (master-prosjekt)

Målfrid Braadland, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2019 – 2021. 
Deltakende helseregioner: HV. 


 

Alkohol og helse

Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid

Alkoholstudien er forskning på metoder og arenaer for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk. Med vår forskning og vårt fag- og tjenesteutviklingsarbeid på dette området ønsker vi å bidra til mer tilgjengelige tjenester, redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk og styrket evne til egen-endring. KORFOR har en omfattende formidlingsvirksomhet på dette temaet og vektlegger det internasjonale samarbeidet på dette feltet.

Se også regjeringens alkoholstrategi.


A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ

Holdninger til å spørre om alkoholvaner i helsevesenet

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode:
Deltakende helseregion: HV

Allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektmedarbeider: Sebastian Potthoff,
Prosjektperiode: 2019-2021
Deltakende helseregion: HV HSØ

ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert behandling

Lars Thore Fadnes, Universitetet i Bergen
Prosjektmedarbeidere: Einar Furulund (PhD), Torgeir Gilje Lid
Prosjektperiode: 2020-2024

KORFOR helse

Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid

 
Gjennom kulturendring og kunnskapsutvikling hos ansatte er målet for prosjektet å øke frekvensen av systematisk bruk av trening, samtidig som pasienten får kunnskapsbasert veiledning og støtte til å se sammenhengen mellom livsstilvaner som røyking, inaktivitet, søvnvaner, kosthold og rusmiddelbruk på den ene siden, og helse på den andre siden. På denne måten kan vi forebygge sykdom og prematur død i pasientgruppen.

 
Prosjektet vil starte med å undersøke to problemstillinger.

 
1) I hvilken utstrekning tilbys fysisk aktivitet og trening som en del av behandlingen til pasienter i TSB.

 
2) Hvordan oppfatter ansatte i TSB sin egen helse og livsstil, og hvordan oppfatter de sine muligheter til å drive helsefremmende aktiviteter på jobb i klinisk arbeid.

Øvrige studier

Opioider

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2021-
Deltakende helseregion: HV

Ungdom, rus og psykisk helse

Ove Heradstveit, RKBU vest og Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2021-2023
Deltakende helseregion: HV

Trening for bedre kognisjon - LAR

Silvia Alpers, UiB.
Prosjektperiode: 2018-2021,
Helseregion: HV


COVID-19 - prosjekter

•LAR-tilbud korona. Prosjektleder: Bente Sikveland
•Hvilke konsekvenser har COVID-19 epidemien for personer med alkoholbrukslidelser? En kvalitativ undersøkelse av nyhenviste pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
•Hva skjer i de illegale rusmiljøene under COVID-19 epidemien?

Avdelingen har vært i media og hatt flere presentasjoner internt og eksternt om COVID-19 prosjektene. Les mer om dette her

Fant du det du lette etter?