Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

Forskning og formidling

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektoversikt

Prosjektoversikt 

Stavangerprosjekt om avhengighet og forløp: Stayer-studien

Prosjektleder: Aleksander Hagen Erga

 
Stayerstudien er en longitudinell forløpsstudie av kognitive, psykologiske og sosiale endringsprosesser blant 208 rusavhengige som nylig har blitt rusfrie. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over 10 år. Datainnsamlingen vil være ferdigstilt i 2026. Målet med studien er å bidra til en bedre forståelse av tilfriskningsprosesser ved rusavhengighet, risikofaktorer for tilbakefall og verdien av å bruke ulike kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av denne gruppen. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Forskningen underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys til den enkelte pasient.

 

Pågående underprosjekter: 


 

Cognitive impairment as a predictor of outcomes in SUD-rehabilitation

Jens Hetland, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2024
Deltakende helseregion: HV

 

Personality traits among recovering pSUD-patients.

Elise Constance Fodstad, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2026
Deltakende helseregion: HV

 

Psychological and social factors in long-term relapse of Substance Use Disorder (SUD).

Fredrik Dreyer Moe, UiS
Prosjektperiode: 2019 – 2022
Deltakende helseregioner: HV

 

Hva skal til for at mennesker klarer å holde seg rusfri over flere år, og få et bedre liv?

Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HV
The factor structure of MOCA in pSUD users.

 

Samarbeidsprosjekt mellom KORFOR, Tyrili, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB og RusForsk. 

Kontaktperson KORFOR: Aleksander H. Erga
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregioner: HV, HSØ


Impulsivity in patients with pSUD – an evaluation using CPT-II.

Samarbeidsprosjekt mellom KORFOR og OUS. 
Kontaktperson KORFOR: Aleksander H. Erga
Prosjektperiode: 2019 – 2022.
Deltakende helseregioner: HV; HSØ

 

The five year recovery trajectory of neuropsychological performance in polysubstance abusers.

Egon Hagen, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2016 – 2026.


Stayer-studien: Tid, søvn og avhengighet

Aleksander H. Erga og Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2013 - 2021
Deltakende helseregion: HV

 

Days of abstinence when initiating treatment for SUD – a survival analysis of SMS data.

Aleksander H. Erga, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2022. 
Deltakende helseregion: HV

 

The role of anhedonia in the recovery of Psud.

Cecilie Linbåge Karlsen, Helse Stavanger HF, UiO    
Prosjektperiode: 2019 – 2021. 
Deltakende helseregion: HV. 

 

Kjennetegn ved polikliniske og inneliggende pasienter i rusbehandling fra Stayer-studien (master-prosjekt)

Målfrid Braadland, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2019 – 2021. 
Deltakende helseregioner: HV. 


 

Alkohol og helse

Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid

Alkoholstudien er forskning på metoder og arenaer for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk. Med vår forskning og vårt fag- og tjenesteutviklingsarbeid på dette området ønsker vi å bidra til mer tilgjengelige tjenester, redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk og styrket evne til egen-endring. KORFOR har en omfattende formidlingsvirksomhet på dette temaet og vektlegger det internasjonale samarbeidet på dette feltet.

Se også regjeringens alkoholstrategi.
A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ

Holdninger til å spørre om alkoholvaner i helsevesenet

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode:
Deltakende helseregion: HV

Allmennpraksis

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektmedarbeider: Sebastian Potthoff,
Prosjektperiode: 2019-2021
Deltakende helseregion: HV HSØ


 

KORFOR helse

Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid

 
Gjennom kulturendring og kunnskapsutvikling hos ansatte er målet for prosjektet å øke frekvensen av systematisk bruk av trening, samtidig som pasienten får kunnskapsbasert veiledning og støtte til å se sammenhengen mellom livsstilvaner som røyking, inaktivitet, søvnvaner, kosthold og rusmiddelbruk på den ene siden, og helse på den andre siden. På denne måten kan vi forebygge sykdom og prematur død i pasientgruppen.

 
Prosjektet vil starte med å undersøke to problemstillinger.

 
1) I hvilken utstrekning tilbys fysisk aktivitet og trening som en del av behandlingen til pasienter i TSB.

 
2) Hvordan oppfatter ansatte i TSB sin egen helse og livsstil, og hvordan oppfatter de sine muligheter til å drive helsefremmende aktiviteter på jobb i klinisk arbeid.

 

ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert behandling

Lars Thore Fadnes, Universitetet i Bergen
Prosjektmedarbeidere: Einar Furulund (PhD), Torgeir Gilje Lid
Prosjektperiode: 2020-2024

Oral Helse i fengsel
En intervensjon for å bedre vaner innen tannhygiene hos innsatte i fengsel. Prosjektet ledes av Tannhelsetjenesten kompetansesenter rogaland(TkROG) i samarbeid med KORFOR.

Prosjektledere: Kjersti Berge Evensen og Vibeke Bull, TkROG

Blålys-prosjektet
Formålet med dette prosjektet er å forberede et større prosjekt om markerte endringer og svingninger i helse og livssituasjon blant ROP-pasienter (målgruppen for FACT).
Vi ønsker å få frem detaljerte beskrivelser av hva som faktisk kjennetegner situasjoner når livssituasjonen blir virkelig ille, slik at vi ut fra det kan ta stilling til hvilket hjelpebehov disse pasientene har og hvilken hjelp de får.

Prosjektleder: Sverre Martin Nesvåg
Kandidat: Jeanette Litlatun Fossmark

Øvrige studier

Opioider

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2021-
Deltakende helseregion: HV

Ungdom, rus og psykisk helse

Ove Heradstveit, RKBU vest og Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2021-2023
Deltakende helseregion: HV

Trening for bedre kognisjon - LAR

Silvia Alpers, UiB.
Prosjektperiode: 2018-2021,
Helseregion: HV


COVID-19 - prosjekter

•LAR-tilbud korona. Prosjektleder: Bente Sikveland
•Hvilke konsekvenser har COVID-19 epidemien for personer med alkoholbrukslidelser? En kvalitativ undersøkelse av nyhenviste pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
•Hva skjer i de illegale rusmiljøene under COVID-19 epidemien?

Avdelingen har vært i media og hatt flere presentasjoner internt og eksternt om COVID-19 prosjektene. Les mer om dette her

Fant du det du lette etter?