KvaRus logo

Kvarus

Kvarus (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Nyhetsbrev

Innlogging Kvarus

KvaRus på 1-2-3

Informasjon til pasient, behandler og enhet

Her er nyttig informasjon til alle som bidrar til Kvarus

Pasient   Behandler   Enhet

E-læringskurs Kvarus

E-læringskurs Kvarus
 

Hva er Kvarus

Kvarus (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Det finnes pr dato 53 nasjonalt godkjente kvalitetsregistre. Av disse er 51 registre innen fysisk helse. For mer informasjon om kvalitetsregistre, se www.kvalitetsregistre.no

Hva er et medisinsk kvalitetsregister?

Et medisinsk kvalitetsregister er en systematisk samling av informasjon om en bestemt gruppe pasienter, deres helse- og livssituasjon ved oppstart av behandlingen, innholdet i behandlingen, pasientenes opplevelse av behandlingen, og hvordan det går med dem underveis og etter at behandlingen er avsluttet.

I Kvarus er pasientgruppen definert som pasienter med skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, som får sin behandling gjennom et pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og som ikke har reservert seg mot at opplysninger om dem legges i registeret. Opplysningene samles inn gjennom hele behandlingsforløpet i TSB, fra pasienten tas inn i et pakkeforløp til pasienten skrives ut av pakkeforløpet, og videre på et oppfølgingstidspunkt ett år etter utskrivingen. Et behandlingsforløp kan involvere ett eller flere behandlingstiltak. Forløpet starter i første behandlingstiltak, og avsluttes ved utskriving fra siste behandlingstiltak i forløpet. Ved ny henvisning og ny oppstart i behandling starter et nytt behandlingsforløp.

Nasjonale og lokale formål

Kvarus skal, i likhet med alle nasjonale kvalitetsregistre, gjennom statistikker, analyser og forskning danne grunnlag for kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenesten. Opplysninger som er samlet inn, kan også brukes til planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og i helse- og omsorgsforvaltningen. Opplysningene kan også brukes som data i forskning (se også: Nytten av Kvarus, for forskere).

Kvarus er utformet slik at det også kan danne grunnlag for kvalitetsforbedring på lokalt tjenestenivå. Opplysninger samlet inn lokalt (innenfor en juridisk enhet eller innregistrerende enhet) vil være tilgjengelig for analyser og gjennom resultatpresentasjoner, og vil dermed kunne brukes til å evaluere og utvikle de lokale tjenestene.

Nasjonal registerledelse

Alle nasjonale kvalitetsregistre ledes fra et helseforetak. I 2009 ga Helse Vest RHF Helse Stavanger HF i oppdrag å utvikle og prøve ut et kvalitetsregister for rusbehandling. Registeret fikk nasjonal status i desember 2018. Helse Stavanger v/avdeling for rus og avhengighetsbehandling er ansvarlige for driften av registeret, med Ole Bergesen som registerleder.

Registreringsmodulene

Kvarus består av følgende moduler:

Basisregistrering: Opplysninger om utviklingen i rusmiddelbruk og rusrelaterte problem gjennom livet, om helse- og livssituasjon ved oppstart i et behandlingsforløp og om tidligere hjelp og behandlinger.

Målepunkt: Opplysninger om utredninger og behandling i gitt i eget tiltak og parallelt fra andre (i perioden siden basisregistrering eller forrige målepunkt), om endringer i helse- og livssituasjon i samme periode (utfallsmål), og om pasientens egne opplevelser av den behandlingen som er gitt (pasienterfaringer).

Avslutningsregistrering: Opplysninger om helse- og livssituasjon ved avslutning av behandling (utfallsmål), og opplysninger om hvem det er avtalt oppfølging fra etter behandlingen. Dersom behandlingsforløpet avbrytes uten at avslutningsregistreringen er foretatt, gjelder siste målepunkt som avslutningsregistrering.

Ett-års oppfølging: Opplysninger om utfallsmål (samme som i målepunkt/avslutnings-registrering), pluss opplysninger om hvem pasienten har fått oppfølging fra siden utskriving.

Nytten av Kvarus

Når det er kommet inn en tilstrekkelig mengde data, vil alle kunne få tilgang til sammenlignbar informasjon fra behandlingen gitt i ulike behandlingstiltak, gjennom nettstedet www.kvalitetsregistre.no . Dette er nyttig informasjon for alle som er interessert i innholdet og oppnådde resultater i behandlingen innenfor TSB. De nasjonale og lokale målene med Kvarus (se Hva er Kvarus) beskriver hva som er nytten av Kvarus for nasjonale, regionale og lokale ledere og myndigheter. Gjennom kvalitetsforbedring og forskning vil Kvarus også komme pasienter og behandlere til nytte. Men behandlere og pasienter kan også ha mer direkte nytte av Kvarus.

For pasientene

Tilbakemeldinger fra mange pasienter viser at de opplever det som meningsfullt å bidra med opplysninger som kan brukes til sikring og forbedring av kvaliteten på tjenestene, for både seg selv og andre. Tilbakemeldinger viser også at pasientene opplever deltakelsen i registreringsarbeidet som en god måte å få en systematisk innsikt i egen helse- og livssituasjon og hvordan denne endrer seg gjennom behandlingsforløpet. På pasientsiden til den enkelte pasient vises grafiske framstillinger av endringer i opplevd nytte av behandlingen, i bruk av rusmidler og endring i livssituasjon og opplevd livskvalitet, fra det ene målepunktet til den neste. Dette har vist seg å være til god hjelp i refleksjon om egne endringsprosesser.

For den enkelte behandler

Analyser og rapporter om pasientpopulasjonen, den behandling som er gitt og de resultater som er oppnådd i eget behandlingstiltak, kan brukes av den enkelte behandler i utviklingen av sin egen praksis. Hver behandler vil i tillegg ha tilgang til tidligere registreringer av egne pasienter, slik at en sammen med pasienten, kan se hvordan opplysninger fra enkeltregistreringer henger sammen i hele behandlingsforløp.

Resultatene fra hver enkelt registering sammenstilles i et «visningsformat». Dersom en velger å kopiere eller scanne en slik visning til journal, vil opplysningene kunne brukes i pasientbehandlingen, for eksempel ved å danne grunnlag for kliniske beslutninger og evaluering av behandlingen. På denne måten vil opplysningene da også kunne danne grunnlag for dialogen med egne pasienter, om den behandlingen som er gitt og de resultater som er oppnådd. I en sammenstilling av Helsedirektoratets krav til innhold i basiskartlegginger- og evalueringer i pakkeforløp TSB og innhold i Kvarus (se Krav til innhold i basiskartlegging og evalueringspunkt i Pakkeforløp TSB (PDF)), fremgår det at kravene til basiskartleggingen i pakkeforløp i stor grad dekkes gjennom basisregistreringen i Kvarus. I Inntak- og oppstartsteamet i Helse Stavanger (IO-teamet) blir basisregistreringen i Kvarus brukt i oppstart- og kartlegging av pasientene, og informasjonen fra registreringen inngår som en del av informasjonsgrunnlaget for klinisk beslutning i pakkeforløp. IO-teamets erfaringer er positive, og viser at de konkrete og systematiske spørsmålene som stilles i Kvarus oppleves å være en god måte å innhente strukturert informasjon om pasienten på. I tillegg opplever behandlere at synliggjøring av pasientens egen progresjon, mulighet til å evaluere egen behandling og påvirkning på TSB behandling nasjonalt bidrar til at pasientene er mer engasjerte i sin egen oppstart av behandling. Når det gjelder målepunktregistreringene i Kvarus synes disse å gi et mer solid informasjonsgrunnlag enn kravene til evalueringspunkter definert i pakkeforløp, og kartlegger forhold både i- og utenfor en behandlingskontekst.

For virksomhetsledere
En viktig forutsetning for å kunne utøve faglige ledelse, er å ha tilgang til god informasjon om den faglige aktiviteten i den virksomheten en leder. I Kvarus vil virksomhetsledere få adgang til standardiserte rapporter og selv kunne analysere data fra egen virksomhet. Dette er rapporter og analyser som ledere kan bruke til å sikre og utvikle den faglige kvaliteten på tjenesten, og da best ved å involvere ansatte og pasienter i utviklingsarbeidet. I forarbeidene til Forskrift om medisinske kvalitetsregistre er det lagt stor vekt på å øke utnyttelsen av registre for dette formålet.

For regionale og nasjonale helsemyndigheter
For regionale og nasjonale helsemyndigheter vil Kvarus være nyttig i arbeidet med å planlegge og styre denne delen av spesialisthelsetjenesten. Rapporter og analyser fra Kvarus vil kunne brukes til å avdekke kapasitets- og kvalitetsutfordringer og gi grunnlag for å styre ressursbruken i retninger som kan bedre tilgjengeligheten og kvaliteten på tjenestene.

For forskere
Medisinske kvalitetsregistre har blitt en viktig datakilde for forskning, både alene og koblet til andre datasett og registre. Kvarus vil være egnet til mange typer forskningsdesign, men det er særlig tilgangen til data fra hele behandlingsforløp som vil bidra til at Kvarus blir nyttig for forskning.

Juridiske spørsmål

Det rettslige grunnlaget for å etablere et medisinsk kvalitetsregister som Kvarus er Helseregisterloven, Forskrift om medisinske kvalitetsregistre, Personopplysningsloven og Personvernforordningen (GDPR). Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i Kvarus er personvernforordningens artikkel 6 nr 1 bokstav e og Forskriften om medisinske kvalitetsregistre.

Forskrift om medisinske kvalitetsregistre
Forskriften omhandler medisinske kvalitetsregistres formål og virkeområde, hvilke opplysninger som kan registreres, bestemmelser om samtykke, informasjon og dokumentasjon, om utlevering og annen behandling av opplysningene i registeret og bestemmelser om informasjonssikkerhet.

Det vises til for informasjon om de enkelte bestemmelsene i Forskriften (https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-789). Her vil vi trekke fram noen av disse bestemmelsene.

Dataansvarlig og databehandler
I tråd med reglene i personopplysningsloven har Helse Stavanger HF påtatt seg rollen som dataansvarlig for registeret. Dette har skjedd gjennom en forutgående prosess der registerledelsen har utarbeidet en egen personvernvurdering (DPIA) som så er vurdert av Personvernombudet (PVO) i Helse Stavanger. PVO har også innhentet en egen risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) fra Helseforetakets sikkerhetsansvarlige, basert på egne ROS-analyser av den tekniske løsningen for Kvarus (MRS) og påloggingsløsningen FALK. På dette grunnlaget har PVO anbefalt at Helse Stavanger ved administrerende direktør skulle ta på seg dataansvaret for Kvarus. Det er helseforetak som har rollen som dataansvarlig for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge.

Videre er Norsk Helsenett etablert som databehandler gjennom en egen databehandleravtale med Helse Stavanger HF. Norsk Helsenett er databehandler for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge.

Plikten til å bidra i innregistreringen
Plikten for virksomheter og helsepersonell til å registrere i Kvarus går fram av § 2-3, andre ledd i Forskriften: «Virksomheter og helsepersonell som nevnt i første ledd (i dette tilfelle virksomheter som omfattes av Spesialisthelsetjenesteloven) skal melde inn relevante og nødvendige helseopplysninger til medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status. Nasjonal status tildeles av Helsedirektoratet.» Helsedirektoratet tildelte Kvarus nasjonal status 3. desember 2018, på vilkår som ble oppfylt i brev til Direktoratet datert 26. november 2019.

Kvalitetsforbedring og behandling
I § 4-4 står det: «Den dataansvarlige skal legge til rette for at virksomheter som melder inn helseopplysninger får tilgang til oppdaterte og relevante opplysninger for å kunne kvalitetsforbedre sine helse- og omsorgstjenester.» I formålsparagrafen står det at dette skal skje gjennom statistikker, analyser og forskning. Formålet med Kvarus er altså å bidra til bedre kvalitet og mer kunnskap. Det er altså ikke lov å bruke registeret som direkte grunnlag for pasientbehandlingen.

Samtidig er Kvarus utformet slik at opplysninger som er samlet inn gjennom registreringene kan sammenstilles i et «Visning»-format. Dersom denne visningen blir overført til pasientens journal (kopiert eller scannet) og dermed blir en del av journalen, vil opplysningene kunne brukes i pasientbehandlingen, for eksempel som grunnlag for basiskartlegging, evalueringspunkt og avslutningssamtale i pakkeforløp TSB.

Den tekniske løsningen

Helse Stavanger HF har hatt oppdraget med å utvikle Kvarus og har nå påtatt seg dataansvaret for registeret. Helse Vest IKT har hatt i oppdrag å lede utviklingen av den tekniske løsningen for Kvarus og ga utviklingsoppdraget til Helse Midt-Norge IT (HEMIT). Det er Helse Vest IKT som har nå rollen som forvalter av den tekniske løsningen. Den tekniske løsningen er installert i Norsk Helsenett, som er databehandler for Kvarus.

HEMIT: MRS/e-PROM/FALK
HEMIT har utviklet den tekniske løsningen for flere nasjonale medisinske kvalitetsregistre på den tekniske plattformen MRS. Også Kvarus er utviklet på denne plattformen. Løsningen for å kunne bestille et frittstående skjema for pasientenes tilbakemelding på behandlingen og transportere svarene tilbake til MRS, kalles ePROM. Og løsningen som er brukt for sikker innlogging i løsningen (sikkerhetsnivå 4) kalles FALK. Også disse løsningene har Kvarus til felles med mange andre nasjonale kvalitetsregistre.

MRS-KvaRus
De ulike databasene i MRS-Kvarus er krypterte og lagret i Norsk Helsenett sine sikrede servere. MRS-Kvarus består av følgende databaser:

  1. En database med hele det nasjonale registeret, der samlede opplysninger om hele behandlingsforløp for alle pasienter i registeret lagres i avidentifisert form. Denne databasen er det bare registerledelsen (Helse Stavanger som dataansvarlig) som har tilgang til.
  2. En pasientdatabase der pasientens identitet (korrekt navn og fødselsnummer) er hentet automatisk fra Folkeregisteret. Opplysningene i pasientdatabasen fungerer som koblingsnøkkel mot den nasjonale databasen. Denne koblingsnøkkelen er nødvendig når en skal koble opplysninger fra Kvarus med opplysninger om de samme pasientene fra andre registre. Det er registerledelsen som er ansvarlig for slike koblinger, etter å ha mottatt dokumentasjon på at alle nødvendige tillatelser er innhentet.
  3. En database for hver juridiske enhet. Når en registrerer i Kvarus lagres opplysningene i disse databasene og når en går inn på pasientsiden til en allerede registrert pasient, er det disse databasene informasjonen fra tidligere registreringer hentes opp fra igjen. Siden disse basene er adskilt fra hverandre, umuliggjør dette at brukere i en juridisk enhet kan få innsyn i opplysninger fra en annen juridisk enhet. Når en ferdigstiller en registrering, vil registreringen automatisk overføres til den nasjonale register-databasen (pkt 1).
  4. En database med administrative opplysninger, som lister over juridiske enheter, innregistrerende enheter (behandlingsenheter) og brukere i systemet.

 
FALK
Pålogging i MRS-Kvarus skjer ved bruk av påloggingsløsningen FALK. Pålogging i MRS-KvaRus skjer ved at en skriver inn https://mrs.nhn.no/kvarusregisteret/   i adressefeltet i nettleseren. Når nettsiden kommer opp, har FALK en såkalt sikkerhetsnivå 4 for å «autentisering», det vil si løsning for å forsikre seg om at det er en bruker med tilgang, som forsøker å logge seg inn. En bruker samme nettadresse og autentiseringsløsning når en søker om å få tilgang til MRS-Kvarus.

For brukere i Helseforetak i Midt-Norge er det allerede etablert en løsning for autentisering der den vanlige VPN-løsningen for pålogging til Helseforetakenes tekniske løsninger også brukes som pålogging i MRS-Kvarus. Tilsvarende løsninger er under utvikling for de andre helseforetakene. Til dette er på plass brukes fødselsnummer og bank-id som løsning for påloggingen (tilsvarende den som brukes for pålogging i nettbank, Altinn.no, Skatteetaten.no og andre).

e-PROM
Når en skal bestille det skjemaet som pasienten skal bruke for å besvare spørsmålene om evaluering av behandlingen, brukes løsningen e-PROM. (Løsningen er også tilgjengelig for del 2 i basis- og målepunktskjemaene).Bestillinger foretas direkte fra pasientsiden i MRS-Kvarus (se e-læringskurset). En får da opp en nettadresse og en kode som pasienten kan gå inn på fra en hvilken som helst enhet koblet til internett (pc, nettbrett, smart-telefon). Når pasienten har svart og klikker på send, vil svarene legge seg automatisk inn på rett plass i MRS-Kvarus.

Krav til maskiner og programvare
Siden det er Norsk Helsenett som er databehandler for MRS-Kvarus, må alle maskiner (PC, lap-top eller nettbrett) som skal brukes for registrering være koblet til Norsk Helsenett. Det er virksomhetens it-leverandør som må brukes for å etablere kobling til Norsk Helsenett fra de maskinene en vil bruke i registreringsarbeidet.
MRS-Kvarus fungerer med de fleste nettlesere, så som Internett Explorer, Chrome, Edge, Firefox og Safari. Vi går ut fra at Explorer eller Chrome er de mest aktuelle. Det er også disse nettleserne MRS-Kvarus er best testet mot.

Brukerstøtte
Alle spørsmål av faglig karakter og teknisk karakter som ikke Registerkontakt eller Kvarus-kontakt kan svare på, skal rettes direkte til registerledelsen (se kontaktinformasjon). Om nødvendig vil registerledelsen formidle tekniske spørsmål til Helse Vest IKT som forvalter den tekniske løsningen for KvaRus. Siden registrering i kvalitetsregistre ikke vurderes som tidskritisk aktivitet, vil brukerstøtten bare være tilgjengelig innenfor normalarbeidstiden på virkedager.

 


Forholdet til andre kvalitetssystemer

Kvalitetsregistre er et av flere verktøy som brukes for å sikre og utvikle kvaliteten på tjenestene og behandlingen for den enkelte pasient. Det er viktig å bruke disse systemene på en koordinert måte, for å hindre dobbeltarbeid og slik at de utfyller og støtter hverandre.

Les mer om pakkeforløp, individuelle utredningsverktøy, pasientfeedback verktøy, NPR-rapportering, folkehelseinstituttet:KEM (PasOpp) og LAR Statusrapport

Roller: oppgaver og rettigheter

I den enkelte virksomhet er det tre roller i Kvarus, med hver sine oppgaver og rettigheter i den tekniske løsningen (MRS-Kvarus). Tildeling av rolle og rettigheter skjer gjennom søknad på det samme nettstedet som du etterpå skal bruke når du vil logge deg på MRS-Kvarus (https://mrs.nhn.no/kvarusregisteret/ ). MRS er den tekniske plattformen som er brukt for mange nasjonale kvalitetsregistre, og vi må derfor bruke de rollebetegnelsene som er etablert i MRS for å definere hvilke rettigheter den enkelte rollen i Kvarus skal ha. Dette trenger du bare å huske den ene gangen du søker om tilgang, og vi sjekker om du har krysset av for rett rolle. Ved innlogging etter at tilgang er gitt, vil en automatisk bli innlogget med riktig rolle.

Les mer om registerkontakt, Kvarus-kontakt, og behandler

Brukertilgang og innlogging

Kvarus finnes i to versjoner, en demo-versjon som skal brukes i informasjonsarbeid og ved opplæring, og den versjonen som skal brukes i registreringen av reelle pasienter. Her er informasjonen du trenger for å kunne ta i bruk de to versjonene.

Her er informasjonen du trenger for å kunne ta i bruk de to versjonene.

Lokal implementering

Arbeidet med implementeringen av Kvarus i den enkelte juridiske enhet og behandlingsenhet må selvsagt tilpasses lokale forhold. Her tar vi opp noen tema som vi mener er viktige i implementeringsarbeidet.

Les mer om ledelsesforankring og informasjon, opplæring av Kvarus-kontakter, avklaring av roller og oppgaver, opplæring av behandlere, oppfølging og evaluering

 
 

Inkludering og registreringstidspunkt

Det er viktig at alle kvalitetsregistre har klare kriterier for hvilke pasientgrupper som skal inkluderes og for når i behandlingsforløpet registreringen skal foregå.

Les mer om hvem som skal inkluderes, akuttinnleggelser, aktive pasienter i LAR, basisregistreringen, målepunkt, avslutning og ett-års oppfølging

Reservasjon og innsyn

Her finner dere informasjon om retten rett til reservasjon og prosedyre for hvordan reservasjon kan gjennomføres og eventuelt trekkes tilbake.


Overføringer mellom behandlingstiltak

Mange pasienter får sin behandling fra flere ulike behandlingstiltak i løpet av ett behandlingsforløp, definert som forløpet fra pasienten blir skrevet inn til pasienten blir skrevet ut av TSB. Siden Kvarus er laget for å kunne følge pasienten gjennom hele behandlingsforløpet, betyr det at en må vite hvordan overgangene mellom de ulike behandlingstiltakene skal gjennomføres.

Les mer om juridisk enhet og innregistrerende enhet, overføringer innen en juridisk enhet og overføringer mellom juridiske enheter

Registreringsarbeidet

E-læringskurset (lenke) gir en detaljert innføring i hvordan en gjennomfører selve registreringene. Her tar vi opp noen utvalgte tema som kan være til hjelp i registreringsarbeidet.

Les mer om opplysninger fra henvisning og journal, registreringssituasjonen, grafene på pasientsiden,  PROMS-skjema og visning og kopiering/scanning til journal
 


Spørsmålene i Kvarus

Beskrivelse av arbeidet med, og tenkningen rundt dagens variabelsett i Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.

Grunnlag for variablene i KvaRus 0322.pdf

Spørsmålsliste-KvaRus-20220308.pdf

Ressurser

Sammenligning pakkeforløp-Kvarus 0322.pdf

Veiledning i bruk av datadump 

Evaluering av behandling

ENGELSK basisregistrering.pdf
ENGELSK målepunktregistrering.pdf


POLSK basisregistrering.pdf
Fant du det du lette etter?