Brukerutvalget Helse Stavanger

Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten på helsetjenestene.  Brukerne og de pårørende er viktige premissleverandører for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere.

Kontakt

Du kan ta direkte kontakt med brukerutvalget. Vi vil gjerne ha forslag og innspill fra alle brukergrupper, pasienter og pårørende.

Leder: Hege Skjelbred-Knudsen, Kreftforeningen
Telefon: 930 11 219
E-post: hegesk@lyse.net

Nestleder: Aud Torild Fjellså, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Telefon: 906 77 769
E.post: audtf@online.no

Møteplan 2019

13. februar
12. mars
08. mai
12. juni
16. september
16. oktober
13. november
11. desember

Brukerutvalget har 10 medlemmer og oppnevnes for 2 år. Det er styret i helseforetaket som oppnevner utvalget etter forslag fra organisasjonene:  FFO, SAFO, Fylkes eldreråd, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer). 

Hva gjør brukerutvalget?

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styre og administrerende direktør i helseforetaket i saker som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.

Brukerutvalget skal:

  • være forum for tilbakemelding fra pasienter, brukere og pårørende om erfaringer med helsetjenesten
  • være samarbeidsforum mellom heleseforetaket og bruker- og pasient organisasjoner
  • bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg
  • behandle systemsaker, ikke saker vedrørende  enkeltpasienter.


​Brukerutvalget har møter med sykehusadministrasjonen i forkant av styremøter i Helse Stavanger, slik at aktuelle saker kan presenteres og drøftes.

Brukerrepresentantene deltar i prosjekter, råd og utvalg i Helse Stavanger for å sikre brukererfaring. Brukerutvalget står fritt til på eget initiativ ta opp saker de er opptatt av.

Det holdes årlig fellesmøte mellom brukerutvalget og foretakets ledergruppe, og med styret.  Lederen av brukerutvalget, eller den som representerer denne, oppfordres til å være tilstede i styremøtene og blir invitert med på styreseminar.

Etter avtale med styreleder skal leder av brukerutvalget gis mulighet til å uttale seg i styremøter og komme med forslag i styresaker som i særlig grad angår pasienttilbudet.

Medlemmer fra januar 2019 til desember 2020:

Hege Skjelbred-Knudsen - leder, Kreftforeningen  (tlf. 930 11 219, epost: hegesk@lyse.net )

Aud Torild Fjellså - nestleder, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner   (tlf. 906 77 769, epost: audtf@online.no

Medlemmer:

Fra administrasjonen møter fagdirektør foruten sekretær i Brukerutvalget.

Møtereferat

Årsmeldinger, retningslinjer, planer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.