HELSENORGE

Brukerutvalget Helse Stavanger

Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten på helsetjenestene.  Brukerne og de pårørende er viktige premissleverandører for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere.

Kontakt

Du kan ta direkte kontakt med brukerutvalget. Vi vil gjerne ha forslag og innspill fra alle brukergrupper, pasienter og pårørende.

Leder: Hallfrid Kristoffersen, Pensjonistforbundet
Telefon: 958 10 685
E-post: hallfridk@gmail.com

Nestleder:

Møteplan 2022

08.02.2022
23.03.2022
18.05.2022
14.06.2022
19.09.2022
25.10.2022
22.11.2022
13.12.2022

Brukerutvalget har 10 medlemmer og oppnevnes for 2 år. Det er styret i helseforetaket som oppnevner utvalget etter forslag fra organisasjonene:  FFO, SAFO, Fylkes eldreråd, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer).

Hva gjør brukerutvalget?

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styre og administrerende direktør i helseforetaket i saker som angår tilbudet til pasienter, brukere og pårørende.

Brukerutvalget skal:

 • være forum for tilbakemelding fra pasienter, brukere og pårørende om erfaringer med helsetjenesten
 • være samarbeidsforum mellom heleseforetaket og bruker- og pasient organisasjoner
 • bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter i råd og utvalg
 • behandle systemsaker, ikke saker vedrørende  enkeltpasienter.


​Brukerutvalget har møter med sykehusadministrasjonen i forkant av styremøter i Helse Stavanger, slik at aktuelle saker kan presenteres og drøftes.

Brukerrepresentantene deltar i prosjekter, råd og utvalg i Helse Stavanger for å sikre brukererfaring. Brukerutvalget står fritt til på eget initiativ ta opp saker de er opptatt av.

Det holdes årlig fellesmøte mellom brukerutvalget og foretakets ledergruppe, og med styret.  Lederen av brukerutvalget, eller den som representerer denne, oppfordres til å være tilstede i styremøtene og blir invitert med på styreseminar.

Etter avtale med styreleder skal leder av brukerutvalget gis mulighet til å uttale seg i styremøter og komme med forslag i styresaker som i særlig grad angår pasienttilbudet.

Medlemmer fra januar 2021 til desember 2023:

Leder: Hallfrid Kristoffersen,  Pensjonistforbundet.
Mail: hallfridk@gmail.com 
Telefon: 958 10 685

Medlemmer:

 • Vibecke Anett Bjørgengen Kaarstad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges Blindeforbund Rogaland - vibeke.kaarstad@icloud.com 

 • Marianne Hansen Secher, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Mental Helse Sør Vest - mariannehoel@gmail.com

 • Rigmor Lilleland, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norsk Revmatikerforbund Rogaland - rig-lil@online.no

 • Stein Are Osnes,  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norsk forening for tuberøs sklerose complex - saosnes@gmail.com

 • Johannes Tonning, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges Døveforbund Rogaland -  johannes.tonning@gmail.com

 • Geir Tonning, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rogaland fylkeslag - g.tonning@getmail.no

 • Geir Inge Sivertsen, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Landsforeningen for ryggmargsskadde - ginsive@online.no

 • Berit Torgersen Skiftun, Kreftforeningen, Pancreaskreft Nettverk Norge - berit.t.skiftun@gmail.com

 • Gro Harestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Mental Helse Sør Vest - gro.harestad.lmso@gmail.com​

Fra administrasjonen møter fagdirektør, fagsjef samhandling, foruten sekretær i Brukerutvalget.

Møtereferat

Årsmeldinger, retningslinjer, planer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest - retningslinjer for brukarutval (PDF)Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta, mai 2018

​​​E-læring: Digital grunnopplæring for brukarrepresentantar på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra de regionale helseforetakene i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen. Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle de regionale helseforetakene i 2017.

Ta kurset her

E-læring: Brukarmedverknad i helseforsking

Føremålet med brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta er å betre forskingas kvalitet og relevans. Forskingsresultat får større betyding og blir tatt raskare i bruk når dei opplevast som nyttige for pasientar og pårørande.

Brukarmedverknad inneber ei demokratisering av helseforskinga, og kan bidra til at brukaranes perspektiv, behov og erfaringar blir reflekterte i forskinga.

Kurs i brukarmedvarknad i helseforskning ​

No er det laga og publisert eit e-læringskurs for brukarmedverknad i helseforskning. Kurset er retta både mot brukarar og forskarar.

Kurset er eit samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukarutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Kurset gir ein innføring i kva brukarmedverknad i helseforskning er, i tillegg til at du får praktiske tips for å etablere eit godt og fruktbart samarbeid mellom brukar og forskar.

Kurset finn du her.
Fant du det du lette etter?