Fakta om nytt universitetssykehus

Med nytt universitetssykehus sikrer vi framtidens spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sør-Rogaland.
 • Første byggetrinn skal stå klart i 2024. Da flyttes somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner til det nye sykehuset.
 • Det nye universitetssykehuset på Ullandhaug blir nær nabo til Universitetet i Stavanger ved Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus i Stavanger kommune. 
 • Bygget er planlagt til å bli 125 000 kvadratmeter 
 • Det blir enerom med bad til alle (ca. 640 sengerom).

Illustrasjon av sengerom. Foto.
Alle sengerom planlegges som enerom med eget bad.

Økonomisk ramme

Total kostnadsramme for det nye universitetssykehuset blir ca. 11,3 milliarder kroner.

Prosjektet finansieres gjennom lån fra Helse- og omsorgsdepartementet  tilsvarende 70 prosent av kostnadsrammen (5,9 milliarder kroner bevilget i statsbudsjettet for 2017). 

De resterende 30 prosent av kostnadsrammen finansieres dels via opptak av lån på 500 millioner kroner fra Helse Vest RHF, og to milliarder kroner gjennom midler fra egen drift.

Finansieringen via egen drift krever en klar forbedring av driftsresultatet fremover.

Somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi og laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, samt deler av dagbehandling og poliklinikkareal med tilhørende støtte- og serviceareal samles på Ullandhaug i 2024. 

Ved utgangen av mars 2020 er det inngått kontrakter for ca. 3,6 milliarder kroner.

Sykehusdrift to steder: Ullandhaug og Våland

 • Helse Stavanger utreder hva som blir værende igjen på Våland av poliklinikker og dagbehandling. Planen er å flytte all somatisk virksomhet til Ullandhaug innen 2030.
 • Rehabiliteringsavdelingen for døgndrift blir værende på Lassa.
 • Psykiatrisk behandling blir på Våland, både døgn- og dagbehandling. 
 • Det meste av poliklinisk virksomhet og dagbehandling blir på Våland.

Viktige prinsipp for todelt sykehus: 

 • Innlagte pasienter skal i hovedsak ikke fraktes mellom de to sykehusene
 • Ansatte skal fortrinnsvis ikke dele en arbeidsdag mellom de to sykehusene 
 • Varer og tjenester vil for en del funksjoner måtte leveres fra det ene sykehuset til det andre.

Plan for Våland

Styrene i Helse Stavanger og Helse Vest gikk høsten 2019 inn for å fullføre hele behandlingsbygget i BT1. Det betyr 20.000 m2 ekstra areal. (Forutsetter finansing på Statsbudsjettet 2021 til en prislapp på vel 1,7 milliarder kroner) Et eget prosjekt vurderer nå hvilke muligheter og utfordringer det gir for fremtidig bruk av byggene på Våland.

Om byggene på Ullandhaug

 • Pasientrommene blir enerom med eget bad.
 • Sykehusbyggene er plassert rundt et torg med en kollektivakse gjennom.
 • Alle byggene har egne innganger.
 • Byggene knyttes sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere.
 • Behandlingsarealene standardiseres i størst mulig grad for god pasientsikkerhet, fleksibelt bruk og for enkelt å kunne endre på funksjoner i framtiden. 
 • Det blir tre sengebygg med poliklinikker i første etasje og sengeposter over.
 • Det blir et eget akuttbygg med akuttinngang og helikopterlandingsplass like ved. I dette bygget samles akuttmottak, intensiv, nyfødtintensiv og intermediærsenger, samt ordinære sengeområder. 
 • Varemottak og forsyningssenter plasseres under akuttmottak.
 • Det blir et eget bygg (behandlingsbygget) for de tunge tekniske funksjonene som billeddiagnostikk, laboratorier, intervensjon og operasjon.
 • Arbeids- og dokumentasjonsplasser planlegges både i nærheten av behandlingsområder og desentralisert.
 • Forsknings- og undervisningsareal planlegges også både i tilknytning til behandlingsområder og desentralisert. 
 • Garderober for medarbeidere planlegges i underetasjen i alle bygg.

Adkomst og parkering – hvordan blir det på Ullandhaug?

 • Vi planlegger for gode kollektivløsninger med hyppige bussavganger.
 • Parkering for ansatte blir i eget parkeringshus med 500 plasser (også plass til MC), bygget ble ferdigstilt januar 2020. 
 • Parkering for pasienter og pårørende planlegges i P-hus med umiddelbar nærhet til sengebygg A (på vestsiden).
 • Det forutsettes at mange medarbeidere fortsatt kan sykle til jobb og bruke ny sykkelstamvei langs E39. Det planlegges med tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, de fleste under tak.
 • For medarbeidere som kjører bil til jobb vil det bli planlagt for noe lavere parkeringsdekning enn i dag. Dette er et pålegg fra Stavanger kommune.
 • Det blir egen adkomst for varetransport og ambulanse.


Faktaark om Nye SUS (pdf)

Faktaark november 2015 (pdf)Faktaark juni 2016 (pdf)Fant du det du lette etter?