Søk i styredokumentene

Søk i styredokumenter

 

 

Vedlegg 1 Varekostanalyse
Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger
STyreseminar I
Innkalling til EKSTRAORDINÆRT styremøte I helse stavanger hf
Styresak 100-17 Vedlegg 7 - Statusrapport Nettverk for Medisinske vitenskaper 2017
Styresak 81-15 Rapportering fra virksomheten pr august 2015
Styresak 100-17 Vedlegg 8 - Styresak 014 13 O - Temasak - Mulighetsskisse for økt legeutdannelse på Vestlandet
Styresak 82-15 Orientering om budsjettarbeid 2016
Styresak 100-17 Vedlegg 9 - Styresak 014 13 O - Vedlegg - Legeutdanning på Vestlandet
Styresak 83-15 Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015
Styresak 89-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden til styremøtet 22.11.2017
Styresak 83-15 Vedlegg - Risikovurdering av overordnede styringsmål per 2 tertial 2015 samlet
Styresak 90-17 Protokoll fra styremøtet 18.10.2017 -
Styresak 84-15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring
Styresak 91-17 Årsplan styresaker november 2017
Styresak 84-15 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan
Styresak 92 - 17 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 7-2017
Styresak 85-15 Regional internrevisjon av bierverv
Styresak 92-17 Vedlegg pkt 10 - Vedlegg 1 - Brev fra Riksrevisjonen
Styresak 09-17 Vedlegg - Høring - NOU 2016-25 Brev til Helse- og omsorgsdep
Styresak 109-17 Status SUS2023 og SUS2023 OU
Styresak 10-17 Rekruttering kompetanse og ressursstyring
Styresak 110-17 Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF
Styresak 10-17 Vedlegg - Rekruttering - status tiltaksplan pr. sep. 16
Styresak 110-17 Vedlegg 1 - Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF
Styresak 11-17 PasOpp 2015 Resultater Stavanger universitetssjukehus
Styresak 11-17 Vedlegg PasOpp-rapport - Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015
Styresak 110-17 Vedlegg 2 - Sluttrapport registrering transport av psykisk syke mai 2016
Styresak 14-17 Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til styret i Helse Stavanger
Styresak 111-17 Forslag til avtale med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger
Styresak 111-17 Vedlegg 1 - Plan 2510 Plankart
Styresak 111-17 Vedlegg 10 - Kart datert 28.06.17 - Veier-anlegg
Styresak 111-17 Vedlegg 11 - Kart datert 28.06.17 - Vann- spillvann- og overvannslendinger
Styresak 89-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styresak 90-15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2015 -
Styresak 91-15 Årsplan styresaker 2015 og 2016
Styresak 92-15 Adm direktørs driftsorientering nr 7 2015
Styresak 92-15 Vedlegg 1 - Adm direktørs orientering nr 7 2015 pkt 1 - avvikling av korridorsenger
Styresak 26-17 Fullmakter i sykehusutbygging
Styresak 27-17 Protokoller fra foretaksmøter i Helse Stvanger HF 20.02.2017 og 08.03.2017
Styresak 28-17 Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035
Styresak 29-17 Forskningsstrategi 2017 - 2025
Styresak 29-17 Salg av boligeiendommen Solåsveien 5 a-c
Styresak 29-17 Vedlegg - Forskningsstrategi SUS 2017 - 2025
Styresak 71-17 Tertialrapport 03 16 Nasjonale kvalitetsindikatorer
Styresak 72-17 Orientering, utvikling varekostnader
Styresak 77-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styresak 100-17 Samhandling med Universitetet i Stavanger
Styresak 100-17 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale SUS UiS_2016
Styresak 100-17 Vedlegg 10 - S 66-17 Klinisk masterstudium i medisin i Stavanger

Fant du det du lette etter?