Avdeling for blod- og kreftsykdommer

Avdeling for blod- og kreftsykdommer er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg ved blod- og kreftsykdommer, i samarbeid med Helse Fonna og Helse Bergen.

Les mer om Avdeling for blod- og kreftsykdommer

Avdeling for blod- og kreftsykdommer

Vårt arbeid er i størst mulig grad basert på dokumenterte og vitenskapelig underbygde prinsipper og på avdelingens verdigrunnlag. Verdigrunnlaget vårt formuleres i dette ene begrepet: Respekt. Dette gjelder både i møte med pasient og pårørende, i forholdet mellom ansatte og til våre omgivelser og eiere.
Vi er det eneste sykehuset i Norge som har valgt å samle blod- og kreftsykdommer i samme avdeling. Dette har vi gjort fordi vi finner mange fellestrekk mellom disse sykdommene, både når det gjelder diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. Samtidig kan vi utnytte ressursene bedre.

Avdeling for blod- og kreftsykdommer består av to sengeposter, to poliklinikker, en strålebehandlingenhet, Palliativt senter og en Forsknings- og utviklingsenhet.

Ofte stilte spørsmål

 

Hva gjør jeg hvis jeg mistenker kreft?

 • Du må oppsøke fastlegen som sammen med deg bestemmer om mistanken din om kreft skal undersøkes videre. Fastlegen kan ta blodprøver, utføre noen undersøkelser og/eller rekvirere ulike undersøkelser som kan være aktuelle i din situasjon. Fastlegen kan også henvise deg til utredning og innleggelse i sykehus. Du vil få innkallelse fra sykehuset når henvisningen er vurdert.
 • Dersom du trenger noen å snakke med kan du ringe Kreftlinjen på telefon 800 57 338.

Kreftlinjen.no

Hva skjer dersom jeg blir innlagt?

 • Du vil få et innleggelsesbrev fra avdelingen. Brevet inneholder tidspunkt for innleggelse med praktisk informasjon.
 • Det er viktig at du tar med eventuell medisinliste fra fastlege, dine egne medisiner (for eksempel inhalasjoner, øyedråper og stomiutstyr). Ta også med toalettsaker og gode sko med hælkappe om du har.
 • Avdelingen kan tilby deg tilgang til internett. Ta derfor med pc og egen nettverkskabel.
 • Ta ikke med verdisaker – heller litt lommepenger.
 • Den nye samhandlingsreformen krever at det blir formidlet til kommunehelestjenesten at du er innlagt dersom du mottar kommunale tjenester eller har behov for det. Dette formidles av sykehuset. Kommunehelsetjenesten avgjør hvilke tjenester du får og hvor mye.

Hvordan er hverdagen på kreftavdelingen?

 • Når du kommer til avdelingen vår, blir du tatt imot av en lege og sykepleier. Du må påregne noe venting.
 • Vi bestreber oss på at du skal få et rom så raskt som mulig, men det er dessverre ikke alltid mulig. Du vil få tilbud om seng, slik at du kan hvile deg om du har behov for det.
 • Avdelingen er delt inn i 4 grupper. Du vil få tilhørighet til en av dem, slik at du i størst mulig grad har de samme sykepleiere og leger å forholde deg til under oppholdet hos oss.
 • Vi har legevisitt som går fra kl. 10 og utover dagen. Dersom pårørende vil delta er de velkommen til det.
 • I dagligstua blir alle måltider servert til faste tider.
 • Det er mulig for pårørende som er på avdeling over tid, å kjøpe parkeringskort. Les mer på hjemmesidene til parkeringsselskapet Q-park.
 • For noen er det viktig at pårørende er hos pasient hele døgnet. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Dersom du som pårørende er innlagt sammen med pasient har du rett på frokost ved avdelingen. De andre måltidene må du kjøpe selv. Det er mulig å få matkuponger som du kan bruke i vår kantine, slik at du får litt rabatt.
 • Pårørende er velkommen til avdelingen – vi har ikke fast besøkstid.
 • Pårørende/besøkende som er syke (omgangssyke/influensa) eller har familiemedlemmer som er syke, anbefales å ta kontakt med avdelingen først for å unngå smitte.
 • Det er mulig for pårørende og pasient å bo på pasienthotellet St. Svithun. Avdelingen vil da booke rom. Pårørende må betale selv.

Hvordan kan jeg ivareta barn og ungdom som står meg nær?

 • Barnekontakter skal hos oss har ansvaret  ”for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn (…)”. Barnekontakter på den enkelte avdeling vil kunne gi deg informasjon om ivaretakelse av barn som er pårørende.
 • Mobilt palliativt team ved SUS kan benyttes som støttespiller ved samtaler med barn og ungdom.
 • Kreftomsorg Rogaland har ulike tilbud. De kan for eksempel være med og gi informasjon til lærere og/eller skoleklasser i samarbeid med pasient og pårørende.
 • Kreftforeningen startet i 2011 tilbudet "treffpunkt”, som er et nytt tilbud hvor barn mellom 6 -15 møter andre i samme situasjon.
 • Skolen: Informasjon og oppfølging av barn skal i utgangspunktet gis av foreldrene eller foresatte. Mange opplever det som vanskelig å informere om sykdom og/eller behandling til lærer/medelever. Spør oss på avdelingen dersom du trenger råd.
   

Hvordan forbereder vi hjemreise?

 • Under oppholdet hos oss vil vi utrede ditt omsorgsbehov. Vi synes det er viktig at du blir fulgt opp av kreftsykepleier eller hjemmesykepleie når du drar hjem. Du vil bli spurt om hvilke behov du har og om du ønsker hjemmesykepleie/kreftsykepleie eller ett opphold på sykehjem. Dette for å kunne foreberede hjemreis i god tid og sikre at du føler deg trygg når du drar hjem.
 • Dersom det er behov for det, kaller vi inn til nettverksmøte med kommunehelsetjenesten, sammen med deg og dine pårørende, for å sikre best mulig oppfølging når du kommer hjem.
 • Dersom du trenger hjelpemidler i hjemmet, er det hjemmesykepleie som koordinerer dette, men vi er behjelpelig med å formidle behov.
 • Du vil få med deg ett utskrivningsnotat med medisinliste og resepter på nye medisiner. Vi anbefaler at du henter ut nye medisiner på sykehusapoteket før du reiser.
 • Det er viktig at du har god kontakt med din fastlege. Fastlegen mottar epikrise fra ditt sykehusopphold og skal følge deg opp når du er hjemme. Dersom du trenger resepter på medisiner når du er hjemme, skal du ta kontakt med fastlegen.  

Hva er "Åpen kontakt"?

 • Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset. Det skal være et supplement, ikke en erstatning, for primærhelsetjenestens tilbud om omsorg og behandling. Pasient, pårørende eller primærhelsetjenesten skal kunne ta kontakt med den aktuelle sengepost for avklaring av problemstillinter relatert til sykdom eller behandling pasienten har vært innlagt for.
 • Dersom du har fått cellegift, strålebehandling eller annen kreftbehandling, vil du få tilbud om åpen kontakt på vår avdeling. Du får da ett skriv med deg når du reiser hjem. Ved spørsmål om innleggelse må du ta kontakt med sengeposten. Du legges alltid inn via akuttmottak ved SUS. 

Les mer om Åpen kontakt

Hvilke rettigheter har vi som er pasienter og pårørende?

 • Sykemelding: Pasienter får sykemelding når de er innlagt. Ellers er det fastlege som skriver ut sykemelding og har ansvar for møter med NAV/arbeidsgiver. Pårørende må benytte egen fastlege for sykemelding, men ved behov for bekreftelse ved alvorlig sykdom (for eksempel reise som må avlyses) vil også pårørende få det. Les mer på www.nav.no om sykemelding og sykepenger.
 • Alle reiser som ikke skjer med ambulanse skal bestilles gjennom Pasientreiser – telefon 05515. Les mer på www.pasientreiser.no. Dette må helsepersonell gjøre når pasienter skal til/fra SUS.
 • Permisjon. Pasienten har rett til å få dekket reiseutgifter ved permisjon ved livstruende sykdom dersom pasienten er innlagt i regionsykehus, spesialsykehus eller landsdekkende sykehus. Det må foreligge bekreftelse på at pasienten lider av livstruende sykdom. (§ 7 i ”forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling”, www.lovdata.no  )
 • Dersom du som følge av behandlingen mister håret, vil du få rekvisisjon på parykk (søk etter parykk på lovsamlingen www.lovdata.no.
 • Pårørende kan få inntil 60 dager lønnet permisjon for pleie av alvorlig syk i hjemmet. Les mer på Regjeringens nettsider.
 • Montebello arrangerer kurs for både pasienter og pårørende.
 • Resepter på medisiner du har startet på når du er innlagt, vil lege skrive ut til deg. Når du trenger ny resept på det medikamentet eller andre medisiner du bruker er det fastlegen du henvender deg til. Vi anbefaler ellers at du alltid har med deg medisinlisten din fra fastlegen. Du kan be fastlegen din om å skrive den ut nå der er gjort endringer i medisinene dine. Les mer om fastlegeordningen på Regjeringens hjemmesider.
 • Dersom du har behov for medisinsk teknisk utstyr i hjemmet, for eksempel utstyr til intravenøs ernæring, søker sengeposten for deg.
 • Dersom du har behov for næringsdrikker, bandasjemateriell og lignende som ikke dekkes på blå respept, kan legen søke HELFO om dekning av dette.

Hvem tar jeg kontakt med hvis jeg er hjemme og har spørsmål om eller trenger hjelp til sykdom og behandling?

Hvis jeg trenger noen å snakke med om mine bekymringer, hvem henvender jeg meg til da?

 • Kreftpoliklinikken på SUS der kreftsykepleier er ansatt.
 • Kreftlinjen.
 • Sykehusprest.
 • Sosionom.
 • Psykolog (krever henvisning fra din fastlege).

Pasienterfaringer

Avdeling for blod- og kreftsykdommer gjennomførte høsten 2016 to spørreskjemaundersøkelser. Disse omfattet pasienter med time på poliklinikkene og strålebehandlingsenheten og pasienter med opphold på sengepostene 1K og 2K.

Resultater fra undersøkelsene: Pasienterfaringer høsten 2016 (pdf)

Forskning

Seksjon for forskning og utvikling har et overordnet og koordinerende ansvar innen medisinsk og helsefaglig forskning ved avdeling for blod og kreftsykdommer. Translasjonsforskning, klinisk utprøving av legemidler og nye behandlingsstrategier er prioriterte områder og skjer i nært samarbeide med avdelingens leger og øvrige ansatte. Det gjelder innen

1. Molekylærbiologisk forskning (Mikrometastasegruppa) i Hillevåg.
2. Onkologisk forskning med klinisk utprøvning.
3. Hematologisk forskning med klinisk utprøvning.
4. Stråleterapi.

Foruten egeninitiert forskning, prioritieres deltakelse i nasjonale og internasjonale legeinitierte forskningsprotokoller, fortrinsvis initiert av nasjonale diagnoserelarte faggrupper som feks NMSG (Nordic Myeloma Study Group). Ut fra fagansvarlig leges vurdering, deltar vi også i legemiddelinitierte studier om disse ansees for å være et godt tilbud til våre pasienter

Forskningsgruppen for Kreft og medisinsk fysikk ledes av Bjørnar Gilje.

Nyttige lenker

Kreftforeningen
Kreftomsorg Rogaland
Montebellosenteret
Vardesenteret
Oppslagsverk om kreft - kreftlex.no
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - nifab.no

  Prosedyre sentral venøse kateter - VAP og Hickman, håndtering og stell

  Informasjonsfilm om myelomatose

 

Kontakt

Oppmøtested

Du finner oss på hovedsykehuset på Våland.
Bruk inngang 9, T-etasjen.

Telefon
51519043
Telefontid: Telefoner vedrørende henvisninger til poliklinikken eller sengepost mandag-fredag 08.00-15.30
Kreftbygget
Besøksadresse
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Google maps)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Taxi

Ikke langt fra hovedinngangen finner du en taxiholdeplass, der det som regel står ledige biler. Dersom det trengs, er våre ansatte i resepsjonen tilgjengelige 24 timer i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Mattilbud

​Som pasient vil du få matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet serveres måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen.

 I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det serveres fire måltider på avdelingene (frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds). Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Psykiatrisk divisjon på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Om du er ute etter et sted å få noe å bite i, lese på, eller sitte ved, så har LYST et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. 

Butikken er åpen hele døgnet.

​Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Åpningstid: 11.30-21.00

Snacksautomater

På sykehuset finnes automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Du finner også parkeringsplasser for besøkende på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen.

Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

Kart merket med parkeringsplasser

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering

Pårørende

​Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Les mer om pårørendes rettigheter og ressurser for deg som er pårørende.

Akutt leukemihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiEMPTY
Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredeshttps://helse-stavanger.no/behandlinger/behandling-nar-kreftsykdommen-ikke-kan-helbredesBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesBBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesEMPTY
Benmargskrefthttps://helse-stavanger.no/behandlinger/benmargskreftBenmargskreftBAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)EMPTY
Benmargsprøve fra hoftenhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftenBenmargsprøve fra hoftenBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveEMPTY
Cellegiftbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/cellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingEMPTY
Forebyggende cellegiftbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/forebyggende-cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandlingFForebyggende cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandlingForebyggende cellegiftbehandlingEMPTY
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøttehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotteHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtteHHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)EMPTY
Kronisk lymfatisk leukemihttps://helse-stavanger.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemiKronisk lymfatisk leukemiKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiEMPTY
Lindrende kreftbehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende kreftbehandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingEMPTY
Lymfekrefthttps://helse-stavanger.no/behandlinger/lymfekreftLymfekreftLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreftEMPTY
Nyrekrefthttps://helse-stavanger.no/behandlinger/nyrekreftNyrekreftNMoninborasdávdaNyrekreftNyrekreftNyrekreftEMPTY
Spiserørs- og magesekkrefthttps://helse-stavanger.no/behandlinger/spiserors-og-magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftEMPTY
Strålebehandlinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/stralebehandlingStrålebehandlingSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingEMPTY

Avdeling for stråleterapihttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/avdeling-for-straleterapiAvdeling for stråleterapi
Hematologisk sengepost 2Khttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/hematologisk-sengepost-2kHematologisk sengepost 2K
Onkologisk sengepost 1Khttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/onkologisk-sengepost-1kOnkologisk sengepost 1K
Palliativt senterhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/palliativt-senterPalliativt senter
Poliklinikk for blod- og kreftsykdommerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/poliklinikk-for-blod-og-kreftsykdommerPoliklinikk for blod- og kreftsykdommer
Vardesenterethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-blod-og-kreftsykdommer/vardesenteretVardesenteret

Nyheter

 • 23.03.2017
  Pallion-prosjektet: Skal bedre livskvaliteten til uhelbredelige kreftsyke

  Ved avdeling for blod- og kreftsykdommer skal de se på hvordan pasienter, som har mindre enn 12 måneder igjen å leve, best kan få hjelp. De har nå startet med Pallion-prosjektet.

 • 24.11.2016
  Mjaaland hedret som årets onkolog

  Seksjonsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, Ingvil Mjaaland, er kåret til årets onkolog. Jobben hennes for strålebehandlingen av brystkreft og LIS-utdanningen blir trukket fram av Norsk onkologisk forening.

 • 07.11.2016
  Stråleterapien vant fagartikkelpris for tredje gang

  Pasientene føler seg tryggere når de vet hva de går til. Det har stråleterapien tatt på alvor - og gir informasjon og omvisning til pasientene før behandling. Nå har dette gruppetilbudet ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) vunnet Radio...

 • 30.09.2016
  ABK-sykepleiere vant posterpris på sykepleierkongress

  Gry Ciekals Wallgren og Siv Tove Aunan ved avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK) fikk fortjent heder og ære denne uka da de vant posterpris under Sykepleierkongressen 2016.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.