HELSENORGE

Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella

Som nasjonalt referanselaboratorium for Legionella bistår vi med diagnostikk, karakterisering og utbrudds- eller smitteoppklaring.

united-kingdom.png E​nglish version

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger Universitetssykehus har hatt delt nasjonal referansefunksjon for Legionella sammen med Folkehelseinstituttet siden 31.12.2005.  Fra 01.08.2021 har avdelingen hele ansvaret for nasjonal referansefunksjon for Legionella.

Legionella referanselaboratoriet ønsker å få tilsendt legionella-isolater for videre karakterisering, genotyping og lagring i stammebank. 

​​Innsending av prøvemateriale

Mikrobiologiske laboratorier skal sende inn
 • Isolat fra pasienter
 • Isolat fra vann- og miljøprøver i forbindelse med smitteoppsporing rundt kliniske tilfeller

Rekvisisjon fylles helst ut elektronisk, skrives ut, og sendes sammen med isolatet. 

Det er viktig at relevant informasjon fra rekvirent når frem til oss, spesielt i forbindelse med smittesporing. Dette fylles inn i rekvisisjonen (se lenke over). Det er en fordel om kopi av primærrekvisisjon i tillegg legges ved.
 
I tilfeller hvor lokale laboratorier ikke utfører egen legionelladiagnostikk, sendes prøve fortrinnsvis til nærmeste laboratorium som utfører slik diagnostikk. Referanselaboratoriet kan være behjelpelige med analyse og etter avtale motta:

 • Prøve fra pasienter med positiv Legionella urinantigentest og positiv Legionella PCR
 • Prøver fra pasienter med alvorlig pneumoni etter opphold i utlandet
 
Dersom vi skal utføre primærdiagnostikk er det viktig at dette oppgis i rekvisisjonen

Referanselaboratoriet utfører ikke selv primærdiagnostikk av vann- og miljøprøver ved utredning av smittekilde. Slike prøver sendes til egnet miljølaboratorium for analyse. Referanselaboratoriet har avtale med Unilabs Laboratoriemedisin AS, Avdeling for miljømikrobiologi, om Legionelladyrkning av vann- og miljøprøver. Kontaktinfo Unilabs Laboratoriemedisin AS​

Hovedoppgaver

 • Referansediagnostikk
 • Tilby ulike metoder for påvisning og typing av legionella til bruk i diagnostikk, smittesporing og forskning
 • Opprettholde nasjonal stammebank over pasientrelaterte legionella-isolat og annet referansemateriale
 • Overvåkning, beredskap og respons ved utbrudd av legionellose.
 • Vitenskapelig råd og støtte
 • Samarbeid og forskning

Faglig bakgrunn

Legionella-bakterien lever fritt i vann og fuktige miljøer. Den danner biofilm sammen med andre bakterier og formerer seg intracellulært ved 20-42°C.
 
Det er beskrevet >60 arter og 70 serogrupper av legionella hvorav minst 20 er patogene for mennesker. Den viktigste humanpatogene arten er Legionella pneumophila.

Legionella-bakterien smitter ved inhalasjon av aerosoler med bakterier eller ved aspirasjon av vann. Høye konsentrasjoner av legionella-bakterien oppstår i stillestående temperert vann og karakteristiske smittekilder er kjøletårn, spa bad, luftfuktere og innendørs fontener. Det er ikke påvist person-til-person smitte. Se også: Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015) - FHI​
 
Legionella-bakterien gir sykdommen legionellose. Klinisk opptrer legionellose i to former, Pontiac feber; en mild influensaliknende sykdom og legionærsykdom; alvorlig pneumoni med opptil 30% dødelighet hos eldre og immunsvekkede. Legionellose behandles med antibiotika (Pneumoni, samfunnservervet -Helsedirektoratet​). Sykdommen opptrer sporadisk og i utbrudd. Det første kjente utbrudd av Legionella pneumophila i Norge fant sted høsten 2001 i Stavanger.

Våre analyser

Påvisning, identifisering/verifisering

Påvisning, identifisering/verifisering
Tilgjengelige analyser for påvisning av Legionella ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi:
Ved mistanke om akutt legionella-infeksjon skal urin undersøkes for legionella-antigen. Urinantigentesten påviser kun Legionella pneumophila serogruppe 1, og ved milde infeksjoner kan testen gi negativt resultat. Andre legionellaarter enn Legionella pneumophila vil også gi negativt resultat.
 
Dyrkning og PCR-test direkte i prøvematerialet er viktig for å kunne påvise alle legionella-arter. Isolering av bakterien ved dyrkning er også viktig for oppklaring av eventuelt utbrudd. Prøvene avdelingen mottar blir dyrket for påvisning/bekrefting av Legionella, i tillegg utføres real-time PCR for påvisning av legionella-spesifikt DNA i de tilfellene hvor vi er primærlaboratorium. Aktuelle prøvematerialer er ekspektorat, bronkialskyllevæske, indusert sputum, trakealsekret og lungevev. Prøver fra øvre luftveier er ikke egnet.
 
Legionella-antistoff påvisning er hovedsakelig aktuelt som del av en epidemiologisk undersøkelse i forbindelse med utbrudd. Serologi er lite nyttig i akuttfasen og bør alltid baseres på titerstigning i serumpar. Diagnosen Pontiac feber kan stilles serologisk, men dette er mest aktuelt i forbindelse med epidemiologisk undersøkelse ved utbrudd.
 
Detaljkarakterisering
Tilgjengelige analyser for detaljkarakterisering av legionella-isolat ved avdeling for Medisinsk mikrobiologi:
 
 • Artsbestemmelse av Legionella
  • Legionella pneumophila artsbestemmes ved bruk av masse spektrometri (MALDI-TOF) og i tillegg vil artsbestemmelse bli utført ved helgenomsekvensering. 
 • Serotyping av Legionella pneumophila
  • Legionella pneumophila-isolater serotypes ved bruk av latex agglutinasjon.​
 • Monoklonal subtyping av Legionella pneumophila 
  • Legionella pneumophila-isolater av serogruppe 1 eller serogruppe 2-14 kan subgrupperes med monoklonale antistoff fra Dresden-panelet (immunfluoresens); ikke rutineanalyse.
 • Sekvensbasert typing (SBT) av Legionella pneumophila
 • ​I forbindelse med utbrudds- eller smitteoppklaring vil helgenomsekvenserte pasient- og miljøisolat sammenliknes vha bioinfomatiske analyser.​

Resistensundersøkelse
Resistenstesting har frem til nå kun vært utført i forskningssammenheng. I mai 2021 kom EUCAST med oppdaterte retningslinjer for resistensbestemmelse av Legionella pneumophila og avdelingen vil vurdere å innføre denne metoden.

Overvåking

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er medlem i:
 • ELDSNet (The European Legionnaires’ Disease Surveillance Network) – Operational Contact Point (OCP) for mikrobiologi i Norge.
 • ESGLI (ESCMID Study Group for Legionella Infections)
Norge bidrar her sammen med andre land til det europeiske arbeidet som gjøres for å øke kunnskap og informasjon om de epidemiologiske og mikrobiologiske aspektene ved legionellose. Dette oppnås via internasjonal overvåking av sykdommen, samt utvikling av diagnose- og behandlingsmetoder.

Nyttige linker:

Smitteverntiltak ved enkelttilfeller og utbrudd

For smittevernrutiner ved påvisning av enkelttilfeller av legionellose eller ved mistanke om utbrudd, se Smittevernveilederen Folkehelseinstituttet​

​Stammebank

Avdelingen har en nasjonal stammebank; denne inneholder både pasientisolater, tilhørende miljøisolater og referansestammer. Det er ønskelig at laboratorier i Norge sender alle nye kliniske legionella-isolater, samt legionella-isolater fra vann- og miljøprøver i forbindelse med smitteoppsporing rundt kliniske tilfeller, til denne stammebanken.

Mikrobiologiske laboratorier i Norge kan få tilsendt karakteriserte legionella-isolat fra referanselaboratoriet ved forespørsel, for bruk til kvalitetskontroll av laboratoriets legionella-diagnostikk.

Kontakt:

Ansvarlig Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella
Anne Vatland Krøvel
e-post: anne.vatland.krovel@sus.no
tlf +47 51514835 / +47 92604914

Forskning og samarbeid

Fokusområder

Vårt hovedfokus er å utvikle bedre og raskere referansediagnostikk ved bruk av ulike sekvenseringsmetoder. Målet er å tilby analyser både av isolat og direkte fra prøvemateriale.

Ved å være i front på metoder for legionella-karakterisering og smittesporing/utbruddsoppklaring ønsker referanselaboratoriet å være en viktig ressurs og samarbeidspartner, både innenfor og utenfor helseforetakene.​

Prosjekter og samarbeid

Forskningsprosjekt
 • Legionella pneumophila og resistens mot antimikrobielle midler. Samarbeid med Haukeland Universitetssykehus. Lenke til artikkel.
 • Legionella i kommunale dusjanlegg- Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring. Samarbeid med IRIS (International Research Institute of Stavanger), Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger/SEROS og University of Michigan Medical School (Michele Swanson). Finansiert av Regionale Forskingsfond Vestlandet. Lenke til rapport (PDF), lenke til artikkel​

Referanselaboratoriet har tett samarbeid med AMR Forskningsgruppen ved SUS.​

Studentprosjekt
Referanselaboratoriet er en del av Stavanger universitetssjukehus og vi ønsker å legge til rette for studentoppgaver ved vårt laboratorium.

Publikasjoner og konferanser

Vi deltar på aktuelle legionellakonferanser både i og utenfor Europa.

Publikasjonsliste:
Info/media


​Kontakt

Ansvarlig Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella
Anne Vatland Krøvel
Tlf +47 51514835 / +47 92604914
 
Ansvarlig overlege Legionella
Monica Regine Romstad
e-post: monica.regine.romstad@sus.no​
Tlf +47 51518854

Avdeling for medisinsk mikrobiologi:
Henvendelse ekspedisjon:
Se avdelingens kontaktinformasjon
 
Besøksadresse:
Helse Stavanger HF
Stavanger Universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Armauer Hansens vei 28
4011 Stavanger
 
Postadresse:
Helse Stavanger HF
Stavanger Universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Postboks 8100
4068 STAVANGER​​

For mer informasjon om avdelingen, se vår hjemmeside.​

Fant du det du lette etter?