Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling gir spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for unge voksne med rus og psykiske vansker.

Les mer om Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Vi ønsker å være lett tilgjengelige, ha et variert og tilpasset tilbud som både retter seg mot et avhengighets, spill- og rusproblem, den enkeltes sosiale situasjon, mentale og somatiske helse.

Vi støtter den enkelte gjennom hele behandlingsprosessen og samarbeider gjerne med pårørende og deres sosiale nettverk for at våre pasienter skal lykkes. Håp, livskvalitet, mestring, drømmer om hva den enkelte kan få til og vil er vårt utgangspunkt.

Endring og utvikling tar tid. Vi kan tilby kontakt med andre pasienter som har fått det til, samtidig som våre ansatte gir en kontinuitet i behandlings-relasjonen.

Våre tilbud

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling driver fagutvikling, kvalitetsforbedring, forskning og undervisning. Våre tilbud bygger på et solid kunnskapsgrunnlag der også brukererfaringer har stor plass. 

Avdelingen består av 8 enheter som gir et variert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktivt rehabilitering. Kompetansen er spesialisert overfor unge og deres pårørende i livsfasen med løsrivelsesproblematikk og selvstendiggjøring. Vi fokuserer på mestring, tidlig intervensjon, individuell tilrettelegging, samhandling, kontinuitet og autonomi i møte med pasienter og pårørende. Hos oss får den enkelte behandling både for sine mentale og rusvansker samtidig. Vi inkluderer pårørende og sosiale nettverk i form av tilbud som pårørendesamtaler, flerfamiliegrupper, familiesamtaler, barnesamtaler og sosiale nettverksmøter.

Vi har flere samhandlingstiltak med kommuner for å sikre god koordinering av hjelpen rundt og for den enkelte i sin endringsprosess.

Begrepet ROP brukes som en samlebetegnelse for «Samtidig Ruslidelse Og Psykisk lidelse». En person med en ROP-lidelse, kan ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med en alvorlig eller mindre alvorlig ruslidelse. Avdelingen utreder og gir også behandling for personer med ROP lidelser. Vi samarbeider med psykisk helsevern og øvrige tjenester for å gi et best mulig tilbud.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling gir tilbud til personer fortrinnsvis hjemmehørende i Helse-Vest, men kan ved ledig kapasitet også tilby behandlingsplasser for pasienter fra resten av landet under ordningen fritt behandlingsvalg.

Inntaks- og oppstartsteam Rogaland A-senter

Crux verksgata behandlingssenterFrelsesarmeens behandlingsenter

RPS-teamet

Rus, psykiatri og somatikkteamet (RPS – teamet) har et særskilt ansvar for å sikre samordning av tjenestene innen psykisk helsevern, somatiske og rusfaglige tjenester i vårt helseforetaksområde. Arbeidet følges blant annet opp av Samarbeidsmøte for TSB. Ruskonsulentordningen, Drop - out teamet og Brukerplan er tilknyttet RPS-teamet. RPS-teamet samarbeider nært med KORFOR i fag- og tjenesteutviklingsarbeid.

BrukerPlan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelbruk og kjent psykisk helseproblem uten rusproblem i kommunen. Det lages rapporter både for den enkelte kommune og nasjonalt.

Brukerplan: Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger, 4010 Stavanger. Tlf: 90479960

Informasjon om hepatitt C viruset

hepc.no er en nettside for deg som lever med hepatitt C viruset og som trenger oppdatert informasjon, råd og veiledning om en sykdom som bør behandles.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Inntaks- og oppstartsteam: Lagårdsveien 78, 9.etg, 4012 Stavanger
Telefon
90 67 31 72 | Inntaks- og oppstartsteam: 94 78 46 92
Postadresse
Inntaks- og oppstartsteam: Helse Stavanger, RPS-team, PB 8100, 4068 Stavanger
Lagårdsveien 78
Besøksadresse
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger(Kart)

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Mer informasjon

 • Henvisningsmal pakkeforløp TSB

  Henvisning bør inneholde en kortfattet status som inkl. følgende (jmf. krav i pakkeforløp):

 • Henvisning til rus- og avhengighetsbehandling

  Henvisning til rus- og avhengighetsbehandling (tverrfaglig spesialisert rusbehandling – TSB) skal sendes Rogaland A-senter eller Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved Stavanger universitetssykehus.

 • Til våre samarbeidspartnere

  Personer som blir henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for sine rusmiddelproblemer eller for annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider), skal inkluderes i pakkeforløp. Pasient...

 • Henvisning til LAR

  Legemiddelassistert rehabilitering er behandling for mennesker med en opioid diagnose. Det skal tas hensyn til pasientens alder og at det er prøvd ut medikamentfrie tiltak før en iverksetter LAR-behandling.

 • Behandlingsprofil LAR

  For å strukturere et godt forløp har vi delt behandlingen opp i faser

 • Søknadsskjema for LAR og Metadon/Subutex ved reiser

 • Hva er LAR

  Formålet med LAR-behandling er at personer med opioidavhengighet via stabilisering og rehabilitering skal få økt livskvalitet, samt opprettholde sitt optimale funksjonsnivå.

 • Les mer om Gauselskogen

  Gauselskogen gir tilbud til pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser fra 18 til ca. 30 år, som vurderes å kunne nyttiggjøre seg vårt behandlingsopplegg.

 • Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Fra 1. januar 2019 gir pakkeforløp pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart - uten unødig ventetid.

 • Veiviserprosjektet

  Veiviserprosjektet et nettverksprosjekt for å fremme recovery i alle tilbud og styrke likemenn. Avdelingen legger vekt på brukerstyring for å fremme gode forbedringsprosesser for pasienter/ brukere av våre tjenester gjennom å styrke pasient...

 • Drop-out-team

  Drop-out-teamet skal bidra til å forebygge eller reparere dropout i konkrete pasientsaker.

 • Ruskonsulentordningen

  Alkoholintervensjon i somatisk sykehus - Ruskonsulentordningen ved SUS.

Nyheter

Alkoholproblemerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Avrusning fra alkoholhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusning fra benzodiazepinerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Avrusning fra opioiderhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioiderAvrusning opioider
Avrusning på institusjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjon
Illegale rusmidlerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
LARhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/larLARLLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Miljøterapi ved avrusinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusingMiljøterapi ved avrusingMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing
Samtidig alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)https://helse-stavanger.no/behandlinger/samtidig-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienterSamtidig alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Spillavhengighethttps://helse-stavanger.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB
Vanedannende legemidlerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/vanedannende-legemidlerVanedannende legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/gauselskogen-behandling-og-rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet
LAR Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/lar-helse-stavangerLAR Helse Stavanger
Oppsøkende behandlingsteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/oppsokende-behandlingssteamOppsøkende behandlingsteam
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vesthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korforRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Ruspoliklinikk ung Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-sandnesRuspoliklinikk ung Sandnes
Ruspoliklinikk ung Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-stavangerRuspoliklinikk ung Stavanger
Veksthuset Rogalandhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/veksthusetVeksthuset Rogaland

Fant du det du lette etter?