Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling gir spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for unge voksne med rus og psykiske vansker.

Les mer om Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Vi ønsker å være lett tilgjengelige, ha et variert og tilpasset tilbud som både retter seg mot et avhengighets, spill- og rusproblem, den enkeltes sosiale situasjon, mentale og somatiske helse.

Vi støtter den enkelte gjennom hele behandlingsprosessen og samarbeider gjerne med pårørende og deres sosiale nettverk for at våre pasienter skal lykkes. Håp, livskvalitet, mestring, drømmer om hva den enkelte kan få til og vil er vårt utgangspunkt.

Endring og utvikling tar tid. Vi kan tilby kontakt med andre pasienter som har fått det til, samtidig som våre ansatte gir en kontinuitet i behandlings-relasjonen.

Våre tilbud

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling driver fagutvikling, kvalitetsforbedring, forskning og undervisning. Våre tilbud bygger på et solid kunnskapsgrunnlag der også brukererfaringer har stor plass. 

Avdelingen består av 8 enheter som gir et variert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktivt rehabilitering. Kompetansen er spesialisert overfor unge og deres pårørende i livsfasen med løsrivelsesproblematikk og selvstendiggjøring. Vi fokuserer på mestring, tidlig intervensjon, individuell tilrettelegging, samhandling, kontinuitet og autonomi i møte med pasienter og pårørende. Hos oss får den enkelte behandling både for sine mentale og rusvansker samtidig. Vi inkluderer pårørende og sosiale nettverk i form av tilbud som pårørendesamtaler, flerfamiliegrupper, familiesamtaler, barnesamtaler og sosiale nettverksmøter.

Vi har flere samhandlingstiltak med kommuner for å sikre god koordinering av hjelpen rundt og for den enkelte i sin endringsprosess.

Begrepet ROP brukes som en samlebetegnelse for «Samtidig Ruslidelse Og Psykisk lidelse». En person med en ROP-lidelse, kan ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med en alvorlig eller mindre alvorlig ruslidelse. Avdelingen utreder og gir også behandling for personer med ROP lidelser. Vi samarbeider med psykisk helsevern og øvrige tjenester for å gi et best mulig tilbud.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling gir tilbud til personer fortrinnsvis hjemmehørende i Helse-Vest, men kan ved ledig kapasitet også tilby behandlingsplasser for pasienter fra resten av landet under ordningen fritt behandlingsvalg.


Rogaland A-senter

Crux verksgata behandlingssenter
Frelsesarmeens behandlingsenter
Norge.no

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

Avdelingen er vertskap for Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Kompetansesenteret driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Les mer om KORFOR

RPS-teamet

Rus, psykiatri og somatikkteamet (RPS – teamet) har et særskilt ansvar for å sikre samordning av tjenestene innen psykisk helsevern, somatiske og rusfaglige tjenester i vårt helseforetaksområde. Arbeidet følges blant annet opp av Samarbeidsmøte for TSB. Ruskonsulentordningen, Drop - out teamet og Brukerplan er tilknyttet RPS-teamet. RPS-teamet samarbeider nært med KORFOR i fag- og tjenesteutviklingsarbeid.

BrukerPlan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelbruk og kjent psykisk helseproblem uten rusproblem i kommunen. Det lages rapporter både for den enkelte kommune og nasjonalt.

Les mer om BrukerPlan

Brukerplan: Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger, 4010 Stavanger. Tlf: 90479960

Veiviserprosjektet 2016-2019

Veiviserprosjektet et nettverksprosjekt for å fremme recovery i alle tilbud og styrke likemenn. Avdelingen legger vekt på brukerstyring for å fremme gode forbedringsprosesser for pasienter/ brukere av våre tjenester gjennom å styrke pasienters autonomi på hans/hennes vei til et bedre liv.  For å oppnå slike endringer vil vi vektlegge virkemidler som kan øke brukermedvirkning.


Flere avdelinger og DPS-er samarbeider allerede med kommuner, brukerorganisasjoner, likemenn, KS, Fylkesmannen og Helse Fonna om en slik innsats. Ledere har lagt et grunnlag for slike forbedringsprosesser også på systemnivå.


Brukeren står i fokus som en selvstendig aktør samtidig som personens sosiale kontekst mobiliseres. Mange av elementene i en recoverytilnærming er allerede tatt i bruk i denne regionen. Recovery handler om den enkeltes vei til deltakelse i samfunnet, om å oppnå sine mål i livet, og om å leve et godt liv på egne premisser, også i perioder der den psykiske helse av ulike grunner er brutt ned:


Recovery handler om å skape seg et meningsfullt og tilfredsstillende liv, slik som personene selv definerer det, med eller uten symptomer og problemer som kan komme og gå. (Shepherd, Boardman & Slade 2008)
Veiviser prosjektet har satt opp 5 hovedtemaer som har hver sin arbeidsgruppe.

 • Brukermedvirkning
 • Illness management and recovery (IMR)
 • Bruk av likemenn
 • Opplæring av likemenn i samarbeid med kommunene
 • Forskning – systematisk evaluering

Prosjektet har utviklet selvhjelpsverktøy og driver opplæring av likemenn.


Veiviserprosjektet: Hillevågsveien 8, 4010 Stavanger. Tlf: 91368708

Informasjon om hepatitt C viruset

hepc.no er en nettside for deg som lever med hepatitt C viruset og som trenger oppdatert informasjon, råd og veiledning om en sykdom som bør behandles.

Kontakt

Nyheter

Mer informasjon

 • Ruskonsulentordningen

  Alkoholintervensjon i somatisk sykehus - Ruskonsulentordningen ved SUS.

 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

  I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar for å sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf...

 • Drop-out-team

  Drop-out-teamet skal bidra til å forebygge eller reparere dropout i konkrete pasientsaker.

Alkoholproblemerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerEMPTY
Avrusning fra alkoholhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholEMPTY
Avrusning fra benzodiazepinerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerEMPTY
Avrusning fra opioiderhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderEMPTY
Avrusning på institusjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonAvrusning på institusjonEMPTY
Illegale rusmidlerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerEMPTY
LARhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/larLARLLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingEMPTY
Miljøterapi ved avrusinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusingMiljøterapi ved avrusingMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingEMPTY
Samtidig alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)https://helse-stavanger.no/behandlinger/samtidig-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienterSamtidig alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)EMPTY
Spillavhengighethttps://helse-stavanger.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetEMPTY
Vanedannende legemidlerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/vanedannende-legemidlerVanedannende legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerEMPTY

Arrangementer

Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/gauselskogen-behandling-og-rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet
LAR Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/lar-helse-stavangerLAR Helse Stavanger
Oppsøkende behandlingsteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/oppsokende-behandlingssteamOppsøkende behandlingsteam
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vesthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korforRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Ruspoliklinikk ung Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-sandnesRuspoliklinikk ung Sandnes
Ruspoliklinikk ung Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-stavangerRuspoliklinikk ung Stavanger
Veksthuset Rogalandhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/veksthusetVeksthuset Rogaland

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.