Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Avdeling rus og avhengighetsbehandling gir tilbud om spesialisert utredning, behandling og rehabilitering av ungdom i alderen 15-30 år.

Les mer om Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Avdeling rus og avhengighetsbehandling

Pasientene har ulik alvorlighetsgrad av rus og psykisk lidelse (fra rusavhengighet og lav psykisk lidelse til dobbeltdiagnosepasienter med dårlig funksjonsnivå og pasienter som står i fare for å utvikle alvorlige psykiske lidelser uten at de har rusproblemer). Avdelingen har både polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktiv rehabilitering.

Avdeling rus og avhengighetsbehandling har hovedansvar for oppfølgingen av rusreformen i foretaksområdet, og RPS-teamet har dette som sitt viktigste arbeidsområde. Vi er vertskap for det regionale kompetansesenteret for rusmiddelforskning, KORFOR.
Avdelingen har spesielt høy kompetanse innen ungdommers livsfase med løsrivelsesproblematikk og selvstendiggjøring. Vi fokuserer på mestring, ressurser og kontinuitet i relasjon i møte med pasienter og pårørende. Vi gir tilbud om integrert behandling, som vil si at vi gir samtidig behandling for eksempelvis både rus og psykiske lidelser. Vi inkluderer pårørende og sosiale nettverk i form av tilbud som pårørendesamtaler, flerfamiliegrupper, familiesamtaler, barnesamtaler og sosiale nettverksmøter.

Avdeling rus og avhengighetsbehandling jobber ut i fra en tidlig intervensjonsstrategi som blant annet innebærer at vi tilstreber lett tilgjengelighet og tidligst mulig hjelp i et behandlingsforløp. Vi samhandler aktivt med andre for å sikre en mest mulig koordinert tilbud. Vi har flere samarbeidsprosjekter og tiltak eksempelvis med fengsel, andre deler av spesialisthelsetjenesten og ulike kommuner både for å gi god behandlingsstart og i arbeidet med samfunnsintegrasjon. Vi jobber også ut fra en arenamodell som betyr at vi kan gi tilbud til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på deres hjemmearena.

Avdelingsleder: Randi Mobæk

Nyttige lenker

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet
Pårørende - psykiske lidelser og rusproblemer
ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
ROPbruker
Snakk om rus
Årsrapport AUV 2015

Improving health and lifestyle in a psychiatric rehabilitation ward
What about the children when parents are in the hospital?

RPS-teamet (Rus, psykiatri, somatikk)

RPS-teamet ble etablert i 2004 som en følge av Rusreformen. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB) ble med rusreformen etablert som et tredje hovedområde for spesialisthelsetjenesten ved siden av somatikk og psykisk helsevern. RPS-teamet skal arbeide for at rusavhengige med sammensatte problemer skal få bedre tjenester og at behandlingsresultatene skal bli bedre. Teamet har fått et særskilt ansvar for å sikre en god samordning av psykisk helsevern, somatiske og rusfaglige tjenester i vårt helseforetaksområde.

RPS-teamet samarbeider nært med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) i fag- og tjenesteutviklingsarbeid.

Ruskonsulent-ordningen ved SUS er tilknyttet RPS-teamet. Ruskonsulentordningen ved SUS er etablert som en fast tjeneste for pasienter over 18 år med risikofylt eller skadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Tjenesten skal tilbys aktuelle pasienter etter en fast prosedyre for identifikasjon og henvisning til ruskonsulentene.

 

Kontakt

Nyheter

 • 21.11.2017
  StaRus-konferansen 2017 - Hva skal vi bruke poliklinikkene til?

  Hva anbefaler brukere, fagfolk og forskere når det gjelder poliklinikkenes arbeidsform og innhold i framtiden? Er de i samsvar med de nasjonale faglige retningslinjene eller har de andre innfallsvinkler?

 • 31.03.2017
  Lokal plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

  De personlige, familiære, sosiale og samfunnsmessige skadevirkningene av rusproblemer er av Verdens helseorganisasjon definert som ett av de store helseproblemene i vår tid. Rusmiddelproblematikk kommer sjelden alene, men opptrer i ulik alv...

 • 09.03.2017
  «JobbResept» har god effekt så lenge intervensjonen varer

  En nylig avsluttet studie av effekten av intervensjonen «JobbResept» viser til gode resultater for deltakerne etter ett år i prosjektet. Året etter intervensjonen har derimot mange igjen falt ut av arbeidsliv eller utdanning.

 • 20.12.2016
  Anbefalinger til kommunenes rustjenester

  Hva vektlegger brukere, fagfolk og forskere i diskusjonen om anbefalinger til kommunenes tiltak for rustjenester? Representanter for de ulike deltakergruppene fra StaRus konferansen i Stavanger har utarbeidet anbefalinger.

Mer informasjon

 • Ruskonsulentordningen

  Alkoholintervensjon i somatisk sykehus - Ruskonsulentordningen ved SUS.

 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

  I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar for å sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf...

 • Drop-out-team

  Drop-out-teamet skal bidra til å forebygge eller reparere dropout i konkrete pasientsaker.

 • JobbResept og SkoleResept

  JobbResept er et praksisplassprosjekt der hovedmålet er å hjelpe den enkelte til reell arbeidserfaring i ordinære bedrifter. Vi er opptatt av å fremme helhetlige tilbud i behandlingen, og vi tror at livskvaliteten økes ved å bruke arbeid so...

Alkoholproblemerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Avrusning fra alkoholhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-alkoholAvrusning fra alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol
Avrusning fra benzodiazepinerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepiner
Avrusning fra opioiderhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-fra-opioiderAvrusning fra opioiderAAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioider
Avrusning på institusjonhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/avrusning-pa-institusjonAvrusning på institusjonAAvrusningAvrusningAvrusingAvrusning
Illegale rusmidlerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
LARhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/larLARLLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandling
Miljøterapi ved avrusinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusingMiljøterapi ved avrusingMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing
Samtidig alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)https://helse-stavanger.no/behandlinger/samtidig-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienterSamtidig alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Spillavhengighethttps://helse-stavanger.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Vanedannende legemidlerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/vanedannende-legemidlerVanedannende legemidlerVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Arrangementer

Gauselskogen behandling og rehabiliteringsenhethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/gauselskogen-behandling-og-rehabiliteringsenhetGauselskogen behandling og rehabiliteringsenhet
LAR Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/lar-helse-stavangerLAR Helse Stavanger
Oppsøkende behandlingsteamhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/oppsokende-behandlingssteamOppsøkende behandlingsteam
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vesthttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/korforRegionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
Ruspoliklinikk ung Sandneshttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-sandnesRuspoliklinikk ung Sandnes
Ruspoliklinikk ung Stavangerhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/ruspoliklinikk-ung-stavangerRuspoliklinikk ung Stavanger
Veksthuset Rogalandhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/veksthusetVeksthuset Rogaland