Oppsøkende behandlingsteam

OBS-teamet er et samhandlingstiltak mellom Helse og Velferd i Stavanger kommune og Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger.
 
Les mer om Oppsøkende behandlingsteam

Oppsøkende behandlingsteam

Vi har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av personer som på grunn av alvorlige psykiske lidelser og andre helse- og sosiale utfordringer kan ha vansker med å etablere kontakt med hjelpeapparatet. Gjennom aktivt oppsøkende arbeid legger vi til rette for at den enkelte får rett behandling og hjelp innen ulike områder som psykisk helse, rus og avhengighet, bolig, økonomi, arbeid/aktivitet og nettverk. Vi etterstreber en helhetlig tilnærming i forhold til den enkelte, noe som innebærer samtidig hjelp og behandling fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.


OBS-teamet er et behandlingsteam som arbeider etter FACT modellen – dette innebærer at vi er et tverrfaglig sammensatt team som består av personer med ulik fagkompetanse, og som sammen med deg vil koordinere og yte hjelp ut i fra dine behov.

Teamets arbeidsmetode er basert på grunnleggende prinsipper som:

  • Være der bruker ønsker å lykkes
  • Oppsøke og forankre bruker/pasient i tjenesteapparatet
  • Støtte opp under inkludering og sosial nettverksbygging
  • Tilby pasienten den oppfølgingen som til enhver tid er nødvendig
  • Tilby behandling i tråd med faglige retningslinjer
  • Støtte opp under yrkesrettet rehabilitering, bedring og selvhjelp.

Vi samarbeider med andre aktuelle instanser, og har også fokus på barn og pårørende til brukere av teamet.
OBS-teamet er en egen vurderingsenhet innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og mottar henvisninger til utredning og behandling. Du kan bli henvist fra din fastlege eller andre som har henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. Du kan også selv ta kontakt på egne eller andres vegne dersom det foreligger bekymring.  Vi vil da bistå med råd og veiledning, kartlegge og undersøke behov for helsehjelp og hvor en best kan motta hjelp og oppfølging.

Lenker

Årsrapport 2018

FACT manual

ROP-retningslinjen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i 9. etasje.
Besøkstider
mandag - fredag 08.30 – 15.30
Telefon
51 91 34 40 / 905 77 189
mandag - fredag Som i åpningstiden.
Legg gjerne igjen en beskjed om du ikke får tak i oss, og vi ringer tilbake.
Lagårdsveien 78
Besøksadresse
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger(Kart)
Fant du det du lette etter?