BUP Bryne

BUP Bryne er en del av spesialisthelsetjenesten, og utreder og behandler barn og unge under 18 år som har psykiske vansker. Felles for menneskene som kommer til oss er at de opplever følelsesmessige problemer, atferdsvansker eller utviklingsforstyrrelser som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Dette kan vise seg i tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, selvskading, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer.

Les mer om BUP Bryne

BUP Bryne

Et tilbud fra BUP krever henvisning. De fleste henvisningene kommer fra fastlegen. Andre leger, for eksempel på sykehuset, helsestasjonen og leder av barneverntjenesten kan også henvise. For ungdom under 16 år må foreldrene eller foresatte som regel gi samtykke.
Ta kontakt med lege, helsesøster eller barnevern dersom du ønsker å drøfte en eventuell henvisning til BUP. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakten.

Hva skjer når du blir henvist til BUP Bryne?

Når vi mottar en henvisning vurderer vi om barnet har rett til prioritert helsehjelp eller annen helsehjelp. Innen 10 arbeidsdager foretar BUP en vurdering av henvisningen, deretter sender vi et skriftlig svar. Ventetiden for prioritert helsehjelp er inntil tre måneder. For annen helsehjelp er ventetiden lengre. BUP kan avslå søknaden. Alle som blir avvist, eller ikke er fornøyd med behandlingen, har klagerett.

For oss er foreldrene/foresatte viktige samarbeidspartnere. De kjenner barna sine best, og kan gi beskrivelser av barnas vansker og ressurser. Vi kan gi foreldrene råd og veiledning.

Noen barn har behov for hjelp fra flere instanser. BUP samarbeider blant annet med psykisk helsetjeneste i kommunene, barnevernstjenesten, helsestasjoner og PPT.

Tilbud ved BUP er frivillig og gratis. Vi som jobber på BUP har taushetsplikt. Ungdom som har fylt 16 år har selvstendige pasientrettigheter, og må gi samtykke til at BUP tar kontakt med foreldrene. Unntak for denne regelen er dersom BUP vurderer at det er vesentlig fare for ungdommens liv og helse.

Staben på BUP består blant annet av psykolog, lege, pedagog, sosionom, fysioterapeut og spesialsykepleier. Yrkesgruppene arbeider ofte sammen i team. BUP Bryne samarbeider med andre spesialiserte team, for eksempel Ambulant Enhet i BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) ved behov.

Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til individuell plan. Planen skal tydeliggjøre et forpliktende samarbeid mellom brukeren, koordinator og de instanser brukeren mottar tjenester fra.

BUP Bryne dekker kommunene Klepp, Time Gjesdal og Hå.

Kontakt

Oppmøtested

Inngang fra Hetlandsgata

Logg inn for å endre time

Telefon
51512502

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser