BUP Egersund

Vi har ansvar for utredning og behandling av barn i alderen 0-17 år som har psykiske vansker som krever spesialiserte tjenester. Dette kan for eksempel være ADHD, depresjon, angst, traumer, utviklingsforstyrrelser eller psykose. Vi arbeider tverrfaglig og har et tett samarbeid med skoler, barnehager og kommunene.

Les mer om BUP Egersund

BUP Egersund

BUP Egersund er en del av spesialisthelsetjenesten, og utreder og behandler barn og unge under 18 år som har psykiske vansker. Felles for barn/ungdom som kommer til oss er at de opplever følelsesmessige problemer, atferdsvansker eller utviklingsforstyrrelser som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Dette kan vise seg i tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, selvskading, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer.

Henvisning fra lege

Et tilbud fra BUP krever henvisning fra fastlege, evt andre leger (sykehus- eller  helsestasjonslege), leder av barneverntjenesten har også henvisningsmyndiget til BUP. For ungdom under 16 år må foreldrene eller foresatte samtykke til utredning/behandling. Ta kontakt med lege, helsesøster eller barnevern dersom du ønsker å drøfte en eventuell henvisning til BUP. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakten.

Når vi mottar en henvisning vurderer vi om barnet har rett til prioritert helsehjelp eller annen helsehjelp. Innen 10 arbeidsdager foretar BUP en vurdering av henvisningen, deretter sender vi et skriftlig svar. Ventetiden for prioritert helsehjelp er inntil tre måneder. For annen helsehjelp er ventetiden lengre. BUP kan avslå søknaden. Alle som blir avvist, eller ikke er fornøyd med behandlingen, har klagerett.

Foreldre er viktige samarbeidspartnere

For oss er foreldre/foresatte viktige samarbeidspartnere. De kjenner barna sine best, og kan beskrive barnets vansker og ressurser. Vi kan gi foreldrene råd og veiledning. Noen barn har behov for hjelp fra flere instanser. BUP samarbeider blant annet med helsestasjonen, barnevernstjenesten,  psykisk helsetjeneste i kommunen og PPT.

Tilbud ved BUP er frivillig og gratis. Vi som jobber på BUP har taushetsplikt. Ungdom som har fylt 16 år har selvstendige pasientrettigheter, og må gi samtykke til at BUP tar kontakt med foreldrene. Unntak for denne regelen er dersom BUP vurderer at det er vesentlig fare for ungdommens liv og helse.

Ansatte på BUP

Staben på BUP består blant annet av barne- og ungdomspsykiater, leger i spesialisering,  psykolog,  pedagog, barnevernspedagog, sosionom og vernepleier. Yrkesgruppene arbeider ofte sammen i team. Poliklinikken samarbeider med avdelingens autismeteam, ambulant enhet, nevroteam samt innleggelsespostene ved behov.

Individuell plan

Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til individuell plan. Planen skal tydeliggjøre et forpliktende samarbeid mellom brukeren, koordinator og de instanser brukeren mottar tjenester fra.

BUP Egersund

BUP Egersund dekker kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim, og vi har retningslinjer for samarbeid med alle Dalane-kommunene, disse vurderes og justeres årlig.

BUP Egersund deltar for øvrig i ulike samarbeidsprosjekt med kommunehelsetjenesten.. Vi har blant annet et helsestasjonsprosjekt hvor vi tilbyr veiledning og konsultasjoner på helsestasjonene. Vi deltar også i tverrfaglige grupper innen rus og psykiatri, interkommunal og tverretatlig rådgivningsgruppe innen vold og seksuelle overgrep, og forum for diskusjon om og utforming av psykiatriske tjenester i Eigersund og Dalane generelt. Vi har et utstrakt samarbeid med PP-tjenesten om faglige spørsmål, og vi gir på regelmessig basis veiledning til kommunale medarbeidere som jobber i psykisk helse/barn unge. Som ledd i oppfølging av barn med ADHD, tilbyr vi foreldre deltakelse i ADHD-foreldregruppe.

Kontakt

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser