Barne- og ungdomshabilitering

Vi gir tilbud til barn og unge opp til 18 år som har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelse, eller skader i nervesystem eller bevegelsesapparat.  Vi tilbyr tverrfaglig habilitering, diagnostisering, utredning og behandling. Vi gir også veiledning, kurs og undervisning av barn, pårørende og det kommunale hjelpeapparat.

Les mer om Barne- og ungdomshabilitering

Barne- og ungdomshabilitering

Henvisningsskjema

Henvisningsskjema barne- og ungdomshabilitering HABU

Praktisk informasjon

Skal du til utredning hos lege, fysioterapeut eller ergoterapeut er det fint om du tar med deg shorts og ermeløs trøye. Dersom barnet eller ungdommen har hjelpemidler som er jevnlig i bruk, så ta dem med til avtalen på HABU. Dette kan være hjelpemidler for forflytning, kommunikasjon eller annet. 

Hvilke fagpersoner kan du møte hos oss?

Kjøkkenleker på et bord. Foto.

Ergoterapeuten

vurderer barnets deltakelse i daglige aktiviteter med hovedvekt på stillinger for aktivitet og håndfunksjon. Ergoterapeutene vurderer barnets behov for trening, tilrettelegging og ergoterapi.


Fysioterapeuten

vurderer barnets bevegelsesutvikling, samt behov for fysioterapi og aktiviteter i dagligliv og fritid. 

Rød matte på gulvet med leker rundt. Foto.

Klinisk ernæringsfysiolog

vurderer barnets ernæringsmessige behov og gir kostveiledning.

Legen

fokuserer på medisinsk diagnose og behandling, og eventuelt henvisning til spesialundersøkelser.

Pasientkoordinatoren

er den du kan kontakte dersom du vil spørre om noen i forbindelse med tilbudet fra HABU.

Psykologen

har fokus på barnets intellektuelle, sosiale og følelsesmessige utvikling i samspill med omgivelsene.

Sosionomen

utreder, informerer og veileder i forhold til rettigheter for foreldre og barn, som gjelder både inntektssikring og praktisk hjelp i kommunen. Tilbyr også støttesamtaler ved behov.

Illustrasjoner på plakat på en vegg. Foto.

Spesialpedagogen

har fokus på barnets utvikling innen områdene spiseferdighet, kontakt og samspill, kommunikasjon og språk. Faggruppen består av spesialpedagoger, logopeder, IKT-pedagog og vernepleier.

Testteknikeren

bistår psykologene ved nevropsykologiske utredninger.


Interesseorganisasjoner

CP-foreningen ADHD - foreningen Norsk epilepsiforbund Forening for muskelsyke Handikappede barns foreldreforening Norsk forbund for utviklingshemmede Norges handikapforbund Ups and Downs Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen ME-foreningen Autismeforeningen

Eksterne nettressurser

Tako-senteret - Landsdekkende kompetansetjeneste for oral helse ved sjeldne diagnoser mestring.no - Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse familienettet.no - barne, ungdoms- og familiedirektoratet Hva med oss? og Hva med meg? - Kurs for foreldre med barn med spesielle behov helsenorge.no Frambu.no - landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser statped.no - Statlig spesialpedagogisk tjeneste Beitostølen Helsesportsenter sjeldnediagnoser.no - Senter for sjeldne diagnoser Pårørendesenteret

Tilrettelagte fritidsaktiviteter

Tilrettelagte fritidsaktiviteter, brosjyre (pdf, 1MB)

Brukere, foreldre, frivillige og fagpersoner i kommunene etterspør ofte en oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter i de kommuner som Helse Stavanger dekker. Oversikten på denne siden er ikke fullstendig, og vi ber aktører som er nevnt, samt de vi ikke har nevnt, om å gi jevnlige tilbakemeldinger på kontaktpersoner og aktiviteter. På denne måten har vi mulighet til å holde informasjonen oppdatert.

Positiv fritid

Fritid blir gjerne definert som den tiden en fritt disponerer selv. I fritiden har en mulighet for å være seg selv, utvikle egne ferdigheter og ressurser ved å delta i selvvalgte aktiviteter. Positiv fritid innebærer at en selv skal kunne styre valg av
aktivitet og at aktiviteten skal være lystbetont.

Fritidsaktivitetene kan være svært ulike og kan innebære både fysisk aktivitet og kulturelle aktiviteter, som drama- og musikkgrupper.

Barn og unge som ikke har erfaring med å delta i fritidsaktiviteter, kan møte ulike utfordringer når de ønsker å finne et tilbud; både av praktisk og mer personlig karakter. Det kan være vanskelig å finne et passende tilbud, egnet transport og ledsager. Personens egen motivasjon, mulighet til å organisere det praktiske rundt deltakelsen i en aktivitet og andre gjøremål i hverdagen kan også være av betydning.

Deltagelse i en aktivitet vil kunne virke positivt på mange områder. Det gir mulighet for å få et sosialt nettverk, oppleve gruppetilhørighet som igjen kan styrke selvfølelse og
identitet. Det å delta på arenaer som oppleves som meningsfulle, vil i seg selv bidra til en opplevelse av bedre helse.

Brosjyrens oppbygging

 • Tilbud i den enkelte kommune
 • Treningssentre, friluftsliv, Leir- og ferietilbu
 • Generell informasjo
 • Nyttige adresser, publikasjoner og kontakte

Brosjyren omtaler primært tilbud i regi av kommunen. I tillegg til det kommunale tilbud har noen kommuner tilbud gjennom privat sektor og frivillige organisasjoner.

Flere kommuner har tilbud som er åpne for personer fra andre kommuner.

Noen kommuner har aktivitetskalender, og disse ligger på kommunens hjemmeside. Vi har laget hyperlenker til disse i den elektroniske versjonen av brosjyren. I de kommuner som ikke har aktivitetskalender er aktivitetene nevnt.

E-post- og nettadresser samt flere ulike tilbud, publikasjoner og brukerorganisasjoner
er aktiverbare i den elektroniske versjonen av brosjyren.

Begreper

Noen tilbud er tilrettelagt for unge med alle typer funksjonsnedsettelse, mens andre er for undergrupper:
Funksjonshemmet/funksjonsnedsettelse: Omfatter personer med både psykisk og fysisk funksjonshemming
Utviklingshemmet: Omfatter personer med en psykisk utviklingshemming.
Fysisk funksjonshemmet/funksjonsnedsettelse: Omfatter personer som har bevegelsesvansker.

ASK tilbud

ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon og er et tilbud til barn og unge (0-17 år) med medfødt eller ervervet nevrologisk sykdom eller funkjonshemming og andre tilstander med tilsvarende symptomer.

Ved behov for bistand i forhold til utredning og tiltak innen ASK

 • For de barna som ikke allerede er utredet ved barne- og ungdomshabiliteringen, men som tilhører målgruppen, kan PPT henvise via fastlege etter gjeldende prosedyrer.
 • For de barn- og unge som er utredet og har medisinsk oppfølging fra barne- og ungdomshabiliteringen, kan PPT henvise saker til:
 • Innsatsteam v/Barne- og ungdomshabilitering. Merk med ASK konsultasjonsteam.

Innholdet kan være

 • "Lavterskel tilbud" Avgrenset drøfting/evaluering av tiltak, "er vi på rett vei?"
 • Drøfting/veiledning av tiltak der det er behov for et samarbeid over tid. Det settes opp en forpliktende fremdriftsplan (gjensidig kontrakt mellom kommunen og barne- og ungdomshabilitering, i en tidsbegrenset periode)
 • Veien videre - drøfting av evt. videre henvisning til andre instanser (NAV, StatPed etc.)

Henvisning

Vi ønsker at dere beskriver barnets nåværende kommunikasjon. Før henvisning kan disse punktene være nyttige å gå gjennom, slik at konsultasjonsteamet får en beskrivelse av hva en ønsker hjelp til:
•Valg av alternativ kommunikasjon?
•Hvordan komme i gang med ASK?
•Hva blir neste steg?
•Usikkerhet i forhold til barnets fin/grovmotorikk? (med tanke på valg av ASK)
•Usikkerhet i forhold til barnets kognitive evner? (med tanke på valg av ASK)

Lovverk vi forholder oss til

Barne- og ungdomshabilitering skal bistå kommunen i en habiliteringsprosess for barn og unge innen helse (ikke opplæring), ved "omfattende kommunikasjons- og språkvansker i målgruppen" (pkt. 10). (Jmf. Habilitering av barn og unge i Spesialisthelsetjenesten: Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2010)

For at "rett hjelp til rett tid" skal kunne, gis, er det viktig at der som har ansvar for barnet vurderer behovet for bistand. (Jmf. Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering, delavtale nr.2b, pkt 6.1.1. okt.1)

Ved lovendring i opplæringslova pr 1/8-12 §2-16, vil kommunene måtte inneha kompetanse innen alternativ og supplerende kommunikasjon.

Nyttige lenker

www.isaac.no
www.ask-loftet.no
www.nav.no
www.statped.no

Kontakt

Postadresse
Helse Stavanger
Barne- og ungdomshabilitering
Postboks 8100
4068 Stavanger

Kontaktpersoner:
Cathrin Lindal
Fagleder for spesialpedagogene
Tlf: 51 51 47 14
Epost: cathrin.lidal@sus.no

Kari Helene Bjo Reinås
Avdelingssjef
Barne- og ungdomshabilitering
Tlf: 51 51 47 00

Epost: barnehabilitering@sus.no

Behandling med botulinumtoksin

Les om behandling med botulinumtoksin

Tilbud til barn og unge med spisevansker

Spiseteamet ved HABU gir veiledning ved omfattende og komplekse spise/ernæringsvansker hos barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse eller skade i nervesystem eller bevegelsesapparat.

Les mer om tilbudet

Rehabilitering ved multilevel kirurgi - retningslinjer for fysioterapeuter, ergoterapeut, leger og ortopediingeniører


Hos gående barn med cerebral parese. GMFCS nivå 1-3. (pdf)

Hos ikke-gående barn med cerebral parese. GMFCS nivå 4-5. (pfd)

Om HABU

Strategiplan HABU 2017-2023


 

Kontakt

Oppmøtested

Du finner oss på Mariero. Åpningstiden vår er mandag til fredag kl 0800-1500.
Resepsjonen er i 2. etasje.

Telefon
51514700
E-post
Langflåtveien 5
Besøksadresse
Langflåtveien 5, 4017 Stavanger(Google maps)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Parkering HABU

​Det er parkeringsplasser merket med HABU utenfor bygget. Kart over området (utskriftsbart)

 

 

For fagfolk

 • Tilbud til barn og unge med spisevansker

  Spiseteamet ved HABU gir veiledning ved omfattende og komplekse spise/ernæringsvansker hos barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse eller skade i nervesystem eller bevegelsesapparat.

 • Temakvelder HABU

  For foreldre til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Temakveldene vil holdes på HABU: Langflåtveien 5. klokken 19-21. Det vil være aktuelle forelesere og mulighet for spørsmål diskusjon.

 • Forskning og fagutvikling (FOU)

  HABU har et tverrfaglig FOU-utvalg med månedlige møter. To medarbeidere har ansvar for administrering og saksbehandling. Vi har utarbeidet en FOU-plan for perioden 2013-2016.

 • Henvisningsrutiner barne- og ungdomshabilitering

  Et godt habiliteringsresultat for barn og unge er et gjensidig ansvar for kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det kommunale hjelpeapparatet har det daglige ansvaret for habiliteringen.

Behandling med Botulinumtoksinhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/behandling-med-botulinumtoksinBehandling med BotulinumtoksinBBehandling med BotulinumtoksinBehandling med BotulinumtoksinBehandling med BotulinumtoksinBehandling med Botulinumtoksin
Forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeForsinket generell utvikling hos barn og ungeFHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utvikling
Habilitering ved cerebral parese hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-ungeHabilitering ved cerebral parese hos barn og ungeHHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og unge
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungeHHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og unge
Habilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og unge
Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved spastisitet hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-barn-og-ungeHabilitering ved spastisitet hos barn og ungeHHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og unge
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved utviklingshemming hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved utviklingshemming hos barn og ungeHHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og unge
Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/habilitering-ved-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelser
Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/kommunikasjonstiltak-barn-alternative-og-supplerendeKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerendeKKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltakKommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende tiltak
Multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeMultifunksjonshemming hos barn og ungeMHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Muskelsykdommer hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/muskelsykdommer-hos-barn-og-ungeMuskelsykdommer hos barn og ungeMHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og unge
Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn
Ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeRyggmargsbrokk hos barn og ungeRHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingSyndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingSHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling

Arrangementer

Nyheter

 • 04.10.2016
  CP-dagen 5. oktober: HABU-trening gir glede og mestringsfølelse

  De må alle kjempe for det andre fireåringer tar for gitt. Elias, Tilla og Vår har alle cerebral parese (CP) og motoriske vansker, men etter intensiv trening ved barne- og ungdomshabilitering (HABU), Stavanger universitetssjukehus, mestrer d...

 • 02.09.2015
  Østerlide: Et historisk tilbakeblikk

  Det er et ordtak som sier «der det er hjerterom, er det husrom». Østerlide kan sies å være et slikt sted - både for barna som vokste opp der, og de ansatte som viet livene sine for pasientene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.