Rehabilitering – kognitiv tidligfase rehabilitering etter lett til moderat hjerneskade

Behandlingsprogram, Seksjon for rehabilitering

Tidligfase hjerneskole er et poliklinisk gruppetilbud som er rettet mot pasienter i arbeidsfør alder, opptil et år etter oppstått hjerneskade. Hjerneskaden kan være følge av hjerneslag, hjertestans, subaraknoidalblødning, traumatisk hjerneskade og lignende. Det må være påvist hjerneskade ved bildediagnostikk (CT/MR).

Innledning

Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Med kognitiv menes det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre. Kognitiv funksjon handler om tankeprosessene våre. Gjennom sansene våre samles mye informasjon. Hjernen behandler og bearbeider denne informasjonen og vi handler på bakgrunn av denne. Noen eksempler på slike prosesser er hukommelse, innlæring og problemløsning.

Mål for rehabiliteringstilbudet er å bidra til at pasientene får økt kunnskap og innsikt i egen situasjon, blir bevisst egne ressurser og begrensninger og lærer strategier for hvordan en kan mestre hverdagen bedre.

Henvisning og vurdering

Pasientene må kunne delta kommunikativt i gruppe, ønske å lære mer om hjerneskaden samt ha tilstrekkelig fysisk kapasitet til å delta selvstendig. Det må være påvist hjerneskade ved bildediagnostikk (CT/MR).  

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  1. Pasientens diagnose og tidspunkt for hjerneskade
  2. Beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
  3. Resultater fra bildediagnostikk (MR/CT)
  4. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall oppgi konklusjonen av vurderingen
  5. Oppdatert medikamentliste
  6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus

1. Utredning

Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk samtale og kartlegging. I etterkant vil pasienten og henvisende instans få beskjed om gruppetilbudet er aktuelt. 

2. Behandling

Tilbudet foregår i gruppe på inntil seks pasienter. Tverrfaglig team består av lege, nevropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Tilbudet gjennomføres som 2-timers samlinger en fast ukedag over en periode på fire uker. I tillegg vil det være en pårørendesamling.
Denne gruppebaserte behandlingen består av undervisning, gruppesamtaler og erfaringsutveksling i gruppe. Det vil også være fysisk aktivitet i uteområde eller i treningssal. Samlingene vil ha en fast struktur med oppsatt timeplan. Det vil bli noen hjemmeoppgaver mellom samlingene. Undervisningen tar for seg ulike temaer innen kognisjon og hjerneskade. Det vil bli gjennomført individuelle samtaler ved behov.

3. Oppfølging

Etter avsluttet gruppetilbud vil det bli gjennomført en individuell sluttsamtale. Det vil bli utarbeidet en tverrfaglig rapport. Denne sendes til hver enkelt deltaker og fastlege/ henvisende lege. I noen tilfeller kan det være aktuelt med videre individuell oppfølging ved poliklinikken. Vi vurderer også behov for videre rehabilitering i kommunen og behov for individuell plan. I slike tilfeller vil en etter avtale med pasienten videreformidle slikt behov til hjemkommunen.  

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.