Helsenorge

Safer Stroke

 Forskningsnettverket Safer Stroke jobber med å forbedre akutt hjerneslagbehandling.

Nevrologiske sykdommer er en av de fremste årsakene til funksjonsnedsettelse, hvorav hjerneslag gir flest dødsfall og uførhet. Dersom hjerneslagsymptomer oppdages tidlig og pasientene får tidlig behandling er det gode prognoser.

De fleste sykehus i Norge mangler tilstrekkelig erfaring og opplæring, som følge av færre pasienter enn hva som anses som optimalt. Safer Stroke er et tverrfaglig forskningsnettverk som fremskaffer og utvikler ny kunnskap om akutt hjerneslagbehandling. Vi utvikler metodikk og utstyr som forbedrer individuelle ferdigheter og samarbeid i team. Nettverket trener jevnlig for å levere ledende hjerneslagbehandling for å øke pasientutkomme og redusere dødelighet, gjennom simuleringsbasert trening.

Forskningsnettverket består av fagdisipliner som nevrologi, (intervensjons)radiologi, akuttmottak og anestesi. Det jobbes på tvers av profesjoner, i samarbeid med andre norske og internasjonale sykehus, samt partnere i næringslivet.

Forskningsprosjekter

Nasjonal simuleringsstudie
Målet er å betydelig forbedre behandling av akutt hjerneslagpasienter ved slagsentere i Norge, gjennom å drive simuleringsbasert ferdighetstrening og teamtrening. Studien er delt opp i forskjellige delprosjekter:

Delprosjekt: Effekt av teamtrening i behandling av akutt hjerneslag med primære mål:

 • Nasjonal implementering av simuleringsbasert teamtrening.
 • Identifisering av prinsipper for god simuleringsbasert teamtrening, og utvikle kurs for implementering av denne metodikken på et nasjonalt/internasjonalt nivå.

Samarbeidspartnere er: Laerdal Medical AS, SAFER, Sørlandet sykehus HF, Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus (OUS).

Delprosjekt: Ferdighetstrening (trombektomi) har følgende primære mål:

 • Nasjonal implementering av ferdighetstrening for intervensjonsradiologer.
 • Vurdere effekten av teknisk ferdighetsopplæring på den tekniske simulator til intervensjonsradiologer og vurdere variasjonen på nasjonalt nivå.
 • Forstå og definere kvalitetsstandarder for intervensjonsradiologer og hvordan disse standardene kan oppnås ved trening på ferdigheter.
 • Utvikle et kurskonsept for implementering av ferdighetstrening av trombektomibehandling for intervensjonsradiologer.

Ferdighetstreningen utføres med en bærbar simulator, en virtuell simulator Mentice VIST® G5 Simulator og inkluderer et stort utvalg av treningsscenarier. Simulatoren har oppvarmings/startcases, benchmarking, treningscases, og re-benchmarking.

Samarbeidspartnere: Sørlandet sykehus HF, Akershus universitetssykehus, Mentice AB.

Delprosjekt: E-læringskurs og undervisningsmateriale med følgende primære mål:

 • Utvikle kursmateriale for teamtrening av hjerneslagsforløpet.
 • Tilpasse materialet til å kunne tilbys internasjonalt.

Axiomatic-studien
Ved å gi et legemiddel som heter BMS-986177 forventes det å forebygge et nytt hjerneslag eller nytt skjult hjerneinfarkt hos pasienter som får aspirin og klopidogrel etter akutt hjerneslag. Formålet med denne studien er å undersøke om legemiddelet BMS-986177, som hemmer en av delene i blodlevringen (faktor XIa), er trygt og effektivt når det gjelder å hindre fremtidige hjerneslag.  Dette legemiddel gis daglig sammen med de blodplatehemmende legemidlene (klopidogrel og/eller aspirin) i opptil 90 dager. Tidligere studier av dette legemiddelet på mennesker viste at det var trygt å gi. Ingen alvorlige blødninger eller andre alvorlige bivirkninger forekom. Den nåværende studien gjennomføres av legemiddelselskapet Bristol-Myers Squibb (BMS). Samarbeidspartnere er: BMS, SSP, flere norske/utenlandske sykehus.

NOR-TEST2-studien
Studien er et samarbeidsprosjekt mellom flere nevrologiske avdelinger ved sykehus i Norge og vil inkludere cirka 1300 pasienter i løpet av fire år. Hjerneslag er en samlebetegnelse av både hjerneblødning og hjerneinfarkt. Hjerneinfarkt skyldes en blodpropp i en av hjernens blodårer. Denne proppen forsøkes å fjerne for å hindre skade på hjernevevet. Effektiv behandling er å gi medisin som løser opp blodproppen (trombolyse) intravenøst, det vil si i en blodåre i armen.

For at behandlingen skal ha effekt må den gis raskest mulig etter at symptomene startet. Actilyse® (alteplase) er det medikamentet vi bruker i dag. Actilyse er ikke alltid effektiv og kan ha uheldige bivirkninger. Noen pasienter får en blødning til tross for god akuttbehandling. Metalyse® (tenecteplase) er et nyere trombolytisk medikament, som nå utprøves ved hjerneinfarkt. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at Metalyse er et bedre medikament enn Actilyse, men dette er fortsatt usikkert. En norsk studie (NOR-TEST) med 1100 pasienter viste i 2017 at Metalyse har liknende effekt og risiko som Actilyse, men studien var for liten til å gi svar på hva som er det beste medikamentet. Målet for NOR-TEST 2 er å avklare hva som er den tryggeste og beste trombolytiske behandlingen ved akutt hjerneinfarkt.

Medlemmer

 • PI: Prof. Martin Kurz, MD, ph.d., seksjonsoverlege nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).
 • Co-PI: Prof. Hege Langli Ersdal, MD, ph.d., forskningsleder simulering ved SUS
 • Soffien Ajmi, ph.d.-kandidat, MD, overlege nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Caroline Fugelli, ph.d.-kandidat, MD, overlege anestesi ved SUS.
 • Liv Jorunn Høllesli, ph.d.-kandidat, MD, overlege radiologisk avdeling ved SUS.
 • Hassan Khan Ahmed, ph.d.-kandidat, MD, overlege nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Mehdi Rezai, ph.d.-kandidat, MD, overlege nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Magnus Sundgot Schneider, ph.d.-kandidat, MD, lege i spesialisering (LIS) ved radiologisk avdeling ved SUS.
 • Olav Søvik, ph.d.-kandidat, MD, overlege anestesi ved Sørlandet sykehus.
 • Benedikte Nygaard, ph.d.-kandidat, MD, LIS nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Tessa Baak, prosjektkoordinator, SUS.
 • Kate Vold, senior fasilitator / kursutvikler

Samarbeidspartnere

Akershus universitetssykehus
Bristol-Myers Squibb (BMS)
Haukeland universitetssjukehus                                                                                                                            
Helse Vest RHF                                                                                                                                                       
Laerdal Medical AS                                                                                                                                                       
LHL Hjerneslag                                                                                                                                              
Mentice ABS                                                                                                                                                                     
Norsk hjerneslagforening (NSO)                                                                                            
Oslo universitetssjukehus                                                                                                                                  
Sørlandet sykehus HF                                                                                                                                                     

Forskningen i media

SIRENS Stroke - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)
Norsk hjerneslagforening (legeforeningen.no)
Safer (safer.net)

English summary


Neurological diseases are one of the leading causes of disability, of which stroke causes the most deaths and disability. If stroke symptoms are detected early and patients receive early treatment, there are good prognoses. Most hospitals in Norway lack sufficient experience and training, as a result of a lower patient volume than what is considered optimal. By the Safer Stroke research network we aim to improve acute stroke treatment.

Safer Stroke is an interdisciplinary research network that provides and develops new knowledge about acute stroke treatment. We develop methodologies and equipment that improve individual skills and collaboration in teams. The network trains regularly to deliver leading stroke treatment to increase patient outcomes and reduce mortality, through simulation-based training.

The research network consists of various disciplines such as neurology, (interventional) radiology, emergency and anesthesia department. We work across professions, in collaboration with other Norwegian and international hospitals, as well as partners in the business community.

Research projects

Nationwide simulation study
The goal is to significantly improve the treatment of acute stroke patients at stroke centers in Norway, by conducting simulation-based skill training and team training. The Nationwide simulation study is divided into different sub-projects and specific work is being done on the following:

Effect of team training in the treatment of acute stroke with primary objectives:

 • National implementation of simulation-based team training.
 • Identification of principles for good simulation-based team training, and develop courses for implementation of this methodology at a national/international level. In cooperation with: Laerdal Medical AS, SAFER, Sørlandet hospital HF, Akershus university hospital, Oslo university hospital (OUS).

Skill set training (thrombectomy): has the following primary objectives:

 • National implementation of skill set training for interventional radiologists.
 • Assess the effect of technical skills training on the technical simulator of interventional radiologists and assess the variation at national level.
 • Understand and define quality standards for interventional radiologists and how these standards can be achieved through skill set training.
 • Develop a course concept for implementing skills training of thrombectomy treatment for interventional radiologists.

The skill set training is performed with a portable simulator, a virtual simulator Mentice VIST® G5 Simulator and includes a large selection of training scenarios. The simulator has warm-up / start cases, benchmarking, training cases, and re-benchmarking. In cooperation with: Sørlandet sykehus HF, Akershus universitetssykehus, Mentice AB.

E-learning courses and teaching materials with the following primary objectives:

 • Develop course material for team training of the stroke process.
 • Adapt the material for use internationally.

Axiomatic study
By administering a drug called BMS-986177, it is expected to prevent a new stroke or new hidden cerebral infarction in patients receiving aspirin and clopidogrel after acute stroke. The purpose of this study is to investigate whether the drug BMS-986177, which inhibits one of the components of blood clotting (factor XIa), is safe and effective in preventing future strokes. This medicine is given daily together with the antiplatelet drugs (clopidogrel and / or aspirin) for up to 90 days. Previous studies of this drug in humans showed that it was safe to give. No serious bleeding or other serious side effects occurred. The current study is being conducted by the pharmaceutical company Bristol-Myers Squibb (BMS). Collaborating partners are: BMS, SSP, several Norwegian/hospitals abroad.

NOR-TEST2 study

The study is a collaborative project between several neurological departments at hospitals in Norway and will include approx. 1300 patients over 4 years. Stroke is a collective term for both cerebral haemorrhage and cerebral infarction. Cerebral infarction is caused by a blood clot in one of the blood vessels of the brain. Attempts are made to remove this plug to prevent damage to the brain tissue. Effective treatment is to give medicine that dissolves the blood clot (thrombolysis) intravenously, ie in a vein in the arm.

For the treatment to be effective, it must be given as soon as possible after the symptoms have started. Actilyse® (alteplase) is the drug we use today. Actilyse is not always effective and may have unfortunate side effects. Some patients experience bleeding despite good emergency care. Metalyse® (tenecteplase) is a newer thrombolytic drug, which is now being tested in cerebral infarction. Scientific studies suggest that Metalyse is a better drug than Actilyse, but this is still uncertain. A Norwegian study (NOR-TEST) with 1100 patients showed in 2017 that Metalyse has a similar effect and risk as Actilyse, but the study was too small to provide answers to what is the best drug. The goal of NOR-TEST 2 is to clarify what is the safest and best thrombolytic treatment for acute cerebral infarction.


Members

 • PI: Prof. Martin Kurz, MD, Ph.d., chief and senior consultant neurology department at Stavanger university hospital (SUS).
 • Co-PI: Prof. Hege Langli Ersdal, MD, Ph.d., head of research simulation at SUS
 • Soffien Ajmi, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant neurology department at SUS.
 • Caroline Fugelli, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant anesthesia department at SUS.
 • Liv Jorunn Høllesli, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant radiology department at SUS.
 • Hassan Khan Ahmed, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant neurology department at SUS.
 • Mehdi Rezai, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant neurology department at SUS.
 • Magnus Sundgot Schneider, Ph.d.-candidate, MD, resident at radiology department at SUS.
 • Olav Søvik, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant anesthesia dept at Sørlandet hospital.
 • Benedikte Nygaard, Ph.d.-candidate, MD, resident at neurology department at SUS.
 • Tessa Baak, project coordinator, SUS.
 • Kate Vold, senior facilitator/course developer

Collaborators

Akershus universitetssykehus
Bristol-Myers Squibb (BMS)
Haukeland universitetssjukehus                                                                                                                            
Helse Vest RHF                                                                                                                                                       
Laerdal Medical AS                                                                                                                                                       
LHL Hjerneslag                                                                                                                                              
Mentice ABS                                                                                                                                                                     
Norsk hjerneslagforening (NSO)                                                                                            
Oslo universitetssjukehus                                                                                                                                  
Sørlandet sykehus HF                                                                                                                                                     

Useful links

SIRENS Stroke - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)
Norsk hjerneslagforening (legeforeningen.no)
Safer (safer.net)

Contact

Martin Kurz
chief and senior consultant neurology department at Stavanger university hospital (SUS).
E-mail: friedrich.martin.wilhelm.kurz@sus.no
Mobile: +47 472 46 847

Tessa Baak
project coordinator, Stavanger university hospital (SUS)
E-mail: tessa.baak@sus.no
Mobile: +47 452 07 412


 


 


 

Fant du det du lette etter?