PsykNettVest

PsykNettVest er forankret i alle fire helseforetak i Helse Vest. Styringsgruppen består av divisjonsdirektører/klinikksjefene.  Forskingssjefene i de fire foretakene utgjør nettverkets arbeidsutvalg. Faglig leder er Inge Joa, Helse Stavanger.

Kvalite​​​​tsregister for Psykisk Helsevern

PsykNettVest stimuleringsmidler for utvikling av forskningssøknader 2022-2023


Med bakgrunn i vedtak i styringsgruppen 3. mars 2022 for PsykNettVest ønsker divisjons-/klinikkdirektørene å stimulere til økt gjennomslag for forskningssøknader fra psykiske helse ved de fire Helseforetakene i Helse Vest.

PsykNettVest ønsker å bidra til at forskningsmiljøene i 2023 kan oppnå en høyere tildelingsrate for nye søknader. Det foreslås å avsette en ramme på kr 900 000,-. PsykNettVest gjør det derfor mulig å søke støtte inntil kr 180 000,- til aktiviteter der miljøene jobber frem nye søknader (Flerårige forskningsstudier, PhD og Postdoc) til følgende eller tilsvarende instanser: 2023 Helse Vest (Samarbeidsorganets utlysning til 15.09.23), Norsk Forskningsråd (f.eks.; FRIMEDBIO, FRIPRO, BEDREHELSE), Extrastiftelsens forskningsmidler.

Tildelte midler kan brukes til følgende aktiviteter/tiltak: Arrangering av møte- og reisevirksomhet, innleie av ekstern eksperthjelp/ (review), frikjøp av klinikertid inntil 2 mnd. fulltid, evt. 4 mnd. deltid, refusjon av utlegg tilknyttet reisevirksomhet for brukere/medforskere ved møtedeltakelse. Forskere/klinikere innen psykisk helsevern i helseforetakene, Helse Vest RHF, kan søke.

Søknadsfrist blir 15.10.2022

Følgende vurderingskriterier ligger til grunn:
Bør omfatte alle foretakene Helse Vest, men minst 2 HF må delta i søknaden.
Prosjektet skal være et klinisk, pasientnært forskningsprosjekt som skal sendes inn for vurdering (Samarbeidsorganet, NFR, Forskningsstiftelsen DAM) i 2023.
Søknader om frikjøp skal være forankret i foretakets ledelse.

Søker har ikke selv anledning til å finansiere disse utgiftene på annet vis. Søknaden må inneholde følgende opplysninger: Navn på søker, navn på tilknyttet forskergruppe og hvilke HF som deltar i søknaden. En beskrivelse av innhold og type forskningssøknad en tenker seg utviklet, samt hva det søkes om med enkel kostnadsoppstilling. Se gjerne https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/forskingsmidlar/retningslinjer-og-skjema/formal-og-kriterium for viktige kriterier.

Det er en forutsetning for tildeling at midlene tas ut i senest 30.08.23
Midlene kan ikke overføres til påfølgende år. Den som mottar midler må selv sørge for kommunikasjon med leder i PsykNettVest, for å avtale administrering av midlene. Faktiske kostnader må dokumenteres og tildeling utover faktiske kostnader trekkes tilbake/utbetales ikke.  Søknadene vil bli vurdert av PsykNettVest arbeidsutvalg (forskningssjefene i våre 4 HF), ekstern fagfellevurdering samt med brukerrepresentanter, før de forlegges klinikkdirektørene for endelig tildeling. Tildeling forventes å være klar ca. 20.12.22

Søknader sendes til inge.joa@sus.no innen 15.10.22.
Inge Joa, Leder PsykNettVestStavanger Universitetssjukehus, Klinikker for  psykisk helsevern
Tlf 51515038 mobil 913 92 373 Sus.no/psyknettvest​ www.tips-info.com

PHD forskerkurs med fokus på artikkelskriving høsten 2022 og våren 2023

PsykNettVest vil, om der er tilstrekkelig antall søkere i samarbeid med Povl Munk-Jørgensen (tidligere redaktør i Acta Psychiatrica Scandinavica), gjennomføre kurset. (Dette er et studiepoengvende UIB kurs; PMHR901 - Publishing mental health research)

Gjennomføres over 8 dager, fordelt på fire 2 dagers samlinger. Det er forventet at deltakerne stiller på alle fire samlinger, forbereder seg slik Povl forventer, og deltar aktivt.  Det lyses i første omgang ut 16 plasser, finansiert av PsykNettVest.
Plassene er, i hovedsak, tiltenkt PhD-kandidater, forskere som nylig har disputert og Post Doc kandidater. (søkere med forestående PhD protokoll søknad kan også vurdere å søke kurset)

For å kunne søke må du være knyttet til ett av de fire helseforetak i Helse Vest, du må ha artikkelplaner klare, og du må være motivert for å delta på alle fire samlinger.  

Samlingene vil foregå i Bergen (forutsatt at det ikke foreligger Korona-restriksjoner for fysiske møter) på følgende tidspunkt:

Høst 2022

  • Samling 1: mandag 26.09  og tirsdag 27.09
  • Samling 2: mandag 12.12 og tirsdag 13.12

Vår 2023

  • Samling 3: mandag 20.02.23 og tirsdag 21.02.23
  • Samling 4: mandag 15.05.23 og tirsdag 16.05.23 

Søknadsfrist: 30.05.22 Interesserte kan kontakte inge.joa@sus.no​ for mer info.

PsykNettVest nyhetsbrev

Siden 2018 har PsykNettVest sendt ut et nyhetsbrev 2 - 4 ganger årlig med ønske om å formidle nyheter og relevant informasjon til alle klinikker og forskere i vår region. Her finner du også informasjon om konferanser, kurs og stimuleringsmidler.

Lenke til disse:
2021
1-2021.pdf
2-2021.pdf

2020
1-2020.pdf
2-2020.pdf
3-2020.pdf

2019
1-2019.pdf
2-2019.pdf
3-2019.pdf
4-2019.pdf

Kontakt

​Inge Joa
Faglig leder
Tlf: +47 913 92 373
Epost: inge.joa@sus.no
IngeJoa.jpgFant du det du lette etter?