Erfaringsformidling/foredragsholdere

Foredragsholdere kan forespørres om oppdrag direkte. For mer informasjon om hva den enkelte erfaringsformidler kan bidra med, se under og kontakt vedkommende direkte.

Kontakt

Forsknings- og undervisningsenheten for psykisk helse er ansvarlig for oversikten. Kontaktpersoner i FoU-enheten er:

Honorar

​Honorar og reiseutgifter avtales skriftlig og direkte med den enkelte foredragsholder.

For foredrag internt i klinikker for psykisk helsevern gjelder egne honorarsatser. Ta kontakt med berit.lode.helland@sus.no for mer informasjon.


 

Erfaringsformidlere/foredragsholdere

Anne Naustvik

Anne Naustvik - erfaringsformidler.jpg
 Erfaringsformidler og student.

Erfaring: Pasienterfaring innen dissosiasjon (DID – dissosiativ identitetslidelse), psykose, depresjon, selvskading- og selvmordsproblematikk. Innleggelser og poliklinisk behandling ved ungdom- og voksenpsykiatri. Erfaring fra psykiatri i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjeneste og private tjenester. 

 
Opptatt av: Ønsker å kunne være til nytte og hjelp for andre med mine erfaringer. Opptatt av at en blir sett på som et helt menneske, ikke bare med symptomer og diagnoser. At en skal bli tatt på alvor. At det skal være rom for både gode og dårlige dager. Opptatt av at en blir møtt med respekt og omsorg i behandling, og hvordan holdninger påvirker helsepersonellets væremåte og tilnærming. Alltid hold fast i håpet! 

 
Kultur: Kunstutstillinger av malerier/tegninger. Samt et installasjonsprosjekt i samarbeid med skoleelever med tema psykisk helse. Reportasjer i Rogaland Avis, Sinn&Samfunn, Tv-Vest,  Strandbuen. Kommende bokprosjekt. 

 
Telefon: (+47) 90111338
Bosted: Rogaland/Stavanger​
E-post: a.naustvik@gmail.com


 

Dag Lieungh

Dag Lieungh.jpg
Erfaringsformidler, utdannelse innen sosiologi, sosialantropologi, sosialmedisin ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, uføre/yrkesskadetrygd. Yrkeserfaring som offiser i forsvaret med krigserfaring i utenlandstjeneste, yrkessjåfør tungtransport og buss, saksbehandler ved sosialkontor, attføringssekretær, avd. leder ved rusverninstitusjon, leder asylmottak. Har vært leder av brukerråd ved Sola DPS og Ryfylke DPS, avd. Strand. Har vært brukerrepresentant i Kontrollkommisjonen, Psykiatrisk divisjon, og styremedlem for Mental Helse i Strand og i Rogaland fylke.

Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling i voksenpsykiatrien fra 1994 til i dag.
Tema for foredrag: Pasienterfaring innen PTSD etter utenlandstjeneste for Forsvaret, depresjoner, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, psykoser, selvmordsproblematikk, fuguetilstander. Medisinering, både feilmedisinering og medisinering med god effekt. Kognitiv terapi, aktiv traume-bearbeiding, ECT-behandlinger, samt fysisk opptrening på egen initiativ.
Opptatt av: Gode holdninger må følges av konkrete handlinger. Aksept for brukeres kompetanse på det å være pasient. Brukers eierskap til egen sykdom, behandling og tilfriskning (recovery).
Utgivelser: Forfatter av boken «Humper i veien – en reise gjennom psykiatrien i Rogaland».
Telefon: (+47) 91315779
Bosted: Rogaland
E-post: dag.lieungh@lyse.net 

Geir Jensen

Geir Jensen, erfaringsformidler
Erfaringskonsulent TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling ved Psykose), Helse Stavanger, helsefagarbeider.

Erfaring: Rus og psykose. Innleggelser i voksenpsykiatri.
Tema til foredrag: pasienterfaring innen psykose og rusmisbruk, TMA (Terapeutisk Mestring av Aggresjonsproblematikk).
Opptatt av: At pasienten får et helhetlig individuelt behandlingstilbud. Forebygging av rusmisbruk.
Telefon: (+47) 90725480
Bosted: Rogaland
E-post: geir.richard.moen.jensen@sus.no
  

Inger Løvetann Krogh

Inger Løvetann Krogh
Erfaringsformidler. Styremedlem for Barnehjemsbarna i Stavanger 2005-2008, der vi utarbeidet rammer for lokal oppreisning som ble brukt for oppgjør i alle Norges kommuner. Foredragsholder på nasjonale konferanser innen psykisk helse.

Erfaring: Langvarig innleggelse i voksenpsykiatrien både på tvang og frivillig i perioden1995-2005. Barnehjemsbarn i Stavanger fra 8mnd til 16 år. Som voksen ble jeg innhentet av barndommens skrekk/traumer.
Tema til foredrag: Betydningen av en seende voksen i møte med barn i risikosonen skaper håp. Om å ta barns perspektiv. 
Diagnostiseringens alvor. Om farer og konsekvenser for identitet og voksenliv. Rusmiddelbruk. Fakta, ansvarliggjøring og 
dialog. 
Pasienterfaringer i forhold til fastlegen. Miljøbehandling. Terapeutisk relasjon i behandlingsforholdet. Dissosiativ lidelse, om å nå inn til den som dissosierer. Å være psykisk syk og mor. Betydningen av å bli sett og hørt når en er innlagt. Den gode psykiater og dens pasient. Holder også foredrag i menigheter for konfirmanter/konfirmantforeldre.
Opptatt av: Grunnholdning i mitt arbeidet er at det verken finnes barn, unge eller pasienter som er vanskelige. De har det vanskelig. Jeg har selv reist meg fra et utfordrende liv, og er en engasjert erfaringsformidler.
Telefon: (+47) 92871224
Bosted: Rogaland
E-post: inger.lovetann@gmail.com

Gro M Skjæveland

Gro M. Skjæveland, erfaringsformidler
Erfaringsformidler, trailersjåfør.

Erfaring: Tidligere uføretrygdet med flere psykatriske diagnoser. Tvangsbehandling. Etter mange år med sykdom og medisiner tok jeg kampen med meg selv og jobbet for å komme meg tilbake til livet. Reisen var til tider tøff, og motstanden kom ikke alltid der jeg trodde jeg ville møte den. Jeg har en vilje som har holdt meg oppe, et håp som jeg aldri ga opp, og en drøm jeg fulgte. I dag er jeg friskmeldt og i 100% jobb som trailersjåfør.
Tema til foredrag: Pasienterfaring med recovery, håp, depresjon, mobbing og konsekvenser, individuell behandling
Telefon: (+47) 93835569
Bosted: Rogaland
E-post: gromaren1976@hotmail.com

Ida-Michelle Pedersen

Ida-Michelle Pedersen, erfaringsformidler
Erfaringsformidler, helsefagarbeiderstudent, leder i Mental helse ungdom, Sandnes.

Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling ved barne-, ungdom- og voksenpsykiatri.
Tema til foredrag: Pasienterfaring med depresjon, spiseforstyrrelser, selvmordsproblematikk, veien fra sykdom til liv, selvskading, møte med pasienter/holdninger og utbytte av behandling.
Opptatt av: At fagfolk og system benytter brukermedvirkning- og pasientrettigheter som en ressurs og at de lar pasienten bidra til tilfriskning (recovery) og i egen behandling. Møte pasienter og pårørende med verdighet, omsorg og respekt.
Telefon: (+47) 41355883
Bosted: Rogaland
E-post: ida123michelle@hotmail.com 

Carina Lund

Carina Lund, erfaringsformidler
Erfaringsformidler, hjelpepleier.

Erfaring: PTSD og psykose
Tema til foredrag: Psykose som følge av traumer, pasienterfaringer, veien tilbake (recovery), overganger.
Opptatt av: At pasienten/brukeren får et helhetlig individuelt behandlingstilbud, får medvirke, forebygging, aktivitetstilbud og at ungdom blir et fokus.
Telefon: (+47) 41661039
Bosted: Rogaland
E-post: carina.b.s.lund@live.no 

Hege Lyster

Hege Lyster, erfaringsformidler
Erfaringsformidler, sykepleier, miljøterapeut i psykisk helsefeltet.

Erfaring: Barn som pårørende, samt fagperson
Tema til foredrag: barn som pårørende og pårørende generelt
Opptatt av: At pårørende blir møtt med respekt og omsorg. Reduksjon av tvang. Brukermedvirkning. Holdninger.

E-post: lys-car@outlook.com  
Bosted: Rogaland
Telefon: (+47) 48291313

Tormod Hvidsten Gjedrem

Tormod Hvidsten Gjedrem, erfaringsformidler
Erfaringsformidler, deltaker i Dalane DPS brukerråd

Erfaring: Schizofrenidiagnose siden 2002. Rus og Psykoseproblematikk. Mange innleggelser flere steder, men i hovedsak ved Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon.
Tema til foredrag: Rus og energiavhengigheter, psykoser, samhandling, recovery/tilfriskning, pårørende/familie. Medisiner og hvordan ha et sunt forholde til medisiner. Stemmehøring. Polaritet. Sinnet, paradigmeskiftet, rutiner, fysikk og trening.
Opptatt av: Verdighet. Kunne bruke medisiner uten skam. Sosiale saker, politikk, samfunn, verden og livet!
Telefon: (+47) 95428891
Bosted: Rogaland
E-post: tormodhg@gmail.com

​Celina Hetlelid

Celina Hetlelid bilde.jpg

Ta kontakt for mer informasjon.

Telefon: +47 98641086
E-post: celhet@gmail.com

Cathrine Walberg

cathrine walberg erfaringsformidler.jpg
Erfaringsformidler

Erfaring: Tidligere rusmisbruker, innlagt på rusrehabilitering 2,5 år, innlagt på psykiatrisk institusjon 2 år, flere opphold på psykiatrisk etter fylte 18 år.
Tema til foredrag: Rus - i fra mitt liv. Avhengighet - generelt. Vrangforestillinger - i fra mitt liv.
Opptatt av: Viktig ikke bare eksistere, men faktisk leve. Si ikke at du lider, men heller at du kjemper.
Telefon: +47 98341175
E-post: cathrinewalberg@outlook.com

Martine Olivia Johansen

martine johansen erfaringsformidler.jpg
Erfaringsformidler

Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling ved ungdom- og voksenpsykiatri
Tema til foredrag: Pasienterfaring innen spiseforstyrrelser, depresjon, personlighetsforstyrrelse, selvskading- og selvmordsproblematikk.
Opptatt av: «Ingen er bare det du ser». Å se hele mennesket. Brenner for å bruke egne erfaringer fra ungdom- og voksenpsykiatrien, og å kunne være der for andre som kunne trenge en hjelpende hånd. Brenner for å få inn mer omsorg og forståelse i psykiatrien, og for at de som gir av seg selv, er nysgjerrige og ydmyke, og fortsetter med å gjøre den fantastiske jobben de gjør.
Telefon: (+47) 928 85 199
E-post: martinejohansen_884@hotmail.com

Anne Helene Kvamme

anne helene kvamme erfaringsformidler (2).jpg
Erfaringsformidler, utdannelse innen sosialt arbeid. Uføretrygdet, arbeidserfaring som veileder i Nav, attføringskonsulent og omsorgsbolig

Erfaring: Bipolar 2 lidelse, barndomstraumer,utreding, medisinering, poliklinisk behandling, terapi, erfaring fra begge sider av bordet i Nav systemet, pårørende til to barn med bipolar lidelse. Adoptert og gjenforent med biologisk familie som voksen.
Tema til foredrag: Å leve med ubehandlet og behandlet bipolar lidelse, når forelder og barn blir hverandres pårørende, annerkjennelse av pårørendes erfaringskompetanse i møte med psykiatrien. Ptsd, generalisert angst. Adopsjon og gjenforening med biologiske foreldre og søsken/betydningen av å vite hvor man kommer fra i et helsemessig og personlig perspektiv.
Opptatt av: Kunnskap er makt. Pasienter og pårørende må få kunnskap på et så tidlig stadium som mulig. Økt kunnskap og ufarliggjøring av psykiske lidelser i befolkningen generelt. Psykisk helsehjelp bør være like tilgjengelig som fastlegen.
Telefon: (+47) 901 18 676
E-post: anne_kvamme@hotmail.com

Maja Bergsaker

Maja Bergsaker, erfaringsformidler

erfaringsformidler, utdannet sosionom.
Erfaring: innleggelse på ungdomspsykiatrisk (1992) og flere innleggelser over lengre tid på voksenpsykiatrisk (fra 1997- 2011). 
Tema til foredrag: Pasienterfaring innen selvskadings- og selvmordsproblematikk, spiseforstyrrelse (destruktive mestringsstrategier), MAP (møte med aggresjonsproblematikk)
Opptatt av: At pasienter blir sett på som likeverdige, samarbeid, at det er en årsak til ens atferd, holdninger. Pasienten er ikke diagnosen, det å se mennesket, dens fungering, bygge videre på ressursene (alle har vi ressurser). At det alltid er håp. Årsak til personalets atferd (at en reagerer som en gjør). Åpenhet og kultur for å kunne prate om dette.
Telefon: 971 62 210
Epost: maja.bergsaker@outlook.com.  


 


 

Fant du det du lette etter?