Erfaringsformidling/foredragsholdere

Foredragsholdere kan forespørres om oppdrag direkte. For mer informasjon om hva den enkelte erfaringsformidler kan bidra med, se under og kontakt vedkommende direkte.

Kontakt

Forsknings- og undervisningsenheten for psykisk helse er ansvarlig for oversikten. Kontaktpersoner i FoU-enheten er:

Honorar

​Honorar og reiseutgifter avtales skriftlig og direkte med den enkelte foredragsholder.

For foredrag internt i klinikker for psykisk helsevern gjelder egne honorarsatser. Ta kontakt med berit.lode.helland@sus.no for mer informasjon.


 

Erfaringsformidlere/foredragsholdere

Anne Naustvik

Anne Naustvik - erfaringsformidler.jpg
 Erfaringsformidler og student.

Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling ved ungdom- og voksenpsykiatri.
Tema til foredrag: Pasienterfaring innen dissosiasjon, psykose, depresjon, selvskadings- og selvmordsproblematikk. Møte med pasienter og kommunikasjon. Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
Opptatt av: At ditt liv – er ditt liv. Å være sammen med gode mennesker, gjøre ting du synes er kjekt og interesserer deg for. Livet er i stadig bevegelse. At du har noen rundt deg som du stoler på og kan snakke med. Ønsker å få mer omsorg inn i psykiatrien og at de gir av seg selv, og at en ser hele personen, ikke bare diagnoser.
Kultur: Kunstutstillinger av malerier/tegning. Samt et installasjons-prosjekt i samarbeid med ungdomskoleelever med tema psykisk helse. Reportasjer i Rogaland Avis, Sinn&Samfunn, Tv-Vest.

Telefon: (+47) 90111338
Bosted: Rogaland/Stavanger
E-post: a.naustvik@gmail.com

Dag Lieungh

Dag Lieungh.jpgErfaringsformidler, utdannelse innen sosiologi, sosialantropologi, sosialmedisin ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, uføre/yrkesskadetrygd. Yrkeserfaring som offiser i forsvaret med krigserfaring i utenlandstjeneste, yrkessjåfør tungtransport og buss, saksbehandler ved sosialkontor, attføringssekretær, avd. leder ved rusverninstitusjon, leder asylmottak. Har vært leder av brukerråd ved Sola DPS og Ryfylke DPS, avd. Strand. Har vært brukerrepresentant i Kontrollkommisjonen, Psykiatrisk divisjon, og styremedlem for Mental Helse i Strand og i Rogaland fylke.
Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling i voksenpsykiatrien fra 1994 til i dag.
Tema for foredrag: Pasienterfaring innen PTSD etter utenlandstjeneste for Forsvaret, depresjoner, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, psykoser, selvmordsproblematikk, fuguetilstander. Medisinering, både feilmedisinering og medisinering med god effekt. Kognitiv terapi, aktiv traume-bearbeiding, ECT-behandlinger, samt fysisk opptrening på egen initiativ.
Opptatt av: Gode holdninger må følges av konkrete handlinger. Aksept for brukeres kompetanse på det å være pasient. Brukers eierskap til egen sykdom, behandling og tilfriskning (recovery).
Utgivelser: Forfatter av boken «Humper i veien – en reise gjennom psykiatrien i Rogaland».
Telefon: (+47) 91315779
Bosted: Rogaland
E-post: dag.lieungh@lyse.net 

Geir Jensen

Geir Jensen, erfaringsformidlerErfaringskonsulent TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling ved Psykose), Helse Stavanger, helsefagarbeider.
Erfaring: Rus og psykose. Innleggelser i voksenpsykiatri.
Tema til foredrag: pasienterfaring innen psykose og rusmisbruk, TMA (Terapeutisk Mestring av Aggresjonsproblematikk).
Opptatt av: At pasienten får et helhetlig individuelt behandlingstilbud. Forebygging av rusmisbruk.
Telefon: (+47) 90725480
Bosted: Rogaland
E-post: geir.richard.moen.jensen@sus.no
  

Inger Løvetann Krogh

Inger Løvetann KroghErfaringsformidler. Styremedlem for Barnehjemsbarna i Stavanger 2005-2008, der vi utarbeidet rammer for lokal oppreisning som ble brukt for oppgjør i alle Norges kommuner. Foredragsholder på nasjonale konferanser innen psykisk helse.
Erfaring: Langvarig innleggelse i voksenpsykiatrien både på tvang og frivillig i perioden1995-2005. Barnehjemsbarn i Stavanger fra 8mnd til 16 år. Som voksen ble jeg innhentet av barndommens skrekk/traumer.
Tema til foredrag: Betydningen av en seende voksen i møte med barn i risikosonen skaper håp. Om å ta barns perspektiv. 
Diagnostiseringens alvor. Om farer og konsekvenser for identitet og voksenliv. Rusmiddelbruk. Fakta, ansvarliggjøring og 
dialog. 
Pasienterfaringer i forhold til fastlegen. Miljøbehandling. Terapeutisk relasjon i behandlingsforholdet. Dissosiativ lidelse, om å nå inn til den som dissosierer. Å være psykisk syk og mor. Betydningen av å bli sett og hørt når en er innlagt. Den gode psykiater og dens pasient. Holder også foredrag i menigheter for konfirmanter/konfirmantforeldre.
Opptatt av: Grunnholdning i mitt arbeidet er at det verken finnes barn, unge eller pasienter som er vanskelige. De har det vanskelig. Jeg har selv reist meg fra et utfordrende liv, og er en engasjert erfaringsformidler.
Telefon: (+47) 92871224
Bosted: Rogaland
E-post: inger.lovetann@gmail.com

Gro M Skjæveland

Gro M. Skjæveland, erfaringsformidlerErfaringsformidler, trailersjåfør.
Erfaring: Tidligere uføretrygdet med flere psykatriske diagnoser. Tvangsbehandling. Etter mange år med sykdom og medisiner tok jeg kampen med meg selv og jobbet for å komme meg tilbake til livet. Reisen var til tider tøff, og motstanden kom ikke alltid der jeg trodde jeg ville møte den. Jeg har en vilje som har holdt meg oppe, et håp som jeg aldri ga opp, og en drøm jeg fulgte. I dag er jeg friskmeldt og i 100% jobb som trailersjåfør.
Tema til foredrag: Pasienterfaring med recovery, håp, depresjon, mobbing og konsekvenser, individuell behandling
Telefon: (+47) 93835569
Bosted: Rogaland
E-post: gromaren1976@hotmail.com

Ida-Michelle Pedersen

Ida-Michelle Pedersen, erfaringsformidlerErfaringsformidler, helsefagarbeiderstudent, leder i Mental helse ungdom, Sandnes.

Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling ved barne-, ungdom- og voksenpsykiatri.
Tema til foredrag: Pasienterfaring med depresjon, spiseforstyrrelser, selvmordsproblematikk, veien fra sykdom til liv, selvskading, møte med pasienter/holdninger og utbytte av behandling.
Opptatt av: At fagfolk og system benytter brukermedvirkning- og pasientrettigheter som en ressurs og at de lar pasienten bidra til tilfriskning (recovery) og i egen behandling. Møte pasienter og pårørende med verdighet, omsorg og respekt.
Telefon: (+47) 41355883
Bosted: Rogaland
E-post: ida123michelle@hotmail.com 

Carina Lund

Carina Lund, erfaringsformidlerErfaringsformidler, hjelpepleier.
Erfaring: PTSD og psykose
Tema til foredrag: Psykose som følge av traumer, pasienterfaringer, veien tilbake (recovery), overganger.
Opptatt av: At pasienten/brukeren får et helhetlig individuelt behandlingstilbud, får medvirke, forebygging, aktivitetstilbud og at ungdom blir et fokus.
Telefon: (+47) 41661039
Bosted: Rogaland
E-post: carina.b.s.lund@live.no 

Hege Lyster

Hege Lyster, erfaringsformidlerErfaringsformidler, sykepleier, miljøterapeut i psykisk helsefeltet.
Erfaring: Barn som pårørende, samt fagperson
Tema til foredrag: barn som pårørende og pårørende generelt
Opptatt av: At pårørende blir møtt med respekt og omsorg. Reduksjon av tvang. Brukermedvirkning. Holdninger.

E-post: lys-car@outlook.com  
Bosted: Rogaland
Telefon: (+47) 48291313

Agathe Svela

Agathe Svela, erfaringsformidlererfaringsformidler, spesialvernepleier (psykisk helsearbeid). Er under videreutdanning ved UiS (tverrfaglig veiledning). Arbeider for tiden i kommunalt bofelleskap.
Erfaring: Pasient- og pårørende med innleggelser- og poliklinisk behandling i voksenpsykiatri, samt fagperson.
Tema til foredrag: Recovery, selvmordsproblematikk, håp, tvang, miljøterapi, traume - faglig og erfaringsbasert. Fysisk aktivitet
Opptatt av: Aldri å gi opp håpet om at det er potensial om bedring. Fysisk aktivitet har vært en «medisin» for meg, turer i fjellet og løping. Gode relasjoner og mulighet for individuell behandling. At det er noen der som ikke gir opp. At de ser bak diagnosene. Ser ressursene. Bærer håpet. At det var noen der som tok vare på meg, når jeg ikke kunne ta vare på meg selv. Tvang kan av og til være nødvendig.
Telefon: (+47) 97701156
Bosted: Rogaland
E-post: agsvela@gmail.com  

Tormod Hvidsten Gjedrem

Tormod Hvidsten Gjedrem, erfaringsformidlerErfaringsformidler, deltaker i Dalane DPS brukerråd.
Erfaring: Schizofrenidiagnose siden 2002. Rus og Psykoseproblematikk. Mange innleggelser flere steder, men i hovedsak ved Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon.
Tema til foredrag: Rus og energiavhengigheter, psykoser, samhandling, recovery/tilfriskning, pårørende/familie. Medisiner og hvordan ha et sunt forholde til medisiner. Stemmehøring. Polaritet. Sinnet, paradigmeskiftet, rutiner, fysikk og trening.
Opptatt av: Verdighet. Kunne bruke medisiner uten skam. Sosiale saker, politikk, samfunn, verden og livet!
Telefon: (+47) 95428891
Bosted: Rogaland
E-post: tormodhg@gmail.com

Veronika Birkeland

Veronika Birkeland, erfaringsformidlerKonsulent med dobbelkompetanse - sykepleier med erfaring som pårørende. Ansatt på Jæren DPS, Lærings- og mestringssenteret, FoU.
Erfaring: Sykepleier på psykiatrisk akuttavdeling i 7 år, egen erfaring som pårørerende.
Opptatt av: Pårørende, mestring, selvhjelp, tilbud til pårørende.
Tema til foredrag: Hvordan være en god pårørende og samtidig ta vare på seg selv. Hvordan møte pårørende på en god måte som fagperson.
Telefon: 51 77 68 27 / 45 25 14 13
E-post: veronika.birkeland@jdps.no

Marianne Hansen

Marianne Hansen, erfaringsformidlerErfarings– og motivasjons foredragsholder
Fylkeskontakt for Bipolarforeningen i Rogaland, og styremedlem i Mental Helse

Erfaring: Har erfaring som pårørende innen rus både som barn, og som ektefelle. Har opplevd vold i nære relasjoner og blei utsatt for incest/overgrep når jeg var 9 år. Fikk diagnosen Bipolar Lidelse for 2,5 år siden. Har erfaring fra innleggelser og poliklinisk behandling, samt som barn som pårørende ved psykiske lidelser, og fra en mors perspektiv.

Har erfaring med å holde foredrag for et bredt spekter av tilhørere som innbefatter fag personell i ulike deler av psykiatrien, elever ved videregående skoler og barnegrupper. I tillegg til foredrag som har vært åpne for publikum, som ved spesial visning av film på kino, medlemsmøter i foreninger, på kurs og lignende.
Tema for foredrag: Åpenhet - Likestilling mellom fysiske og psykiske lidelser. Et liv mellom to motpoler – hvordan er det å ha en bipolar lidelse?
Handlingsplan- hva bør den inneholde, og hvem skal ha innsyn? Hva skjer med barn som opplever vold og overgrep? Viktigheten av å få hjelp – tørre å snakke med noen. Arbeidslivet – se forbi vår diagnose, vi kan også bidra
JEG definerer meg – bevisste valg for å ivareta egen helse. Trening – Viktigheten av å ta vare på egne kropp. Har opplevd mye, og har mange erfaringer å dele. Tilpasser foredragene etter ønsket tema, også andre utover de som er nevnt over. Tilpasser også i henhold til setting, og hvem som er tilhørerne. 
Opptatt av: Brenner for en likestilling mellom fysiske og psykiske lidelser, og for å skape større forståelse og mindre stigmatisering rundt psykisk helse. Er opptatt av ungdom, og viktigheten med å tørre å si i fra, og tørre å be om hjelp. Er også opptatt av bevisstgjøring rundt ansvaret for egen helse, hva kan en selv gjøre for å holde seg frisk? Hva skal få lov til å definere meg? Er opptatt av å kunne hjelpe andre ved å fortelle min historie, slik at andre kanskje tør å stå frem med sin og få hjelp. Jeg ønsker å låne min stemme til de som ikke ennå tør å bruke sin, rundt temaer som fortsatt bringer med seg mye skam, og som føles tabu belagt ennå.
Telefon: +47 949 83 616
Bosted: Rogaland
E-post: foredrag.om.psykiskhelse@gmail.com


Celina Hetlelid

Celina Hetlelid bilde.jpgTa kontakt for mer informasjon.

Telefon: +47 98641086
E-post: celhet@gmail.com

Cathrine Walberg

cathrine walberg erfaringsformidler.jpgErfaringsformidler

Erfaring: Tidligere rusmisbruker, innlagt på rusrehabilitering 2,5 år, innlagt på psykiatrisk institusjon 2 år, flere opphold på psykiatrisk etter fylte 18 år.
Tema til foredrag: Rus - i fra mitt liv. Avhengighet - generelt. Vrangforestillinger - i fra mitt liv.
Opptatt av: Viktig ikke bare eksistere, men faktisk leve. Si ikke at du lider, men heller at du kjemper.
Telefon: +47 98341175
E-post: cathrinewalberg@outlook.com

Martine Olivia Johansen

 martine johansen erfaringsformidler.jpgErfaringsformidler
Erfaring: Innleggelser og poliklinisk behandling ved ungdom- og voksenpsykiatri
Tema til foredrag: Pasienterfaring innen spiseforstyrrelser, depresjon, personlighetsforstyrrelse, selvskading- og selvmordsproblematikk.
Opptatt av: «Ingen er bare det du ser». Å se hele mennesket. Brenner for å bruke egne erfaringer fra ungdom- og voksenpsykiatrien, og å kunne være der for andre som kunne trenge en hjelpende hånd. Brenner for å få inn mer omsorg og forståelse i psykiatrien, og for at de som gir av seg selv, er nysgjerrige og ydmyke, og fortsetter med å gjøre den fantastiske jobben de gjør.
Telefon: (+47) 928 85 199
E-post: martinejohansen_884@hotmail.com

Anne Helene Kvamme

anne helene kvamme erfaringsformidler (2).jpgErfaringsformidler, utdannelse innen sosialt arbeid. Uføretrygdet, arbeidserfaring som veileder i Nav, attføringskonsulent og omsorgsbolig
Erfaring: Bipolar 2 lidelse, barndomstraumer,utreding, medisinering, poliklinisk behandling, terapi, erfaring fra begge sider av bordet i Nav systemet, pårørende til to barn med bipolar lidelse. Adoptert og gjenforent med biologisk familie som voksen.
Tema til foredrag: Å leve med ubehandlet og behandlet bipolar lidelse, når forelder og barn blir hverandres pårørende, annerkjennelse av pårørendes erfaringskompetanse i møte med psykiatrien. Ptsd, generalisert angst. Adopsjon og gjenforening med biologiske foreldre og søsken/betydningen av å vite hvor man kommer fra i et helsemessig og personlig perspektiv.
Opptatt av: Kunnskap er makt. Pasienter og pårørende må få kunnskap på et så tidlig stadium som mulig. Økt kunnskap og ufarliggjøring av psykiske lidelser i befolkningen generelt. Psykisk helsehjelp bør være like tilgjengelig som fastlegen.
Telefon: (+47) 901 18 676
E-post: anne_kvamme@hotmail.com


Fant du det du lette etter?