Pasientjournal

Pasientjournalen er en samling av opplysninger, elektronisk eller i papirform, om en pasients kontakt med helsetjenesten. Den inneholder blant annet opplysninger om diagnose, sykdomsforløp og behandling. Du har etter pasient- og brukerrettighetsloven rett til kopi av journalen.  

Innsyn i pasientjournal - skjema

​Ønsker du full kopi av egen pasientjournal, ditt barns, eller som pårørende, må du fylle ut skjema for innsyn i journal. Husk å legge ved samtykke dersom det er journal som pårørende du ber om innsyn i. Skjemaet finner du under overskriften "Journal og logg tilsendt på papir eller CD" på helsenorge.no.

Du kan også se deler av din sykehusjournal og innsynslogg digitalt ved å logge deg inn på "Min helse" på helsenorge.no. Det er viktig å være klar over at hele sykehusjournalen din ikke vises her. Ønsker du innsyn i hele journalen din, så må du fortsatt fylle ut journalkopi-skjemaet som du finner på helsenorge.

Journalkopi-skjema - helsenorge.no

Journal og innsynslogg på nett

Når du logger inn på helsenorge.no, kan du få se både deler av sykehusjournalen din og innsynsloggen din digitalt - det vil si oversikt over hvem som har åpnet journalen din.

Det er oppslag gjort i journal etter 1. mars 2016 (somatikk) og etter 12. september 2016 (rus/psykisk helsevern) som vil vises på nett.

Minner om at det er flere enn bare behandlende lege som gjør oppslag i pasienters journal. Grunnen kan også være vedlikehold av journaler, feilretting, endring av timer, registrering av prøvesvar og en rekke andre grunner.

Feil, retting og sletting i journal

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er scannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med oss på telefon 51518000, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Les også mer om feil, retting og sletting i journal på helsenorge.no.

Sperre journalen for helsepersonell

Du kan sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den.

Les mer på helsenorge.no


Personopplysninger via e-post

Vær forsiktig med å sende personopplysninger via e-post. Sjukehuset har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende pasientjournaler på e-post. Informasjon som sendes per epost kan bli plukket opp og lest av uvedkommende. Vi fraråder derfor at sensitive opplysninger sendes per epost og anbefaler at du sender skjemaet med vanlig post.

Egen journal

Du har rett til innsyn i din egen journal, med noen få unntak.

Barns journal

For pasienter som er under 16 år har både pasienten og foreldre (evt andre med foreldreansvaret) rett til å få innsyn, mens barn under 12 år ikke alene kan be om innsyn. For barn mellom 16 og 18 år har foreldre i utgangspunktet ikke innsynsrett. De kan ha krav på innsyn i opplysninger som er nødvendige for å oppfylle foreldreansvaret, dersom barnet ikke har samtykkekompetanse.

Innsyn i journal som ​pårørende

For pasienter over 18 år har pårørende bare rett til innsyn dersom pasienten samtykker til det.

Nærmeste pårørende har innsynsrett i avdød pasients journal så fremt ikke særlige grunner taler mot det, for eksempel i tilfeller hvor avdøde har gitt uttrykk for at han ikke ønsket at pårørende skulle få innsyn.

Avslag på innsyn

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen i Rogaland.

Innsending av skjema

Ferdig utfylt og signert skjema, sammen med eventuell fullmakt, sendes til:

Helse Stavanger HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du kan også skanne inn det signerte skjemaet og sende på epost til post@helse-stavanger.no

NB! Journalkopien vil bli sendt til den adressen du står registrert med i Folkeregisteret.

Aktuelle lenker for mer utfyllende informasjon


Om retten til innsyn i pasientjournal
Pasientjournal på helsenorge.no
Tjenester på Min helse på helsenorge.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.