Føde- og barselseksjonen

Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Vi ved Kvinneklinikken vil bidra til å gjøre denne perioden best mulig for deg, og vi vil støtte og veilede deg ut fra dine ønsker og behov.

Les mer om Føde- og barselseksjonen

Føde- og barselseksjonen

Registrering av opplysninger til fødejournal - sendes til fødeavdelingen:

Det er en fordel at nødvendige personopplysninger om deg, barnets far og opplysninger om dette svangerskapet og eventuelle tidligere svangerskap er registrert i fødejournalen i forkant av fødselen.

Skjema for innskriving i fødejournal fylles ut og sendes til sykehuset når du er i svangerskapsuke 32.
Opplysningene vil bli lagt inn i din elektroniske journal.

Send ved kopi av Helsekort, Blodtypelapp, Ultralydskjema og eventuelt blodprøvesvar.
NB: Det er viktig at disse originalskjemaene også blir tatt med ved alle kontroller/innkomst på sykehuset.

Skjema som skal fylles ut:
Norsk - bokmål: Innskriving i fødejournal (eqs-kk.sus.no)

Norsk - nynorsk: Innskriving i fødejournal (eqs-kk.sus.no)

Engelsk: Registration of birth journal (eqs-kk.sus.no)

Utfylt skjema og kopi av sendes til:

FØDEAVDELINGEN,
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
POSTBOKS 8100,
4068 STAVANGER

Ultralyd ved fødepoliklinikken

Alle gravide kvinner får tilbud om rutineultralyd ved vår poliklinikk. Tilbudet er frivillig, og det er din lege eller jordmor som henviser deg hit. Fødepoliklinikken er i tilegg til rutineultralyd et tilbud for kvinner med komplikasjoner i svangerskapet, eller kvinner som tidligere har hatt komplikasjoner. Kvinner med medisinsk sykdom som tilsier de trenger ekstra oppfølging under svangerskapet blir også henvist hit.
Kontaktinformasjon til fødepoliklinikk/ ultralydlaboratoriet

Overttidskontroll

Overtidighet defineres av WHO som graviditet over 294 dager. I henhold til Helsedirektorates anbefalinger av 7. juli 2011 tilbys kontroll i spesialisthelsetjenesten (sykehuset) den 7. dagen over ultralydtermin (uke 41+3, dag 290).

Din jordmor eller fastlege i primærhelsetjenesten skal informere om vurdering 7. dag og induksjon (igangsetting av fødsel) dag 7-11, avhengig av risiko. Jordmor eller legen i primærhelsetjenesten oppgir da dato for 6. dag etter termin til kvinnen. Den dagen skal hun ringe Fødepoliklinikken (tlf. 51 51 81 70) for å få time der 7. dag til en overtidskontroll. I helger og på helligdager må en ringe direkte til Fødeavdelingen (tlf. 51 51 94 80).

Induksjon

Induksjon eller igangsetting av fødselen baseres på risikodifferensiering og funn 7. dag. Kvinner som er differensiert til grønn gruppe (kan føde på Fødeloftet) skal undersøkes med ultralyd 7 dager på overtid.

Jordmor eller lege ringer inn til Fødepoliklinikken 6 dager over termin og avtaler overtidskontroll den 7. dagen. Dersom alt ser greit ut avventer en induksjon til 11. dag over ultralyd termin. Kvinner som er differensiert til rød gruppe (skal føde på Fødeavdelingen) ringer inn til Fødeavdelingen den 6. dagen etter ultralydtermin for å få time til igangsetting kvelden dag 7.

Det beste for deg og barnet er at fødselen starter av seg selv. Derfor setter vi ikke fødselen i gang før det er nødvendig for mor eller barn. Barnets lunger bør være best mulig utviklet og mors kropp moden for fødsel.

Les mer om igangsetting av fødsel

Overtidig svangerskap

Helsedirektoratet anbefaler at alle med lav risiko tilbys kontroll dag 7 etter termin (uke 41+3, dag 290). Du vil bli satt i gang (indusert) dag 7-11 avhengig av risiko. Vi bruker ulike metoder for å fremskynde modning av livmorhalsen.

Hvis du ikke har hatt keisersnitt før, og ikke allerede har gode rier, vil du vanligvis få en kapsel (Cytotec) i skjeden på kvelden første dag. Morgenen etterpå vil du få samme type kapsel som nå skal svelges hver 2. time til du kommer i gang med rier eller vannet går spontant. Du får inntil 6 kapsler per døgn. Induksjonen kan ta 2-3 dager.  Noen ganger er livmorhalsen fortsatt umoden på 3. dag. Da vil en forsøke å legge inn ett ballongkateter.

Når livmorhalsen er moden, kan vi ta hull på fosterhinnene (ta vannet) for å fremme fødselsprosessen. Vanligvis vil du da oppleve sammentrekninger som kan gå over i fødselsrier.

Har du ikke fått rier innen 3-6 timer etter at vannet er tatt, vil vi stimulere riene med «oxytocindrypp». Vi starter med en lav dose, og øker forsiktig til du har egne rier og fødselen er i gang. 

Hvis du har hatt keisersnitt tidligere, bruker vi et ballongkateter (lik urinkateter) for å modne livmorhalsen. Ved en underlivsundersøkelse føres et mykt gummikateter opp i livmorhalsen, og ballongen i kateteret fylles med litt væske. Ballongen tøyer livmorhalsen skånsomt, og fødselsstimulerende stoffer blir frigjort slik at livmorhalsen modnes. Når livmorhalsen har åpnet seg tilstrekkelig, glir ballongen ut, og det er mulig å ta vannet. Prosessen kan ta tid, men er skånsom fordi man unngår kraftige rier før livmorhalsen er moden.

Vi overvåker barnets hjerteaktivitet nøye med elektronisk fosterovervåkning når fødselen settes i gang.

Noen ganger er det så stor aktivitet på fødeavdelingene at vi må utsette induksjonen noe for å sikre god overvåkning under din fødsel.

Fødetelefonen 51 51 92 09

Alle fødende bør ringe fødetelefonen før de drar inn til sykehuset.

Det er erfarne jordmødre som svarer når du ringer Fødetelefonen. Her vil vi lytte til det du forteller, gi deg råd og sammen med deg planlegge hva som skal skje videre. Fødetelefonen er for akutte problemstillinger (tilsvarende nødtelefon 113).

Du kan dessverre ikke bruke denne tjenesten til rådgiving som ikke haster og kan vente til du tar kontakt med egen lege, jordmor eller legevakt. Når vi vurderer det slik at problemstillingen kan bli løst der, vil vi be deg om å ta kontakt med en av disse.

Når ringer jeg Fødetelefonen?

Fødetelefonen skal primært bli brukt for å melde fra om at fødselen er i gang og at du er på vei til sykehuset. Da kan avdelingen du skal føde på planlegge mottakelsen av deg, ved å gjøre klar fødestue og avklare hvem som skal ha ansvar for å ta i mot deg, samt ha ansvar for å følge deg opp. Er du usikker på om fødselen er i gang, eller det oppstår endringer hos deg eller barnet som uroer deg, kan du også kontakte jordmor via Fødetelefonen.
•Når du har regelmessige rier med ca 5 min. pause og 50-60 sek. varighet. Når riene øker i styrke kan det komme blodtilblandet slim
•Hvis du tror fostervannet har gått
•Hvis det kommer friskt blod fra skjeden
•Hvis du kjenner en brå endring i fosterets aktivitet
•Hvis du har konstante magesmerter, pannehodepine, flimring for øynene eller tåkesyn, trykk for brystet eller føler deg kvalm og veldig uvel
•Etter svangerskapsuke 24: Ring fødetelefonen hvis du har mistanke om rier, vannavgang eller blødning

Les mer om fødsel og tegn på at fødselen er igang

Hvilken avdeling skal jeg føde på?

Det er to fødeavdelinger hos oss. Fødeavdelingen i 1. etasje, og Fødeloftet i 7. etasje. Friske kvinner med normale svangerskap og forventet normal fødsel skal i utgangspunktet føde på Fødeloftet/spesialpost 7H. Avhengig av kapasiteten på avdelingene fordeles de fødende på fødeavdelingen og fødeloftet.

Kvinner med kroniske sykdommer som har betydning for svangerskap og fødsel og kvinner med komplikasjoner i svangerskapet skal føde på fødeavdelingen i første etasje. Vi legger vekt på at de som har behov for ekstra overvåkning og tiltak under fødselen skal få en god og trygg opplevelse. Det er viktig for oss at kvinnens egne krefter til å føde blir ivaretatt også der hvor medisinteknisk overvåkning er nødvendig.

Kvinner og nyfødte flyttes til barselenhet 7I på hotellet eller barselpost 7G. Når fødselen starter og du ringer fødetelefonen, vil du bli spurt om du vet hvor du skal føde. Dersom dette ikke er bestemt blir du henvist til den avdelingen som passer best for deg, og i forhold til kapasitet i avdelingene.

Fødeavdelingen

På fødeavdelingen føder kvinner som trenger spesiell oppfølging (mer intensivert overvåkning eller epiduralbedøvelse gjennom fødselen). Vi tilbyr smertelindring som badekar, massasje, akupunktur, lystgass og epiduralbedøvelse. Etter fødselen overflyttes kvinnene etter medisinske kriterier og kapasitet til barselenhet på hotellet eller barsel 7G. Det er to fødeavdelinger ved Kvinneklinkken på SUS: Fødeavdelingen i første etasje og Fødeloftet/spesialpost 7H i syvende etasje.
Kontaktinformasjon til fødeavdelingen 

   

 Fødeloftet

Fødeloftet/spesialpost 7H er en avdeling for fødende hvor det forventes normal fødsel uten spesiell risiko. Vi tar også imot gravide som trenger innleggelse i siste del av graviditeten. Gjennom svangerskapet og ved innkomst vurderes det om din fødsel kan finne sted hos oss. Vi tilbyr badekar, massasje, akupunktur og lystgass som smertelindring. Vi tilbyr også barselopphold for kvinner som ønsker hjemreise innen et døgn. Ved behov for spesielle tiltak eller mer overvåkning, blir du flyttet til fødeavdelingen i første etasje.
Kontaktinformasjon til fødeloftet 

Les mer om fødsel og tegn på at fødselen er igang


Etter fødselen

 

Barselpost 7G

7G er en barselpost for kvinner og barn som av medisinske grunner ikke kan ha barseloppholdet på hotellet (og i de tilfellene det er fullt på hotellet). Flesteparten av rommene har plass til to kvinner, og pårørende kan derfor ikke regne med å få overnatte. Barnet blir undersøkt av barnelege, får hørselstest og blir tatt føllingsprøve av, og det gis tilbud ammehjelp, stell/bad av barnet, samtaler med jordmor og veiledningstime med fysioterapeut. Vi har jordmor- og barnepleierbemanning.
Kontaktinformasjon til barselpost 7G

   

 Barselenhet 7I (hotellet)

Friske kvinner og barn får barseloppholdet sitt på Barselenhet 7I på St.Svithun hotell. Pårørende kan bo i samme rom dersom det er ønskelig og det er ledig kapasitet på dobbeltrom (pårørende betaler selv for oppholdet). Barnet undersøkes av barnelege, og det blir tatt hørselstest og prøve til Nyfødtscreening. Det gis tilbud om ammehjelp, stell/bad av barnet, samtaler med jordmor og veiledningstime med fysioterapeut. Vi har jordmor- og barnepleierbemanning hele døgnet. Ved fødselstopper kan vi få kapasitetsproblemer. Alternativt barselopphold blir da på barsel 7G.
Kontaktinformasjon til barselenhet 7I (hotellet)

Les mer om barseltiden etter fødselen

Sykehus i utlandet

Dersom du har vært behandlet ved sykehus utenfor Norden, eller vært i flyktningmottak i løpet av det siste året, ber vi deg ta kontakt med din fastlege så snart som mulig for å ta prøver for MRSA.

Disse prøvene skal helst være tatt før innleggelse i sykehus for å unngå smitte, og for å unngå at MRSA blir en fast del av bakteriefloraen ved sykehuset. MRSA er en bakterie som er motstandsdyktig mot antibiotika

Mer informasjon om MRSA: www.fhi.no.

Kontakt

Oppmøtested

Bruk inngang 1 (hovedinngangen) og følg rød stripe på gulvet til trapp eller heis.

Ring Fødetelefonen 51 51 92 09 for fødende FØR du drar til kvinneklinikken. Når du ringer hit, får du snakke med en erfaren jordmor og får råd om kva du bør gjøre.

Telefon
Fødetlf: 51519209 | Fødeavd: 51519480 /81 | Barselhotellet: 51512632 | 7I (hotellet): 51512632 | 7G: 51518778 | Fødeloftet/spesialpost 7H: 51519209
Sydbygget
Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Google maps)

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Mattilbud

​Som pasient vil du få matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet serveres måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen.

 I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det serveres fire måltider på avdelingene (frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds). Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Psykiatrisk divisjon på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Om du er ute etter et sted å få noe å bite i, lese på, eller sitte ved, så har LYST et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. 

Butikken er åpen hele døgnet.

​Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Åpningstid: 11.30-21.00

Snacksautomater

På sykehuset finnes automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Parkering ved fødsel

Parkeringshus

Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet. Når du kjører inn, trekker du parkeringslapp - og etter besøket betaler du ved betalingsautomaten. Det er også anledning til å bruke kredittkort ved inn- og utkjørsel. Fra parkeringshuset kan du ta heisen rett opp i sykehusets hovedinngang.

For å komme til parkeringshuset, følger du skiltene fra Fylkeslege Ebbells gate. Parkeringshuset er godt belyst og videoovervåket.

Korttidsparkering

Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede

Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede. Disse har en tidsbegrensning på fire timer. Det finnes også tolv parkeringsplasser reservert bevegelseshemmede i parkeringshuset under St. Svithun Hotell. Disse plassene er avgiftsbelagt på lik linje med annen parkering på sykehusområdet.

Parkering for langtidspårørende

Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris. Dette gjelder parkering i parkeringshuset. Prisen for langtidspårørende er 300 kroner per uke (normalpris 144 kroner per døgn). Avdelingen du skal besøke må fylle ut en rekvisisjon for å få kjøpt parkeringsbeviset hos Q-park.

Ladestasjon for el-bil

Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet og betaler​ som vanlige gjester. Dette på grunn av den store økningen i el-bilder på sykehusområdet den siste tiden. I parkeringshuset er ​det ladestasjoner for el-bil.

Mer informasjon fra føde- og barselseksjonen

 • Amming

  Mange nybakte mødre er bekymret for hvordan de skal få til å amme. Her ønsker vi å gi deg en innføring i ammestart, og noen råd om amming som kan være nyttige den første tiden etter at barnet ditt er født.

 • Barnelegeundersøkelse

  Dagen etter at barnet ditt er født, vil han/hun bli undersøkt av barnelege. Undersøkelsen foregår på barselavdelingen, og dere som foreldre er hjertelig velkomne til å bli med på undersøkelsen. Det vil også være barnepleiere til stede når b...

 • Bekkenbunnstrening

  Bekkenbunnen er musklene rundt urinrør, skjede og endetarm. De lukker kroppens åpninger nedentil, og løfter og holder på plass indre organer.

 • Bilyd over hjertet hos nyfødte

  Når en lytter på hjertet med stetoskop, høres for hvert hjerteslag 2 toner (lyder) som kalles 1. og 2. hjertetone. Hjertetonene dannes når klaffene inne i hjertet åpner seg og lukker seg. Bilyd over hjertet er lyder som høres mellom 1. og 2...

 • Bruk av narresmokk

  Vi anbefaler at du venter med å tilby barnet smokk til ammingen er veletablert.

 • Brystskjold

  En sjelden gang klarer ikke barnet å få tak på brystet, og det kan være nødvendig å bruke brystskjold for kortere eller lengre tid.

 • Informasjon til kvinner som har silikoninnlegg

  Ved silikoninnlegg brukes forskjellige operasjonsteknikker. Ikke alle gir tydelig arrvev. Noen implantater er lagt inn med et snitt under areola, andre med et snitt under brystet. De fleste kvinner med silikoninnlegg opplever en ukomplisert amming.

 • Om barnet

  Barnet formidler sine behov og ubehag på mange måter og er i utvikling hele tiden.  Forskning har vist det mange foreldre har sagt i årevis: det nyfødte barnet har godt utviklede sanser og kan kommunisere med sine omsorgspersoner fra fødsel...

 • Tilleggsernæring til friske nyfødte

  Det er ingen studier som viser at barnet har behov for mer væske enn den beskjedne mengde moren leverer de første levedøgnene.

Fødselhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/fodsel-og-barselFødselFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel - tvillinger/flerlingerhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/fodsel-tvillingerflerlingerFødsel - tvillinger/flerlingerFFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger /flerlingerFødsel, tvillinger/flerlinger
Hørselscreening hos nyfødtehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/horselscreening-hos-nyfodteHørselscreening hos nyfødteHHørselscreening hos nyfødte (OAE)Hørselscreening hos nyfødte (OAE)Høyrselscreening hos nyfødde (OAE)Hørselscreening hos nyfødte (OAE)
Igangsetting av fødselhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/igangsetting-av-fodselIgangsetting av fødselIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisersnitthttps://helse-stavanger.no/behandlinger/keisersnittKeisersnittKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Overvaking av barn i mors magehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mageOvervaking av barn i mors mageOGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mage
Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålinghttps://helse-stavanger.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketranslusensmalingTidlig ultralyd med nakketranslusensmålingTGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling
Ultralyd rutineundersøkelsehttps://helse-stavanger.no/behandlinger/ultralyd-rutineundersokelseUltralyd rutineundersøkelseUGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelse

Barselenhet 7I (hotellet)https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselenhet-7iBarselenhet 7I (hotellet)
Barselpost 7Ghttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/barselpost-7gBarselpost 7G
Fødeavdelingenhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeavdelingenFødeavdelingen
Fødeloftet/spesialpost 7Hhttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodeloftetspesialpost-7hFødeloftet/spesialpost 7H
Fødepoliklinikk/ ultralydlaboratoriethttps://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/kvinneklinikken/fode-og-barselseksjonen/fodepoliklinikk-ultralydlaboratorietFødepoliklinikk/ ultralydlaboratoriet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.