Koronavirus - rutiner for ansatte

Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og ber alle medarbeidere og studenter som har vært utenfor Norge om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Kontakt

Informasjonstelefon for publikum

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015
Telefonen er åpen hverdager 08-18 og helger 10-16.
Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgiving, kontakt fastlege. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116 117. Du skal bare ringe legevakt dersom du har behov for akutt helsehjelp.

Lurer du på om du kan komme på jobb?

Du kan kontakte rådgivingstelefon på dagtid (08-15). Der treffer du helsepersonell som bidrar med veiledning og rådgiving for medarbeidere og ledere internt ved SUS. Ta kontakt med din leder eller en kollega for nummer til rådgivningstelefonen.

Nyttig informasjon for medarbeidere i Helse Stavanger

Adgangskontroll på sykehuset - bruk ID-kort

Det er innført adgangskontroll på alle dører.
Medarbeidere skal ikke bruke hovedinngangen på grunn av stor pågang av besøkende. Bruk da heller personalinngang ved inngang 2 (ned trappen ved blodprøvetakingen).

 Søk opp oversikt over andre innganger du kan bruke (finnefrem.helse-vest.no)

Du må bruke ID-kort for å komme inn. Dersom du har problemer med å komme inn med ID-kortet ditt, kontakt kundesenter på telefon 51 51 87 00.

Digitale opplæringsressurser for medarbeidere

Helse Stavanger tilbyr en rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med korona-situasjonen vi nå er i.

Her er en oversikt over digitale kurs/forelesninger du som medarbeider kan gjennomføre hjemmefra, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikke. Vi gir deg også her en forklaring på hvordan du logger deg på Læringsportalen og kompetanseportalen hjemmefra.

Ferie: Rettigheter ved endring av ferie

Den pågående koronasituasjonen kan dessverre påvirke ferier dersom sykehuset får vesentlige driftsutfordringer. Her er informasjon om rettighetene dine dersom ferien påvirkes:

  • Arbeidsgiver/leder skal diskutere eventuelle endringer av fastsatt ferie på forhånd med deg. Du har rett på bistand fra tillitsvalgt under denne samtalen. ¨
  • Under samtalen kan du kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av omleggingen. Leder må dokumentere dette skriftlig (både avtalen om utsettelse samt enighet om omfang av eventuelle utgifter som skal erstattes), og gjøre avtalen tilgjengelig for begge parter. Dersom du ikke har oversikt over alle merutgiftene på dette tidspunktet, må du opplyse om dette i samtalen for at det skal kunne vurderes på et senere tidspunkt.
  • Dersom ferien må utsettes, vil feriedagene legges tilbake i feriebanken og avvikles på et senere tidspunkt.
  • Det er ikke mulig for medarbeidere å kreve at arbeidsgiver/leder endrer allerede fastsatt ferie. Men her er det viktig å ha dialog med leder. Dersom leder vurderer at det er mulig av hensyn til driften, kan leder avtale slike endringer med medarbeider.

GAT: Fraværs- og årsakskoder i GAT

Det er nå tilgjengelig nye fravær- og årsakskoder i GAT som skal brukes i sammenheng med hjemmekarantene/fravær og overtid/merarbeid/utrykning grunnet koronavirus.

Nye fraværskoder som skal benyttes under koronautbruddet:
116 - Syk med sykemelding, KORONA. Skal brukes på de som er sykemeldt pga. påvist Korona. Eller er i karantene med sykemelding.

505 - Hjemmekarantene  KORONA, jobber hjemmefra. Brukes på de som er i hjemmekarantene, men som kan jobbe hjemmefra. Krever ikke sykemelding, kun avtale med nærmeste leder.

504 -Hjemmekarantene  KORONA, jobber ikke (uten sykem). Brukes på de som er i hjemmekarantene, og som ikke kan jobbe hjemmefra. Brukes også på de som utvikler lett forkjølelse og som må holde seg hjemme. Hvis ansatt er koronafast i utlandet, er det enten ferie, avspasering, eller perm u/lønn frem til de kommer hjem. Når man er kommet hjem, brukes kode 504. Krever ikke sykemelding, kun avtale med nærmeste leder.

206 - Sykt barn/barnepasser syk, KORONA. Brukes der man har barn som er syke og man mistenker Korona smitte, eller har fått påvist Korona. Brukes også når det gjelder stengt skole/barnehage, men i utgangspunktet skal kommunen tilby omsorgstilbud til barn av helsepersonell. Dersom det til tross for dette blir utfordringer kan denne fraværskoden brukes.

Ny årsakskode for merarbeid/overtid som skal benyttes under koronautbruddet:

Årsakskode KORONA
Er opprettet for registering av overtid/merarbeid/utrykning som følge av korona. Ved bruk av denne skal det også legges inn prosjekt: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus. Dette må gjøres manuelt av leder på hver godkjenning/registering.

Eksempel på hvordan man legger inn prosjekt nummer på en ekstravakt:

Velg årsakskode «KORONA». I underfane «lønnsberegning» har man egen kolonne for prosjekt, trykk i feltet under prosjekt. Bruk rullegardinmeny for å legge til prosjektet: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus

Ny årsakskode for AML-brudd som skal benyttes under koronautbruddet:
Årsakskode AML KORONA
Er opprettet for å registrere AML-brudd som følge av korona. Brukes ved alle AML-brudd som kan relateres til koronautbruddet.
 
Ved spørsmål, kontakt GAT-hjelpen på GAT-hjelpen@sus.no eller på telefon 515830.
 
NB! Det er viktig at leder legger inn koder fortløpende i GAT.

Gravide medarbeidere

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom

Norsk gynekologisk forenings råd og anbefaling til gravide

Hjemmekarantene

Smittemåte og symptomdebut  
Viruset smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Gjennomsnittlig tid fra smittetidspunkt til debut av symptomer er cirka 4-5 dager. Det er holdepunkt for at sykdommen kan overføres i tiden i forkant av symptomdebut.

Symptomer  
Symptomer kan inkludere feber, pustevansker, hoste og tegn til pneumoni eller akutt lungesviktsyndrom. Vær også obs på milde symptomer.  Ingen medarbeidere skal gå på jobb med luftveissymptomer. 
 
Helsepersonell som skal i hjemmekarantene  
Karantene benyttes ved eksponering eller hjemkomst etter reise til utlandet. 

a. Nærkontakter som har blitt informert om dette fra kommunehelsetjenesten
b. Nærkontakter som har blitt informert av dette som del av smitteoppsporing internt i sykehuset
c. Helsepersonell i klinisk tjeneste som bor i samme husstand som en nærkontakt jfr. a og b
d. Opphold utenfor Norge i tiden etter 27.2.2020. 

Definisjon av nærkontater (fhi.no)

Varighet

Hjemmekarantene er definert til 14 dager fra siste eksponering. Testing gjøres kun ved symptomer. Negative prøver i en karanteneperiode er ikke tilstrekkelig for å kunne avslutte karantene. 

Forholdsregler ved karantene

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å: 

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Personer i karantene skal ikke levere i barnehage eller gå i butikker. Unngå kontakt med andre enn familien. Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre den som er i karantene utvikler feber eller luftveissymptomer.  

Vi anbefaler at hustandsmedlemmer også er årvåkne for feber eller luftveissymptomer. Ved slike symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme fram til avklaring.

Fra 13.3. er det vedtatt at det skal ilegges hjemmekarantene for helsepersonell som har vært utenfor Norge, med tilbakevirkende kraft fra 27.2. Man må være årvåkne for symptomer. Ved symptomer skal man gå i hjemmeisolasjon. 

Hvis det er en negativ prøve, og symptomene er i klar tilbakegang, kan man gå tilbake til arbeid.

Presisering: Medarbeidere som bor i samme husstand som en person som på grunn av reise er ilagt hjemmekarantene, behøver ikke å ha hjemmekarantene. De skal være på jobb!  

Dersom du er pålagt karantene, eller midlertidig ikke kan utføre enkelte arbeidsoppgaver, vil du som arbeidstaker som hovedregel ha krav på lønn. En ansatt som vurderes som smittefarlig etter en medisinsk vurdering, vil kunne ha krav på sykepenger. For å ha rett på sykepenger må det fremlegges sykmelding eller egenmelding på ordinær måte.
Medarbeidere som er pålagt karantene, og som kan ha hjemmekontor (vurderes av leder), får tildelt PC.

Lønnsoppgjør utsatt

Partene har, på grunn av den pågående situasjonen, besluttet at årets overenskomstrevisjon med tilhørende lønnsoppgjør utsettes til etter sommeren. Alle tariffavtaler gjelder inntil videre.
I Helse Stavanger utsettes planlagte forberedende aktiviteter med ledere og tillitsvalgte i tråd med dette.

Medarbeidere som utvikler luftveissymptomer

Helsepersonell som har påvist smitte:   
Isolasjon benyttes ved påvist sykdom. Leder skal informeres ved påvist sykdom. For pasienter med milde symptomer som har fått påvist SARS-CoV-2 og er hjemmeisolerte kan isolasjon opphøre 6-8 dager etter symptomfrihet etter en individuell vurdering uført av lege.  Retesting anbefales ikke.

Selvmonitorering og årvåkenhet for egne symptomer

Alle har selv ansvar for selvmonitorering. Det betyr at hver enkelt medarbeidere har ansvar for følge med på  eventuelle symptomer som kroppstemperatur over 37,5 grader, tungpusthet, hoste og halsbetennelse. Har du slike symptomer skal du ikke være på jobb.

Testing av egne medarbeidere

Det har etablert egen prøvetakingsmulighet internt på SUS for egne ansatte som er i arbeid. Denne forbeholdes ansatte som er i arbeid og ikke i karantene. Det har vært stort pågang av medarbeidere som ønsker å testes.

Det er kun medarbeidere som oppfyller fastsatte kriterier som skal testes. Dersom du har symptomer skal du ikke være på jobb. Ta kontakt med lederen din på telefon om du får symptomer/er syk. Det kan da være aktuelt med testing. Dette må avtales med smittevernteamet på telefon.

Det er ikke mulig å bli testet på legevakt og det må henstilles til at man ikke kontakter koronatelefonen. Ved milde symptomer kan det også være aktuelt å kun observere hjemme i et gitt antall dager. Det er ikke mulig å teste alle medarbeidere uavhengig av symptomer. Testing må ha en
konsekvens for arbeidssituasjonen. Helsepersonell som er karantene kan på det nåværende tidspunkt ikke testes.

Prøvetaking for medarbeidere 

Prøvetaking foretas i egen testenhet som er lokalisert mellom
brakkebyggene ved administrasjonsbygget. Rådgivningstelefon (dagtid) skal kontaktes for avklaring og avtale av testing av medarbeidere på SUS.
Det er kun medarbeidere med avtale om testing som får dette. Du får
tildelt tidspunkt. Ingen må møte opp uten en avtale. Disse vil bli sendt
hjem igjen.

En negativ test i karanteneperioden vil ikke kunne føre til at karantene kan
avsluttes.

MinGat: Oppdatert profil i MinGat

Alle medarbeidere bør ha oppdatert profil i MinGat. Dette gjelder spesielt telefonnummer. Det kan bli gitt informasjon på SMS som sendes via GAT – både i forbindelse med beredskap og i den pågående koronasituasjonen. Vi oppfordrer derfor til å legge inn mobilnummer.

Til deg som mangler mobilnummer i MinGat - slik sjekker du informasjonen din:

Logg inn i MinGat. Trykk på MinGat-knappen oppe til venstre. Velg «profil», deretter fanen «kontaktinfo», trykk på grønn knapp «endre profil», legg inn mobilnummer i feltet «privat mobil» (et nummer du kan nås på hjemmefra). Deretter trykk «lagre».

Parkeringstilbud til medarbeidere

Som en konsekvens av redusert kollektivtilbud, og for å bidra til smittereduksjon, innføres det fra og med 18. mars og inntil videre endringer i parkeringstilbudet til medarbeidere. Les mer på intranett.

Refusjonskrav

Helsepersonell som arbeider med pasientbehandling har forbud mot å reise til utlandet. For de av dere som har avbestillingsforsikring eller reiseforsikring, ber vi om at disse brukes. Dersom dere ikke får dekket reisen, kan dere fremlegge dokumentasjon for refusjonskrav med mer overfor helseforetaket. Kostnadene vil etter slik dokumentasjon bli dekket av virksomheten.

Reiseråd

Regjeringen besluttet torsdag 12. mars at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet, både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020.

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene - uavhengig av om de har symptomer eller ikke.  Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft.

Les mer på fhi.no

Vi anbefaler ikke medarbeidere å delta på større arrangementer

Større interne møter, samlinger og arrangementer på SUS som samler over 15 personer skal ikke gjennomføres. Det oppfordres til å ta i bruk skypemøter.

Møtevirksomhet skal begrenses til et absolutt minimum og avdelingene må selv vurdere hvordan man kan redusere risiko for at en uventet eksponering medfører at for stor andel av arbeidstakere vil måtte gå i karantene.

Inntil videre avlyser Helse Vest all deltakelse for egne medarbeidere som samler mye helsepersonell til kurs og konferanser med mer. Dette gjelder både i Norge og i utlandet.

Vi håndhilser ikke og klemmer ikke

For å redusere risikoen for at medarbeidere og andre utsettes for smitterisiko, og med de beredskaps- og driftsmessige konsekvensene dette vil kunne gi, bes det om at medarbeidere ikke håndhilser eller klemmer.