Koronavirus - rutiner for ansatte

Minner om vaner som forebygger smitte; avstand når det lar seg gjøre, håndvask, daglig desinfeksjon av kontaktpunkter – og bruk av papirlommetørkle/albuekrok ved hosting og nysing. Bli hjemme om du har luftveissymptomer.

Kontakt

Informasjonstelefon for publikum

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015
Telefonen er åpen hverdager 08-18 og helger 10-16.
Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgiving, kontakt fastlege. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116 117. Du skal bare ringe legevakt dersom du har behov for akutt helsehjelp.

Dersom du er ansatt på SUS kan du kontakte rådgivingstelefon på dagtid. Der treffer du helsepersonell som bidrar med veiledning og rådgiving for medarbeidere og ledere internt ved SUS. Telefonnummer er 916 08 659. Telefontid klokken 08.30-15.00 på hverdager og 10-15 lørdager/søndager.

Lurer du på om du kan komme på jobb?

Du kan kontakte rådgivingstelefon på dagtid. Der treffer du helsepersonell som bidrar med veiledning og rådgiving for medarbeidere og ledere internt ved SUS. Telefonnummer er 916 08 659. Telefontid klokken 08.30-15.00 på hverdager og 10-15 lørdager/søndager.

Testing av medarbeidere 

Det er opprettet en telefon for rådgiving og avtale om prøvetagning av medarbeidere på SUS. Telefonen er bemannet av sykepleier og evt. lege i pandemipost. Telefonnummer er 916 08 659.

Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 08.30-15 og lørdager/søndager kl 10-15. Du får tildelt tid til testing. Ingen må møte opp til testing uten avtale.

Les mer om hvordan testen foregår


Nyttig informasjon for medarbeidere i Helse Stavanger

Adgangskontroll på sykehuset - bruk ID-kort

Det er innført adgangskontroll på alle dører. Medarbeidere skal ikke bruke hovedinngangen på grunn av stor pågang av besøkende. Bruk da heller personalinngang ved inngang 2 (ned trappen ved blodprøvetakingen).

 Søk opp oversikt over andre innganger du kan bruke (finnefrem.helse-vest.no)

Du må bruke ID-kort for å komme inn. Dersom du har problemer med å komme inn med ID-kortet ditt, kontakt kundesenter på telefon 51 51 87 00.

Digitale opplæringsressurser for medarbeidere

Helse Stavanger tilbyr en rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med korona-situasjonen vi nå er i.

Her er en oversikt over digitale kurs/forelesninger du som medarbeider kan gjennomføre hjemmefra, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikke. Vi gir deg også her en forklaring på hvordan du logger deg på Læringsportalen og kompetanseportalen hjemmefra.

GAT: Fraværs- og årsakskoder i GAT

Det er nå tilgjengelig nye fravær- og årsakskoder i GAT som skal brukes i sammenheng med hjemmekarantene/fravær og overtid/merarbeid/utrykning grunnet koronavirus.

Nye koder i forbindelse med utenlandsreiser

Etter råd fra FHI og Helse Vest er det opprettet 2 nye fraværskoder i GAT for registrering og kartlegging ifm. utenlandsreiser. Disse kodene skal registreres av leder etter kontakt med medarbeider.

Kode 515 Korona - kommet fra utlandet:
Legges inn av leder når medarbeider melder fra om at han/hun er hjemme fra ferie i utlandet. OBS! Registreres på den dagen medarbeideren faktisk kom hjem fra utlandet, ikke den dagen leder mottar beskjed. Registreres som 1 dag.

Kode 516 Korona - testet før start jobb:
Legges inn av leder når test er gjort og bekreftet negativ. Registreres som 1 dag. Er dette en arbeidsdag og det ligger oppgaver i GAT på den ansatte, legg koden på nærmeste fridag med kommentar om datoen testresultatet foreligger.

For medarbeidere som har vært i et land som var grønt ved utreise, deretter blitt rødt og må i karantene, kan fraværskode "504 Hjemmekarantene Korona, jobber ikke" brukes. Grensen er satt til 10 dager.

Medarbeidere som kommer fra land som er røde og var det ved utreise, må i karantene uten lønn. Her må leder og medarbeider finne ut hvordan dette skal håndteres, enten ved bruk av gjenstående ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Her bruker man fraværskode ut fra hva man blir enige om.

Nye fraværskoder som skal benyttes under koronautbruddet:
116 - Syk med sykemelding, KORONA. Skal brukes på de som er sykemeldt pga. påvist Korona. Eller er i karantene med sykemelding.

505 - Hjemmekarantene  KORONA, jobber hjemmefra. Brukes på de som er i hjemmekarantene, men som kan jobbe hjemmefra. Krever ikke sykemelding, kun avtale med nærmeste leder.

504 -Hjemmekarantene  KORONA, jobber ikke (uten sykem). Brukes på de som er i hjemmekarantene, og som ikke kan jobbe hjemmefra. Brukes også på de som utvikler lett forkjølelse og som må holde seg hjemme. Hvis ansatt er koronafast i utlandet, er det enten ferie, avspasering, eller perm u/lønn frem til de kommer hjem. Når man er kommet hjem, brukes kode 504. Krever ikke sykemelding, kun avtale med nærmeste leder.

206 - Sykt barn/barnepasser syk, KORONA. Brukes der man har barn som er syke og man mistenker Korona smitte, eller har fått påvist Korona. Brukes også når det gjelder stengt skole/barnehage, men i utgangspunktet skal kommunen tilby omsorgstilbud til barn av helsepersonell. Dersom det til tross for dette blir utfordringer kan denne fraværskoden brukes.

Ny fraværskode 18. september 2020:

208 - Stengt barnehage/skole, KORONA. Fra og med 15. september og ut året 2020 har barnefamilier rett til flere «sykt barn»-dager, dersom de ordinære «sykt barn»-dagene er brukt opp og skolen eller barnehagen stenger utover høsten. Det kreves dokumentasjon fra Barnehagestyrer/Rektor. Denne rettigheten gjelder for barn i barnehage og på skole til og med det året barnet fyller 12 år.

Ny årsakskode for merarbeid/overtid som skal benyttes under koronautbruddet:

Årsakskode KORONA
Er opprettet for registering av overtid/merarbeid/utrykning som følge av korona. Ved bruk av denne skal det også legges inn prosjekt: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus. Dette må gjøres manuelt av leder på hver godkjenning/registering.

Eksempel på hvordan man legger inn prosjekt nummer på en ekstravakt:

Velg årsakskode «KORONA». I underfane «lønnsberegning» har man egen kolonne for prosjekt, trykk i feltet under prosjekt. Bruk rullegardinmeny for å legge til prosjektet: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus

Ny årsakskode for AML-brudd som skal benyttes under koronautbruddet:
Årsakskode AML KORONA
Er opprettet for å registrere AML-brudd som følge av korona. Brukes ved alle AML-brudd som kan relateres til koronautbruddet.
 
Ved spørsmål, kontakt GAT-hjelpen på GAT-hjelpen@sus.no eller på telefon 515830.
 
NB! Det er viktig at leder legger inn koder fortløpende i GAT.

Gravide medarbeidere

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom

Norsk gynekologisk forenings råd og anbefaling til gravide

Hjemmekarantene

Smittemåte og symptomdebut  
Viruset smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Gjennomsnittlig tid fra smittetidspunkt til debut av symptomer er cirka 4-5 dager. Det er holdepunkt for at sykdommen kan overføres de siste par døgn i forkant av symptomdebut.

Symptomer  
Hovedsymptomer er feber, pustevansker og hoste. I tillegg kan smak- og luktesans forandres. Vær også obs på milde symptomer. Ingen medarbeidere skal gå på jobb med luftveissymptomer.
 
Helsepersonell som skal i hjemmekarantene  

Det opprettholdes karantene i ti dager for alle medarbeidere ved SUS som defineres som nærkontakter. Dette er gitt den særstillingen helsepersonell har med risiko for videre smitte til sårbare grupper. 

Informasjon om karantene og isolering (lenke FHI). 

Definisjon av nærkontater (fhi.no)

Forholdsregler ved karantene

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å: 

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Personer i karantene skal ikke levere i barnehage eller gå i butikker. Unngå kontakt med andre enn familien. Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre den som er i karantene utvikler feber eller luftveissymptomer. Da må også øvrige husstandsmedlemmer være i karantene i påvente av testsvar.

Vi anbefaler at hustandsmedlemmer også er årvåkne for feber og luftveissymptomer. Ved slike symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme fram til avklaring.

Medarbeidere som utvikler luftveissymptomer

Helsepersonell som har påvist smitte:  
Isolasjon benyttes ved påvist sykdom. Leder skal informeres ved påvist sykdom.

Selvmonitorering og årvåkenhet for egne symptomer
Alle har selv ansvar for selvmonitorering. Det betyr at hver enkelt medarbeider har ansvar for følge med på eventuelle symptomer som kroppstemperatur over 37,5 grader, tungpusthet, hoste og halsbetennelse. Har du slike symptomer skal du ikke være på jobb.

Testing av egne medarbeidere

Det er etablert egen prøvetakingsmulighet internt på SUS for egne ansatte som er i arbeid.

Det er kun medarbeidere som oppfyller fastsatte kriterier som skal testes. Dersom du har symptomer skal du ikke være på jobb. Ta kontakt med lederen din på telefon om du får symptomer/er syk. Det kan da være aktuelt med testing. Dette må avtales med rådgivningstelefon.

Prøvetaking for medarbeidere 

Prøvetaking foretas i testteltet som er lokalisert mellom brakkebyggene ved administrasjonsbygget. Rådgivningstelefon (dagtid) skal kontaktes for avklaring og avtale av testing av medarbeidere på SUS. Det er kun medarbeidere med avtale om testing som får dette. Du får tildelt tidspunkt. Ingen må møte opp uten avtale.

En negativ test i karanteneperioden medfører ikke at karantene kan avsluttes.

MinGat: Oppdatert profil i MinGat

Alle medarbeidere bør ha oppdatert profil i MinGat. Dette gjelder spesielt telefonnummer. Det kan bli gitt informasjon på SMS som sendes via GAT – både i forbindelse med beredskap og i den pågående koronasituasjonen. Vi oppfordrer derfor til å legge inn mobilnummer.

Til deg som mangler mobilnummer i MinGat - slik sjekker du informasjonen din:

Logg inn i MinGat. Trykk på MinGat-knappen oppe til venstre. Velg «profil», deretter fanen «kontaktinfo», trykk på grønn knapp «endre profil», legg inn mobilnummer i feltet «privat mobil» (et nummer du kan nås på hjemmefra). Deretter trykk «lagre».

Vi anbefaler ikke medarbeidere å delta på større arrangementer

Større interne møter, samlinger og arrangementer på SUS som samler over 20 personer skal ikke gjennomføres. Det oppfordres til å ta i bruk skypemøter. Møtevirksomhet skal begrenses til et absolutt minimum og avdelingene må selv vurdere hvordan man kan redusere risiko for at en uventet eksponering medfører at for stor andel av arbeidstakere vil måtte gå i karantene.