Helsenorge

Koronavirus - rutiner for ansatte

​​​Nas​​​​​​jonal informasjonstelefon

Nasjonal informasjonstelefon om korona: 815 55 015
Telefonen driftes av Helsedirektoratet og er åpen hverdager 08.00-15.30.

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgiving, kontakt fastlege eller legevakt på telefon 116 117. ​

​​​Lure​r du på om du kan komme på jobb?

Du skal ikke gå på jobb dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer. Hold deg hjemme og la deg teste. Dette gjelder både om du er vaksinert eller ikke.

Med luftveissymptomer menes hoste, sår hals, feber, tap av lukte- og smakssans, nedsatt allmenntilstand.


Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer – uten bruk av febernedsettende preparater.

Som hovedregel kan du benytte antigen-hurtigtest til testing. Disse vil avdekke de fleste smitteførende personer. Denne kan tas som selvtest. Men det finnes unntak og tilfeller der du må benytte PCR-test. Oversikt over dette finner du i rutinen: Ruti​ne for nærkontakt og isolering​​​ (lenke EQS). 

Testing for medarbeidere 


Det er en egen teststasjon for intern testing av medarbeidere. 

Sted: Hjertelaget (samme sted som testhallen sist).
Kle deg godt før oppmøte. Det kan være du må vente litt ute.  

Åpningstid: Mandag til fredag klokken 09–11. 
Ved behov for testing i helgene, gjøres dette i avdelingene eller på kommunenes teststasjon. 

Du kan bestille tid til PCR-test på SUS dersom du:

 • har nyoppståtte luftveissymptomer (du kan også bruke hurtigtest til dette formålet)
 • har positiv hurtigtest og skal få denne bekreftet med PCR-test
 • er definert som nærkontakt
 • har vært på reise i utlandet og må ta test i etterkant (kan også gjennomføres i egen avdeling for de som har den muligheten)

Dersom du får positivt testsvar skal nærmeste leder kontaktes umiddelbart.

Bestilling av tid til testing gjøres nå​ elektronisk: Timebestilling til covid-19-testing (NB! Kun for medarbeidere som jobber på SUS). 

Ha på munnbind når du møter til testing.

Du finner også informasjon om testing på kommunen din sin hjemmeside.​​​​​​​​Digitale o​pplæringsr​​​​​​​​​essurser for medarbeidere

Helse Stavanger tilbyr en rekke kurs og opplæringsmateriell i forbindelse med korona-situasjonen vi nå er i.


Vi gir deg også her en forklaring på hvordan du logger deg på Læringsportalen og kompetanseportalen hjemmefra.

​​​GAT: Fraværs​- o​​​g årsakskoder i GAT

Her er fravær- og årsakskoder i GAT som skal brukes i sammenheng med hjemmekarantene/fravær og overtid/merarbeid/utrykning grunnet koronavirus.

Fraværskoder som skal benyttes under koronautbruddet:

116 - Syk med sykemelding, KORONA
Skal brukes på de som er sykemeldt på grunn av påvist korona, eller er i karantene med sykemelding.

505 - Hjemmekarantene KORONA, jobber hjemmefra
Brukes på de som er i hjemmekarantene, men som kan jobbe hjemmefra. Krever ikke sykemelding, kun avtale med nærmeste leder.

504 - Hjemmekarantene KORONA, jobber ikke (egenmeldingskode)
Brukes på de som er i hjemmekarantene, og som ikke kan jobbe hjemmefra. Brukes også på de som utvikler lett forkjølelse og som må holde seg hjemme. 

Dersom medarbeider er koronafast i utlandet, er det enten ferie, avspasering, eller permisjon u/lønn fram til de kommer hjem. Når man er kommet hjem, brukes kode 504. Krever ikke sykemelding, men teller som vanlig egenmelding.

200 - Barn/barnepasser sykdom
Fra 1. januar til 31. desember 2021 gjelder følgende:

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, men dere har en avtale om delt bosted, får du 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn du har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager
 • Du kan søke om ekstra omsorgsdager hvis
  • du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet
  • den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt

Viktig presisering: Føring av fravær fra dag 11 må føres på kode 205 sykt barn/barnepasser (med unntak av fravær knyttet til koronaviruset hvor kode 206 eller 208 benyttes).

206 - Sykt barn/barnepasser syk, KORONA
Brukes der man har barn eller barnepasser som er i karantene, eller har fått påvist korona.

Kan også brukes fram til 30. juni 2022 hvis barnet må holdes hjemme fra barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn. Smittevernhensynet kan gjelde barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. I disse tilfellene kan medarbeider bruke omsorgsdager så lenge de må holde barnet hjemme, selv om antall omsorgsdager er brukt opp. Medarbeideren må levere en bekreftelse fra lege om at det er særlige smittevernhensyn som må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Bekreftelsen leveres til nærmeste leder.

Kode 208 Stengt barnehage/skole, KORONA
Brukes når arbeidstaker må være hjemme fordi barnehage/skole/SFO helt eller delvis er stengt på grunn av koronaviruset.

Fram til 30. juni 2022 har barnefamilier rett til flere omsorgsdager dersom de ordinære omsorgsdagene er brukt opp og skolen eller barnehagen stenger på grunn av koronaviruset. Denne rettigheten gjelder for barn i barnehage og på skole til og med det året barnet fyller 12 år.

Ny årsakskode for merarbeid/overtid som skal benyttes under koronautbruddet: 

Årsakskode KORONA 
Er opprettet for registering av overtid/merarbeid/utrykning som følge av korona. Ved bruk av denne skal det også legges inn prosjekt: 1002466 - Påløpte kostnader Korona-virus. Dette må gjøres manuelt av leder på hver godkjenning/registering.

Eksempel på hvordan man legger inn prosjektnummer på en ekstravakt: 

Velg årsakskode «KORONA». I underfane «lønnsberegning» har man egen kolonne for prosjekt, trykk i feltet under prosjekt. Bruk rullegardinmeny for å legge til prosjektet: 1002466 - påløpte kostnader korona-virus.

Ny årsakskode for AML-brudd som skal benyttes under koronautbruddet:

Årsakskode AML KORONA 
Er opprettet for å registrere AML-brudd som følge av korona. Brukes ved alle AML-brudd som kan relateres til koronautbruddet.

Fraværskoder i GAT for registering og kartlegging ifm. utlandsreiser:

Disse kodene skal registreres av leder etter kontakt med medarbeider.

Kode 515 Korona - kommet fra utlandet
Legges inn av leder når medarbeider melder fra om at han/hun er hjemme fra ferie i utlandet. OBS! Registreres på den dagen medarbeideren faktisk kom hjem fra utlandet, ikke den dagen leder mottar beskjed. Registreres som 1 dag.

Kode 516 Korona - testet før start jobb
Legges inn av leder når test er gjort og bekreftet negativ. Registreres som 1 dag. Er dette en arbeidsdag og det ligger oppgaver i GAT på medarbeideren, legg koden på nærmeste fridag med kommentar om datoen testresultatet foreligger.

For medarbeidere som har vært i et land som var grønt ved utreise, deretter blitt rødt og må i karantene, kan fraværskode "504 hjemmekarantene korona, jobber ikke" brukes. Grensen er satt til 10 dager.

Medarbeidere som kommer fra land som er røde og var det ved utreise, må i karantene uten lønn. Her må leder og medarbeider finne ut hvordan dette skal håndteres, enten ved bruk av gjenstående ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Her bruker man fraværskode ut fra hva man blir enige om. 

 
Ved spørsmål, kontakt GAT-hjelpen på GAT-hjelpen@sus.no eller på telefon 515830. 

NB! Det er viktig at leder legger inn koder fortløpende i GAT.

​​​Gravi​de meda​​rbeidereUvaksinert helsepersonell 

SUS anbefaler at uvaksinert helsepersonell testes to ganger ukentlig med selvtest, og bør bruke munnbind.

Slik situasjonen er per i dag, gis det ikke en konkret anbefaling om omplassering. Men dersom leder anser det som nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, eksempelvis i møter med de aller mest sårbare pasientene, skal dette drøftes med hovedtillitsvalgte, vernetjeneste og smittevern. 

Uvaksinert helsepersonell kan tilbys personlig smittevernveiledning av bedriftshelsetjenesten ved behov.​

​​​​​​MinGat: Oppd​​at​​ert profil i MinGat

Alle medarbeidere bør ha oppdatert profil i MinGat. Dette gjelder spesielt telefonnummer.

Til deg som mangler mobilnummer i MinGat - slik sjekker du informasjonen din:

Logg inn i MinGat. Trykk på MinGat-knappen oppe til venstre. Velg «profil», deretter fanen «kontaktinfo», trykk på grønn knapp «endre profil», legg inn mobilnummer i feltet «privat mobil» (et nummer du kan nås på hjemmefra). Deretter trykk «lagre».​​​​