LAR Helse Stavanger

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et livslangt tilbud for pasienter med en kronisk avhengighetslidelse i kombinasjon med psykisk og somatiske lidelser.

Les mer om LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger poliklinikk (L78)

Besøksadresse:
LAR Helse Stavanger
Lagårdsveien 78, 6. etasje
4010 Stavanger
Telefon: 51 51 29 38

Telefontid: Alle hverdager 08:00 - 14:00

Åpningstid: Alle hverdager 08:00 - 15:30

Utleveringspoliklinikken LAR Helse Stavanger (L27)

Besøksadresse: Lagårdsveien 27, 2. etasje (inngang til høyre ved garasje).

Vakttelefon: 481 55 941 (betjent hver dag, syv dager i uken fra klokken 07.30 til 15.00)

Åpningstid for pasienter: Hver dag, syv dager i uken fra klokken 08.00 til 11.00  - og klokken 12.00 til 13.00 mandag til fredag. ¨

Åpningstidene kan endres på sikt for spesifikke grupper. Det vil etter avtale med enkeltpasienter være mulighet for ambulant utkjøring av LAR-legemiddel  7 dager i uken.

Om LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger er en avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon, Avdeling rus og avhengighetsbehandling som har ansvar for LAR – behandlingen i Helse Stavanger sine 18 kommuner.

Vi er organisert som poliklinikk som gir tverrfaglig spesialisert behandling der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsløp. I tillegg er vi en vurderingsenhet som vurderer etter henvisning pasientens rettighet til LAR-behandling. LAR står for LegemiddelAssistert Rehabilitering. Indikasjon for igangsettelse av LAR-behandling er opoidavhengighet som skal ha hatt et visst omfang og varighet for at substitusjonsbehandling vurderes. Helse- og omsorgsdepartementet har i forskrift bestemt at substitusjonsbehandling som hovedregel ikke skal være førstevalg ved opoidavhengighet, med mindre det etter faglig vurdering anses som det mest egnede og forsvarlig behandlingsalternativ.

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

 Begrunnelsen er at legemidlene som brukes i LAR-behandlingen er sterkt avhengighetsskapende og vil kunne utgjøre livsvarig behandling for noen.

LAR Helse Stavanger har blant annet ansvar for inn- og utskriving fra LAR, kartlegging og oppfølging av avhengighetsproblematikk, somatisk- og psykisk helse i nært samarbeid med pasientens fastlege, helse- og sosialtjeneste og eventuelt annen spesialisthelsetjeneste. I tillegg har vi ansvar for oppfølging av den medisinske behandlingen frem til pasienten er stabilisert.

Avdelinger ved LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger har to avdelinger, en poliklinikk som ligger i Lagårdsveien 78 i Stavanger, kalt L78. Den 01.06.15 åpnet vi et nytt tilbud; Utleveringspoliklinikken, kalt L27. Dette er et tilbud for pasienter i Stavanger kommune som der får utlevering av LAR-legemiddel 3-7 dager i uken og som ikke henter sine legemidler ved apotek eller hos fastlege. Ansatte ved L27 vil på sikt overta ansvaret for poliklinisk oppfølging av LAR-pasienter tilhørende utleveringspoliklinikken.

Hva er LAR-behandling?

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et trepartsamarbeid mellom Helse- og sosialtjenesten, fastlege og spesialisthelsetjeneste med pasienten i sentrum. Brukermedvirkning skal være sentralt i alle ledd. Formålet med behandlingen er at personer med opioidavhengighet via stabilisering og rehabilitering skal få økt livskvalitet, samt opprettholde sitt optimale funksjonsnivå. I tillegg er formålet å redusere fare for overdosedødsfall og kriminalitet, samt å bedre fysisk og psykisk helse. Sentralt i behandlingen er bruk av ansvarsgrupper, der Individuell Plan (IP) er et viktig verktøy i tillegg til kriseplan for forebygging av uønskede hendelser.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan være et livslangt tilbud for pasienter med en kronisk avhengighetslidelse i kombinasjon med psykisk og somatisk lidelser. Noen ønsker imidlertid på sikt å trappe ned og avslutte LAR-behandlingen. Når pasienter er stabilisert over tid, med trygg og stabil rusmiddelhåndtering kan nedtrapping og avslutting skje etter anbefalte nedtrappingsordning i nært samarbeid med pasient, fastlege og LAR-behandler/LAR-lege.

Behandlingsprofil LAR

For å strukturere et godt forløp har vi delt behandlingen opp i faser
Fase 1 .Oppstart
Pasienten blir avruset og har behov for tett og individuell oppfølging.
- Utredning i forhold til somatisk og psykisk helse.
- Det skal lages en realistisk individuell plan.
- Fokuset på nettverk og kontakt med pårørende
- Minimum 1 samtale pr. uke ettersom pasienten har behov for tett og individuell oppfølging
- Ett ansvarsgruppemøte pr. måned.

Det kreves mye oppfølging av hjelpeapparatet i denne fasen. Pasienten er ny, det skal lages avtaler om urinprøver og henteordninger og det skal sørges for at det er medikamenter tilgjengelig for pasienten. For de pasientene som ikke klarer å bli rusfri, er det viktig at det er et hjelpeapparat rundt dem. Når det forskrives A-preparater til mennesker som fremdeles ruser seg er det alltid en fare for overdose. Det vil også være fare for lekkasje til tredje part. Det er her viktig å arbeide målbevist om et høyest mulig funksjonsnivå. Behandlerne i LAR Helse Stavanger og andre i ansvarsgruppen vil ofte representere håpet for pasientene.

Fase 2: Stabilisering
Nå har pasientene klart å etablere seg som rusfrie og har fått litt stabilitet i livet. 
- Arbeide målrettet i forhold til individuell plan.
- Pasientene får oppfølging og behandling av poliklinikker, fastleger, sosialkontor, arbeidstreningsenheter etc.
- Ett ansvarsgruppemøte i måneden.
- Ukentlige samtaler for å evaluere uken som har vært og planlegge uken som skal komme.
- Pårørende- og familiesamtaler.
- Oppfølging av pasientenes somatiske helse. - Konsekvenser av et liv i rus vil ofte forskjellige betennelses tilstander (Hepatitt C etc.).

I denne fasen er det fokus på å bygge nye strukturer i livet. Det er en utfordring å bryte med tidligere mestringsstrategier og gamle nettverk. Det er naturlig å fokusere på både profesjonelle- og personlige nettverk. Behandler fra LAR vil være med for å kvalitetssikre og følge opp pasientene i denne fasen.

Fase 3: Samfunnsintegrasjon
Pasientene er nå godt etablert i det rusfrie livet. De har fått etablert seg i arbeidsliv, skole og i et rusfritt nettverk. Pasientene trenger:
- Oppfølgingssamtaler en til to ganger i året.
- Oppfølging fra fastlege og kommuners helse og sosialtjeneste/NAV.

Andre forhold:
Det har tidligere vært gjort forsøk med formell overføring til fastlege av disse pasientene. Resultatet av dette var at det ødela relasjonene mellom fastlege og pasient. Fastlegen fikk press på seg i forhold til å skrive ut B-preparater samt økt dose med substitusjonsmedikament. Det var også vanskelig for fastlegen å rapportere til LAR Helse Stavanger når opplegget ikke fungerte. LAR har derfor valgt en modell hvor de beholder det formelle ansvaret, mens pasienten i praksis er overført.

Medikamentene som er i bruk ved larbehandling er sterkt toksiske for mennesker som ikke har opparbeidet stabilitet. Når disse preparatene kombineres med benzodiazepiner og/eller alkohol oppstår det fare for overdose på grunn av samtidig påvirkning av respirasjonssenteret. Det er derfor kontraidisert med samtidig behandling med benzodiazepiner og opiater.

”Ventemedisin”
Det er pr. dags dato liten/ingen ventetid for oppstart ved LAR Helse Stavanger. Skulle det imidlertid være behov for noe «ventemedisin» så kan dette først foreskrives etter at det formelt sett er fattet vedtak om at pasienten får innvilget LAR-behandling. Eventuell «ventemedisin» foreskrives av fastlege etter godkjenning fra LAR lege. Anbefaling Subuxone 8. mg.

Søknadsskjema for LAR og Metadon/Subutex ved reiser

Søknadsskjema for LAR
› Søknad om medbringing av Metadon/ Subutex ved reiser


 

Henvisning til LAR

Legemiddelassistert rehabilitering er behandling for mennesker med en opioid diagnose. Det skal tas hensyn til pasientens alder og at det er prøvd ut medikamentfrie tiltak før en iverksetter LAR-behandling.

De som kan henvise til LAR-behandling er; Helse- og sosialtjeneste i kommunen, fastlege, psykolog og spesialisthelsetjenesten. Det anbefales at Helse- og sosialtjeneste og fastlege samarbeider om henvisningen.

Vi vurderer alle henvisninger i forhold til nasjonale retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering og pasientrettighetsloven. Behandlingen/rehabiliteringen skjer i tett samhandling med førstelinjetjenesten og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. Det er utarbeidet egen mal for henvisninger og behandlingsprofil for LAR Helse Stavanger

Henvisningen bør inneholde:

Rushistorie: opiatdominert avhengighet, varighet, omfang av avhengighet, førstegangsbruk av ulike rusmidler, sprøytebruk, komplikasjoner etc.

Sosial situasjon: Boligsituasjon (stabilitet og evne), utdannelse/sysselsetting(eventuelle planer), økonomi (inntekt, gjeld og behov for rådgiving), nettverk (familie, ressurspersoner), kriminalitet (uoppgjorte dommer og planlagt soning)

Medisinske forhold: Epikrise fra tidligere behandling og eventuelt faste medikamenter.
Det bør redgjøres for overdoseepisoder, psykiske helseproblemer, tidligere innleggelser (somatisk og psykiatrisk), nåværende fysisk og psykisk helsetilstand(EKG bør vedlegges), laboratorieprøver (hepatitt, Hiv, lever, nyre, blodstatus, Thyroidea ++), motivasjon, pasientens ønske om behandlingsform, henvisers vurdering av behandlingsbehov.

Nyttige lenker

Nasjonal forskrift, retningslinjer og veiledere
LAR forskrift
Nasjonale retningslinjer for LAR – behandling
Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealderen
Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse sentralt
Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne


 


 

Kontakt

Oppmøtested

Besøksadresse L27: Lagårdsveien 27, 2. etasje (inngang til høyre ved garasje).

Besøksadresse L78: Lagårdsveien 78, 6. etasje

Telefon
51512938 | Vakttelefon L27 : 48155941
Vakttelefonen er betjent hver dag, syv dager i uken fra klokken 07.30 til 15.00
Lagårdsveien 78
Besøksadresse
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger(Google maps)

LARhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/larLARLLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.