LAR Helse Stavanger

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et livslangt tilbud for pasienter med en kronisk avhengighetslidelse i kombinasjon med psykisk og somatiske lidelser. Vi har to avdelinger, en poliklinikk ( L78) som ligger i Lagårdsveien 78 og utleveringspoliklinikken L27. L27 er et tilbud for pasienter i Stavanger kommune som får utlevering av LAR-legemiddel 3-7 dager i uken og som ikke henter sine legemidler ved apotek eller hos fastlege.

Les mer om LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger er en avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon, Avdeling rus og avhengighetsbehandling som har ansvar for LAR – behandlingen i Helse Stavanger sine 18 kommuner.

Vi er organisert som poliklinikk som gir tverrfaglig spesialisert behandling der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsløp. I tillegg er vi en vurderingsenhet som vurderer etter henvisning pasientens rettighet til LAR-behandling. LAR står for LegemiddelAssistert Rehabilitering. Indikasjon for igangsettelse av LAR-behandling er opoidavhengighet som skal ha hatt et visst omfang og varighet for at substitusjonsbehandling vurderes. Helse- og omsorgsdepartementet har i forskrift bestemt at substitusjonsbehandling som hovedregel ikke skal være førstevalg ved opoidavhengighet, med mindre det etter faglig vurdering anses som det mest egnede og forsvarlig behandlingsalternativ.

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

Begrunnelsen er at legemidlene som brukes i LAR-behandlingen er sterkt avhengighetsskapende og vil kunne utgjøre livsvarig behandling for noen.

LAR Helse Stavanger har blant annet ansvar for inn- og utskriving fra LAR, kartlegging og oppfølging av avhengighetsproblematikk, somatisk- og psykisk helse i nært samarbeid med pasientens fastlege, helse- og sosialtjeneste og eventuelt annen spesialisthelsetjeneste. I tillegg har vi ansvar for oppfølging av den medisinske behandlingen frem til pasienten er stabilisert.

Nyttige lenker

Nasjonal forskrift, retningslinjer og veiledere
LAR forskrift
Nasjonale retningslinjer for LAR – behandling
Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealderen
Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse sentralt
Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne


 


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Besøksadresse L27: Lagårdsveien 27, 2. etasje (inngang til høyre ved garasje).

Besøksadresse L78: Lagårdsveien 78, 6. etasje

Besøkstider
mandag - fredag L27: 08.00 til 11.00 og 12.00 til 13.00
Telefon
L78: 51 51 29 38 | Vakttelefon L27 : 481 55 941
mandag - fredag L78: 08:00 - 14:00
Vakttelefonen er betjent hver dag, syv dager i uken fra klokken 07.30 til 15.00. Åpningstidene kan endres på sikt for spesifikke grupper. Det vil etter avtale med enkeltpasienter være mulighet for ambulant utkjøring av LAR-legemiddel 7 dager i uken.
Postadresse
Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
Besøksadresser og praktisk informasjon

Mer informasjon

  • Hva er LAR

    Formålet med LAR-behandling er at personer med opioidavhengighet via stabilisering og rehabilitering skal få økt livskvalitet, samt opprettholde sitt optimale funksjonsnivå.

  • Søknadsskjema for LAR og Metadon/Subutex ved reiser

  • Behandlingsprofil LAR

    For å strukturere et godt forløp har vi delt behandlingen opp i faser

  • Henvisning til LAR

    Legemiddelassistert rehabilitering er behandling for mennesker med en opioid diagnose. Det skal tas hensyn til pasientens alder og at det er prøvd ut medikamentfrie tiltak før en iverksetter LAR-behandling.

LARhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/larLARLLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Fant du det du lette etter?