LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger er organisert under Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR ØST og LAR78. Vår felles oppgave er å yte tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR ØST (tidligere LAR27) har ansvar for LAR-behandling til pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune og poliklinikk LAR78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i Helse Stavanger. Vi har til sammen ansvar for ca. 570 pasienter.

Les mer om LAR Helse Stavanger

LAR Helse Stavanger

Vi er organisert som poliklinikker som gir tverrfaglig spesialisert behandling der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsløp. I tillegg er vi en vurderingsenhet som vurderer etter henvisning pasientens rettighet til LAR-behandling. LAR står for LegemiddelAssistert Rehabilitering. Indikasjon for igangsettelse av LAR-behandling er opoidavhengighet som skal ha hatt et visst omfang og varighet for at substitusjonsbehandling vurderes. Helse- og omsorgsdepartementet har i forskrift bestemt at substitusjonsbehandling som hovedregel ikke skal være førstevalg ved opoidavhengighet, med mindre det etter faglig vurdering anses som det mest egnede og forsvarlig behandlingsalternativ.

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften)

Begrunnelsen er at legemidlene som brukes i LAR-behandlingen er sterkt avhengighetsskapende og vil kunne utgjøre livsvarig behandling for noen.

LAR Helse Stavanger har blant annet ansvar for inn- og utskriving fra LAR, kartlegging og oppfølging av avhengighetsproblematikk, somatisk- og psykisk helse i nært samarbeid med pasientens fastlege, helse- og sosialtjeneste og eventuelt annen spesialisthelsetjeneste. I tillegg har vi ansvar for oppfølging av den medisinske behandlingen frem til pasienten er stabilisert.


Henvisning til LAR-behandling

Nyttige lenker

Nasjonal forskrift, retningslinjer og veiledere
LAR forskrift
Nasjonale retningslinjer for LAR – behandling
Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealderen
Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse sentralt
Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne


 


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Besøksadresse L27: Lervigsveien 16

Besøksadresse L78: Lagårdsveien 78, 6. etasje

Besøkstider
mandag - fredag LAR ØST: 08.00 til 11.00 og 12.00 til 13.00
Telefon
L78: 51 51 29 38 | Vakttelefon LAR ØST : 48 15 59 41
mandag - fredag L78: 08:00 - 14:00
Vakttelefon LAR ØST har telefontid kl. 07.30 – 11.00 og 12.00 til 14.30, mandag til lørdag. LAR78 har telefontid kl. 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00, mandag til fredag.
E-post
Postadresse
Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
Besøksadresser og praktisk informasjon

LARhttps://helse-stavanger.no/behandlinger/larLARLLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Fant du det du lette etter?