Utredningsposten for barn, K1

Ser du tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, vansker i forhold til kropp og mat eller forstyrret søvn hos barnet ditt?

Les mer om Utredningsposten for barn, K1

Utredningsposten for barn, K1

Inngang til utredningsposten. Foto.
Å være i et tilrettelagt miljø på en sengepost for en kortere eller lengre periode kan være nyttig for noen. Vi utreder, diagnostiserer, observerer, gir råd og behandler barn i aldersgruppen 0-13 år og deres familier/foresatte. Dette kan for eksempel være ADHD, depresjon, angst, traumer, utviklingsforstyrrelser, psykose eller skolevegring. Vi tilbyr også øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Om sengeposten

Vi har 4 døgnplasser og 3 dagplasser. Når vi tar i mot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp må vi vurdere om vi blir nødt til å skrive ut/permittere innlagte barn for noen dager eller før avtalt tid. Øyeblikkelig hjelp innleggelser kan medføre at planlagte innleggelse må utsettes noe. En vanlig innleggelse varer i 4-6 uker. Under innleggelsen veksler en gjerne mellom observasjoner på hjemmearena og på sengeposten. Det betyr barn som er innlagt kan være hjemme i trygge omgivelser og ansatte ved Utredningsposten kommer hjem på observasjoner. Lengden på oppholdet vurderes individuelt; utredning og behandling planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Foreldre og barn er lagt inn på utredningsposten fra mandag til fredag. Alle barn permitteres i helger og høytider, da er posten stengt. Hver mandag er barna på sin vanlige skole, de andre dagene er det vanlig å gå på Møllehagen skolesenter. Dette vurderes ut i fra barnas behov. 
Dersom det skulle oppstå enn akutt krise i helg/høytid må en kontakte vakthavende for en evt vurdering av akuttinnleggelse. En slik innleggelse blir da inne på en av ungdomspostene hvis det viser seg at det ikke kan vente til Utredningspostens åpningstid.

Etter hver innleggelse blir det foretatt et utskrivingsmøte der foresatte og eventuelt samarbeidsinstanser blir innkalt. På dette møtet vil våre konklusjoner og eventuelle forslag til videre tiltak bli presentert. Med utgangspunkt i barnets behov, blir det vurdert oppfølging/ettervern etter at barnet er utskrevet.

Forsatte

To senger på utredningsposten. Foto.
En av de foresatte skal være til stede sammen med barnet under hele innleggelsen.  Foresatte deler normalt sett rom med barnet. Vi ber om forståelse for at det kan oppstå situasjoner med andre barn, hvor miljøterapeutene vil be foresatte om for eksempel trekke seg tilbake og være i et annet rom. Vi henstiller til foresatte at de utøver taushet om pasientforhold de får kjennskap til. 

For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av et godt samarbeid med barnets nærmeste. Foresatte er de som kjenner barnet best og er den viktigste ressursen i forhold til barnet. I samtaler med foresatte trenger vi blant annet opplysninger om barnets utvikling, tidligere sykdommer, aktuelle problemstillinger og viktige begivenheter. Før innleggelse ønsker vi å få til ett hjemmebesøk for å bli kjent med barnet og foresatte (forvern). Vi ønsker også at barnet skal få et besøk med omvisning i posten før innleggelse. Veiledning av foresatte er en viktig del av behandlingen vi tilbyr. 

Daglige rutiner

Måltider er kjernetid på avdelingen. Da spiser barn og foreldre sammen med personalet om ikke annet er avtalt.

Kjøkken på utredningsposten. Foto.
Måltider er kjernetid på avdelingen.
Frokost 08.00
Lunsj 11.30
Middag 15.15
Kvelds 19.00

På avdelingen har vi ulike aktiviteter vi tar barna med på; noen er på faste ukedager andre mer spontane. Av faste aktiviteter har vi følgende;

 • Mandager: tilgang på gymsal
 • Onsdag: tilgang på musikkrom og aktivitetsrom
 • Torsdager: tilgang til bassenget på Lassa.

Basseng. Foto.
Andre aktiviteter kan være: klatring, tur på bibliotek, sykkeltur i nærområde etc. Vi ønsker at barna kan opprettholde de aktivitetene de vanligvis deltar på på hjemmebane og drar gjerne ut på observasjon om mulig. Hver fredag kl 12.00 arrangeres det ukeslutt for barna. Her blir det servert ett varm måltid (pizza, taco, lasagne og lignende), samt barn som skal slutte har sin markering. For hvert enkelt barn som blir innlagt hos oss blir det laget ukentlig aktivitet plan. Den inneholder tider for samtaler, tester, skoletider, aktiviteter, besøk etc.

Barnas problematikk

Med hensyn til respekt for barna, ønsker vi at det vises varsomhet med å diskutere barnas problematikk med andre foresatte mens barna er tilstede.

Skole

Møllehagen skolesenter inngang. Foto.
Under oppholdet på utredningsposten får de fleste barna undervisning på Møllehagen skolesenter som ligger like ved Kilden (Hillevåg).

 

Under oppholdet på utredningsposten får de fleste barna undervisning på Møllehagen skolesenter som ligger like ved Kilden (Hillevåg).

Møllehagen skolesenter foretar en spesial pedagogisk utredning knyttet til skolefungering og tilbyr undervisning 22 timer i uken. Undervisningen foregår i små grupper, eller individuelt, sammen med en spesialpedagog. Spesialpedagogene har den primære kontakt med barnets hjemmeskole, kontaktlærer og PPT. Vi trenger skriftlig samtykke fra foresatte, for å utveksle informasjon mellom Møllehagen skolesenter og Utredningsposten. Elevene bruker lærebøker fra sin hjemmeskole, og følger klassens læringsmål i basisfagene. Foreldre følger barna til og fra skolen.


De fleste barna går på hjemmeskolen sin hver mandag og lærer fra Møllehagen er ofte med for å observere og kartlegge. Vi opplever det svært nyttig som del av utredningen at barnet er ukentlig på hjemmeskolen samtidig som barnet opprettholder kontakt med venner og hjemmeskole. Når et utredningsopphold er over, utarbeides det en rapport der Møllehagen skriver om observasjoner og kartlegginger, elevens mestringsområder, samt pedagogiske betraktninger rundt elevens behov videre. Det er PPT som er sakkyndig instans i det videre arbeidet.

Hva skal barnet ha med seg?

 • Personnummer til barnet.
 • Undertegnet samtykke erklæringer, evt gjøres dette på innkomstsamtalen.
 • Yttertøy til alle værtyper.
 • Klær og sko for hele uken (foresatte tar med skitne klær hjem til vask)
 • Svømmetøy
 • Gymtøy
 • Toalettsaker
 • Ransel og skolesaker.
 • Barnet kan i tillegg ha med seg ting de liker, som for eksempel leker, kosedyr, bøker og lignende. Barnets eiendeler er foresatte ansvarlige for.

Samarbeid

Stue på utredningsposten. Foto.
For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av ett godt samarbeid med barnets nærmeste. Barna får et besøk med omvising før de blir innlagt. De foresatte er de som kjenner barnet best, og er derfor den viktigste ressursen i forhold til barnet. I samtaler med de foresatte trenger vi blant annet opplysninger om barnets utvikling, tidligere sykdommer, aktuelle problemstillinger og viktige begivenheter. Der det er mulig tilbyr vi hjemmebesøk før innleggelse, for å bli kjent med barnet og foresatte. Vi ønsker også at barnet skal få et besøk med omvisning i posten før innleggelse. Dersom det er ønskelig kan vi tilby veiledning til foresatte i perioden de er på posten.
Etter hver innleggelse blir det foretatt et utskrivingsmøte der foresatte og eventuelt samarbeidsinstanser blir innkalt. På dette møtet vil våre konklusjoner og eventuelle forslag til videre tiltak bli presentert. Med utgangspunkt i barnets behov, blir det vurdert oppfølging/ettervern etter at barnet er utskrevet.

Teamarbeid på avdelingen

Hos oss er det ansatt ulike yrkesgrupper; barnepsykiater, lege, psykolog, psykologspesialist, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom m.fl. Ved innleggelsen blir det opprettet ett team rundt hvert barn, bestående av miljøterapeuter, behandler og spesialpedagog fra Møllehagen skolesenter. Foreldre er med i teammøter hvor det utarbeides  tiltak ut fra foresattes og barnets ønskede områder og etter forespørsel fra henvisende instans. Observasjoner, tester og undersøkelser m.m foretas etter individuelt behov.

Det er viktig at vi får etablert et samarbeid med de ulike instansene barnet er i og har vært i kontakt med. Andre hjelpeinstanser kan være PPT, barnevernstjenesten, primærlege, helsesøster, skole, barnehage m.m. Før vi kan innhente informasjon fra andre instanser, må vi ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Behandlere

Vi har barnepsykiater, leger og psykologer. Disse foretar samtaler med barnet, foresatte og samarbeidende instanser. Det blir satt opp foreldresamtaler en gang i uka hvor behandler og kontaktperson er tilstede. Ved behov setter en opp flere avtaler. Videre brukes ulike metoder for å finne fram til barnets funksjonsnivå og ressurser. Dette gjøres ved hjelp av psykologiske tester, medisinske og fysikalske undersøkelser, samt observasjon i lekerom.

Miljøterapi og observasjon

Miljøterapeutene er sammen med barnet og foresatte for å observere barnets ressurser, evner til kontakt og samspill med foresatte, andre barn og voksne. Miljøterapeutene tar sammen med foresatte utgangspunkt i barnets fungering i situasjoner som for eksempel måltider, morgenrutiner, legging, oppfølging av inngåtte avtaler, skolearbeid, mestring av samspill, ulike aktiviteter og lek. En naturlig del av observasjonene er hvordan samspillet mellom barn og foresatte fungerer. Der en ser en at enkelte justeringer kan prøves ut vil det gis veiledning på dette. Alle barn får en egen oversikt over sin uke slik at graden av forutsigbarhet og oversikt skal være høy. Miljøterapeutene ved posten har bakgrunn som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier, vernepleier og førskolelærer. Hver familie får to miljøterapeuter som har spesielt ansvar for å følge opp de foresatte og barnet. Disse personene blir kalt kontaktpersoner. Den daglige kontakten mellom posten og foresatte blir ivaretatt av kontaktpersonene, men alle ansatte på posten er tilstede for alle barna og deres foresatte.

Dokumentasjon av observasjonene inne på posten skrives fortløpende. De foresatte har fullt innsyn i disse så sant ikke noe annet er avtalt med dem.

Grensesetting

Foresatte/ pårørende vil måtte sette grenser for barnets handlinger og utfoldelse som ledd i oppdragelsen. Ovenfor barnet kan det i visse situasjoner være nødvendig og stoppe, eller fysisk stoppe barnet, for å hindre atferd som kan skade barnet, andre eller ting i barnets nærvær. Fysisk grensesetting hvor en uten å bruke makt stopper barnet og leder det på riktig vei, anses som veiledning i en normal omsorgssituasjon. I situasjoner hvor foreldrene har behov for støtte, bistår personalet med å regulere barnets atferd innenfor akseptable grenser. Miljøterapeutene er godt kvalifisert til å håndtere dette, da de både gjennomgår kurs og trener kontinuerlig på både forståelse av, kommunikasjon,  holdninger og teknikker. Hvor grensene for barnets atferd skal gå må vurderes individuelt. Ved fysisk grensesetting skal det alltid føres inn i tvangsprotokollen. Denne kontrolleres av postoverlege og kontrollkommisjonen, og det fattes enkeltvedtak for de situasjonene det blir aktuelt å gå inn på denne måten.

Tenkerom

Vi kaller vårt skjermingsrom for tenkerom. Tenkerommet blir brukt til fysisk grensesetting og skjerming. I de situasjonene hvor tenkerommet blir tatt i bruk er vi alltid minst to personal til stede.

Atferd som kan resultere i fysisk grensesetting eller skjerming kan være:

 • Overdreven grenseutprøving der pasienten ikke lar seg korrigere i situasjonen.
 • Psykotisk, utflytende atferd der pasienten mister styring over seg selv og ikke klarer å hente seg inn igjen selv.
 • Atferd der pasienten er til skade for seg selv, andre eller inventar.
 • Eget ønske om skjerming.

Taushetsplikt

Informasjon som vi innhenter og mottar under oppholdet er konfidensiell, og kan ikke bli gitt videre uten foreldre/foresattes samtykke. Lov om barnevernstjenester gir ett viktig unntak fra helsepersonells taushetsplikt I § 6.4 i lov om barnevernstjenester har helsepersonell plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Rettigheter til informasjon

All undersøkelse og behandling har foresatte rett til å få informasjon om. I tillegg gjelder innsynsrett i journal. Dersom det er ønskelig å lese journal eller kardex gjøres avtaler med kontaktperson eller behandler.

Klagerett

Ved uenighet i selve innleggelsen eller klage på bruk av tvang og lignende har foresatte og barn over 12 år rett til å fremme dette for kontrollkommisjonen. Klage på innhold og/eller kvalitet i behandlingen fremmes til fylkeslegen i Rogaland. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling kan være behjelpelig med informasjon om hvordan dere skal gå frem. Dere kan også kontakte pasientombudet som gir råd og veiledning dersom en har en sak overfor sykehuset eller andre som er involvert i behandlingen.

Rett til å få dekket utgifter iforbindelse med barns innleggelse på sykehus

Under innleggelsen har dere rett til å få dekket all transport til og fra posten. Husk kvitteringer ved bruk av kollektivtransport. Ved bruk av egen bil, får en kilometergodtgjørelse for dette. Nav dekker reise ved innleggelse og utskrivelse.


 


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
BUPA, Inngang L/K.
Telefon
Vaktrom: 51 51 59 61 | Vakt mobil 1: 905 04 292
Møllehagen skolesenter: Torgveien 25, 4016 Stavanger. Telefon: 51 85 72 62
BUPA-bygget Stavanger
Besøksadresse
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger(Kart)

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Kart

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

Barnas problematikk

Med hensyn til respekt for barna, ønsker vi at det vises varsomhet med å diskutere barnas problematikk med andre foresatte mens barna er tilstede.

Besøk

​Familie og venner av barnet er hjertelig velkommen til posten på besøk! Vi har ikke bestemte tidspunkter for besøk. Besøk bør avtales på forhånd, slik at det passer inn i hvert enkelt barns planer og avtaler. Besøk bør avtales med kontaktpersonene.

Besøkstider

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

Medbrakt medisin

​Posten har ansvar for medisiner til barna under innleggelsen. Barna får dekket medisiner under oppholdet og det er derfor ikke nødvendig å ta med eller oppbevare private medisiner på posten. Dersom dere har med barnets medisiner er det tilstrekkelig å ha med til de første dagene på posten.

Dersom dere foreldre har medbrakt egne medisiner må disse også oppbevares i dosettskap på vaktrom.  ​

Nøkkelkort

​Når foresatte er innlagte på post får de utlevert nøkkelkort som kan brukes på en av ytterdørene i avdelingen for å låse seg ut.

Parkering BUPA

​Sengeposten har noen parkeringskort tilhørende parkeringsplassene på fremsiden av BUPA bygget. Disse kan dere låne når dere er inne på posten, men de må leveres inn når dere drar hjem. Vi har dessverre ingen parkeringskort dere kan låne gjennom hele oppholdet.​

Ro i avdelingen

​Det forventes generell ro i avdelingen kl 23.00. Dette innebærer at foresatte trekker seg tilbake til soverommet på dette tidspunkt.

Skoletilbud

Møllehagen skolesenter har ansvaret for skoletilbudet på sykehuset, og skolesenteret er en del av Rogaland fylkeskommune sitt opplæringstilbud. Skoletilbudet ved Stavanger Universitetssykehus innbefatter undervisningstilbud for barn og unge i grunnskole og videregående skole, samt et spesialpedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.

Skolerommet ligger i Barne- og Ungdomsklinikkens avdeling, 4D. Her kan barn og unge innlagt ved alle sykehusets avdelinger delta i undervisningen.
Skole er viktig, for barn og unge, og skolen skal ha fokus på det friske i innleggelsesperioden.

Organisering av skoledagen

Undervisning og timeplan blir under innleggelsesperioden tilpasset den enkelte elev i samarbeid med behandlingspersonell. Mesteparten av undervisningen foregår på skolerommet, men dersom noen må være på rommet sitt kan også undervisningen foregå der.

Det faglige innholdet blir lagt opp i nært samarbeid med kontaktlærer ved nærskolen.
Slik sikrer man at eleven unngår å miste nytt fagstoff som klassen gjennomgår, og eleven får en mulighet til å jobbe parallelt med klassen.

Når en er elev ved sykehusskolen gjelder dette som opplæring på en annen arena etter opplæringsloven. Tilstedeværelsen meldes til nærskolen (også videregående), og eleven får ikke fravær for disse dagene.

Skolens åpningstider:
Mandag- torsdag: 09.00- 12.00 og 12.45- 14.00
Fredag: 09.00- 12.00

Spesialpedagogisk tilbud

Vi har også et spesialpedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år. Dette gjelder for barn som har kjente utviklingsvansker, eller forsinket utvikling \ spesielle behov. Tilbudet består av kartlegging og rådgiving i forhold til videre tilrettelegging.

Hvem jobber her?

Avdelingsleder: Birgitte Høiby

Undervisningspersonell: Lene Junita Risholt, Kim Levi Tveiten og Ragnhild Jansen Bakkedal

Spesialpedagog for førskolebarna: Hilde Idsøe Sivertsen

Om du lurer på noe, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 51518489/ 515182280, eller kom oppom på skolerommet.


 

Taushetsplikt

​Informasjon som vi innhenter og mottar under oppholdet er konfidensiell, og kan ikke bli gitt videre uten foreldre/foresattes samtykke. Lov om barnevernstjenester gir ett viktig unntak fra helsepersonells taushetsplikt I § 6.4 i lov om barnevernstjenester har helsepersonell plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Telefon

Fellesrom utredningsposten. Foto.
Fellesrommene er en plass alle kan være.
Vi oppfordrer foresatte til å ha mobiltelefon lydløst i fellesrom samt ta telefonsamtaler i andre rom enn fellesrom. Vi tilbyr telefon til bruk for foreldre og barn. Barna har ikke lov å ha mobiltelefon i avdelingen. Årsaken til dette er at personalet skal kunne ha oversikt over barnas telefonsamtaler, samt mobiltelefoner med bilde/lyd funksjon knyttet til taushetsplikten.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.