HELSENORGE

Helse og arbeid

Helse og arbeid er et behandlingstilbud for personer med alminnelige psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. Behandlingstilbudene har et arbeidsrettet fokus og er en videreføring av ordningen «Raskere tilbake» som gikk over i drift fra 2018.

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulib for de som blir henvist, å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldte, med en målsetting om å unngå sykemelding.

Ordningen gjelder nå innenfor somatikk, psykisk helsevern og rehabilitering og habilitering.

Hvor kan jeg få hjelp?

Det finnes arbeidsretta tiltak i alle vestlandsfylkene, men innholdet i tiltakene kan variere i de ulike helseforetakene.​ I Helse Stavanger har vi følgende tilbud:

Rehabilitering

​Klinikk for hode, hals og rehabilitering, AFMR Lassa, seksjon for fysikalsk medisin.

Tilbud:

Seksjon for fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelett lidelser derav skulder og rygg.


Mer informasjon om skulder og ryggpoliklinikk

Psykisk helsevern

Behandlingstilbud ved Sola distriktpsykiatriske senter, poliklinikken. 

Tilbudet er rettet mot de som: 
  • bur i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus
  • har ei tilknytning til arbeid eller utdanning 
  • har angst eller depressive plagar som påvirker arbeidsevne og daglig fungering.
Tilbodet passar ikkje til personar med langvarig nedsett funksjonsnivå grunna psyksike plager og/eller mer behov for samansatt og langvarig behandling. 

Tilbodet omfattar:
  • Individuell kortidsterapi med inntil 15 konsutlasjonar. Symptoma vert kartlagt i forkant. 
  • Stressmeistringskurs. Innehelg undervisning om ulike tema, ulike kognitive strategiar og stressreduserande øvingar, slik som oppmerksamt nærvær. Kurset går over 8 samlingar med 1 1/2 time per gong.

Mer informasjon om Sola DPS

 

Informasjon fra Helse Vest RHF:

Helse og arbeid er ei vidareføring av arbeidsretta behandlingstilbod etter at ordninga "Raskere tilbake" blir lagt om frå 2018. Tilbodet er i hovudsak for personar med psykiske lidingar (angst, depresjon) og muskel-/skjelettlidingar.
Omlegginga inneber at fastlegar og aktuelle tilvisarar skal tilvise aktuelle pasientar til spesialistehelsetenesta, på same måten som for alle andre pasientgrupper. Tilvisingane vil handterast på same måten som for andre pasientar, og retten til behandling vil vurderast i tråd med gjeldande prioriteringsprinsipp.

Tilbodet blir gitt i sjukehusa våre og hos private leverandørar innanfor psykisk helse og rehabilitering.

Les mer på helse vest.no


Fant du det du lette etter?