Helsenorge
(Tidligere Raskere tilbake)

Helse og arbeid

Er du sykemeldt eller står du i fare for å bli det? Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud etter at ordningen "Raskere tilbake" ble lagt om fra 2018. Tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel-/skjelettlidelser.

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulib for de som blir henvist, å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldte, med en målsetting om å unngå sykemelding.

Ordningen gjelder nå innenfor somatikk, psykisk helsevern og rehabilitering og habilitering.

Hvor kan jeg få hjelp?

Det finnes arbeidsretta tiltak i alle vestlandsfylkene, men innholdet i tiltakene kan variere i de ulike helseforetakene.​ I Helse Stavanger har vi følgende tilbud:

Rehabilitering

​Klinikk for hode, hals og rehabilitering, AFMR Lassa, seksjon for fysikalsk medisin.

Tilbud:

Seksjon for fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelett lidelser derav skulder og rygg.


Mer informasjon om skulder og ryggpoliklinikk

Psykisk helsevern

Behandlingstilbud ved Sola distriktspsykiatriske senter, poliklinikken.

Tilbodet er retta mot dei som:
bur i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus
•er i arbeid eller har eit arbeidsforhold
•har mild til moderat depresjon, angstproblem eller andre lettare psykiske problem

Tilbodet passar ikkje til personar med langvarig nedsett funksjonsnivå grunna psykiske plager og/eller med behov for samansett og langvarig behandling.

Tilbodet omfattar:​​
•​Individuell samtalebehandling. Behandlinga blir tilpassa den enkelte sitt behov. Ein brukar ulike faglege teknikkar som grunnlag for samtalene, for eksempel​ kognitiv-, psykodynamisk-,  og e​klektisk tilnærming.
•Stressmeistringskurs. Innehelg undervisning om ulike tema, ulike kognitive strategiar og stressreduserande øvingar, slik som oppmerksamt nærvær. Kurset går over 8 samlingar med 1 1/2 time per gong.​

Mer informasjon om Sola DPS


 
Informasjon fra Helse Vest RHF:

Helse og arbeid er ei vidareføring av arbeidsretta behandlingstilbod etter at ordninga "Raskere tilbake" blir lagt om frå 2018. Tilbodet er i hovudsak for personar med psykiske lidingar (angst, depresjon) og muskel-/skjelettlidingar.
Omlegginga inneber at fastlegar og aktuelle tilvisarar skal tilvise aktuelle pasientar til spesialistehelsetenesta, på same måten som for alle andre pasientgrupper. Tilvisingane vil handterast på same måten som for andre pasientar, og retten til behandling vil vurderast i tråd med gjeldande prioriteringsprinsipp.

Tilbodet blir gitt i sjukehusa våre og hos private leverandørar innanfor psykisk helse og rehabilitering.

Les mer på helse vest.no


Fant du det du lette etter?