Helse og arbeid

(Tidligere Raskere tilbake)

Fra 1. januar 2018 blir ordningen "Raskare tilbake" lagt om. Pasientar som tidligere var aktuelle for et tilbud innenfor ordningen vil fremdeles ha et tilbud om arbeidsrettet behandling og skal henvises til spesialisthelsetjenesten som før.

Siden er under utarbeidelse.

Rehabilitering

​Klinikk for hode, hals og rehabilitering, AFMR Lassa, seksjon for fysikalsk medisin.

Tilbud:

Seksjon for fysikalsk medisinsk poliklinikk tilbyr diagnostikk/utredning, behandling og rehabilitering av personer med muskel- og skjelett lidelser derav skulder og rygg.


Mer informasjon om skulder og ryggpoliklinikk

Psykisk helsevern

Behandlingstilbud ved Sola distriktspsykiatriske senter, poliklinikken.

Tilbodet er retta mot dei som:
bur i opptaksområdet til Stavanger universitetssjukehus
•er i arbeid eller har eit arbeidsforhold
•har mild til moderat depresjon, angstproblem eller andre lettare psykiske problem

Tilbodet passar ikkje til personar med langvarig nedsett funksjonsnivå grunna psykiske plager og/eller med behov for samansett og langvarig behandling.

Tilbodet omfattar:​​
•​Individuell samtalebehandling. Behandlinga blir tilpassa den enkelte sitt behov. Ein brukar ulike faglege teknikkar som grunnlag for samtalene, for eksempel​ kognitiv-, psykodynamisk-,  og e​klektisk tilnærming.
•Stressmeistringskurs. Innehelg undervisning om ulike tema, ulike kognitive strategiar og stressreduserande øvingar, slik som oppmerksamt nærvær. Kurset går over 8 samlingar med 1 1/2 time per gong.​

Mer informasjon om Sola DPS


 
Informasjon fra Helse Vest RHF:

Helse og arbeid er ei vidareføring av arbeidsretta behandlingstilbod etter at ordninga "Raskere tilbake" blir lagt om frå 2018. Tilbodet er i hovudsak for personar med psykiske lidingar (angst, depresjon) og muskel-/skjelettlidingar.
Omlegginga inneber at fastlegar og aktuelle tilvisarar skal tilvise aktuelle pasientar til spesialistehelsetenesta, på same måten som for alle andre pasientgrupper. Tilvisingane vil handterast på same måten som for andre pasientar, og retten til behandling vil vurderast i tråd med gjeldande prioriteringsprinsipp.

Tilbodet blir gitt i sjukehusa våre og hos private leverandørar innanfor psykisk helse og rehabilitering.

Les mer på helse vest.noFant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.